• Home
  • Wat is de Mysterie van Babylon – Het Kwaad In drie delen
3 december, 2022
Sheldon Emry

In Openbaring 16:19 lijkt het erop dat de grote stad (Mysterie Babylon) dan door dat schudden in drie delen wordt verdeeld, vlak voordat zij totaal wordt vernietigd en voordat de heerschappij van Christus op de aarde wordt ingesteld. Deze drie delen van Babylon zijn reeds gevormd op de aarde. Een blik op onze huidige wereld laat zien dat Rusland één invloedssfeer in de wereld controleert, met zijn macht gecentreerd in Moskou, en als belangrijkste gebied van controle Rusland en Oost-Europa heeft. Een andere invloedssfeer concentreert zich in Peking en regeert China, Zuidoost-Azië, en neemt nu een groot deel van Afrika over. De laatste invloedssfeer is wat wij kennen als het “kapitalisme”, dat zich centreert in New York en heerst over het westelijk halfrond en West-Europa. Elk van deze drie beweert dat de andere twee hun vijanden zijn. Maar een onderzoek van hun totale beleid onthult een verbazingwekkende hoeveelheid samenwerking tussen deze drie partijen in hun onderdrukking van de mensen. Zij kunnen zelfs oorlogen voeren waarbij miljoenen mensen omkomen; toch blijft de machtsbasis van de heersers intact en wordt zelfs sterker.

Andere termen die deze verdeling van de wereldheerschappij in drie delen laten zien, zijn vandaag de dag in gebruik, maar de meeste mensen herkennen ze niet. Een daarvan is communisme voor Moskou en zijn satellietstaten. De tweede zou kapitalisme zijn voor het bank- en geld-controlesysteem vanuit New York en andere grote Westerse steden in hun gebied van controle, dat ons eigen geliefde Amerika omvat. Dit tweede deel, onder het kapitalisme, wordt vaak voor propagandadoeleinden “de Vrije Wereld” genoemd. Dat is om ons te laten denken dat we nog steeds vrij zijn; hoewel enkelen beginnen in te zien dat we helemaal niet echt vrij zijn vanwege de groeiende dictatuur die deze natie overneemt. Het derde deel van het Mysterie Babylon is, verrassend genoeg, door de nieuwsmedia al de “Derde Wereld” genoemd. Soms wordt er naar verwezen als de “niet-gebonden naties” in een poging om hun lezers ervan te overtuigen dat deze “derde wereld” naties op de een of andere manier niet onder iemands controle staan. Zij worden echter evenzeer gecontroleerd in hun vrijheden, handel, oorlog en propaganda, als wij. De wereldcontrole is hier. Het is compleet en is verdeeld in drie delen, precies zoals Openbaring 16:19 zei dat het zou zijn.

Toen de grote stad (Mysterie Babylon zoals getoond in Openbaring 17:18) in de drie delen werd verdeeld, zegt Openbaring 16:19 verder dat “de steden der volken vielen.” De steden van de natiën zouden de regeringen van de natiën zijn, net zoals Mysterie Babylon de “stad” of regering is over alle koningen van de aarde. De regeringen van de naties van de wereld vielen, volgens deze zin in vers 19, en de huidige wereldsituatie laat zien dat dit grotendeels is voltooid. Bijna elke niet-communistische regering op de gehele aarde is gevallen, en is vervangen door een regering die gecontroleerd wordt door geheime of openlijke communisten, of wat in deze hoofdstukken beschreven wordt als Babylon.

Dat Babylon tegenwoordig in drie delen opereert is duidelijk voor studenten van de huidige gebeurtenissen, hoewel velen van hen niets weten van Bijbelprofetie. Johannes kreeg een visioen van deze grote antichristelijke macht die het grootste deel van de aarde beheerste, en werd getoond dat naarmate de regeringen van de naties vielen, deze macht in drie delen zou worden uitgevoerd. Het mysterie Babylon lijkt geen monolithische wereldstructuur te zijn, maar een drieledig wereldheerssysteem. Het feit dat het communisme een van de wereldheerssystemen is, is duidelijk voor iedereen die de huidige wereldgeschiedenis bestudeert.

