• Home
 • Wie is Esau/Edom? – De kenmerken van Eau/Edom
2 december, 2022
Charles E. Wiseman

Zoals bij elk script onthult de Bijbel bepaalde eigenschappen, attributen en kenmerken van de verschillende acteurs of personages waarover hij spreekt. Zo kunnen wij in de Bijbel enkele eigenschappen en kenmerken van Esau-Edom vinden, die ons helpen te identificeren wie deze acteur was in de geschiedenis en misschien in de wereld van vandaag. Er is veel bewijs dat aantoont dat het zaad van Ezau met zekerheid kan worden geïdentificeerd met het moderne Jodendom.

De symbolische naam van Edom

Het eerste veelzeggende kenmerk dat in de Schrift in verband wordt gebracht met Esau-Edom is dat van een kleurassociatie met zijn naam. Esau-Edom wordt symbolisch geassocieerd met de kleur rood. Esau werd daadwerkelijk met deze eigenschap geboren, zoals wordt beschreven in het verslag van zijn geboorte:

En de eerste [Ezau] kwam rood tevoorschijn, over het gehele lichaam als een harig kleed; en zij noemden zijn naam Ezau.

Hier zien we dat Ezau de fysieke eigenschap had rood en behaard te zijn, wat in contrast staat met het uiterlijk van Jakob die “een effen man was” (Gen. 25:27). De rode kleur van Esau moest een teken zijn dat hij later zijn geboorterecht aan Jakob zou verkopen voor wat rode potagie.

En Ezau zeide tot Jakob: Voed mij, ik bid u, met datzelfde rode kookpot, want ik ben zwak; daarom werd zijn naam Edom genoemd.

Het woord “Edom” betekent eigenlijk “rood”, net zoals de naam Esau rood betekent. Dit teken vertegenwoordigt dus de kleur rood. Wanneer we kijken naar de betekenis en de symbologie die verbonden zijn met de kleur rood in zowel de Schrift als de seculiere geschiedenis, krijgen we een beter begrip van de aard en de identiteit van Esau-Edom, en met wie hij moet worden geïdentificeerd.

Hier zijn enkele illustraties:

 • Rood is representatief voor bloed en bloedvergieten (2 Koningen 3:22; Jes. 1:15).
 • Scharlaken of rood is het symbool van zonde in het algemeen (Jes. 1:18).
 • Het rode paard uit het Boek Openbaring betekent oorlog en het vermogen om oorlogen te veroorzaken (Openb. 6:4). Ezau zou oorlogszuchtig zijn en naar het zwaard leven (Gen. 27:40).
 • Het antichristelijke, satanische systeem dat Rome regeerde werd geïdentificeerd als een rode draak (Openb. 12:3). Joden zijn het meest antichristelijke volk op aarde.
 • Het grote beest van het mysterie Babylon, dat gruwelen en dood over de hele aarde zou verspreiden, is scharlakenrood van kleur. En de vrouw op het beest dat haar bestuurt is gekleed in scharlakenrood (Openb. 17:3-4). Joden zijn de belangrijkste promotors van de Babylonische godsdienst die het Jodendom wordt genoemd.
 • De bankindustrie, die deel uitmaakt van de economische controle van rood Babylon over het christendom, wordt geleid door de Joodse bankiersfamilie Rothschild, wat rood schild betekent.”
 • De rode vlag symboliseert het revolutionaire socialisme. “De socialistische beweging, vanaf het begin tot op de dag van vandaag, is grotendeels gedomineerd door Joodse invloed.
 • In de Joodse kabbala staat rood voor bloedvergieten en ook voor gerechtigheid voor de Jood.
 • De Joodse schrijver en historicus Arthur Koestler toont aan dat de Joodse Khazaren (waar veel Joden van afstammen) algemeen bekend stonden als de “Rode Joden”.
 • De kleur van het Joods-Communisme is rood, zoals wordt aangeduid met termen als rode natie, rode ster, ‘Rode Plein’, enz. De Russische Revolutie die het ‘Rode Communisme’ teweegbracht, werd gepland en gefinancierd door Joden, en “de revolutionaire leiders behoorden bijna allemaal tot het Joodse ras”.
 • Rood, is in het Westen, een universeel teken voor waarschuwing of gevaar geworden. Rood Edom {Communisme) heeft bewezen een gevaar te zijn voor het Christelijke Westen.

