• Home
  • Wie is Esau/Edom? – Epilogie
2 december, 2022
Charles E. Wiseman

Karakterrollen en identiteit

De Bijbel is een geschrift dat verschillende thema’s heeft. Dit materiaal heeft één van zijn hoofdthema’s behandeld, namelijk zijnde het conflict tussen goed en kwaad, rechtmatig en wetteloosheid, de wegen van God en de wegen van de mens. Terwijl dit thema fundamenteel is en kan worden gezien door door de meesten in de wereld, is het niet duidelijk wie de karakters in het conflict betrokken zijn.

Er is één ding dat onmiskenbaar duidelijk is met betrekking tot de Bijbel, en dat is dat het handelt over een bepaald ras van mensen, de directe afstammelingen van Adam, later Israël genoemd. Zij zijn de hoofdpersonen in Gods Geschrift. Esau-Edom is een secundair karakter in dit Geschrift.

Alleen wanneer we het blanke Europese volk kennen en identificeren als het Israëlitische volk, en de Joden als de Edomieten, zijn de dingen in de wereld volledig zinvol. Wanneer de rollen van Jakob en Ezau worden geïdentificeerd, zien we dat alles precies zo gebeurt als in het Schrift geschreven staat.

Het probleem waarmee de wereld wordt geplaagd is een geval van verkeerde identiteit en onbekende identiteit met betrekking tot de rollen die God aan Ezau en Jakob heeft toebedeeld. De Edomieten houden niet van de rol die hun is toebedeeld en vrezen ontdekt te worden voor wie zij werkelijk zijn. Daarom hebben zij geprobeerd het geschrift te herschrijven om blanke christenen ervan te weerhouden hun identiteit en erfgoed en dat van de jood te ontdekken. Zo gelooft men dat Esau (de Jood) Jacob is (Gods uitverkoren volk), en Jacob (het blanke ras) slechts een “heiden” is.

Niemand kan ontkennen dat de Joden een zeer uniek en ongewoon volk zijn. Die bijzonderheid is het gevolg van hun Edomitische erfenis. Geen enkel ander volk voldoet zo volledig aan de kenmerken en volgt de rol van Esau-Edom als het Joodse volk. De Joden volgen de rol die hun voorouders, de Edomieten, hadden gevolgd. De Joden hebben echter ook een afstamming met de andere individuen en stammen waarmee zij zich hebben vermengd. Daartoe behoren de Hettieten, de Kanaänieten, de nakomelingen van Jafeth via Togarma, Magog en Asjkenaz, en de nakomelingen van Ham via Kanaän, alsmede enkele Israëlieten en Judahieten die zich met hen vermengden.

In zekere zin hebben de Joden dus wel degelijk een erfenis in de Bijbel, en toch ook weer niet. Als bastaards of hybriden hebben de Joden wel enige biologische wortels die teruggaan tot Abraham en de aartsvaders. Maar als bastaards kunnen zij nooit het geboorterecht bezitten of aanspraak maken op het ware erfgoed van het oorspronkelijke of zuivere Adamitische ras. Want er staat geschreven:

Een bastaard zal niet ingaan in de gemeente des HEEREN; zelfs tot in zijn tiende geslacht zal hij niet ingaan de gemeente des HEEREN.

Het geschiedde nu, als zij de wet gehoord hadden, dat zij van Israël scheidden al de gemengde menigte.

Gemengde Adamieten, zij die zowel Adamitisch als niet-Adamitisch bloed bezitten, kunnen net zo min deel uitmaken van of erfgenaam zijn van het Adamitische ras als iemand die geheel van een ander ras is. De wet zal de Joden niet toestaan het geboorterecht of het koninkrijk te beërven, ongeacht het feit dat zij Adamitisch bloed in zich hebben. Deze zelfde bastaards en “gemengde menigte” probeerden Christus te vertellen dat Abraham hun vader was, maar Christus zei:

Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats heeft.

Ik spreek, hetgeen ik gezien heb bij mijn Vader, en gij doet wat gij gezien hebt bij uw vader… Als jullie Abrahams kinderen waren, zoudt gij de werken van Abraham doen … U doet de daden van uw vader … de duivel.