Terwijl de VS aan de ene kant van een oorlog in Vietnam vecht, en Rusland en China aan de andere kant, en elkaar publiekelijk tot vijand verklaren, voeren de heersers van Amerika, China en Rusland onderhandelingen, drijven handel, wisselen informatie uit, en bezoeken elkaar alsof zij geen onenigheid hebben. In werkelijkheid hebben zij er geen. De heersers zijn het volkomen met elkaar eens. De meningsverschillen zijn slechts schijn, om de mensen wijs te maken dat zij op oorlog voorbereid moeten zijn, en zelfs in oorlogen tegen elkaar moeten vechten. De oorlogen en de oorlogsvoorbereidingen maken ongelofelijke belastingen noodzakelijk, die in handen komen van de heersers van elk van deze drie delen van het Mysterie Babylon, waardoor zij rijk worden. Daarom kunnen onze Minister van Buitenlandse Zaken en onze President hun armen om Mao Tse-tung van China, en Kruschev en Brezhnev van Rusland slaan, en liefdevol naar elkaar glimlachen en oprechte vriendschap tonen. Zij ZIJN vrienden. Zij zijn landgenoten in het plunderen en beroven van alle volkeren van de aarde! Hun beroving van het volk zou niet werken als het volk zich realiseerde dat er geen echte reden was voor oorlog, en voor oorlogsvoorbereiding, tegen andere volkeren. Amerikanen zouden niet toestaan dat zij 80 miljard dollar belasting moeten betalen voor defensie, of meer dan twee en een half triljoen dollar sinds 1950, tenzij zij door hun staatslieden ervan werden overtuigd dat Amerika bang moet zijn voor Rusland en China. Hetzelfde gebeurt in Rusland en China. Op deze manier wordt Babylon’s wereldregering door de mensen van de wereld nooit gezien als één entiteit.

Alle mensen zien haar als onenige naties en volkeren die voortdurend bewapend moeten zijn voor oorlog en in feite vaak grote veldslagen en oorlogen moeten uitvechten, zoals WO I, WO II, de Koreaanse oorlog, de oorlog in Vietnam, en een hele reeks andere kleine oorlogen over de hele wereld. Al deze oorlogen eindigen zonder de macht van de heersende antichristenen te vernietigen, maar verheerlijken in feite hun macht over de naties. De christelijke mensen zijn meestal de belangrijkste leveranciers van geld en bloed voor de oorlogen. Je zou denken dat na vijfenzestig jaar groei van het wereldcommunisme, sommige van deze christelijke mensen zouden beginnen te vermoeden dat hun heersers niet tegen het wereldcommunisme zijn, maar het in feite steunen! Weinigen schijnen zo’n duidelijke waarheid te zien en te begrijpen.

Onze velden, fabrieken en zakboekjes worden leeggehaald om de Russische industrie op te bouwen en voedsel te sturen om de communistische regering van China te redden. Ondertussen denken onze dwaze christenen nog steeds dat onze heersers tegen het communisme zijn. Nee, mijn vrienden in Christus, wat u ziet zijn de drie delen van het Mysterie Babylon, die samenwerken om alle volkeren van de aarde te beheersen en tot slaaf te maken.

Dat het beroven van de mensen van hun rijkdommen het voornaamste doel is van Babylon de Grote blijkt duidelijk uit sommige zinnen in Openbaring hoofdstuk 18, zoals in vers 3, “… de kooplieden der aarde zijn rijk geworden door de overvloed van haar lekkernijen;” vers 11, “En de kooplieden der aarde zullen over haar wenen en rouwen;” vers 19, “en riepen, wenende en jammerende, zeggende: Helaas, helaas die grote stad, waarin allen rijk geworden zijn, die schepen op zee hadden, vanwege haar kostbaarheid!” Dat laatste vers wordt duidelijk vandaag vervuld, want veel van de rijkdom van de kooplieden van de aarde komt voort uit handel tussen naties en continenten.