De kleur rood wordt net zo overwegend geassocieerd met de Joden en hun activiteiten als met die van Esau-Edom.

Merk ook op dat er geen positieve of verlossende eigenschappen zijn verbonden aan de kleur rood in verband met Esau, of in zijn associatie met de Joden. Rood is altijd representatief voor iets slechts of negatiefs, zoals bloedvergieten, zonden, het Babylonische systeem, oorlog, communisme, enz. Esau-Edom en zijn nakomelingen zijn bezitters van deze kenmerken.

Esau gehaat door God

Misschien wel de meest unieke en ongewone eigenschap die Esau-Edom bezit, is zijn ongunstige relatie met God. De Schrift onthult dat God nooit enige liefde voor Esau heeft gehad zoals Hij dat met Jakob deed, en in feite haat God Esau:

“Ik heb u [Israël] liefgehad, zegt de HEERE, doch gij zegt: Hoe hebt Gij ons liefgehad? Was Ezau niet de broeder van Jakob? zegt de HEERE; nochtans heb Ik Jakob liefgehad,

En Ik haatte Ezau, en legde zijn bergen en zijn erfenis te gronde voor de draken der woestijn.”

Dat Gods haat en woede jegens Ezau-Edom geen eenmalige gebeurtenis is, blijkt uit het feit dat Edom “het volk is, tegen hetwelk de HERE voor eeuwig verontwaardiging heeft” (Maleachi 1:4). Dit is geen verkeerde vertaling, want hetzelfde concept wordt ook overgebracht in het Nieuwe Testament:

“Gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat” (Romeinen 9:13).

Deze haat van God jegens Ezau is een eigenschap die het menselijk hart niet kan aanvaarden of omhelzen, en daarom zullen velen proberen het weg te verklaren. Zo hebben tal van theologen deze waarheid van de Schrift vermeden of haar verdoezeld tot iets wat de menselijke natuur meer aanspreekt.

God haat niet alleen Ezau-Edom en is tegen dit volk, maar verwijst naar hen als “het volk van mijn vloek” (Jes. 34:5). Deze vloek rust niet alleen op Ezau, maar ook op zijn “zaad” en zijn “broeders”.

Maar Ik heb Ezau ontbloot, Ik heb zijn geheime plaatsen ontsluierd, en hij zal zich niet kunnen verbergen; zijn zaad is bedorven, en zijn broeders, en zijn naasten, en hij is niet meer.

Tot Esau’s broeders behoorden de Amalekieten, die afstamden van een van Esau’s kleinzonen (Gen. 36:4, 12). Het waren deze Edomitische verwanten tegen wie God had gezworen “oorlog te voeren van geslacht tot geslacht” (Exod. 17:16).

Gods haat tegen Edom is niet iets tijdelijks, maar eeuwigdurend. De doctrine dat God iedereen liefheeft houdt geen stand in het licht van wat de Bijbel te zeggen heeft over Gods genadeloze houding tegenover het ras van mensen dat Edom heet.

Hoewel de kerken hebben geprobeerd Gods ware aard te veranderen, vinden we dat door de hele Bijbel heen Gods houding tegenover Ezau-Edom niet verandert:

Zo zegt dan de Here Gode: In het vuur van mijn jaloersheid heb Ik gesproken tegen de overblijfselen der heidenen, en tegen geheel Idumea.

Zal Ik niet te dien dage, zegt de HEERE, zelfs de wijzen uit Edam verdelgen, en de verstandigen uit het gebergte van Ezau?

Zo zegt de Here GOD: Zie, o berg Seir, Ik ben tegen u, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken.

Er is niet één gunstige of positieve uitspraak in de Bijbel met betrekking tot Esau-Edom. Maar hoe helpt deze negatieve relatie die God heeft met Esau-Edom ons te identificeren wie dit karakter is in de wereld van vandaag? Om ons te helpen hierop te antwoorden moeten wij ons verplaatsen in de rol die Ezau in Gods Schrift is toebedeeld. Als God jou en je voorouders zou haten, hoe zou je dan reageren en wat zou je doen? Als natuurlijke reactie zou je tegen God en Zijn volk zijn, en proberen te voorkomen dat zij erachter komen dat jij Esau bent, degene tegen wie God is, wetende dat als God ergens tegen is, zijn volgelingen dat ook zullen doen.

