• Home
  • Werd Gods wet aan het kruis genageld?
11 januari, 2024
Sieuwerd Isachastra

In hun strijd om een schrifttekst uit het Nieuwe Testament te vinden die hun misvatting ondersteunt dat God’s wet is “afgeschaft”, wijzen veel mensen naar Kolossenzen 2:14 om te “bewijzen” dat Jezus de wet van God aan het kruis heeft genageld. In feite wordt dit vers een belangrijke spil in hun misleidende argument dat Christenen niet verplicht zijn om God’s “harde oudtestamentische wet” te houden. Voorstanders van een dergelijke leer zeggen dat het “schrift der vereisten [verordeningen, KJV]”” verwijst naar de wet “die tegen ons was”. Zij beweren verder dat Jezus de wet “uit de weg heeft geruimd” of heeft afgeschaft.

Schaft Kolossenzen 2:14 de wet van God af? Wat is “het geschreven handschrift van eisen”? Wat werd er werkelijk “aan het kruis genageld”? Laten we deze tekst zorgvuldig onderzoeken om te zien wat de apostel Paulus werkelijk zegt.

Let allereerst op de context. In verzen 11-13 legt Paulus uit wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe zij die in Hem geloven nu “geestelijk” besneden zijn:

In Hem bent u ook besneden met de besnijdenis zonder handen, door het lichaam van de zonden van het vlees af te leggen, door de besnijdenis van Christus, met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. En u, dood zijnde in uw schuld en de onbesnedenheid van uw vlees, heeft Hij samen met Hem levend gemaakt, nadat Hij u alle schuld vergeven heeft.

Hier zien we dat het onderwerp van discussie het middel van onze rechtvaardiging is. Paulus zegt dat toen we ons bekeerden en gedoopt werden, de “oude mens” van de zonde begraven werd in een waterig graf en dat onze zonden volledig vergeven werden door ons geloof in het offer van Christus. Nadat we uit het water waren opgewekt, werden we “levend gemaakt” met Hem en werd ons toegerekend dat we rechtvaardig waren in de ogen van God. Paulus verwijst naar dit proces als “besnijdenis zonder handen”, dat wil zeggen, geestelijke besnijdenis.

Handschrift van eisen

Het eerste deel van vers 14 vervolgt de zin die aan het einde van vers 13 begon. Paulus schetst dan hoe onze rechtvaardiging tot stand kwam. Zo luidt de hele zin,
En u, dood zijnde in uw schuld en de onbesnedenheid van uw vlees, heeft Hij samen met Hem levend gemaakt, u alle schuld vergeven hebbende, en het handschrift der eisen, dat tegen ons was, weggevaagd hebbende.

Wat was dit “handschrift van eisen”? Deze woorden zijn vertaald uit de Griekse uitdrukking cheirographon tois dogmasin. Cheirographon betekent alles wat met de hand geschreven is, maar kan meer specifiek van toepassing zijn op een juridisch document, obligatie of schuldbrief. Dogmasin verwijst naar decreten, wetten of verordeningen en betekent in deze context een verzameling overtuigingen of praktijken die de richtlijnen zijn geworden voor iemands gedrag of manier van leven.

Paulus zegt dat Jezus door zijn dood het schuldbriefje of de schuld heeft uitgewist die wij verschuldigd waren als gevolg van onze zonden – zonden die voortkwamen uit onze manier van leven in het verleden, want alle zonde wordt gerekend als schuld. Vóór onze bekering werden onze levens geregeerd door de normen en waarden van deze huidige, boze wereld – de “decreten, wetten en verordeningen” van de maatschappij waarin we leefden.

Nu we tot inkeer zijn gekomen en Christus hebben aangenomen, zijn we begonnen aan een nieuwe manier van leven en leven we volgens Gods normen en waarden. Als gevolg daarvan heeft God de schuld die we door onze zonden hebben opgelopen weggevaagd en ons gerechtigheid toegerekend.