Christus impliceerde dat deze “Joden” een andere vader hadden dan Abraham, en hun antwoord was: “Wij zijn niet uit ontucht geboren; wij hebben één Vader, namelijk God.” Maar Christus zei: “Als God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben” (v. 42). Kunt u iemand bedenken die Christus meer haat dan deze mensen die vandaag bekend staan als Joden? Als bastaards kunnen de Joden niet de Adamitische lijn of het Israëlitische volk vertegenwoordigen, zoals de Joodse Almanak stelt:

Strikt genomen is het onjuist om een oude “Israëliet” een “Jood” te noemen of om een hedendaagse Jood een “Israëliet” of een Hebreeër te noemen. “

De Jood kan alleen beweren van die lijnen van Adam te zijn die ofwel door God waren verworpen of die de wet hadden overtreden door interraciale huwelijken. De Edomieten waren een gemengd en verworpen volk door de hele Bijbel heen.

Samenzwering en Conflict

Het zou nu duidelijk moeten zijn waarom het spreken over een “Internationale Joodse Samenzwering” voor het grote publiek geen enkele zin heeft. Zij zien of begrijpen er niets van, omdat zij de identiteit van de personages in Gods Schrift, de Bijbel, en hun rol in dat Schrift niet kennen. Waarom zouden Joden, die door de hele kerkwereld worden voorgehouden als de oogappel van God, blanke christenen willen schaden of vernietigen?

Als erfgenamen van Esau zijn de Joden voorbestemd om te handelen volgens een toegewezen rol. De Joden hoeven geen deel uit te maken van een samenzwering om de wereld te overheersen, of te verlangen om christenen kwaad te doen of te doden, of hun beschaving te vernietigen. De Joden, of sommigen van hen, worden door God gebruikt om Zijn plannen op aarde uit te voeren. Joden volgen deze rol in Gods Schrift en hebben deze dingen gedaan en zullen ze blijven doen.

Een leeuw doodt om te eten, omdat God zulke eigenschappen had toegewezen aan zijn voorouders toen Hij hen schiep. Leeuwen kunnen er niets aan doen wat ze zijn of wat ze doen, ze handelen op deze manier omdat het in hun lichaam zit ingebakken om dit te doen. Evenzo is de Jood vijandig, schurend, hatelijk, goddeloos, een vernietiger, en een oplichter, omdat zulke eigenschappen en rollen (of profetieën) werden toegewezen aan een voorouder van de Joden Esau-Edom. Zij kunnen niet afwijken van het haten of het doen van goddeloze en destructieve dingen, net zo min als een leeuw kan afzien van het doden, want het is hun manier van leven.

Een Goddelijk Plan voor het Kwaad

Bijna de gehele christenheid is verenigd in het geloof dat alle kwalen en problemen van deze wereld het gevolg zijn van een onzichtbare, geestelijke duivel of Satan, die met God wedijvert om de heerschappij over deze wereld.

Wij moeten altijd voor de hand liggende en populaire dingen wantrouwen, want die dingen zijn vaak het tegendeel van wat zij lijken. De Bijbel levert ons tal van illustraties ter ondersteuning van deze hypothese. Veel bijbelse boodschappen laten zien dat het populaire geloof en de wegen van de mensen in strijd of tegengesteld zijn aan de wegen van God. Zoals Jezus Christus verklaarde: “Want wat onder de mensen hooggeacht wordt, is een gruwel in de ogen van God” (Lucas 16:15). En wat door de mensen wordt hooggeacht, zal God laag maken, en wat laag is, zal God hoog maken. Er is misschien niets dat door de kerkwereld hoger wordt gewaardeerd en verheven dan deze door God vervloekte heidense bastaards die men tegenwoordig “Joden” noemt. Er kan geen groter bewijs zijn dat deze Joden niet Gods volk zijn, dan het universele geloof dat ze dat wel zijn.