Wie probeert hun identiteit als Edom, degene die door God wordt gehaat, te verbergen door te beweren Israël te zijn, degene die door God wordt bemind? Slechts één groep mensen probeert zo te reageren en dat zijn de joden.

Waarom denk je dat de Joden organisaties oprichten, zoals de Anti-Defamation League, om “haat” te monitoren en te bestrijden en om “haatgroepen” te identificeren? Zou Esau dit niet willen doen? Waarom zijn het overwegend Joden die de “anti-haatwetten” en andere “haat-misdaad” wetgeving promoten? Als jij Esau-Edom was, zou jij dan niet hetzelfde doen? Een Edomiet zou ook willen infiltreren in kerken en seminaries om Gods volk te laten geloven dat er geen God van haat is, alleen een God van liefde en barmhartigheid. De Joden hebben precies dat gedaan in het Christendom.

De Edomitische Joden van vandaag zijn de voornaamste die zich zorgen maken over haat, en met goede reden. Zij proberen wanhopig alle haat te onderdrukken, zelfs alle daden of woorden die zouden kunnen worden opgevat als het veroorzaken van “geestelijke smart”. In antwoord op hun rol als zijnde het volk tegen wie de HEER voor altijd verontwaardigd is, hebben de Joden het concept van haat tot taboe gemaakt. De Jood Elie Wiesel verklaarde op de publieke televisie: “Zelfs haat tegen haat is gevaarlijk. “Dit is een voorbeeld van hoe paranoïde de Edomitische Joden zijn met betrekking tot Gods haat tegen hen, en hoe ver zij zullen gaan om elk aspect van het idee van haat te elimineren uit de gedachten van Gods volk.

Ja, God haat en is verontwaardigd over de Edomitische Joden, en als iemand in deze zaak Gods kant durft te kiezen, zal hij op grote tegenstand en vervolging stuiten van hen die geloven dat de Edomitische Joden God’s uitverkoren volk zijn.

Geen Edomitische beschaving

Naarmate Ezau en Jakob opgroeiden, begonnen hun verschillende natuurlijke begaafdheden tot uiting te komen in hun ongelijke aanleg en bezigheden. Hun manier van leven was een gevolg van hun aangeboren kenmerken. De Bijbel beschrijft Esau als een sluwe jager, een man van het veld” (Gen. 25:27). Dit onthult de nomadische kenmerken van Esau in tegenstelling tot de meer huiselijke en gevestigde aard van Jakob die “in tenten zou wonen” of in huizen en gemeenschappen (Gen. 25:27).

Fenton zegt dat Jakob “een blijver in de tent” zou zijn, daarmee aangevend dat hij geen zwervend nomadenleven zou leiden, maar een permanent huis of land zou hebben. Maar het leven van een jager is er een van onzekerheid en ontbering, altijd heen en weer zwervend, nooit een vast bestaan hebbend. Net als de legendarische “Zwervende Jood” zijn de Edomieten vervloekt om voortdurend en zonder einde over de aarde te zwerven.

De Jood is bijna zijn hele bestaan een zwerver en een nomade geweest. De grootste omvang van een Joodse natie was het Khazar-koninkrijk. Arthur Koestler, sprekend over de Khazaren, zegt dat zij een “nomadisch volk” waren, en dat het in vergelijking met andere nomadische rijken, een tussenpositie inneemt in grootte en mate van beschaving. “Ezau’s woning moest ver weg zijn van de vruchtbaarheid van de aarde” (Gen. 27:39 N.A.S.V, Moffatt Trans., e.a.). Evenals de Jood heeft Ezau nooit een woning gehad in een rijk en vruchtbaar land. Het oorspronkelijke land van de Edomieten, de berg Seir, was een rotsachtig en kalkhoudend land, en God maakte het later nog woester.