Een andere manier om vast te stellen wat “handschrift van eisen” betekent, is op te merken dat het de zin onmiddellijk ervoor herhaalt. “Het handschrift der eisen, dat tegen ons was, uitgewist hebbende” is gelijk aan “u alle schuld vergeven hebbende”. Paulus verwees dus niet naar de wet zelf, maar naar het verslag van onze overtreding van die wet – de zonde!

Wat werd er aan het kruis genageld?

Let ook op de laatste zin in vers 14: “En Hij heeft het weggenomen en aan het kruis genageld”. In deze zin is het woord “het” een enkelvoudig voornaamwoord en verwijst het terug naar het enkelvoudige woord “handschrift”. “Eisen” kan niet het antecedent zijn omdat “eisen” meervoud is. Er was dus een soort handschrift – een notitie, een verslag of een citaat – aangebracht op het kruis.

Historisch gezien werden er maar twee objecten aan de kruisigingstaak genageld: 1) de veroordeelde en 2) een inscriptie met de naam van de misdaden waarvoor hij werd gestraft. Toen Jezus werd gekruisigd, werden dus alleen Zijn lichaam en de inscriptie van Pilatus (“Dit is Jezus van Nazareth, de Koning van de Judeeërs”) aan het kruis genageld. Normaal gesproken zou de inscriptie meer beschuldigend zijn en zoiets zeggen als: “Dit is Jezus van Nazareth, die in opstand kwam tegen Caesar.” De complimenteuze inscriptie van Pilatus verving de gebruikelijke aantekening van schuld – het “handschrift van eisen” dat aan het kruis van de twee misdadigers zou zijn genageld die met Hem waren gekruisigd.

Vlak voor Hij stierf, toen de Vader Hem verliet (Matteüs 27:46), werden onze zonden symbolisch in Zijn lichaam aan het kruis genageld, zoals de apostel Petrus schrijft in I Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis gedragen heeft, opdat wij, gestorven aan de zonden, zouden leven voor de gerechtigheid, door Wiens striemen gij genezen zijt.” Paulus leert ons dat Jezus de Christus op het moment van Zijn kruisiging zonde voor ons werd: “Want Hij heeft Hem, die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd Gods in Hem” (II Korintiërs 5:21). Dit kon Hij doen onder de wet van een verwantenverlosser, dat iemand die verwant is de straf kan betalen. Maar om aan de Wet te voldoen, zou de verlosser vlekkeloos moeten zijn om onze smetten op zich te kunnen nemen. Een natte spons kan niet meer opzuigen dan hij kan bevatten. Een doos vol schuldbrieven heeft geen ruimte voor meer. Jezus had geen schuldbriefjes, dus hij was de enige die AL onze schuldbriefjes op zich kon nemen.

Onze schuldbekentenissen die we God schuldig waren en die het resultaat waren van onze wetteloosheid, dat is wat “uit de weg werd geruimd” en “aan het kruis werd genageld”. Niet de wet, maar de schuldbriefjes die onze schuld vastlegden.

In Australië is Ned Kelly geliefd bij de schapen en gehaat door de gevestigde orde. Ned beroofde banken om niet alleen geld te krijgen om deze terug te geven aan de beroofden, maar hij zocht ook naar hun schuldpapieren en verbrandde deze. De banken raakten de schuldpapieren kwijt en konden de schuldenaars niet langer beschuldigen. Waarop men dan zou kunnen vragen, waar zijn je aanklagers nu?

Het was dus niet de wet die aan het kruis genageld werd. De wet is niet tegen ons of in strijd met ons, maar is een grote zegen voor ons, schrijft David in Psalm 19:11: “Bovendien wordt uw dienaar door hen [Gods geboden en inzettingen] gewaarschuwd, en in het onderhouden ervan is een grote beloning.” Paulus’ beschrijving van de wet in Romeinen 7:12 gaat zelfs nog verder: “Daarom is de wet heilig en het gebod heilig en rechtvaardig en goed.”