Kijk eens naar dit voorbeeld: Amerikaanse oliemaatschappijen verkochten benzine en olie aan Noord-Vietnam en aan het Amerikaanse leger tijdens de Vietnam-oorlog, en verdienden alleen al aan dat ene product honderden miljoenen dollars van beide kanten. Aardgas wordt gebruikt om kunstmest te maken en explosieven die worden gebruikt in kogels, granaten, bommen, enzovoort. Beide partijen in de oorlog kochten hun aardgas van hetzelfde wereldoliekartel, waardoor nog meer miljarden in de zakken van de kooplieden van Babylon vloeiden. Handelswaar die in communistische landen wordt gemaakt door mensen die gedwongen worden voor lage lonen te werken, levert bijna ongelooflijke winsten op voor de kooplieden, die de verkoop ervan in andere landen afhandelen. Babylon profiteert van de handel tussen continenten op koopwaar die door schepen over zee wordt vervoerd.

Tarwe wordt verbouwd in Amerika, betaald uit de belastingen die de Amerikaanse arbeiders onder dwang zijn ontnomen, en vervolgens rechtstreeks aan de heersers van Rusland en China gegeven, die het op hun beurt verkopen aan de landen in Afrika en Oost-Europa! Winsten van honderden en honderden miljoenen dollars gaan naar een paar duizend mensen die zich communisten noemen, maar die samenwerken met dezelfde mensen in andere landen die zich kapitalisten noemen. Zij maken allen deel uit van een onderdrukkend heersingssysteem, dat tot in detail in de Bijbel is geprofeteerd. Dit ligt niet in de toekomst; het gebeurt voor onze ogen. De antichristelijke heerschappij van Mysterie Babylon de Grote is hier te zien, voor een ieder die Gods Woord wil lezen en de wereld van vandaag wil bekijken door ogen die verlicht zijn door Gods waarheid.

In Openbaring 16:20 staat: “En elk eiland vluchtte weg, en de bergen werden niet gevonden.” Bergen, heuvelen en eilanden zijn termen die vaak door de profeten worden gebruikt om naties aan te duiden. Bijna elke natie van de wereld had het recht op zelfbestuur of soevereiniteit, maar heeft deze soevereiniteit nu verloren en wordt geregeerd door verdragen en overeenkomsten die tot stand zijn gekomen via de Verenigde Naties en worden gecontroleerd door de geheime heerschappij van de drie delen van het mysterie Babylon.

Zuid-Vietnam is een voorbeeld van een natie die weigerde een bevel van de V.N. op te volgen om een coalitieregering met de communisten te vormen. Het resultaat was dat Amerika op bevel van de VN een leger stuurde onder het mom van redding van Zuid-Vietnam; maar in het proces vernietigden zij bijna elke stad en elk dorp in dat land. Amerika, dat op bevel van de VN opereerde, vernietigde geen enkele stad of dorp in Noord-Vietnam, maar beperkte alle gevechten tot de grond van het volk dat zich tegen het communisme verzette! Vandaag, tien jaar later, is Zuid Vietnam onder het wereldcommunisme of Mysterie Babylon.

In Amerika vinden nieuwe wetten over gelijke rechten voor vrouwen, voor controle over kleine bedrijven, en de duizend-en-één controlerende wetten over vervuiling, landgebruik, bestemmingsplannen, enzovoort, allemaal hun oorsprong in de V.N. De V.N. heeft bevolen dat de V.S. haar burgers ontwapent, wat resulteert in het aannemen van wapenregistratie en wapen confiscatie wetten. De V.N. heeft de VS ook opgedragen gratis voedsel te leveren aan andere naties. Dus, de mannen die ons regeren regelen transporten van ons voedsel naar waar de VN dat beveelt. Dat betekent niets voor de slechte heersers van ons volk. Wat van belang is, is hun plaats in de miljarden-dollar-operatie van de wereldhandel van Mysterie Babylon.

Hoop in vernietiging

God zij echter geprezen voor de hoop in het laatste gedeelte van Openbaring 16:19, waar ons wordt verteld dat wanneer Mysterie Babylon in drie delen is verdeeld, zij dan “in gedachtenis komt voor God, om haar te geven de beker van de wijn van de felheid van Zijn toorn”. Haar verdeling in drie delen is vandaag de dag waarneembaar, waardoor de tijd voor haar afval spoedig nabij is.

Overdenk Openbaring 16:21: “En er viel een grote hagel uit de hemel op de mensen, elke steen ongeveer het gewicht van een talent; en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.” De vreemdheid van dit vers doet het klinken alsof het enige wat God aan dit alles kan doen is brokken ijs uit de hemel naar beneden werpen. Bedenk dat deze visioenen symbolisch zijn en moeten passen bij wat de profeten voorspellen, en dat doen ze.

