• Home
  • “Wees vruchtbaar en Vermenigvuldig”
26 december, 2023
Sieuwerd Isachastra

Onmiddellijk nadat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis had geschapen, “zegende God hen en zei tot hen: ‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; vervult de aarde en onderwerpt haar'” (Genesis 1:28). Deze zegening en opdracht werden herhaald na de zondvloed: “Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en vermeerder in aantal en vervul de aarde'” (Genesis 9:1). We lezen: “Zonen zijn een erfenis van de HEER, kinderen een beloning van hem. Als pijlen in de handen van een krijger worden zonen geboren in iemands jeugd. Gezegend is de man wiens koker er vol van is” (Psalm 127:3-5), en dat “Gezegend zijn allen die de Heer vrezen en in zijn wegen wandelen. “Gij zult de vrucht van uw arbeid eten; zegeningen en voorspoed zullen u ten deel vallen. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok in uw huis; uw zonen zullen zijn als olijfbomen rond uw tafel. Zo is de man gezegend die de Heer vreest” (Psalm 128:1-4). Het is de last van dit artikel dat de meeste mensen in het zogenaamde Christelijke Westen ongehoorzaam zijn geweest aan Gods eerste scheppingsopdracht aan de mens, Zijn beloofde zegening die daaraan verbonden is hebben veracht en daarom ontdaan zullen worden van heerschappij en welvaart ten gunste van andere mensen die wel gehoorzaam zijn geweest aan Gods eerste scheppingsopdracht aan de mens.

Feitelijke en statistische informatie die deze beschuldiging ondersteunt komt uit het goed onderzochte artikel The Cost of Wholesale Contraception van James A. Miller. Miller rapporteert dat op 9 mei 1960 de Amerikaanse Food and Drug Administration de anticonceptiepil goedkeurde als veilig voor contraceptief of geboortebeperkend gebruik. Ongeveer op hetzelfde moment begonnen ook West-Europese vrouwen de pil te slikken. Dit betekende het einde van de babyboom en het begin van de rampzalige jaren zestig. Aanvankelijk had het wetsvoorstel een traag effect, maar het aantal geboorten begon te dalen van een historisch hoogtepunt van 4,3 miljoen in 1957 tot meer dan 16 procent in 1964. In 1965 was het Amerikaanse geboortecijfer gedaald tot 19,4, een niveau dat nauwelijks boven het cijfer van de Grote Depressie lag. De geboortecijfers bleven dalen tot een historisch dieptepunt van 14,6 in 1975. Deze daling vond verbazingwekkend genoeg plaats terwijl de propaganda voor “nul bevolkingsgroei” toenam, aangevoerd door Dr. Paul Ehrlich’s boek The Population Bomb uit 1968.

De eerste die de gevolgen van deze demografische ontwikkeling ondervonden waren de kraamafdelingen van ziekenhuizen en vervolgens de fabrikanten van babyvoeding zoals de Gerber Products Company, die in 1973 voor het eerst in haar geschiedenis te kampen had met een omzetdaling en waarvan de winst tussen 1973 en 1974 met 50 procent daalde. Andere babyvoedingsbedrijven en kraamwinkels gingen ook achteruit of gingen zelfs failliet. De ontwikkelingen in andere Westerse landen waren vergelijkbaar.

Op 9 mei 1968, precies acht jaar nadat de pil was goedgekeurd, vaardigde het American College of Obstetricians and Gynaecologists een nieuw beleid uit waarin werd gevraagd om “sociale en economische factoren” in overweging te nemen bij het toestaan van abortussen. In 1970 nam de American Medical Association een soortgelijk beleid aan. De publieke vraag naar gelegaliseerde abortus ontstond ook door het “falen van anticonceptie”.

Het aantal abortussen in de VS wordt nu geschat op anderhalf miljoen per jaar en zou nog aanzienlijk kunnen toenemen toen de regering-Clinton de wettelijke barrières uit de tijd van Reagan en Bush wegneemt. Wereldwijd worden er jaarlijks ongeveer 55 miljoen abortussen uitgevoerd.