We zien nu dat Kolossenzen 2:14, verre van de wet van God af te schaffen, een diepe en diepgaande waarheid uitlegt, de doctrine van rechtvaardiging. Paulus beschrijft de manier waarop we rechtvaardig worden verklaard in Gods ogen door geloof in het offer van Christus, Hij nam de schuldbrieven en wiste deze uit. Onze Heiland betaalde in Zijn eigen lichaam de grote schuld die we God verschuldigd waren vanwege onze overtreding van Zijn heilige en rechtvaardige wetten. Nu zijn onze zonden “uit de weg geruimd” en “aan het kruis genageld”. Nu we uit dat waterige graf zijn opgestaan, hebben we de belofte van eeuwig leven als we een nieuwe manier van leven leiden – een leven van gerechtigheid en dienstbaarheid aan Hem! “Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in zonde blijven, opdat de genade overvloedig zal zijn?

God verhoede het. Hoe zullen wij, die dood zijn voor de zonde, daarin nog leven?” Romeinen 6:1,2

Anders gezegd:

Wat zullen we dan zeggen? Zullen we blijven leven in het overtreden van Gods wetten, inzettingen en oordelen, zodat de sociale welwillendheid overvloedig zal zijn? God verhoede het. Hoe zullen wij, die elke dag de wetteloosheid doden, in wetteloosheid voor God blijven leven?

Om toe te voegen:

Lucas 7:41-50

Interessant is dat in het modelgebed (Matteüs 6:12) zonde wordt uitgedrukt als schuld. Het is een ware metafoor omdat plichtsverzuim in relatie tot God een schuld aan Hem is, die moet worden afgelost door het betalen van een straf. Allen hebben gezondigd (Romeinen 3:23) en het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). We hebben allemaal een bijzondere schuld die we niet kunnen betalen en toch hoop hebben!

Simon en de vrouw beelden elk een klasse van zondaars uit. Hoewel ze allemaal zondaars zijn, hebben sommigen meer schuld opgelopen door de manier waarop ze geleefd hebben. Sommigen zijn uiterlijk respectabel, fatsoenlijk en netjes, terwijl anderen vervallen zijn in grove, zinnelijke en openlijke overtredingen. In dit opzicht was Simon veel “beter” dan de vrouw, die grof en onrein was. Zij wentelde zich in vuiligheid, terwijl hij burgerlijk aanzien had verworven door een strenge moraal en een nauwgezette naleving van de beleefdheidsregels. Hij had veel minder te verantwoorden dan zij, maar hij had ook veel meer van zijn moraliteit en rechtschapenheid gekregen dan zij. God is niet zo oneerlijk dat hij mensen zegeningen onthoudt voor het goede dat ze hebben gedaan. En toch, ongeacht de relatieve grootte van ieders schuld, was geen van beiden in staat om die te betalen!

We zijn allemaal zondig (overtreden Gods wetten, inzettingen en oordelen) en staan in dezelfde verhouding tot God als deze twee schuldenaren. De zonden van de een (het overtreden van de wet) kunnen zwarter en talrijker zijn dan die van de ander, maar als we de mate van schuld en de complexe motivaties achter ieders zonden in ogenschouw nemen, zullen we misschien niet zo snel oordelen dat de zonden van de vrouw erger zijn dan die van Simon. Vanuit dit perspectief waren ze gelijk. Zijn zonden waren met aanzien omkleed, maar hij kon nog steeds niet aan zijn schuld voldoen. Jezus zegt: “Ze hadden niets om te betalen.” Dat beschrijft ook precies onze positie ten opzichte van elkaar.

Wat betekent dit praktisch gezien met betrekking tot Jezus de Christus en onze zonden? Geen enkele diepte van schuld, geen enkele hoeveelheid tranen, geen enkele hoeveelheid zelfkastijding of discipline, geen enkele hoeveelheid berouw kan dit tot een opeisbare schuld maken. Sommige van deze dingen heeft God zeker nodig en zijn goed om te doen, maar vergeving, de betaling van onze schuld die is ontstaan door onze persoonlijke zonden door het overtreden van Gods wetten, inzettingen en oordelen, is door genade door geloof (Efeziërs 2:8). Het komt door God’s genade door het bloed van Jezus Christus (I Johannes 1:7). We kunnen het absoluut niet zelf betalen en nog steeds hoop hebben op het eeuwige leven.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>