• Home
 • Wie is Esau/Edom? – Edom’s Wraak
2 december, 2022
Charles E. Wiseman

Esau-Edom’s voortdurende haat en jaloezie jegens Jakob zou onvermijdelijk worden omgezet in wraakactie tegen hem. Die wraakactie zou gericht zijn tegen alles wat met Jakob – tegen zijn samenleving, zijn beschaving, zijn regering, zijn leven, het leven van zijn kinderen, en tegen zijn God.

Esau’s oorlog tegen Jakob

Gods Schrift kent aan Esau-Edom of de Edomieten de rol toe van een oorlogszuchtig volk. Dit werd geopenbaard in Izaäks profetie over Esau door te zeggen: “En door uw zwaard zult gij leven” (Gen. 27:40). Het zwaard wordt in de Schrift vaak gebruikt als symbool voor oorlog en afslachting. Dit wordt verpersoonlijkt in het rode paard uit Openbaring 6:4, dat staat voor oorlog en het vermogen om oorlog te voeren.

Tegen wie zou Esau-Edom het zwaard willen gebruiken of oorlog willen voeren? Degene die hij haat en op wie hij wraak wil nemen – dat is Jakob-Israël. Het was Ezau die Jakob wilde doden omdat Jakob Ezau de zegeningen en het geboorterecht had ontnomen:

En hij (Ezau) zei: “Is hij niet terecht Jakob genoemd? Want hij heeft mij twee keer verdrongen: hij heeft mij mijn eerstgeboorterecht afgenomen, en zie, nu heeft hij mij mijn zegen ontnomen.” En hij zei: ” Hebt u geen zegen voor mij behouden?”

En Ezau haatte Jakob vanwege de zegening waarmee zijn vader hem zegende; en Ezau zei in zijn hart: De dagen van rouw om mijn vader zijn nabij; dan zal ik mijn broer doden.

Ezau’s verlies van zowel zijn geboorterecht als zijn zegeningen aan Jakob werd de basis van een complot om zijn broer te doden. Op een gegeven moment zei Ezau tegen zijn zoon: “Neem uw zwaard in uw hand en achtervolg Jakob, en loer naar hem, en dood hem met uw zwaard” (Jasser 29:31). Ezau was woedend toen dit complot mislukte. Jaren later, toen Jakob het land van Ezau binnentrok, bad hij tot God om: “Verlos mij uit de hand van Ezau, want ik vrees hem, opdat hij niet komt en mij slaat” (Gen. 32:11). Toen Ezau de komst van Jakob hoorde, liet hij 400 gewapende mannen opstaan om tegen Jakob te vechten.

Maar “de Here legde vrees en vriendelijkheid jegens Jakob in de harten van Ezau en zijn mannen” (Jasser 32:57).

De eerste keer dat de nakomelingen van Ezau (de Amalekieten) de nakomelingen van Jakob (Israël) ontmoetten, “vochten de nakomelingen van Ezau tegen Israël” zonder reden (Exodus 17:8). Toen de Israëlieten op hun reis naar Kanaän waren, kwamen zij opnieuw Edomieten tegen. De Edomieten weigerden Israël door hun land te laten trekken en dreigden hen met het zwaard te treffen:

En Edom zeide tot hem [Israëls gezant]: Gij zult mij niet passeren, opdat ik niet tegen u met het zwaard uitkom.

Edom was een tegenstander en vijand van Israël in de hele Oud Testamentische Geschriften. Toen Saul koning van Israël was, werden de Edomieten beschouwd als één van zijn “vijanden” tegen wie hij gevochten had (1 Sam. 14:47). Zij bleven vijanden van David, maar uiteindelijk veroverde hij het land Edom, legde er garnizoenen aan en maakte “alle Edomieten tot Davids dienaren” (1 Kron. 18:13). Zoals door God was voorspeld – “de oudste (Ezau) zal de jongste (Jakob) dienen” (Gen. 25:23). Dit was de natuurlijke orde in Gods plan voor de wereld.

Tijdens de regering van Josafat van Juda, verenigden de Edomieten zich met de Ammonieten en Moabieten om Juda binnen te vallen en te veroveren. Maar de plannen van Edom werden door God verijdeld toen Hij ervoor zorgde dat de stammen van Ammon en Moab zich tegen de Edomieten keerden en hen doodden (2 Kron. 20:1-23).

Tijdens de regering van Josafat’s zoon Joram kwamen de Edomieten in opstand tegen de heerschappij van Juda, en benoemden hun eigen koning (2 Koningen 8:20-22). Toen Amazja koning werd, kon hij de opstand onderdrukken en doodde 10.000 Edomieten, en nog eens 10.000 werden weggevoerd en van de top van een rotswand geworpen (2 Koningen 14:7; 2 Kron. 25:11).

Vanwege de zegen van het eerstgeboorterecht die Israël nu had, konden zij gemakkelijk de overhand krijgen over Edom en hen tot een vazalstaat maken. Deze gebeurtenissen gaven Edom alleen maar meer aanleiding om wraak te nemen op Israël.

Gods Schrift openbaart dat Edom voortdurend zal proberen om Jakob-Israël met het zwaard of door oorlog te doden uit wraak voor zijn verlies van het eerstgeboorterecht aan Jakob. Dit verlangen om oorlog te voeren tegen Jakob werd geopenbaard in Gods veroordeling van de berg Seir, de Edomitische natie:

Mensenkind, richt uw aangezicht tegen het gebergte Seïr en profeteer tegen het gebergte Seïr, omdat gij [het gebergte Seïr] een voortdurende haat hebt gekoesterd en het bloed van de kinderen Israëls met geweld van het zwaard hebt vergoten in de tijd van hun rampspoed, in de tijd dat aan hun ongerechtigheid een einde was gekomen.