Amerikaanse basisscholen werden als volgende getroffen. Van 1979 tot 1982 waren er elk jaar een miljoen minder kinderen die naar de eerste klas gingen. In 1985 waren er bijna acht miljoen minder basisschoolleerlingen dan in 1969. Deze daling veroorzaakte een overschot aan basis- en middelbare schoolgebouwen en leerkrachten.

Niet alleen de pil, maar ook sterilisatie, steeds vaker gekozen als de meest zekere en permanente manier van geboortepreventie, eiste zijn tol. In 1965: 73 procent van de Amerikaanse mannen en vrouwen in de leeftijd van 15 tot 44 jaar in staat om kinderen te krijgen; dit totaal daalde tot 52,7 procent in 1982. Tegelijkertijd steeg het percentage vrouwen of echtgenoten die operatief gesteriliseerd waren van 15,9 procent naar 38,9 procent volgens een onderzoek dat in februari 1985 werd gepubliceerd door het National Center for Health Statistics in de VS.

Vervolgens waren de middelbare scholen “aan het afkicken van het geboortegebrek aan het eind van de jaren 1960 en het begin van de jaren 1970” (American Demographics magazine). Hogescholen breidden hun toelatingen uit, verlaagden hun retentienormen of rekruteerden overzees.

De zeer zichtbare aanwezigheid van veel studenten uit de derde wereld op Amerikaanse universiteitscampussen is tegenwoordig grotendeels te danken aan deze ontwikkeling.

De economie in het algemeen begon te lijden onder de afwezigheid van miljoenen klanten die werden voorbehoed of geaborteerd. Denk vooral aan de afnemende behoefte aan nieuwe woningen, de gangmaker voor de rest van de economie. Experts voorspellen dat de totale nieuwbouw van woningen, inclusief huurappartementen, die al daalde van 1,75 miljoen eenheden in de jaren zeventig tot 1,5 miljoen in de jaren tachtig, halverwege de jaren negentig nam terug tot ongeveer 1,1 miljoen. Deze situatie kan tot ver in de volgende eeuw voortduren en kan alleen worden verlicht door immigratie. Overigens versterkt de woningbouw sinds de jaren 1960 de cyclus van geboortetekort door weinig of geen voorzieningen te treffen voor grote gezinnen. Vandaag de dag moeten de zeldzame christelijke stellen die gehoorzamen aan Gods scheppingsbevel om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen het bijna altijd doen met oude, verouderde huizen in vervallen buurten om hun kinderen te huisvesten.

Zoals bekend wordt, bedreigen anticonceptie en abortus de sociale zekerheidssystemen in het Westen. De verhouding tussen werkenden en gepensioneerden zal naar verwachting dalen van 4-1 nu naar ongeveer 2-1 binnenkort. Miller schrijft dat “het enige zichtbare antwoord jonge, belastingbetalende immigranten zijn”.

Europa is langzaam aan het verdwijnen. In natie na natie is het aantal geboorten dat jaarlijks plaatsvindt al gedaald onder het aantal sterfgevallen. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije zijn gedurende een groot deel van de jaren ’80 afgegleden naar een natuurlijke bevolkingsafname.

Enkele van de laagste vruchtbaarheidscijfers ooit in de geschiedenis van de mensheid – ongeveer 1,3 kinderen per vrouw, meer dan 40 procent onder het nulgroeipercentage – werden geregistreerd in zulke “katholieke” landen als Italië en Spanje.

Het vruchtbaarheidscijfer voor Europa als geheel ligt rond de 1,6. Volgens recente demografische projecties zal de bevolking van West-Europa in 2050 met honderd miljoen mensen zijn afgenomen. Er doen zich nu al enorme sociale ontwrichtingen voor nu miljoenen immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten het leeglopende continent naast hen overspoelen.