De verwoesting die God over het ras of volk van Edom bracht, zou een blijvende toestand zijn met betrekking tot de welvaart en de beschaving van dit volk. Nadat God de oorspronkelijke natie van Edom troosteloos had gemaakt, zouden zij niet langer een grote natie of eigen steden hebben:

 1. Zoon des mensen, richt uw aangezicht tegen de berg Seir, en profeteer tegen hem,
 2. En zeg tot haar: Zo zegt de Here, God; Zie, o berg Seir, Ik ben tegen u, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken, en Ik zal u zeer desolaat maken.
 3. Ik zal uw steden verwoesten, en gij zult verlaten zijn, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
 4. Ik zal u tot een eeuwige woestenij maken, en uw steden zullen niet wederkeren; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

De belofte is heel duidelijk dat de desolate toestand van het Edomitische volk “eeuwigdurend” zou zijn. Zijn steden zouden nooit meer bestaan, niet op de oude plaats en niet op een nieuwe plaats. In feite zou iedere poging van Edom om zijn natie of steden op te bouwen mislukken:

Terwijl Edam zegt: Wij zijn verarmd, maar wij zullen wederkeren en de verlaten plaatsen bouwen; zo zegt de HEERE der heirscharen: Zij zullen bouwen, maar Ik zal nederwerpen; en zij zullen noemen: De grens der goddeloosheid, en Het volk, tegen hetwelk DE HEERE bad verontwaardiging in eeuwigheid.

Gods houding tegenover Edom in dit opzicht zou niet veranderen, en het zou Edom voor altijd beletten een beschaafde natie te stichten. De Joden zijn misschien het enige ras dat nooit een eigen land of natie heeft gehad. Zelfs de meest primitieve stammen hebben hun eigen land en natie. De Joden echter zijn parasieten, die in de beschaafde wereld rondzwerven op zoek naar een gastland waar zij van kunnen leven en welvarend kunnen zijn ten koste van anderen, terwijl zij niets bijdragen. Om de Jood Samuel Roth te citeren:

Onze belangrijkste ondeugd van vroeger, en ook van nu, is parasitisme. Wij zijn een volk van aasgieren die leven van de arbeid en de goedheid van de rest van de wereld.

Wat een treurige vertoning maakt de Jood van dit continent dat hij beweert te hebben verrijkt! Niet alleen slaagt hij er niet in enige glamour [cultuur en kunst] aan het toneel bij te dragen. Hij levert zelfs geen mankracht. Hij graaft geen putten, ploegt geen akkers, smeedt geen wolkenkrabbers, legt geen bakstenen, hakt geen loopgraven uit, spint geen wielen, bakt geen deeg, velt geen bomen, pakt geen blikken in, veegt geen straten, hakt geen kolen, stookt geen ovens, weeft geen stoffen, graaft geen metro’s, heft geen wallen op, maakt geen muren tegen overstromingen, klink nagelt geen bruggen, scharniert geen poorten, en bestrijdt geen branden. Aan de mankracht in de gehele wereld draagt het Jodendom alleen bij wat het vangt in zijn eigen werkplaatsen, als in zoveel rattenvallen die het zelf heeft gezet. Het schijnt een deel van de ongeschreven code van de Jood te zijn dat hij nooit mag werken. Tenzij er iets gebeurt dat zijn visie verandert, durf ik eraan toe te voegen dat hij dat ook nooit zal doen. Ik kan niets van waarde vinden dat Joden hebben gecreëerd in hun 250 jaar verblijf op in deze wereld.

Het vergt werk en inspanning om een beschaving op te bouwen en in stand te houden. Het is het lot van de Joden, als dragers van het bloed en de eigenschappen van Esau-Edom, om de essentiële eigenschappen te missen die nodig zijn om een eigen beschaving op te bouwen en te creëren. De Joden zijn zo dor in deze kwaliteiten van industrie en arbeid, dat zij deze zelfs in een gevestigde beschaving zelden zullen uitoefenen. Hun neiging gaat uit naar beroepen van meer parasitaire aard, zoals advocaten en bankiers.

Het genie van de enkeling is te leven van mensen; niet van land, noch van de produktie van grondstoffen, maar van mensen. Laat andere mensen de grond bewerken; de Jood, als hij kan, wil/ leven van de grondbewerker. Laat andere mensen zwoegen in de handel en de industrie; de weinigen zullen de vruchten van hun werk exploiteren. Dat is zijn eigenaardig genie.

