• Home
  • Wat is de Mysterie van Babylon – Israël triomfeert over Mysterieus Babylon
3 december, 2022
Sheldon Emry

God zij geprezen, haar einde is nabij en, afgaande op de context hier, zal zij voor de meeste mensen een mysterie blijven totdat haar vernietiging eindelijk voltooid is; dan zullen zij zien wat zij precies was. Openbaring hoofdstuk 18, vervolgt de beschrijving van Babylons einde in vers 20: “Verheugt u over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en profeten, want God heeft u op haar gewroken.” Wij, christenen, moeten ons verheugen over haar einde, en niet bedroefd zijn dat het huidige wereldsysteem voorbijgaat, maar verheugd dat haar goddeloze controle en vernietigende invloed ten einde is. In dezelfde passage is ons reeds verteld dat zij de oorzaak is van de dood van de christelijke martelaren. In Jeremia 51:25 noemt God haar: “O vernietigende berg, die de gehele aarde verderft.” En we lezen in Jeremia 51:49: “Zoals Babylon de doden van Israël heeft doen vallen, zo zullen bij Babylon de doden van de gehele aarde vallen.”

Babylon is schuldig aan het veroorzaken van de dood van het Israëlitische volk en, als zij valt, zal worden geopenbaard dat zij feitelijk de oorzaak is van de dood van de mensen op aarde. Met andere woorden, dit onrechtvaardige en goddeloze systeem van heimelijke heerschappij over de naties en de regeringen van de naties is verantwoordelijk voor alle oorlogen en voor de dood van onnoemelijk veel miljoenen en miljoenen mensen op aarde, in dit laatste tijdperk. Daarom lezen wij in Openbaring 18:24: “En in haar werd gevonden het bloed der profeten, en der heiligen, en van allen, die op de aarde gedood waren.” Het zal gevonden worden en onthuld worden dat zij de oorzaak was van oorlogen, van hongersnoden, van pestilentiën op aarde. Hoe konden al deze Schriften vervuld worden in een korte zevenjarige regering van een toekomstig mens, de antichrist? Het is duidelijk dat dit niet mogelijk is, maar ze zijn vervuld in de geheime, achter-de-schermen controle van de naties, die in dit tijdperk heeft bestaan. Nu, aan het einde van dit tijdperk, wordt het zichtbaar gemaakt voor de bewoners van de aarde. Het Mysterie, Babylon de Grote en de goddeloze mensen, die haar werkers zijn, worden geopenbaard vlak voor hun vernietiging en het einde van hun goddeloze heerschappij.

Verder lezend in Openbaring 18:21: “En een machtige engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp die in zee, zeggende: Alzo zal met geweld die grote stad Babylon nedergeworpen worden en in het geheel niet meer gevonden worden” Dit laatste vers toont opnieuw de parallel met Jeremia 51:60-64: “Alzo schreef Jeremia in een boek al het kwaad, dat over Babylon komen zou, ja, al deze woorden, die tegen Babylon geschreven zijn. En Jeremia zeide tot Seraja: Wanneer gij in Babel zult komen, en het zien zult, en al deze woorden zult lezen, zo zult gij zeggen: Here, Gij hebt tegen deze plaats gesproken, om haar af te snijden, dat er niemand meer in zal blijven, mens noch dier, maar dat zij voor eeuwig verlaten zal zijn. En het zal zijn, wanneer gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dat gij er een steen aan zult binden, en die zult werpen in het midden van de Eufraat: En gij zult zeggen: Zo zal Babylon zinken en niet opstaan van het kwaad dat Ik over haar zal brengen; en zij zullen vermoeid worden. Zo ver zijn de woorden van Jeremia.” De symboliek van de steen die in de rivier is gezonken, is in beide profetieën identiek. Mysterie Babylon zal, volkomen en eeuwig, van de aardbodem worden weggevaagd!

Openbaring 18:22: “En de stem van harpers, en muzikanten, en van pijpers, en bazuinblazers zal in u in het geheel niet meer gehoord worden, en geen handwerksman, van welk ambacht hij ook is, zal in u meer gevonden worden, en het geluid van een steen zal in u in het geheel niet meer gehoord worden.” Niemand van de mensen of de arbeiders en producenten van de aarde zal ooit nog werken voor de goddelozen van Babylon. Vers 23: “En het licht van een kaars zal in u in het geheel niet meer schijnen; en de stem van de bruidegom en van de bruid zal in u in het geheel niet meer gehoord worden.” Ik geloof dat dit verwijst naar de christelijke kerk die uit de macht van Babylon komt.

Doorheen deze studie heb ik aangetoond dat de leer van de vervoering van de kerk vals is, dat zij geen grond heeft in de Schrift en dat zij in feite een leer is die het huidige bestaan van het Mysterie Babylon verbergt voor het christenvolk. Door de christenen te laten zoeken naar een toekomstige antichrist, zien zij de huidige antichrist niet. Door hen allen zover te krijgen dat zij verlangen de aarde te verlaten en de aarde aan de antichrist over te leveren, worden zij van het slagveld verwijderd. Vandaag de dag zijn er dus veel belijdende christenen in Babylon die haar beschermen, haar ondersteunen, haar heimelijke macht over de mensen steunen en zelfs de kant van haar kiezen om de mensen aan te sporen oorlog tegen elkaar te voeren, in plaats van tegen het mysterie Babylon. Zij zullen echter tevoorschijn komen als Babylon valt en zij zullen haar niet steunen, maar zich in plaats daarvan aansluiten bij diegenen van ons die deze meest verderfelijke van alle verderfelijke dictaturen op aarde – die van het Mysterie, Babylon de Grote – ontmaskeren en bestrijden.