Op slechts één andere plaats in de Bijbel wordt de vernietiging van de vijanden van God door hagelstenen geprofeteerd. Dat is in Ezechiël 38 en 39 – de profetie van de oorlog en de invasie van de volken van Israël door Gog en Magog, die eindigt met de vernietiging van de legers van Magog, gedeeltelijk door hagel. (Ik behandel deze hoofdstukken in meer detail in mijn boek. De Bijbel zegt dat Rusland Amerika zal binnenvallen en vernietigd zal worden).

Als je kunt begrijpen wat er moest gebeuren vóór de vernietiging van Mysterie Babylon, volgens Openbaring hoofdstuk 15 en 16, dan zou je weten dat Mysterie, Babylon de Grote, niet iets was dat pas over de aarde zou komen nadat u er niet meer bent, maar dat het een groot, mysterieus en machtig systeem zou zijn dat over christenen heerste, tot het punt waarop zij vervolgd en gedood werden. De leer dat alle levende christenen van de aarde zullen worden weggerukt in wat men de “opname der gemeente” noemt, voorafgaand aan de opkomst van een wereld heersende antichrist, is vandaag de dag een veel voorkomende leer, en zij is vals. Als het waar zou zijn, zou Mysterie Babylon nu niet bestaan, maar zou het iets zijn, nog in de toekomst. Wij hebben echter in de hoofdstukken 15 en 16 van de Openbaring gezien, dat een dergelijk wereld heersysteem, door hen die Jezus Christus haten, reeds aanwezig is, precies zoals door de profeten is voorzegt en in dit boek Openbaring is opgetekend.

In Openbaring 17:1 schrijft Johannes: “En er kwam een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, en sprak met mij, zeggende tot mij: Kom hier, ik zal u het oordeel tonen van de grote hoer, die op vele wateren zit…..”. Denk aan de laatste helft van dit vers als we verder gaan in Openbaring hoofdstuk 17 en 18. De engel zei: “Ik zal u het oordeel tonen over de grote hoer, die op vele wateren zit.” Johannes beschrijft niet een visioen van het begin van Mysterie Babylon en haar opkomst naar de macht over de hele aarde; hij beschrijft een visioen van haar oordeel – haar vernietiging. Dat is wat we lezen in Openbaring 16:19, “…en het grote Babylon kwam in gedachtenis voor God, om haar de beker te geven van de wijn der felheid van zijn toorn.”

Johannes zal ons Gods toorn over Mysterie Babel zien en beschrijven. Die toorn zal die dingen bewerken die nodig zijn om het oordeel over haar te brengen en dat oordeel is totale vernietiging. Dat het totale vernietiging is, wordt getuigd in Openbaring hoofdstuk 18 in zinnen als vers 8, “en zij zal volkomen verbrand worden door vuur” en vers 21, “met geweld zal die grote stad Babylon nedergeworpen worden, en zij zal in het geheel niet meer gevonden worden”.

Veel mensen die de hoofdstukken 17 en 18 van Openbaring lezen, en zich niet realiseren dat het geen visioen is van haar begin, maar slechts een visioen van haar einde, hebben gedacht dat dit grote wereldheersende systeem nog toekomst moet hebben. Dit is niet het geval – want zij is reeds hier! Miljoenen van uw broeders en zusters zijn reeds gedood door het Mysterie Babylon en het worden er meer naarmate de jaren verstrijken. Zij traint en rust het grootste leger uit dat de wereld ooit heeft gezien in Rusland en China, voor een toekomstige invasie van West-Europa en Amerika. Christenen zien echter nog steeds niet dat het Mysterie, Babylon de Grote, de aarde regeert.

Een dronken wereld

Openbaring 17:2 zegt: “Met wie de koningen der aarde hoererij hebben gepleegd, en de inwoners der aarde dronken zijn geworden van de wijn van haar hoererij.” De inwoners zijn dronken. Als een mens dronken is, zijn zijn hersenen wazig, functioneren ze niet goed, en doet hij dingen die verkeerd zijn, zelfs tot zijn eigen schade. Dat is een goede beschrijving van de hele planeet. Zij is dronken van Babylon’s wijn of van Babylon’s valse ideologieën, leringen en propaganda. Eén eenvoudig voorbeeld zal de betekenis hiervan aantonen.