Het is het rode Edom dat Israëlieten wenst te doden. De patronen van deze oorlog tegen Israël worden voortgezet in het tafereel van de oorlog van de grote rode draak tegen de christenen:

En de draak werd toornig op de vrouw, en trok ten strijde tegen het overblijfsel van haar zaad, dat de geboden Gods bewaart, en het getuigenis van Jezus
Jezus Christus.

En we zien ook het rode of scharlakenrode beest van Mysterie Babylon, dat wordt bestuurd door de vrouw in het rood of scharlaken, in oorlog met de heiligen van God:

En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering.

De apostel Johannes was vol ontzag en verbazing over het grote aantal christenen dat werd gedood door deze vrouw in het rood die het rode beest beheerste.

Wie ligt aan de basis van zoveel oorlogen in het Christendom door de eeuwen heen? Zijn het niet de internationale joden? Zij zijn doeltreffend in het aanzetten tot groeperingen en oorlogen. De woorden van hun eigen mensen belijden dit. Bijvoorbeeld, Rabbi Reichorn, die sprak op de begrafenis van Groot Rabbi Simeon Ben-Iudah, in 1869, verklaarde:

Dankzij de verschrikkelijke macht van onze Internationale Banken, hebben wij de Christenen gedwongen tot oorlogen zonder aantal. Oorlogen hebben een speciale waarde voor Joden, omdat Christenen elkaar afslachten en meer ruimte maken voor ons Joden. Oorlogen zijn de oogst van de Joden: De Joodse banken worden dik van Christelijke oorlogen. Meer dan 100 miljoen christenen zijn van de aardbodem geveegd door oorlogen, en het einde is nog niet in zicht. “

Deze uitspraak werd gedaan net na de Amerikaanse Burgeroorlog en voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De voortdurende invloed van de Joodse wraak op de blanke beschaving werd onthuld door de Jood Marcus Eli Ravage, die in een serie artikelen in Century Magazine tot de Christenen sprak:

U bent nog niet begonnen met het waarderen van de werkelijke diepte van onze schuld. Wij zijn indringers. Wij zijn ondermijners. Wij hebben jullie natuurlijke wereld, jullie idealen, jullie bestemming, genomen en er een puinhoop van gemaakt. Wij hebben niet alleen aan de basis gestaan van de laatste grote oorlog [WO I], maar van bijna alle oorlogen en revoluties in jullie geschiedenis. Wij hebben tweedracht, verwarring en frustratie gebracht in jullie persoonlijke en openbare leven. Wij doen het nog steeds. Niemand kan zeggen hoe lang we dat nog zullen doen. Wie weet welk groot en glorieus lot jullie ten deel zou zijn gevallen als we jullie met rust hadden gelaten.

Met de bereikte “heerschappij”, had Edom nu de middelen om wraak te nemen op hen die hij haatte en die die heerschappij konden bedreigen – Israël, of de blanke naties. Na Wereldoorlog I, in 1918, zei Graaf Mensdorf, de joodse Oostenrijkse Ambassadeur in Engeland:

Israël [de Joden] wonnen de oorlog WO2, wij maakten hem, bloeiden ervan, profiteerden ervan. Het was onze ultieme wraak op het Christendom.

Met de enorme macht van de banken die zij controleren, en de touwtjes in handen van regeringsleiders die zij in handen hebben, hebben de Joden herhaaldelijk naar willekeur de blanke naties in oorlogen gestort. Dit is al zo sinds de heerschappij van de Joden werkelijkheid werd in de late jaren 1600, zoals een Jood schrijft:

“Het waren de Joden die voor het eerst toestonden dat koningen dure legers van huurlingen onderhielden. In Spanje waren het grotendeels de Joodse financiën die de koning in staat stelden de Arabieren te verslaan.”

Het Geschrift dat God voor deze planeet schreef, heeft aan het personage Esau-Edom de rol van vernietiger en tegenstander van Jakob-Israël toebedeeld, zoals de profeet Joël heeft geopenbaard:

Edom zal een desolate wildernis zijn, vanwege het geweld tegen de kinderen van Juda, omdat zij onschuldig bloed hebben vergoten in het land.

Edom is een integraal onderdeel van het rode beest systeem dat dood en verdrukking brengt zo groot dat het zelfs de uitverkorenen van God (overblijfsel van Jakob) zou hebben vernietigd als het niet was gestopt (Matt. 24:21-22). Welk volk heeft deze vernietigende rol in de wereld gespeeld? Niemand anders dan de Joden, zoals zij zo vrijmoedig toegeven:

In alles zijn wij vernietigers. Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets wat jullie zullen doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. Wij zullen voor altijd vernietigen omdat wij een wereld voor onszelf nodig hebben.

Het is niet toevallig, maar door een Goddelijk plan dat de kwade en duivelse eigenschappen om te vernietigen en te doden uit wraak zouden worden ingeprent in het volk dat bekend staat als de Joden.

Is het verwonderlijk dat het jodendom het gistende en vernietigende clement wordt in landen die het altijd hebben veracht en vervolgd? Dat eigenaardige vermogen tot intriges, list en samenzweringen, en dat geduldige, bijna geheimzinnige wachten op het uur van de nimmer aflatende wraak, zijn allemaal kenmerken van het uitverkoren volk [de Joden].

De Jood Dr. Oscar Levy, schreef in het voorwoord van het boek, The World Significance of the Russian Revolution (1920), ook de Joodse eigenschap om te vernietigen:

Er is nauwelijks een gebeurtenis in het moderne Europa, die niet terug te voeren is op de Joden. Neem nu de Grote Oorlog (Eerste Wereldoorlog) … de Joden hebben deze oorlog veroorzaakt! … Wij [Joden], die ons voordeden als de redders van de wereld … wij zijn vandaag niets anders dan de verleiders, de vernietigers, de brandstichters, de beulen van de wereld. . .. We zijn er eindelijk in geslaagd om jullie in een nieuwe hel te laten belanden.