Dezelfde onverbiddelijke logica geldt voor de VS en de rest van de ontwikkelde wereld – mensen uit landen met een gezond geboortecijfer worden gerekruteerd in landen met een lager geboortecijfer. Overal in de geïndustrialiseerde wereld verschijnt xenofobie samen met deze: een economie die verzuurt, gezinnen die uiteenvallen, seksuele ziekten die welig tieren en abortussen die toenemen.

In wat alleen maar een verslaving aan de pil genoemd kan worden, verliest natie na natie letterlijk de wil om zich voort te planten en te overleven. Miller’s ontnuchterende verslag eindigt hier. Voeg daaraan toe dat in Europa veel van de immigranten moslims zijn die in sommige gevallen ongebruikte, leegstaande voormalige christelijke kerken opkopen om ze om te bouwen tot moskeeën en eisen dat de moslimwetgeving (de Sharia) de wet van het land vervangt in gebieden waar ze een meerderheid zijn geworden (het is gebeurd in Engeland). Hun leiders worden goed voorzien van financiële middelen voor uitbreiding en proselitisme door olierijke Arabische regeringen. Als deze ontwikkeling doorzet, zal dat een grove kastijding betekenen voor de overgrote meerderheid van Europese seculiere materialisten en zware vervolging, zoals in de meeste islamitische landen vandaag de dag, voor de kleine bijbelgelovige christelijke minderheid.

Nu gehoorzaamde het moslimvolk wel aan Gods eerste scheppingsbevel om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en daarom is de islam vandaag de dag ’s werelds snelst groeiende religie. Er wordt geschat dat moslims in het jaar 2020, een kleine generatie verder, 1,9 miljard mensen zullen tellen, oftewel 25 procent van de mensheid. De Europeanen daarentegen, inclusief de Europese christenen, hebben zichzelf niet eens vervangen. Het moslimvolk kan dus in de eenentwintigste eeuw de hegemonie over Europa bewerkstelligen die het vijfhonderd jaar geleden niet door oorlog wist te verkrijgen. Wat de Verenigde Staten betreft, is het heel goed mogelijk dat Latijns-Amerikaanse immigranten door pure bevolkingsdruk het Amerikaanse zuidwesten terugwinnen dat ze honderd jaar geleden van Mexico afpakten.

Ongehoorzaamheid aan Gods eerste scheppingsbevel om vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen kenmerkt de overweldigende meerderheid van de westerse christenen. Niet God, hun Schepper en Heer, maar de rijkdom en wijsheid van deze wereld staat duidelijk op de eerste plaats als het gaat om het krijgen van kinderen. Deze materialistische houding heerst ook in bijna alle kerken. Er wordt niet gepreekt over Gods eerste scheppingsgebod, noch over de duidelijke implicaties van Romeinen 12:1, dat christelijke gelovigen oproept om “uw hele lichaam te presenteren als levende offers, heilig en God welgevallig, dat is uw redelijke (of geestelijke) dienst”.

We gehoorzamen niet aan deze bijbelse, nieuwtestamentische oproep als we het voortplantingsvermogen van ons lichaam aan onze Heer onthouden. Ja, sommige lieve echtparen kunnen geen kinderen krijgen of niet zoveel als ze zouden willen, want kinderen krijgen is een geschenk uit Gods handen (Genesis 16:2; 21:1-2; 25:21; 30:2; 1 Samuël 1:19; Lucas 1:25, 36-37; etc.). Bij anderen verlangt de ene echtgenoot naar meer kinderen terwijl de andere er fel op tegen is; de Heer kent hun gedachten en diepste harten (Psalm 139:1-4).

Veel Christelijke stellen lieten zich in de jaren 70 en 80 vrijwillig steriliseren, net als hun niet-christelijke leeftijdsgenoten. Nu laten enkelen van hen, overtuigd van de onbijbelse aard van deze stap, zich terugdraaien en verheugen zich in meer kinderen.