Gods Woord – Gods ideologie zo u wilt – leert ons dat wij moordenaars, homoseksuelen, verkrachters, godslasteraars en ordinaire misdadigers moeten terechtstellen. Gods filosofie of reden hiervoor wordt in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium een aantal keren gegeven in zinnen als deze: “En het gehele volk zal horen, en vrezen, en niet meer aanmatigend doen” (Deuteronomium17:13). Deuteronomium 19:20 zegt: “En degenen die overblijven, zullen horen en vrezen, en zullen voortaan onder u geen kwaad meer doen.” Met andere woorden, als de misdadigers gestraft worden, zal de rest van het volk geen misdadigers meer zijn!

De filosofie waarmee wij dronken worden gemaakt, waarmee wij in verbijstering worden gebracht (dom worden gemaakt over dit ene onderwerp) is dat moordenaars, verkrachters en dieven slechts slachtoffers zijn van hun omgeving; wij moeten de omgeving veranderen; wij moeten de samenleving de schuld geven; en de samenleving moet dan haar tijd en geld besteden, niet aan het executeren van de misdadiger, maar aan het opvoeden en rehabiliteren van hem! Deze verbijstering of dronkenschap van onze kant heeft ons nu overspoeld met misdadigers. Onze hele samenleving wordt verscheurd en vernietigd. Waar komt dat door? Het komt door de hoererijen van Babylon of de valse ideologieën van Mysterie Babylon.

Wij zouden Gods wetten over andere dingen kunnen onderzoeken, dingen waarover de politieke en godsdienstige stemmen die Amerika leiden het oneens zijn, waarbij zij altijd met middelen en oplossingen komen die tegengesteld zijn aan Gods wetten, en die verwarring over ons brengen. God heeft economische wetten: wetten op goud, op woeker en schuld. God heeft wetten op het huwelijk, op het grootbrengen van kinderen, op de opvoeding van die kinderen, op de gezondheid, op de voeding, op de behandeling van ziekten en op de oorlog. Ja, God heeft wetten over oorlogsvoering. Ik durf te beweren dat niet eens een handjevol nieuwe lezers mij zou kunnen schrijven en vertellen waar deze wetten in de Bijbel staan. Volgens Openbaring 17:2 heeft Babylon de volkeren van de wereld laten leven en handelen alsof zij dronken waren.

Een stad op zeven heuvels

Laten we verder gaan met Openbaring 17:3: “En Hij voerde mij weg in de geest naar de woestijn; en ik zag een vrouw zitten op een scharlaken gekleurd beest, vol van namen van godslastering, hebbende zeven koppen en tien hoornen.” Wat de zeven koppen en de tien hoornen zijn, wordt een paar verzen later gegeven, en zal worden besproken als we die verzen lezen. Kort gezegd, in de verzen 9 en 12 staat dat de zeven hoofden zeven bergen zijn en de tien hoornen tien koningen. Velen hebben gezegd dat vanwege deze zinsnede over de zeven bergen, Mysterie Babylon de Rooms Katholieke kerk is, omdat Rome is gebouwd op zeven heuvels, of kleine bergen. Het is waar dat het hoofdkwartier van de rooms-katholieke kerk in Rome is en dat Rome op zeven heuvels is gebouwd; maar er is nog een stad van groot belang in de huidige wereld, het antichristelijke systeem, die ook op zeven heuvels is gebouwd.

Collier’s magazine van 28 april 1951, in een artikel met de titel: This Is Moscow Today zegt: “Moskou, showcase van de U.S.S.R, ligt op een grote vlakte aan de oevers van de Moskou en Ursa rivieren, die ongeveer vijf maanden van het jaar bevroren zijn. Uit de vlakte rijzen ZEVEN LAGE HELLEN [mijn nadruk] op, op de hoogste daarvan staat het Kremlin, de ommuurde vesting van het oude Moskou en nu de bewaakte citadel voor het politbureau. Vanuit het Kremlin komt de dreunende uitdaging van het politburo aan de westerse wereld.” Moskou, hoofdstad van communistisch Rusland en hoofdkwartier van het enorme politieke en propaganda-apparaat, dat het christelijke Westen is binnengevallen, is een stad gebouwd op zeven heuvels!