De destructieve manieren van de Joden en hun neiging om Christenen te doden zouden geen verrassing moeten zijn, aangezien hun eigen gids voor wet en religie, de Talmoed, dergelijke daden onderwijst en goedkeurt. Hier zijn enkele relevante uittreksels:

 • Gij zult hem (niet-Jood) zeker doden. Gij zult hem zeker met stenen slaan opdat hij sterft (Abodah Zara 4b ).
 • Voor moord, hetzij op een goj of een Jood door een goj, staat straf op; maar moord van een goj door een Jood, daar staat geen straf op (Sanhedrin 57 a; Abodah Zara 13b ).
 • Christenen, verklikkers en afvalligen kunnen in een put worden gegooid, en hoeven niet gered te worden (Abodah Zarah 26b ).
 • Een goy die de Wet bestudeert verdient de dood (Sanhedrin 59a).
 • Het is zeker dat onze [Joodse] gevangenschap zal duren totdat de prinsen der heidenen vernietigd zijn” (Zohar I, 219b ).
 • Zelfs de beste van de goyim moeten worden gedood (Abodah Zarah 26b, Tosephoth).
 • Het christelijke geboortecijfer moet materieel worden verminderd (Zohar II, 64b ).
 • Neem het leven van de heiden [christen] en dood hen, en gij zult God op dezelfde wijze behagen als iemand die wierook aan Hem offert (Sefer Or /sraelll7b).
 • Joden zijn onschuldig aan moord als het de bedoeling was een christen te doden (Makkoth 7b ).
 • De discipelen van Christus worden berecht voor de rechtbank en terechtgesteld (Sanhedrin 43a).

Er zijn vele andere dergelijke leringen in de Talmoed en andere Joodse geschriften die de goy of niet-jood (christen) als een gewoon dier beschouwen. Het doden van christenen, vooral de “besten onder hen”, is lange tijd een bezigheid van de joden geweest. Dezelfde aanklacht werd door Jezus Christus geformuleerd tegen de voorgangers van de Joden, de Farizeeën. Christus zei van hen:

Gij zijt van uw vader, de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was een moordenaar van den beginne, en is niet in de waarheid geweest, omdat er geen waarheid in hem is.

Daarom getuigt gij voor uzelf, dat gij kinderen zijt van hen, die de profeten gedood hebben.

Opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat op de aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Barachias, die gij tussen de tempel en het altaar hebt gedood.

In deze verzen identificeert Christus de erfenis van bepaalde mensen. Wie heeft Abel vermoord? Kaïn deed dat, en hoewel hij een Adamiet was, zijn zijn nakomelingen dat niet. Wie heeft Zacharias vermoord? De inwoners van Jeruzalem deden dat (2 Kron. 24:20-21). Ze waren ook Adamieten, maar werden naar Babylon gedragen waar ze zich vermengden met de Babyloniërs. Het verlies van Adamische erfenis is hun straf voor moord. Het lijkt erop dat de “Joden” tegenwoordig, door vermenging, het bloed bezitten van veel van deze vervloekte en verworpen zaadlijnen van het Adamitische ras. Dit gold ook voor enkele Farizeeën. De Farizeeën waren onvermurwbare volgelingen van de Traditie van de Ouderen die de Babylonische Talmoed werd. In deze opzichten is er geen enkel verschil tussen de Babylonische Joden, de Farizeeën en de Joden van vandaag.

Edom’s motief om Israël te doden

Net als bij elke schurk of moordenaar in een toneelstuk of verhaal, is er een motief of reden waarom Ezau-Edom al die jaren heeft geprobeerd om Jakob-Israël te doden. Wanneer we kijken naar de gebeurtenissen en scènes in het Schrift, zullen we een aantal onderliggende motieven vinden waarom de Edomitische Joden het christelijke Israël-volk willen doden en vernietigen:

• Sinds Ezau zowel zijn geboorterecht als zijn zegeningen aan Jakob had verloren, waardoor Jakob heerschappij en voorspoed in de wereld had, heeft Ezau een eeuwigdurend verlangen om wraak te nemen op Jakob. Ezau wil de heerschappij en de zegeningen terug, en zijn afgunst en woede omdat Jakob ze in zijn plaats bezat had Ezau gemotiveerd om Jakob te vernietigen. Nu moet Edom Israël vernietigen en doden, want dat is de enige manier om de wraak voor Ezau te krijgen.

• Jakob-Israëls geboorterecht en zegeningen omvatten een status van heerschappij op de aarde met God als hun hoofd. Deze heerschappij is in strijd met het plan van de Edomitische Joden heerschappij. Als Esau geen heerschappij kan hebben volgens Gods plan, zal hij het hebben volgens zijn plan. De twee heerschappijen kunnen niet naast elkaar bestaan. Als alle Israëlieten gedood kunnen worden, dan kan Gods plan voor Israël om heerschappij over de aarde te hebben onder Hem niet in vervulling gaan.

• Als Esau Jakob had kunnen doden, zoals hij oorspronkelijk van plan was (Gen. 27:41), dan zou Esau als enige overlevende erfgenaam het geboorterecht hebben teruggekregen. Evenzo, als Esau zou zijn gestorven toen hij het eerstgeboorterecht nog had, zou het eerstgeboorterecht aan Jakob zijn toegevallen als de op één na oudste of enige overlevende zoon van Izaäk. Vanwege deze erfwet geloven de Edomieten in de wereld van vandaag dat als zij elke Israëliet kunnen doden, zij het eerstgeboorterecht en zijn zegeningen kunnen terugkrijgen als de enige overlevende erfgenaam.