Als gevolg van deze inherente eigenschap van de Jood, bestaat er niet zoiets als een Joodse beschaving of zelfs maar een Joodse natie. Overal waar Joden in een grote concentratie bestaan, raakt dat gebied in verval en verlaten als een getto. In feite is het woord ‘getto’ synoniem met de Joden:

getto, deel van een stad waar Joden woonden. In de vroege Middeleeuwen was hun afzondering in aparte straten of wijken vrijwillig. Als reden voor de verplichte getto’s werd meestal aangevoerd dat het geloof van de christenen zou worden verzwakt door de aanwezigheid van joden.

Ongeacht de levensomstandigheden in een getto, wanneer de Joden er woonden werden ze nooit beter maar alleen maar slechter. Dit is de vrucht van de joodse “wet” en van de joodse “geest”. Als afstammelingen van de roofzuchtige ldumeeërs schijnen de Joden niet in staat te zijn geweest zich te beroemen op iets dat de naam van cultuur waardig is.

Hoewel de Joden door de eeuwen heen in de geschiedenissen van andere naties zijn voorgekomen, waren zij nooit in staat of bereid om een eigen natie te stichten. Zij blijven in dit opzicht voor altijd desolaat. De enige manier waarop de Joden Palestina in handen kregen, was door andere mensen te gebruiken om het van de Turken en Arabieren voor hen te stelen. De zogenaamde ”Israëlische” staat is niets anders dan een parasitaire staat, aangezien hij bezet is door parasieten. De Joden krijgen miljarden dollars van Duitsland als “herstelbetalingen” en “restitutiebetalingen” voor zijn vermeende “oorlogsmisdaden” tegen de Joden. Ze krijgen elk jaar miljarden meer van de Verenigde Staten. Het is de basis om technologie van Westerse naties te stelen of te kopen, omdat de Joden niet de creativiteit hebben om hun eigen technologie te ontwikkelen. De Joodse staat Israël zou in een minuut instorten zonder de voortdurende steun, bescherming en hulp van Jacob-Israël (de blanke naties van het Christendom). Het is geen natie die zichzelf in stand kan houden, en is dat nooit geweest en zal dat ook nooit worden.

De vloek van verwoesting die over Ezau is gebracht, is duidelijk in elke beschaving waar de Edomitische Joden bestaan. De tekenen van hun eigenaardig kenmerk van verwoesting is gemakkelijk te zien:

De weinige gedachte heeft een enorme infiltrerende kracht en een ernstige degeneratieve kracht. Het is een krachtig desintegrerende invloed. Het vreet de substantie uit de beschaving die het aanvalt, vernietigt haar morele viriliteit, werpt haar eerbied neer, verzwakt haar respect voor autoriteit, werpt een schaduw op elk basisprincipe. Zo werkt het Joodse idee in de Amerikaanse beschaving. Zij hebben hun internationale macht gebouwd op precies het tegenovergestelde van de Mozaïsche wet.

Het feit is dat de Joden in de oude geschiedenis alleen bekend stonden als vernietigers, niet als scheppers. Zij hebben geen wetenschap ontwikkeld, geen kunst voortgebracht, geen grote steden gebouwd, en hebben als enigen geen talent voor de fijnere dingen van het beschaafde leven. De Joden beweren dat zij de fakkeldragers van de beschaving zijn, maar door hun parasitaire gewoonten hebben zij elk volk waarin zij in groten getale hebben bestaan, aangetast of vernietigd.

Slechte vijgen en vruchten

Toen het huis van Juda in stukken werd gescheurd, werden degenen die God in Jeruzalem als “goede vijgen” beschouwde, in de Babylonische gevangenschap bewaard (Jer. 24:5-6). Maar de “slechte vijgen”, die “zeer slecht” waren en de Kanaänitische gewoonten hadden overgenomen, zei God dat Hij hen zou verstrooien “in alle koninkrijken der aarde, om hun kwaad te doen, tot een smaad en een spreekwoord, een hoon en een vloek, in alle plaatsen waarheen Ik hen zal drijven” (Jer. 24:9). Niets beschrijft nauwkeuriger de kenmerken van de Joden en het effect dat zij in de afgelopen tweeduizend jaar op andere volkeren hebben gehad. Zij doen voortdurend goddeloze werken die geen goede vruchten voortbrengen.