Als je een vooroordeel hebt dat het Mysterie, Babylon de Grote, verklaard kan worden door eenvoudigweg de rooms-katholieke kerk als Babylon te bestempelen, dan kun je daar misschien beter nog eens goed over nadenken. Het is niet Mysterie Babylon dat zich op de zeven bergen bevindt. Als u Openbaring 17:3 nog eens leest, zult u zien dat de zeven koppen, die de zeven bergen zijn, op het scharlaken gekleurde beest zitten waarop Mysterie Babylon zit. Moskou heeft zeven bergen. De vlag van Moskou is rood of scharlakenrood en ze noemen zichzelf zelfs “de RODEN”.

Johannes zag de vrouw zitten op een rood beest en in Openbaring 17:4-6 zegt hij: “En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en paarlen, hebbende een gouden beker in haar hand vol gruwelen en vuiligheid van haar ontucht: En op haar voorhoofd was een naam geschreven: MIJNSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HARLOTEN EN GRONDWETERS VAN DE AARDE. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering.” Verschillende dingen zijn duidelijk in deze verzen. Ze draagt purper en scharlaken. Zij is getooid of verguld (zoals de kantlijn zegt) met goud en edelgesteente en heeft een gouden beker van gruwelen en ontucht. Haar Bijbelse naam wordt gegeven en zij heeft blijkbaar de dood veroorzaakt van zo velen van de heiligen dat zij dronken is van hun bloed.

Bedenk dat Openbaring 17:6 alleen al voldoende is om te bewijzen dat dit geen grote anti Christ is die over de aarde heerst, nadat de christenen naar de hemel zijn weggerukt. Mysterie Babylon kan niet dronken zijn van het bloed van de heiligen en van de martelaren van Jezus, als zij alleen maar ongelovigen en heidenen kan vervolgen en doden, die de enigen zijn die zogenaamd voor haar overblijven om te regeren, volgens de leraars van de Openbaring. De meeste mensen die de “pre-tribulation rapture of the church” prediken, vertellen je dat het hele boek Openbaring, na hoofdstuk zes is voltooid, na de “opname der gemeente”. En zij lezen hoofdstuk zeven over de verzegeling van de 144.000 van de stammen van de kinderen Israëls en zeggen: “O, zie je wel! Dat gaat gebeuren met de Joden tijdens de grote verdrukking, terwijl jullie christenen allemaal in de hemel zijn.” Maar hier zijn we, terwijl we Openbaring 16 en 17 lezen, en ontdekken dat hier dingen worden beschreven die nu op aarde gebeuren, lang na Openbaring hoofdstuk 6, waar hun zogenaamde “opname” zal plaatsvinden.

Sommige opname aanhangers zeggen dat de vervoering plaatsvindt na Openbaring hoofdstuk 4, en sommigen zeggen na Openbaring hoofdstuk 6, maar zij zeggen allen vóór Openbaring hoofdstuk 7, omdat zij zeggen dat de 144.000 Joden zijn die uit de verdrukking komen. Een groot deel van hun dwaling is dat zij denken dat de Joden het Israëlitische volk zijn en dat wij, de zogenaamde “heidenen”, slechts een heidens ras zijn, waarvan enkelen Christus hebben gevonden en christen zijn geworden. Nee, mijn vrienden! Wij zijn het Israëlitische volk. God is met ons bezig. Wij vervullen de profetieën over Israël, en wij zijn het volk dat verlost zal worden op de dag van Gods toorn over het mysterie Babylon.

U zult opmerken in Openbaring 17:5, waar de engel de naam geeft van de vrouw die op het scharlakenrode beest rijdt, dat haar naam niet gewoon Babylon de Grote is; maar het wordt voorafgegaan door het woord, Mysterie – MYSTERIE, BABYLON DE GROTE.