• De Edomieten, die zijn samengesteld uit Ezau, vermengd met Kanaänieten, bevatten ook een aanzienlijke vermenging van de Judahieten uit Judea en de Babylonische gevangenschap. Er zijn ook Israëlieten die met de Edomieten zijn getrouwd. Deze nakomelingen van het Adamitische ras hadden recht op het geboorterecht, maar kunnen nu als bastaards nooit meer aanspraak maken op dat en treuren dus over hun hopeloze lot. Deze nakomelingen zijn nu een deel van Edom en uit angst en afgunst verlangen zij hun raszuivere broeders te doden.

Ezau-Edom mag dan andere motieven hebben om Gods volk Israël uit te roeien, maar geen daarvan is werkelijk gegrond op de wet. Jakob bezat rechtmatig het geboorterecht, en Edom, als bastaard, kan het niet langer bezitten. Zoals de meeste motieven om te doden, zijn de motieven van Ezau om Jakob te doden gebaseerd op hartstocht en wraak, niet op enig wettig recht om te handelen.

Er is dus een plan of “complot” om alle blanke christelijke volkeren van de planeet te doden. Esau’s motieven om Jakob te doden zijn allemaal onderdeel van een complot in Gods Schrift. Dit is de reden waarom we vaak agressieve en schadelijke acties zien worden opgevoerd tegen het blanke ras, de bezitters van het geboorterecht. Het wordt nu duidelijk dat het geboorterecht een centrale rol speelt in het begrijpen van veel van de conflicten, oorlogen, tegenslagen en problemen in de wereld.

Toen Esau hoorde dat Izaäk aan Jakob de zegen van het eerstgeboorterecht had gegeven, “schreeuwde hij het uit met een zeer grote en bittere schreeuw” (Gen. 27:34). Dit is precies wat de Joden doen wanneer zij iemand horen zeggen dat zij niet Israël zijn, wat betekent dat zij het eerstgeboorterecht niet hebben. Zij roepen bitter tegen hen met jammerklachten van antisemitisme.” Ondertussen zoeken deze Edomieten naar manieren om de echte erfgenaam van het geboorterecht te doden.

Velen hebben door de geschiedenis heen deze eigenaardige kenmerk van de Joden om Christenen te vernietigen, maar konden maar nooit een goede verklaring geven over het waarom. Zonder te begrijpen wie de personages op het toneel zijn en hoe ze in verband staan met het geboorterecht, wordt het toneelstuk dat op aarde wordt opgevoerd verwarrend voor de meeste toeschouwers.

Edom’s verraad tegen Israël

Edom’s verlangen naar wraak tegen Jakob kwam naar voren in Edom’s verlangen om Jeruzalem verwoest te zien worden toen Israël het in bezit had, zoals de schrijver van Psalmen onthult:

Gedenk, HEERE, de kinderen van Edom ten dage van Jeruzalem, die zeiden: Verwoest het, verwoest het, tot aan zijn grondvesten.

Het woord “verwoesten” betekent “volledig afbreken; met de grond gelijk maken; afbreken”. Toen Jakob-Israël op zijn hoogtepunt was in termen van nationale status en welvaart, wenste Esau-Edom dat zijn hoofdstad zou worden vernietigd. Deze filosofie werd onthuld door de Jood Adam Weishaupt, wiens fundamentele “Illuminatie” credo was: “Vernietig de beschaving; alles wat is, is verkeerd.” Dit concept effende de weg voor de Illuminatie-joden om de bloedige en destructieve Franse Revolutie te organiseren.

In de Bijbel hadden de Edomieten, die minder in aantal waren dan Israël, niet de mogelijkheid of de macht om wraak te nemen op Israël en Juda, totdat zij verzwakt waren door een onderlinge burgeroorlog (734 v. Chr.). Juda had in één dag 120.000 man verloren (2 Kron. 28:6). Nog eens 200.000 van Juda’s inwoners werden door Israël gevangen genomen, samen met een groot deel van zijn goederen als buit (28:8). De Edomieten maakten gebruik van Juda’s verzwakte toestand en in hun wraak “waren gekomen en hadden Juda aangevallen en gevangenen weggevoerd” (2 Kron. 28:17). Toen Juda dus werd verscheurd door de verwoestingen van de burgeroorlog, was het Edom dat kwaad toesloeg en het land plunderde en de inwoners gevangen nam.

De wegen en eigenschappen van de acteur Ezau-Edom veranderen niet, en dus kan dit verraad tegen Gods volk zich opnieuw voordoen in een andere handeling en een andere scène van het Schrift, en deed het dat ook. De scène was Amerika, de tijd was de jaren 1860, de handeling was de Amerikaanse Burgeroorlog.

Dit was een oorlog, niet alleen gepland en aangespoord door Joden, zoals de Rothschilds, maar beide partijen werden gefinancierd door Joodse banken. Toen de zuidelijke staten in de nasleep van de oorlog verwoest waren, werd het joods-marxistische plan van wederopbouw opgezet om de blanke heerschappij en cultuur verder te vernietigen. Het Zuiden werd onder militair bestuur geplaatst en de blanken werden beroofd van hun rechten, hun grondwetten en hun bezittingen. Hele plantages werden verwoest, verbrand en geplunderd om de blanke zuiderlingen hun erfdeel te ontnemen.

Joodse zakkenvullers uit het Noorden, zoals de Lehmans, de “zeven liberaal gezinde” Seligman broers, de Baruchs, en andere speciale afgezanten van de Rothschilds, kwamen de laatste spaarcenten, hun laatste bezittingen, hun land en huizen in beslag nemen van de weduwen en wezen van de Confederatie-doden.

Een andere episode van Edoms verraad en wraak vond plaats toen Juda zijn laatste belegering van Babylon onderging. Nadat de vijandelijke legers Jeruzalem in 586 v. Chr. hadden veroverd, had Edom verraderlijk deelgenomen aan de vernietiging ervan. In plaats van hulp te bieden toen de vijand Gods volk aanviel, viel Edom uit wraak Jeruzalem binnen en nam deel aan de plundering van de geteisterde stad.