Dus de georganiseerde kerkwereld, die beïnvloed is door Joodse indoctrinatie, een zondebok moest hebben voor bepaalde slechte dingen die gebeuren. Zij leren dat onze tegenstander ofwel iets geestelijks is, zoals een onzichtbare duivel, of iets is dat nog moet komen, zoals de toekomstige antichrist. Met andere woorden, onze vijand is iets waar we niet tegen vechten omdat het niet fysiek is of nog niet fysiek hier is. Het resultaat is dat de Jood, onze echte fysieke vijand, degene die we kunnen bevechten, of uit ons land verdrijven, of doden, vrij is om ons naar goeddunken aan te vallen, omdat de Judaïstische kerken zeggen dat zij “God’s uitverkoren volk” zijn.

Zoals Maurice Samuel verklaarde, “er zijn in wezen twee volkeren als geestelijke krachten in de wereld Joden en blanke christelijke mensen.” Het is geen conflict tussen God en een bovennatuurlijke duivel dat door de Judaïstische theologen is uitgevonden. Joodse “geleerden” hebben zowel de duivel als de toekomstige antichrist concepten bevorderd. Zij weten dat zolang de christenen geloven dat denkbeeldige spookjes de “kwade krachten” zijn die de schuld zijn van hun problemen, conflicten, oorlogen, en dergelijke, zij nooit zullen inzien dat het de jood is die God hier en nu als kwade kracht heeft aangewezen. Het resultaat is dat christenen nooit een vinger zullen uitsteken naar de dreigende Jood, zoals hun Europese voorouders vaak hadden gedaan.

Onze tegenstanders zijn degenen die God die rol toebedeelt of die Hij heeft gemaakt met een kwade, goddeloze inborst. Door de hele Bijbelse geschiedenis heen waren de tegenstanders van Gods volk dus altijd mensen van “vlees en bloed”, gewoonlijk van een ander ras. Ja, de slechte, destructieve en vijandige Edomitische Joden zijn zo door God gemaakt:

Ik vorm het licht, en schep duisternis: Ik maak vrede, en schep het kwade: Ik, de HEERE, doe al deze dingen (Jesaja 45:7).

Zo zegt de HEERE: Zie, Ik verzin kwaad tegen u, en beraam een list tegen u (Jeremia 18:11).

Zie, Ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur blaast vuur blaast, … en heb de verderver geschapen om te verderven. (Jesaja 54:16).

De HEERE heeft alle dingen voor Zichzelf gemaakt, ja, zelfs de goddelozen voor de dag des kwaads. (Spreuken 16:4).

Kwade, goddeloze personen zijn een deel van Gods plan voor deze wereld, personen die tegen Zijn orde, Zijn wet en Zijn volk zijn. In dit plan bestaat geen bovennatuurlijke duivel. Integendeel, de “kwade kracht,” die we nu zo overvloedig zien, wordt veroorzaakt door de negatieve en goddeloze eigenschappen van de Edomitische Joden, die de maatschappij en al het goede vernederen en onteren.

Maar kunnen wij niet het woord van God prediken aan deze goddeloze Edomitische-Canaanitische Joden prediken en hen bekeren tot gerechtigheid? Nee, want God zegt dat zij zo geboren zijn en zich niet zullen bekeren:

De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder, zij dwalen zodra zij geboren zijn, spreken leugens. (Psalm 58:3-4). Deze Edomieten-Canaanieten worden geboren met goddeloze trekjes.

God vertelde Jozua niet om hen te bekeren, Hij vertelde Jozua om hen af te slachten. God belooft hun vernietiging en niet hun bekering (Psa. 58:10). Zelfs indien opgevoed in een rechtvaardige omgeving zal de Edomiet nog steeds goddeloos zijn (Jes. 26:10).

Dus Ezau-Edom en zijn Kanaänitische broeders zijn niet een uitgestorven en niet meer bestaand volk. Zij zijn in de wereld vandaag de dag, en zij zijn nog steeds bezig met hun oude taak om God te tarten en te proberen Gods ware Israël te corrumperen en te vernietigen. Zij zijn nog steeds in Gods Schrift, hun rol aan het spelen in de wereld. Maar hun laatste scène nadert en hun tijd van vernietiging is nabij (Rom. 9:22).

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>