Sommige van de slechte vijgen van Juda bleven in de stad Jeruzalem na de gevangenschap door Nebukadnezar (2 Koningen 25:22). Deze inwoners van Jeruzalem werden na de gevangenschap vergezeld door Hettieten, Egyptenaren, Edomieten, enz. Toen het goede vijgenvolk van Juda, Benjamin en Levi terugkeerde naar het land, kwijnden velen onder de invloed van de slechte vijgen.

Het giftige sap van Edom, dat in de herbouwde natie van Juda werd gebracht, maakte haar voor altijd steriel, zodat zij geen vruchten of vijgen droeg. Dit volk wordt zo voorgesteld in het drama van de onvruchtbare vijgenboom die Jezus vervloekte met de woorden: “Laat aan u van nu af aan voor eeuwig geen vrucht groeien” (Matt. 21:19). Deze vijgenboom zou dus, net als de “Joden” die hij vertegenwoordigt, voor altijd vruchteloos zijn. Jezus had bij verschillende gelegenheden verwezen naar deze slechte vijgen en hun onderscheidende kenmerken. Hij zei ook:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen… Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar een verdorven boom brengt slechte vruchten voort (Matth. 7:16-17).

Het zaad van Ezau en de vervloekte Judahieten die zich onder de naam van Jood (Juda) vermommen, hebben door hun slechte vruchten en onvruchtbaarheid in het doen van de wil van God laten zien wie zij werkelijk zijn. Zij hebben alle zegeningen van het geboorterecht verloren door de veroordeling die God over hen uitsprak.

Eeuwigdurende karakteristieken – Het moet begrepen worden dat welke karakteristieken, rollen, of eigenschappen de Bijbel ook openbaart over Esau, Jakob of enig ander karakter, ze worden doorgegeven aan hun nakomelingen (net als bij de bever). Dus de rollen, profetieën, eigenschappen en bekwaamheden van Esau en Jakob worden vandaag de dag verpersoonlijkt in hun nakomelingen.

Net zoals de eigenschappen en rollen van de oude stad Babylon werden doorgegeven aan haar opvolgende koninkrijken Perzië, Griekenland en Rome, geven individuen hun eigenschappen door aan hun opvolgers. Zo zal een nakomeling of opvolger van Esau-Edom de rollen en eigenschappen van zijn voorvader bezitten.

Wij kunnen Edom vandaag en in de geschiedenis identificeren als de Joden, omdat zij degenen zijn die door God vervloekt en verworpen zijn, en degenen zijn die elk goddelijk ding verachten zoals Esau deed. De haat en het verlangen naar wraak van Esau jegens Jakob vinden we terug in de houding van de Joden jegens de blanke christelijke mensen. De rode symbolen van Esau-Edom hebben hun nakomelingen gevolgd tot aan de rode revolutionaire Joden toe. De vloek van een desolate natie die God over Edom uitsprak, is duidelijk zichtbaar in het Joodse volk. Zij zijn “voor altijd” beroofd van goede werken zoals de dorre vijgenboom die Jezus vervloekte.

Toen God specifieke kenmerken en rollen toekende aan Esau, Jakob en andere karakters, zette Hij een patroon neer dat hun nakomelingen zouden volgen. Aangezien elk karakter of ras deze kenmerken behoudt, hebben zij de neiging hun geschiedenis te herhalen. Als wij dit drama op het toneel zien voltrekken, zien wij dat de Joden het leven en de gebeurtenissen en rollen van Esau-Edom herhalen.

Wanneer een symbool, eigenschap of kenmerk in de Schrift is vastgelegd, verandert het niet. Net als elk ander symbool kan het nooit worden begrepen als de betekenis ervan zou veranderen. Esau’s karaktereigenschappen zijn dus permanent en eeuwigdurend, en zijn hem door God toegewezen, net zoals een schrijver van een toneelstuk een acteur de rollen en eigenschappen zou toewijzen die hij op het toneel moet volgen en uitbeelden.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>