De volgende zin van Openbaring 18:23 luidt: “…want uw kooplieden waren de groten der aarde.” Ja, de multimiljardaire kooplieden van de wereldhandel en commercie zijn de groten der aarde; de machtigsten, degenen die in feite en in het geheim naties en hun regeringen beheersen. De laatste zin in vers 23 zegt: “…want door uw toverijen zijn alle volken misleid.” Het woord “tovenarij” komt van het Griekse woord “pharmakeia”, dat drugs betekent of alles wat de geest in verwarring brengt of in verwarring brengt. Leugens, propaganda, mentale conditionering en zelfs feitelijke, bewustzijn beïnvloedende drugs, passen allemaal in dit plaatje en de wereld is er vandaag de dag mee verzadigd. Zoals eerder in deze studie is gezegd, is de resulterende gemoedstoestand wat de Schrift dronkenschap of onbekwaamheid tot natuurlijk verstand noemt. Het verstand wordt aangetast en de persoon handelt irrationeel, en doet zelfs dingen die schadelijk zijn voor hemzelf, voor zijn naasten of voor zijn natie. Het zal alleen eindigen met de vernietiging van dit Babylonische dictatoriale systeem.

Naarmate deze onthulling van haar geheimen vordert, ontdekken wij haar schuld aan de dood van “allen die op de aarde gedood zijn”; deze schuld zal haar veroordelen en vervolgens vernietigen met de voltooiing van Gods werk, in deze tijd. Dit is de tijd waarover Jezus spreekt in Lukas 21:22: “Want deze zijn de dagen der wraak, opdat vervuld worde al hetgeen geschreven staat.” Paulus schreef in 1 Korintiërs 2:7 en 8: “Maar wij spreken de wijsheid Gods in een verborgenheid, ja, de verborgen wijsheid, die God voor de wereld verordend heeft tot onze heerlijkheid: Welke geen van de vorsten dezer wereld gekend heeft; want indien zij die gekend hadden, zouden zij den Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben”. Toen de antichristen Jezus kruisigden, bezegelden zij hun eigen ondergang; want Zijn dood kocht ons leven en Zijn opstanding maakte Hem overwinnaar over zelfs de dood zelf!

De laatste acte van dit glorierijke drama staat op het punt te worden opgevoerd op het toneel van de wereld. De tijd is spoedig gekomen dat Jezus’ woorden in Mattheüs 13:41 en 42 in vervulling zullen gaan: “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat overtreedt, en al wat ongerechtigheid doet; en zij zullen hen in een vuuroven werpen; daar zal gejammer en tandengeknars zijn” Wie zullen er verzameld worden, de kerk, de christelijke gelovigen? Nee, de goddelozen zullen worden verzameld! Mattheüs 13:43, “Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, die hore.”

In deze Bijbelstudie heb ik deze mysterieuze controle, dit mysterie, zo u wilt, geïdentificeerd vanuit Openbaring, Bijbelprofetieën, en vanuit het duidelijke bewijs dat nu kan worden gezien naarmate we onder grotere dictatoriale controle komen door de vijanden van Christus. Een deel van deze controle blijkt te worden uitgeoefend door de V.N. Ook is een deel duidelijk religieus, omdat weinig of geen van de kerken van Amerika, protestants of katholiek, ooit enige waarschuwing of begrip hebben gegeven voor de daden en de controle van de antichrist. Het valse olietekort, dat vele kleine bedrijven ontwrichtte, duizenden failliet deed gaan en miljoenen Amerikanen werkloos maakte, is slechts één voorbeeld van economische controle; waar slechts een handvol mensen – misschien wel duizenden – een programma kunnen plannen en uitvoeren om miljoenen burgers van tientallen landen te dwingen hen binnen enkele maanden het dubbele te betalen voor één produkt. Dit totaal, geïnd in de vorm van te hoge prijzen voor olie, zal tegen het einde van dit jaar oplopen tot meer dan honderd miljard dollar per jaar. Dat is het equivalent van tien procent van de productie van Amerika!

Als een vijand of een vijandelijke heerser ons een ultimatum zou sturen en ons zou vertellen dat ze tien procent van de verdiensten van iedere werkende man in Amerika wilden, zouden we opstaan en vechten. Maar machtige en geheime economische manipulaties kunnen tien procent van de verdiensten van elke arbeider in Amerika afpakken. De arbeiders weten over het algemeen dat zij zoveel hebben verloren, dat op de een of andere manier honderden dollars van hen zijn afgenomen, maar zij weten niet wie het heeft gedaan, zij weten niet hoe het is gedaan, en zij weten niet wat zij er aan kunnen doen. Geen wonder dat de engel deze geheime wereldmacht “Mysterie” noemde; want dat is wat het is voor het grootste deel van de wereld.

Maar terwijl de geestelijke, politieke en economische omstandigheden op het wereldtoneel blijven verslechteren, kan de geïnformeerde christen grote hoop koesteren, omdat hij de tekenen herkent die wijzen op de ineenstorting en uiteindelijke vernietiging van Mysterie Babylon. Het hartverscheurende lijden en onrecht dat zij Gods volk heeft aangedaan, zal worden rechtgezet en Israël zal eindelijk vrijuit gaan, om voorgoed bij haar God te zijn. Trouwe gehoorzaamheid aan Zijn geboden kwalificeert ons om de misleidingen en onderdrukkingen van Mysterie Babylon te overwinnen en voor altijd in Gods Koninkrijk te leven! Bent u er klaar voor? Israëls beurt komt eraan – mis het niet!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>