Dit geweld van Edom tegen Juda werd door God veroordeeld:

10 Om uw geweld [van Ezau] tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken, en gij zult voor eeuwig uitgeroeid worden.

11 Ten dage, dat gij aan de andere zijde stond, ten dage, dat de vreemdelingen zijn troepen wegvoerden, en vreemdelingen zijn poorten binnendrongen, en het lot wierpen over Jeruzalem, zo waart gij een hunner.

12 Maar gij hadt niet mogen zien op den dag uws broeders, ten dage, dat hij een vreemdeling werd; noch hadt gij u mogen verblijden over de kinderen van Juda, ten dage hunner verwoesting; noch hadt gij trots mogen spreken ten dage der benauwdheid.

13 Gij hadt niet mogen ingaan in de poort mijns volks ten dage hunner benauwdheid; ja, gij hadt hun benauwdheid niet mogen aanschouwen ten dage hunner benauwdheid, noch hadt gij de hand mogen leggen op hun have ten dage hunner benauwdheid;

14 Gij zoudt ook niet op de kruisweg hebben gestaan, om degenen van hem, die ontkwamen, af te snijden; noch zoudt gij degenen van hem, die overbleven, overgeleverd hebben ten dage der benauwdheid.

De Edomieten maakten gebruik van Juda’s gevangenschap om hun wraak en haat te richten op Gods volk. De profeet Ezechiël veroordeelt ook het verraad van Edom “tegen het huis van Juda door wraak te nemen, en heeft zich zeer beledigd, en zich op hen gewroken.”

En opnieuw in de hoofdstukken 35 en 36 van Ezechiël wordt Edom aan de kaak gesteld vanwege zijn optreden bij het helpen van Israëls vijanden bij de uiteindelijke omverwerping van Jeruzalem, waar Edom “het bloed van de kinderen Israëls had vergoten door de kracht van het zwaard in de tijd van hun rampspoed”. Edom trad met grote wraakzucht op in hun verraderlijke plan om Israëls land binnen te vallen, het te verbranden en te plunderen, en het overblijfsel van Gods volk dat in Jeruzalem was achtergebleven, te vernietigen en te doden. De wreedheden van Edom worden aan de kaak gesteld door Jesaja (34:5-8) en Joël (3:19-20).

De aard van Edom was niet te veranderen in zijn verlangen om alle kansen aan te grijpen voor de vernietiging van de blanke christelijke volken, hun cultuur en beschaving. Waarom? Vanwege Ezau’s vijandigheid, jaloezie en haat jegens Jakob omdat hij het geboorterecht bezit dat hij eens had.

Deze wijze van verraad van Edom kwam opnieuw aan het licht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen Duitsland aan het eind van de oorlog was verslagen, en de geallieerden het leger hadden onderdrukt en weerloos hadden gemaakt, waren het de Edomitische Joden van de Rode Sovjet-Unie die het land waren binnengestroomd om de Duitsers te verkrachten, te plunderen, te vernietigen en te doden. Net als bij Juda “vergoten de Edomitische Joden het bloed” van de Duitsers “met geweld van het zwaard in de tijd van hun rampspoed”. Deze daad was een typische Edomitische stijl van wraak nemen op Gods volk (Duitsland). Ezau-Edom valt lafhartig Jakob-Israël aan en plundert alleen wanneer zij in een verzwakte en hulpeloze toestand verkeren.

In februari 1945, toen de oorlog praktisch voorbij was, werd de stad Dresden herhaaldelijk gebombardeerd en verwoest om de haat en wraak van de Joden te bevredigen. Dresden was het culturele centrum van Duitsland en geen militair of industrieel doelwit. Meer dan 250.000 mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht op bevel van de door Joden gecontroleerde Churchill (Engeland) en Roosevelt (Amerika).

De vervolging en vernietiging van blanke Christelijke mensen door Joden is geen recente zaak, maar gaat ver terug in de geschiedenis. Schrijvend in het aprilnummer van 1921 van de Hebrew Christian Alliance Quarterly, verklaarde Ds. M. Malbert:

“Ik ga aantonen dat echte religieuze vervolging uniek Joods is … In de tijd van Justinianus, in de zesde eeuw, slachtten de Joden de Christenen in Caesarea af en verwoestten hun kerken. Toen Stephanus, de gouverneur, probeerde de christenen te verdedigen, vielen de joden hem aan en doodden hem. In 608 vielen de Joden van Antiochië hun christelijke buren aan en doodden hen te vuur en te zwaard. Rond 614 rukten de Perzen op naar Palestina en de Joden, nadat zij zich bij hun standaard hadden gevoegd, slachtten de Christenen af en verwoestten hun kerken. Negentigduizend christenen kwamen alleen al in Jeruzalem om.”

Misschien wel de grootste daad van wraak, verraad en haat van de Joden was hun vernietiging en overname van de blanke en christelijke natie Rusland. Hier hebben we te maken met een vooropgezet en koelbloedig plan om de blanke regering en bevolking van dit land te vernietigen.

Rusland als natie werd bevolkt en geregeerd door de “Witrussen” sinds ongeveer 900 na Christus. Deze geharde kolonisten, van Germaanse en Scandinavische afkomst, begonnen een dynastie te vestigen die rijk was aan kunst en cultuur. Er ontstond een economisch klimaat waarin Rusland floreerde en de “korenschuur van Europa” werd.

Met de Rode Bolsjewistische Revolutie hadden de Joodse revolutionairen deze stabiele beschaving in een paar dagen vernietigd. De Joden waren vrij om hun ingebakken haat te uiten door massamoorden op hulpeloze Wit-Russische slachtoffers. Christenen werden uit hun huizen gesleurd, gemarteld en vermoord. Sommigen werden aan de vloer vastgeketend en lood in hun mond gegoten. Velen werden vastgebonden aan paarden en door de straten van de stad gesleept. Zwangere christelijke vrouwen werden aan bomen vastgeketend en hun baby’s werden uit hun lichaam gesneden.