Die naam, MYSTERIE, is zeer toepasselijk, want ik denk dat niet één van de tienduizend mensen op aarde op de hoogte is van het wereldheersysteem, dat nu alle naties en alle regeringen op aarde beheerst. Wij leven in de tijd van de vervulling van de zesde en zevende fiolen van Gods toorn, waarbij de zevende schalen specifiek worden uitgestort, NIET op Gods christelijke Israël, maar op de goddeloze en anti-christelijke volkeren van de aarde – de mensen die Jezus Christus haten, die Zijn naam lasteren en die weigeren Zijn Woord te gehoorzamen.

Jezus zei in Lukas 19:27: “Maar die, Mijn vijanden, welke niet willen, dat Ik over hen heers, brengen hen hierheen en doden hen voor Mijn aangezicht.” Het werk van de zesde schaal was om alle naties te verzamelen voor de strijd op die grote dag van de Almachtige God, zoals verteld in Openbaring 16:14, de strijd waarin de goddelozen en de antichristenen van de aarde vernietigd zouden worden.

De naties worden bijeengebracht onder de V.N., die antichristelijk is, en onder een aantal kleinere organisaties, die allen ondergeschikt zijn aan de Verenigde Naties. Zelfs Amerika wordt vandaag de dag geregeerd door verdragen en verordeningen die voortkomen uit die beerput genaamd de VN in New York. Het VN gebouw staat op de voormalige plaats van een slachthuis, en de grond werd aan de VN geschonken door de Rockefellers. De opkomst en uiteindelijke vernietiging van de V.N. is geprofeteerd in Ezechiël hoofdstuk 13. De VN wordt communistisch bestuurd door de “RODEN”. Mysterie Babylon is bekleed met rood en berijdt een rood beest.

In Openbaring 17:6 zien we dat wat Mysterie Babylon of de vrouw ook is, ze is dronken van het vergoten bloed van de volgelingen van Jezus. Dat zij werkelijk verantwoordelijk was voor hun dood, wordt bevestigd nadat zij is vernietigd, in Openbaring 18:24, waar Johannes schrijft: “En in haar werd gevonden het bloed der profeten, en der heiligen, en van allen, die op de aarde gedood waren.” Dit is nogal een aanklacht van moord tegen deze vrouw, gekleed in purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente.

Ga verder in Openbaring 17:7: “En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u het geheimenis vertellen, van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat zeven koppen en tien horens heeft.” De engel gaat het geheimenis van de vrouw en het beest aan Johannes vertellen of onthullen. Als we begrijpen wat de engel aan Johannes heeft geopenbaard, zullen we begrijpen hoe ze zal worden vernietigd.

De engel gaat verder in vers 8: “En zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, als zij het beest aanschouwen, dat was, en niet is, en toch is”. We lijken hier een raadsel te hebben. Een beest dat was, en niet is, en toch is. Iets dat eens bestond, maar nu niet lijkt te bestaan, en toch bestaat. Wat in de wereld kan dat zijn?

Alvorens de bovenstaande vraag te beantwoorden, wil ik eerst vers 9 uitleggen: “En hier is de geest die wijsheid bezit.” Met andere woorden, hier is de uitleg die u wijs zal maken aangaande deze vrouw en dit beest. Vers 9 gaat verder: “De zeven hoofden zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.” Volgens de letterlijke betekenis van het gebruik van “bergen,” hebben wij het antwoord op de zeven bergen van dit vers reeds gezien in de zeven heuvelen van zowel Rome als Moskou. Maar omdat deze visioenen zeer symbolisch zijn, is een studie van het woord, berg, in de profetische betekenis op zijn plaats.

De zeven naties

In Daniël 2 wordt van de steen die het beeld vernietigde, gezegd dat hij “een grote berg zou worden en de gehele aarde zou vullen”. Die berg is duidelijk het Koninkrijk van Christus op aarde. Babylon wordt in Jeremia 51:25 genoemd: “De vernietigende berg.” In Ezechiël, hoofdstuk 38, zouden de machten van Gog en Magog “de bergen van Israë” binnenvallen. Aangezien er vele volken van Israël zouden zijn (zoals vader Abraham de vader van vele volken zou zijn), verwijst die uitdrukking naar de hedendaagse volken van Israël. Deze naties bevinden zich in West-Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australië – over het algemeen het Christendom of het domein van Christus genoemd. Dat zijn de naties van Christus of de naties van Christus’ Koninkrijk.