Dit alles staat in schril contrast met de Russische christenen die onder het communisme vervolgd werden. Gedurende het grootste deel van de jaren tachtig stuurde deze schrijver bemoedigende brieven naar honderden Russische christenen die vanwege hun geloof in de Goelag gevangen zaten, en naar hun families. Verbazingwekkend genoeg hadden de meesten van hen veel kinderen (vijf, zes, zeven en meer waren heel gewoon). Dit is een lichtend getuigenis van hun gehoorzaamheid en vertrouwen in de Heer, en het is een belangrijke reden waarom het christendom zeventig jaar van genadeloze onderdrukking heeft doorstaan.

Het is ongetwijfeld ook een reden waarom onze Heer hen nu heeft beloond met een godsdienstvrijheid die zelfs groter is dan in de Verenigde Staten! Zij kunnen bidden, de Bijbel lezen en onderwezen worden en wetenschappelijk bewijs tegen evolutie en voor schepping bestuderen in hun scholen, universiteiten en op hun publieke televisiestations; in het zogenaamd Christelijke Amerika kunnen wij dat niet.

Het idee dat de wereld geconfronteerd wordt met een bevolkingsexplosie die ons milieu en/of onze voedselvoorziening bedreigt, wordt al naar voren gebracht sinds het einde van de jaren ’60, toen het dalende geboortecijfer in het Westen al goed op gang was. Talloze goed geïnformeerde onderzoekers hebben dit idee met solide feiten weerlegd. Raadpleeg over de vermeende bevolkingsexplosie vooral het meesterlijke boek van Princeton professor Julian Simon, The Ultimate Resource (Princeton University Press), dat de zegening en zelfs noodzaak van bevolkingsgroei voor de economie documenteert.

Professor Simon gelooft niet in de Bijbel, maar toch bevestigt zijn werk het voordeel van gehoorzaamheid aan Gods eerste scheppingsopdracht aan de mens. Een ander uitstekend boek is The War Against Population (Ignatius Press) van professor Jacqueline Kasun van de Humboldt State University. Een oudere, maar nog steeds zeer informatieve klassieker op dit gebied is Dr Colin Clark’s Starvation or Plenty (New York: Taplinger, 1970), waarin gedocumenteerd wordt dat met de landbouwmethoden die in 1970 in Nederland werden toegepast een wereldbevolking van 35,1 miljard mensen (zeven keer de huidige bevolking) gevoed zou kunnen worden met een zeer hoge levensstandaard (pp 157-158).

Voor recente informatie over vermeende schade aan het milieu, zie het boek van Dixy Lee Ray, Trashing the Planet; Ellen Myers, Population Resources and Ecology – A Bibliographical Essay, Creation Social Science and Humanities Quarterly, VI:4 (Summer 1984); Carl E. Bruce, Environmentalism – Leading Mankind Down the Garden Path, Creation Social Science and Humanities Quarterly, XIV:4 (zomer 1992); of neem contact op met de organisatie Committee for a Constructive Tomorrow, PO Box 65722 Washington DC 20035.

Het allereerste gebod van God aan de mens dat in de Bijbel staat, vertelt ons dat we vruchtbaar moeten zijn, ons moeten vermenigvuldigen, de aarde moeten vullen en er heerschappij over moeten hebben. Het kwam tot ons met Gods zegeningen en kinderen zijn Zijn beloning (Psalmen 127 en 128). We hebben het niet vervuld en het is ook niet verdrongen door de leugenachtige doemprofetieën van Gods vijanden en de vijanden van de mens, die uiteindelijk zijn geïnspireerd door tegenstanders (Efeziërs 6 12). Mensen die niet vruchtbaar zijn en zich niet vermenigvuldigen zullen vroeg of laat hun heerschappij over het land dat ze innemen verliezen aan andere mensen die wel gehoorzamen aan Gods eerste scheppingsorde.