Rusland werd als een slachthuis met overal lijken. De bloedige moordpartijen gingen door gedurende de tientallen jaren van de rode heerschappij van de “Sovjet-Unie”. De Russische schrijver Alexander Solzjenitsyn vertelt dat sinds de Bolsjewistische Revolutie zo’n zesenzestig miljoen “echte Russen” zijn vermoord door toedoen van de Jiddische revolutionairen. Vóór de revolutie was Rusland voor ongeveer 75% blank, nu is het grootste deel van de bevolking Aziatisch.

De Joden grepen een andere gelegenheid aan om hulpeloze Christenen af te slachten tijdens de Spaanse Burgeroorlog in de jaren ’30 van de vorige eeuw. De Jood Rosenberg (Moses Israelsohn) stond aan het hoofd van moordteams, die de “Zuiveringseenheden van de Wereld Revolutionaire Beweging” werden genoemd. Hun “zuivering” bestond voornamelijk uit massamoorden op priesters, nonnen, koorknapen, vrouwen en kinderen. Ambtenaren in Madrid schatten dat een tiende van de bevolking van Spanje in 1939 door de communistische joden vermoord waren.

In de herfst van 1939 hadden de communistische Joden een massamoord beraamd op de leidende klasse van Polen. De communistische Joden hadden dossiers van iedereen die het Poolse volk tot verzet zou kunnen aanzetten, en die de joods-communistische dreiging aan de kaak had gesteld. Tijdens de eerste dagen van de oorlog werden 15.000 Poolse officieren en intellectuele leiders, die de bloem van de natie vormden, gevangen genomen en naar door Joden bestuurde communistenkampen gebracht.

In het voorjaar van 1940 werden de Poolse gevangenen naar het bos van Katyn gebracht. Met hun handen achter zich gebonden, werden de slachtoffers gedwongen te knielen en vervolgens in het achterhoofd geschoten en begraven in massagraven. Stalin wist heel goed dat zelfs zijn bloeddorstige Mongoolse troepen niet het lef hadden voor zo’n slachtpartij, dus koos hij Joden uit om het eigenlijke moorden uit te voeren. Hij wist dat de Joden het niet alleen zouden doen, maar er ook van zouden genieten. Zo was het probleem van de Poolse patriotten opgelost. Een soortgelijk patroon werd gevolgd in Hongarije, Letland en Tsjecho-Slowakije.

De gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog hadden de grootste tol geëist aan doden onder blanke christelijke mensen door de daden en plannen van de Edomitische Joden. Alle regeringen die bij die oorlog betrokken waren, stonden onder de financiële controle van bepaalde Joden en hun agenten. Honderdvijftig miljoen slachtoffers werden toegevoegd aan hun lijst van wraak.

De Joden waren vooral verheugd over de dood van miljoenen christelijke vluchtelingen na de oorlog, omdat de manier waarop zij stierven voldeed aan de meest gekoesterde leer van de Joodse haat tegen alle christenen – dat niet-Joden, die beschouwd worden als niet-mensen of vee volgens de Joodse term “goyim,” niet begraven mogen worden. Dit is een overtreding van Joodse wet, die verbiedt dat “dieren” worden begraven. Deze miljoenen christelijke vluchtelingen lagen waar zij vielen tijdens deze verschrikkelijke Rode Communistische verdrijvingen, en hebben nooit een christelijke begrafenis gekregen.

Eén daad die het verraad van de Joden duidelijk aan het licht heeft gebracht, was hun onuitgelokte aanval op het Amerikaanse schip U.S.S. Liberty op 8 juni 1967. De Joden bombardeerden mitrailleerden en torpedeerden het schip, doodden 34 mensen en verwondden 171 mensen. Dit was een daad van haat. Het is soms moeilijk voor de Edomieten om hun haat tegen de vervloekte goyim te bedwingen, dus zullen zij hun haat bij elke gelegenheid botvieren.

In hun verlangen naar wraak tegen de nakomelingen van Jacob, hebben de Edomitische Joden het motto aangenomen: “Vergeef-Nooit-Vergeet-Nooit”. Deze hatelijke slogan is duidelijk gericht tegen het blanke ras.

Abortus en rituele moord

Wij moeten nog enkele andere daden van wraak noemen die door Joden zijn gepleegd om de wraakzuchtige dood en vernietiging van het blanke Christelijke volk te bewerkstelligen. Eén zo’n daad is de praktijk van abortus, die heel goed overeenkomt met het Joodse ritueel van het offeren van kinderen aan afgoden zoals Molech. De Talmoed erkent een dergelijke gruweldaad als normaal – “zijn zaad aan Molech geven is geen afgoderij”

(Sanhedrin 64a). Molech was een god van de Kanaänieten en Babyloniërs, en Babylon is het fundament van de Joodse Talmoed en de Joodse traditie. Deze godheid was het centrum van kinderoffers. De Talmoed leert dat de uitroeiing van Christenen een noodzakelijk offer is (Zohar II, 43a).

Het is niet verrassend te ontdekken dat de meerderheid van de abortus klinieken worden geleid door Joden of Joodse artsen bezitten. Noch is het niet verrassend dat Joden de promotors van abortus zijn, omdat de meerderheid van de Joden voor het “recht” van vrouwen zijn om abortussen te ondergaan. Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 35 miljoen blanke kinderen geofferd door het door Joden geïnitieerde en gepromote abortusplan.

De Joden hebben lang druk uitgeoefend op wetgevende lichamen en om “abortus te legaliseren.” In Amerika werd dit bereikt door gerechtelijke usurpatie over de rechten van de staten, toen de Jood, rechter Blackmun, die sprak voor het Hooggerechtshof van de V.S. in 1973, beweerde dat hij abortussen “legaal” zou maken. ” De mening van Blackmun was gedeeltelijk gebaseerd op de medische ethiek en normen van een andere Jood, Dr. Edelstein.