Gebruikmakend van hetzelfde Bijbelse principe dat bergen naties of koninkrijken zijn, worden de zeven koppen van het rode beest, dat het Mysterie Babylon in zich draagt, zeven naties of zeven koninkrijken. Het zijn niet slechts zeven heuvels zoals sommigen denken, die dan de Rooms Katholieke Kerk “Mysterie Babylon” noemen omdat Rome op zeven heuvels is gebouwd. Denk aan wat we geleerd hebben over Moskou.

In Openbaring 17:9 moeten de zeven hoofden of zeven bergen worden geïnterpreteerd als zeven naties. In de internationale wereld van vandaag vinden we dat elke natie van de wereld tot op zekere hoogte wordt beheerst door verdragen en pacten die zijn gesloten in het kader van de V.N. organisatie. Hoewel de V.N. meer dan 100 leden telt, berust haar controle bij vijf naties die na de Tweede Wereldoorlog “de grote vijf” werden genoemd: Rusland, China, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Elk van deze grote vijf kreeg in het handvest van de V.N. de bevoegdheid om een veto uit te spreken over elke actie van de andere naties.

Dit lijkt niet veel te maken te hebben met de zeven naties van Openbaring 17:9. Het antwoord wordt echter duidelijk, wanneer men zich realiseert dat deze vijf naties in de V.N. eigenlijk als ZEVEN naties worden gestemd, een feit dat niet al te bekend is. In 1945, toen het handvest van de V.N. werd aangenomen, kreeg het communistische Rusland DRIE stemmen in plaats van één. Rusland heeft drie afgevaardigden en de andere vier naties hebben er elk één, zodat er in totaal zeven heersende naties zijn in de V.N. Deze zeven naties controleren die wereldorganisatie die bekend staat als de V.N., die zeer links of communistisch is in haar functies. (Ik heb het communisme geïdentificeerd als het beest van Openbaring 17:3.) Deze zeven hoofden of zeven naties zijn de hersenkracht van dat beest van vers 3, waarvan zij een deel zijn.

Bijbelstudenten zullen nu de gelijkenis van dit visioen met een ander visioen, opgetekend in de boeken van de profeten, wel zien. Voordat ik me tot die profeten wend, zal ik Openbaring 17:10-12 citeren om in gedachten te houden als we erachter komen wat de profeten over dit onderwerp te zeggen hebben.

Openbaring 17:10-12: “En er zijn zeven koningen; vijf zijn er gevallen, en één is er, en de andere is nog niet gekomen; en wanneer hij komt, moet hij nog een korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, ja, dat is het achtste, en het is uit de zeven, en het gaat ten verderve. En de tien horens, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar die één uur met het beest als koningen macht ontvangen.”

Bedenk nogmaals dat deze visioenen die Johannes omstreeks 95 na Christus op het eiland Patmos heeft gezien, identiek moeten zijn aan die welke door de profeten zijn geschreven; want God, die het einde van het begin kent, heeft vóór de tijd van Christus de gehele toekomstige geschiedenis van de wereld aan zijn profeten gegeven.

Jesaja 42:9 zegt: “Zie, de vorige dingen zijn voorbijgegaan, en nieuwe dingen verkondig ik u; voordat zij ontluiken, zeg ik u daarvan.” Wij lezen in Jesaja 46:9 en 10: “Gedenk de vroegere dingen van oudsher; want Ik ben God, en er is niemand anders; Ik ben God, en er is niemand gelijk aan Mij, Die het einde verkondigt van den beginne af, en van oudsher de dingen, die nog niet geschied zijn, zeggende: Mijn raad zal standhouden, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.” God zegt niet dat Hij de toekomst zal openbaren vlak voordat het gebeurt. Hij zegt dat Hij de toekomst heeft geopenbaard vanaf de oudheid. Amos 3:7 zegt: “Voorzeker, de Here God zal niets doen, maar Hij openbaart zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten.” Daarom moeten wij, om te begrijpen wat de engel Johannes toonde, nu wij het boek Openbaring hebben gezien met dezelfde tekens, symbolen en beschrijvende woorden die de profeten gebruikten, ons tot die profeet wenden en zien wat hij over ditzelfde heeft geschreven.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>