Last but not least hebben wij westerse christenen, in tegenstelling tot onze vervolgde broeders in het oosten, trouwe gehoorzaamheid aan God op het gebied van het krijgen van kinderen bijna volledig ingeruild voor de materialistische wijsheid, rijkdom en comfort van deze huidige goddeloze wereld. Zoals God onze broeders in het oosten zegende voor hun opofferende gehoorzaamheid, zo zal Hij ons straffen voor onze ongehoorzaamheid aan deze, Zijn eerste scheppingsopdracht aan de mens.

Eindnood van de vertaler

Ook moeten we kijken naar de kerken in ons land. Zij deden niets anders dan waarschuwen voor seks. De Rooms Katholieke Kerk begon hiermee en andere kerken namen dit idee over. Uiteindelijk hebben kerken hun aardse huwelijkswetten geïntroduceerd en lieten mensen geloven dat seks voor het huwelijk fout is. Dit idee nam steeds meer de overhand onder ons volk in Nederland. Al in de jaren 10 en 20 begon men in Nederlandse kerken te waarschuwen voor seks voor het huwelijk. Mensen werden bang gemaakt door deze kerken.

‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; vervult de aarde en onderwerpt haar’ (Genesis 1:28)

Er staat niet geschreven dat je eerst moet gaan trouwen. Nee, dat idee komt echt bij de mensen zelf vandaan. Helaas misbruiken kerken graag Bijbelteksten om mensen bang te praten. Heb je de zwarte kousen, zij leerden zelfs dat wie seks voor het huwelijk had naar de brandende hel zou gaan.

1 Corinthiërs 7:9 “Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.”

Ook deze tekstgedeelte wordt maar al te graag verdraait. Ten eerste moet je goed letten aan wie Paulus dit schreef en in welke situatie zich men toen bevond. Mannen die het evangelie gingen prediken, des tijds, liepen altijd gevaar en voor hen was het beter om alleen te blijven om zo niet een gezin achter hoeven te laten in geval zij vermoord zouden worden. De situatie van des tijds kun je niet meer vergelijken met die van ons. Geloof het of niet, maar de verdrukking was des tijds veel erger dan in onze tijd.

En wat betekend trouwen? Trouwen in de praktijk heeft te maken met aanverwant worden met of van. Het woord “trouwen” bevat ook het woord “trouw”, trouw zijn dus. Het heeft dus niets te maken met rituelen of ceremonies. Want ceremonies voor een trouwfeest zijn door mensen in leven geroepen. Men haalt tijdens een kerkelijke ceremonie de volgende teksten naar voren:

Mattheüs 19:6 “Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.”

Markus 10:9 “Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.”

Wat men nooit zegt bij deze tekstgedeelten is dat het gewoon te maken heeft met Gods scheppingsverhaal, waarin werd bepaald dat alleen man en vrouw voor elkaar zijn gemaakt. Wat men tegenwoordig doet is man en vrouw uit elkaar rukken en in plaats daarvan promoten ze homoseksualiteit. Hier is dus duidelijk sprake dat man en vrouw van elkaar worden gescheiden door de mens, terwijl duidelijk de opdracht was dat man en vrouw voor elkaar zijn gemaakt.

Indien man en vrouw één vlees worden kunnen er kinderen worden gebaard. Alleen deze twee kunnen kinderen baren. Twee mannen of twee vrouwen kunnen geen kinderen verwekken met elkaar en dat laat zien hoe God het heeft bedoeld vanaf het begin.

Maar omdat kerken moeilijk doen en zo hun eigen regeltjes begonnen te ontwerpen, werden mensen als het ware weerhouden om gemeenschap te hebben met elkaar. Ook kerken zijn zeker schuldig aan het feit dat er de laatste 60 jaar steeds minder blanke kinderen worden geboren. Laat deze korte overdenking een waarschuwing zijn!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>