Abortus is een openlijk middel geworden om kinderen te offeren die de Joden hebben ingesteld onder hun de facto wet. Een meer heimelijke manier van kinderoffering is door hun beruchte “rituele moorden, waarvan Joden door de eeuwen heen zijn beschuldigd.” Bij deze praktijk “wordt het bloed van het geofferde heidense (kind) vermengd met meel om het ongezuurde brood te maken dat gegeten wordt tijdens Pesach. ” (Voor een geschiedenis en een uiteenzetting over dit onderwerp zie “Jewish Ritual Murder” door Arnolds. Leese, 1938).

Gedurende de Middeleeuwen werden Joden schuldig bevonden aan rituele moord op Christenen in Engeland in Norwich in 1146, en in Lincoln in 1225; in Frankrijk in Blois in 1171; en in Noord-Italië in Trent in 1475. De Joodse Encyclopedie vermeldt 121 Rituele Moordzaken van 1146 tot 1900, die voor de rechter kwamen. Veel van de lijsten tonen veroordelingen en de wijze waarop schuldige Joden werden geëxecuteerd.

Van 1900 tot de jaren 1930 zijn er nog eens ongeveer twintig gevallen van rituele moord door Joden geweest. Tot op de dag van vandaag zijn er berichten over rituele moord op kinderen door bepaalde extremistische chassidische orthodoxe joodse sekten. Omdat dit geen praktijk was van het Jodendom als geheel, maar van bepaalde elitaire of geheime sekten van hen, werd de praktijk afgeschermd van publieke kennis. Bijna alle slachtoffers werden uiteindelijk heilig verklaard.

Interraciaal Huwelijk

Een andere manier om het blanke ras te vernietigen is door interraciale huwelijken. God verbood het Israëlitische volk om te huwen met andere rassen (Deut. 7:1-3). Het ondermijnende Joodse doel en de strategie om het blanke ras te vernietigen door interraciale huwelijken werd onthuld in een toespraak van Rabbi Emanuel Rabinovich, die werd gehouden voor de Noodraad van Europese Rabbijnen in Boedapest, Hongarije, 12 januari 1952:

Gegroet, mijn kinderen. Jullie zijn hier bijeengeroepen om de belangrijkste stappen van ons nieuwe programma samen te vatten Het doel waarnaar wij drieduizend jaar zo eensgezind hebben gestreefd, is eindelijk binnen ons bereik, en omdat de vervulling ervan zo duidelijk is, is het ons geraden onze inspanningen en onze voorzichtigheid te vertienvoudigen …. Binnen vijf jaar zal dit programma zijn doel bereiken, de Derde Wereldoorlog, die in verwoesting alle voorgaande gevechten zal overtreffen …. Deze oorlog zal voor altijd een einde maken aan onze strijd tegen het [blanke ras]. We zullen openlijk onze identiteit onthullen met de rassen van Azië en Afrika. Ik kan met zekerheid zeggen dat de laatste generatie blanke kinderen nu geboren worden. Onze Controle Commissies zullen, in het belang van de vrede en het uitroeien van interraciale spanningen, de blanken verbieden om te paren met blanken. De blanke vrouwen moeten samenleven met leden van de donkere rassen, en de blanke mannen met zwarte vrouwen. Zo zal het blanke ras verdwijnen, want vermenging van het donkere met het blanke zal het einde betekenen van de blanke man, en onze gevaarlijkste vijand zal slechts een herinnering worden. Wij [Joden] zullen een tijdperk ingaan van tienduizend jaar vrede en overvloed, de Pax Judaica, en ons ras zal onbetwist heersen over de aarde. Onze superieure intelligentie zal ons gemakkelijk in staat stellen de heerschappij te behouden over een wereld van donkere volkeren.

De vernietiging van Jakob-Israël, het blanke ras, is het “doel” geweest van Esau-Edom gedurende de afgelopen “drieduizend jaar,” zoals Rabbi Rabinovich heeft aangegeven. Of zij nu gedood worden in een oorlog of gelokt worden in de strik van het interraciale huwelijk, het levensbloed van de blanke man komt tot een einde. Merk op dat het “einde van de blanke man” noodzakelijk is voor het Joodse volk om “over de aarde te heersen” of om volledige heerschappij over de aarde te verkrijgen. De Joden erkennen ook het bestaan van een “strijd” met het blanke ras, een strijd die teruggaat tot Genesis hoofdstuk 25.

Als we kijken naar de trend in films en televisie is het duidelijk dat interraciale vermenging en huwelijken meer en meer worden gepromoot. Joden hebben de filmindustrie gedomineerd vanaf het allereerste begin. Films en TV-shows waarin interraciale huwelijken in een gunstig daglicht worden gesteld, zijn ofwel geschreven, geregisseerd of geproduceerd door Joden.

Het waren marxistische Joden die achter de anti-blanke “burgerrechten” beweging in Amerika zaten om de natuurlijke barrière tussen het blanke en gekleurde ras te doorbreken. Het was de jood Joel Spingarn die in 1909 de National Association for the Advancement of Colored People had opgericht en geleid. Na zijn dood stond zijn zoon Arthur aan het hoofd van de NAACP tot 1965. De Vice President was een andere Jood, Rabbi Solomon. In 1965 nam een andere jood, Kevie Kaplan, de organisatie over. Twee al lang bestaande Joodse advocaten van de NAACP waren Andrew D. Weinberger en Jack Greenberg.

In strijd met het Bijbelse principe van segregatie, zijn de Joden degenen die multi-raciale immigratie en multi-culturalisme bevorderen. God had het blanke ras ingesteld, zoals Hij deed met Adam (de eerste blanke man), om afgescheiden te zijn van andere rassen en om heerschappij en gezag te hebben op de aarde. Het is de rol van de Joden geweest om als Esau-Edom Gods orde der dingen te vernietigen door het blanke ras ertoe te brengen de natuurlijke barrières van onderscheid tussen de rassen te negeren. De Jood schiet dus het neger- en kleurlingenras te hulp en steunt hen om hen te verheffen, terwijl hij de status van de blanke verlaagt. Nu het wettelijke, politieke en sociale onderscheid tussen de rassen is opgeheven, kunnen de blanken gemakkelijker worden samengevoegd met de gekleurde rassen, zoals de jood Israel Cohen eens verklaarde:

We moeten ons realiseren, dat het machtigste wapen van onze partij, rassenspanning is. Door de donkere rassen ervan te doordringen dat zij eeuwenlang door de blanken zijn onderdrukt, kunnen wij hen kneden tot het programma van de Communistische Partij. In Amerika zullen we streven naar een subtiele overwinning. Terwijl we de negerminderheid ophitsen tegen de blanken, zullen we trachten de blanken een schuldcomplex aan te praten over hun uitbuiting van de negers. Wij zullen de negers helpen op te klimmen in aanzien in alle facetten van het leven, in de beroepen en in de wereld van sport en amusement. Met dit prestige, zal de neger in staat zijn om zich te vermengen met de blanken en een proces te beginnen dat Amerika aan onze zaak zal overleveren.

Het is een tactiek van de Joden om de gekleurde rassen op te hitsen tegen de blanken. De Joden propageren “gelijkheid” voor zwarten en andere minderheden, maar geven diep van binnen niets om hun welzijn. Hun doel is de gelijkstelling van rassen, zodat de heerschappij en soevereiniteit van het blanke ras zal worden vernietigd. Verder zal rassenvermenging uiteindelijk één bastaardras voortbrengen, waardoor het Joodse doel van een één-wereld orde mogelijk wordt. Zoals Rabbi Abraham L. Feinberg had verklaard:

Het opzettelijk aanmoedigen van interraciale huwelijken is de enige manier om dit proces te versnellen. En het kan zijn dat de tijd dringt. De dominantie van onze wereld is begonnen te verschuiven, als lading in een schip, van de blanke rassen naar de gekleurde. Hoe sneller we ons aanpassen aan dit feit, hoe beter het zal zijn voor onze kinderen. Want zelfs de meest verlichte onder ons moet toegeven dat we vooroordelen over het ras nooit volledig zullen uitbannen totdat we de afzonderlijke rassen hebben uitgebannen.

De Joden, die bastaards zijn, willen dat de hele wereld bastaards worden, vooral het blanke ras. Door middel van rassenvermenging kunnen de Edomitische Joden wraak nemen op Jakob-Israël en hun doel van overheersing bereiken, want dergelijke rassenvermenging is even doeltreffend als een kogel in de vernietiging van het blanke ras.

Conclusie en commentaar

Wij zouden ook kunnen ingaan op andere daden en middelen van wraak die Edom voert tegen Gods volk, het blanke ras. Er zou veel geschreven kunnen worden over de Joodse controle op het gebied van de geneeskunde en medische praktijken die gebruikt worden om ons volk te verzwakken en te doden. De Joodse invloed in het onderwijs heeft het denken vervormd en het vermogen tot hoger denken bij jonge blanken vertraagd. De zwerm van joodse advocaten (en gejudeerde advocaten) hebben het rechtssysteem verstrikt met regels en wetten die mensen tot bankroet en schulden hebben gedwongen. Op elk gebied en in elke levenswandel vallen de Joden diegenen aan en proberen hen te vernietigen die klaarblijkelijk het geboorterecht van het blanke ras bezitten. Al deze activiteiten en controle blijft nogal verborgen voor de mensen door de Joodse controle over de media. Zoals de Joodse auteur Alfred Lilenthal had geschreven:

[Het meest effectieve onderdeel van de Joodse connectie is waarschijnlijk die van de mediacontrole. Het is algemeen bekend dat Amerikaanse publieke opinievormers al lang grotendeels beïnvloed worden door een handvol machtige kranten, waaronder. de New York Times, de Washington Post, en de St. Louis Louis Post-Dispatch, respectievelijk in handen van de Sulzbergers, Meyers, en de Pulitzers, (allemaal Joodse families).

De media wordt nu gebruikt om het geboorterecht te verbergen voor zijn erfgenamen. Het Adamitische geboorterecht en het Abrahamitische verbond waren een zegen en een belofte voor de erfgenamen van het Adamitische ras. Zij behelsden de belofte welvarend te zijn, rijk in materiële rijkdom, een “groot volk” te zijn en dat de erfgenamen recht zouden hebben op “heerschappij” in de wereld. Deze zegen werd Esau geschonken door zijn geboorterecht. Maar Ezau verkocht dat geboorterecht aan Jakob en daarmee alle beloften en zegeningen. Het is dus uit jaloezie en wraak dat Ezau verlangt naar de vernietiging van Jakobs zegeningen, zijn cultuur, beschaving, regering, industrie en relatie met God. Esau gaf het Adamitisch geboorterecht op en probeert het nu terug te eisen door de hele wereld te misleiden door te geloven dat hij de uitverkorene van God is.

Het is een genetische functie van het bestaan van de Joden om het werk van hun voorvader, Esau, te doen door het blanke Adamitische ras te vernietigen. Meer dan 400 miljoen blanken zijn in de laatste 300 jaar door Joden van de aardbodem weggevaagd. Zij worden door God gebruikt om op die manier te handelen of ze het leuk vinden of niet en of ze het weten of niet. Zij kunnen niet veranderen wie en wat ze zijn als ze op het podium staan net zo min als een luipaard zijn streken niet kan veranderen (Jer. 13:23).

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>