• Home
  • Wat is de Mysterie van Babylon – De vier beesten
3 december, 2022
Sheldon Emry

Laten we Daniël 7:1-3 lezen: “In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en visioenen over zijn hoofd; toen schreef hij de droom op en vertelde de som van de zaken. Daniël sprak en zeide: Ik zag in mijn visioen des nachts, en ziet, de vier winden des hemels streden op de grote zee. En vier grote beesten kwamen op uit de zee, de een uit de ander.” Dit zijn beesten die in een droom of visioen aan de profeet Daniël verschijnen. Verderop in vers 4: “Het eerste was als een leeuw, en had adelaarsvleugelen: Ik zag, totdat zijn vleugelen werden weggerukt, en het werd opgeheven van de aarde, en als een mens op zijn voeten gezet, en het kreeg het hart van een mens”.

Om tijd te besparen zal ik u in het kort vertellen wat deze beesten zijn, want het zou veel te veel ruimte in beslag nemen om mijn punt te bewijzen. Het eerste beest is het oude Babylon. Sommigen van u, archeologiestudenten, weten dat de poorten van de oude stad Babylon werden bewaakt door monsterlijke stenen leeuwen, met adelaarsvleugels die uit hun zijden kwamen. Dat was het symbool van Babylon.

Daniël 7:5: “En zie, een ander beest, een tweede gelijk aan een beer, en het verhief zich aan zijn zijde, en het had drie ribben in zijn bek tussen zijn tanden; en zij zeiden aldus tot hetzelve: Sta op, verslindt veel vlees.” Dit is het Medo-Perzische Rijk en het had drie ribben in zijn muil. Als u zich uw geschiedenis herinnert, het Medo-Perzische Rijk veroverde Babylon, Egypte en Libië; IN FEITE veroverde het Babylon terwijl Daniël daar was, zoals blijkt uit Daniël 5 betreffende het handschrift op de muur; en toen viel Babylon aan het Medo-Perzische Rijk. De drie ribben stellen de drie rijken voor die de Meden en Perzen verslonden.

Daniël 7:6: “Daarna zag ik een ander, gelijk een luipaard, dat op zijn rug vier vleugels had van een gevogelte; het beest had ook vier koppen; en het werd heerschappij gegeven.” Dit beest stelt het Griekse Rijk voor dat, onder Alexander de Grote, het Medo-Perzische Rijk veroverde en overwon of opat, inclusief de veroverde naties Babylon, Egypte en Libië. Alexander veroverde dus de hele bekende beschaafde wereld. De overlevering vertelt ons dat hij, nadat hij Egypte en Libië had veroverd, weende omdat hij geen naties meer had om te veroveren! Dit vers zegt dat dit beest vier hoofden had; en vreemd genoeg, kort nadat Alexander deze veroveringen had voltooid, stierf hij, en zijn rijk werd verdeeld onder zijn vier hoogste generaals. Elk van hen werd het hoofd van een deel van het Griekse Rijk.

In Daniël 8 worden twee van deze beesten genoemd: Medo-Perzië in vers 20, en Griekenland in vers 21. De vier koninkrijken van Griekenland vormden zich (vers 22) na de dood van Alexander. Deze visioenen werden precies vervuld zoals geschreven staat in Gods Woord.

Daniël 7:7: “Daarna zag ik in de nacht visioenen, en zie, een vierde beest, vreselijk en verschrikkelijk, en buitengewoon sterk; en het had grote ijzeren tanden; het verslond en brak in stukken, en het stampte de overblijfselen met zijn voeten; en het verschilde van al de beesten, die vóór het geweest waren; en het had tien hoornen.” Met andere woorden, dit vierde beest verslond toen het derde, net zoals elk beest op zijn beurt verslonden was.

Dit vierde beest is duidelijk het Romeinse Rijk, dat Griekenland, Perzië, Babylon, Egypte en Libië veroverde, samen met alle andere gebieden waarover zij heersten. Dit beest heeft ook tien horens, net als het beest uit Openbaring, hoofdstuk 17, dat het mysterie Babylon in zich draagt.

Je moet beginnen te zien hoe de zin in Openbaring 17:8, “het beest dat was, en niet is, en toch is” past in de visioenen van Daniël. Elk beest was er, en toen was het er niet meer, en toen was het er weer wel; met andere woorden, hoewel elk beestenrijk bestond en daarna werd overgenomen, hield het nooit echt op te bestaan. Het werd gewoon een deel van een ander beest koninkrijk. Het Griekse Rijk was niet alleen Griekenland; het was in feite Griekenland, Medo-Perzië, en Babylon, en het verwierf en behield alle kenmerken van alle beesten of vorige rijken. Hetzelfde gebeurde, toen Rome na Griekenland aan de macht kwam.

Dit wordt duidelijker als u zich het beeld uit Daniël 2 herinnert. Het had een kop van goud, borsten van zilver, buik en dijen van koper en benen van ijzer uitlopend in voeten van deels klei en deels ijzer. In vers 38 zei Daniël tegen Nebukadnezar: “Gij zijt dit hoofd van goud.” Met andere woorden, Babylon was het begin of het hoofd van dit beeld. Dit beeld werd vervolgens vernietigd door de zonder handen uitgehouwen steen. Echter, Daniël 2:35 vertelt ons wat er gebeurde, nadat de voeten door de steen waren geslagen: “Toen werden het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud tezamen in stukken gebroken.” Met andere woorden, al deze koninkrijken bleven bestaan als een deel van een groter beest koninkrijk, tot hun uiteindelijke vernietiging.

Het beest dat was, en niet is, en toch is – alle drie vormen bestaan vandaag de dag nog. Veel kerkgangers zien dit niet, omdat zij door hun predikers voor de gek zijn gehouden door te denken dat het beestachtige systeem iets is dat in de toekomst zal opkomen. Neen! Deze beest systemen zijn er al sinds voor Daniël’s tijd en zullen blijven totdat alle van Openbaring hoofdstukken 17 en 18 zijn vervuld. Als we verder gaan in Daniël 7, zul je zien dat Gods Christelijke volk hier op aarde zal zijn tijdens de heerschappij van het laatste beestachtige systeem, en dat wij een rol zullen spelen in de vernietiging ervan. Wij zullen niet in de hemel zijn, maar hier op aarde het werk doen van onze Verlosser, Jezus Christus.

Ik ga Daniël 7:8-14 citeren, zonder enig commentaar te geven, omdat Daniël de dingen die hij zag niet begreep en de engel om een uitleg vroeg. Die wordt gegeven in Daniël 7:17-27, waarop ik ZAL ingaan. Het gaat ons om de uitlegging, omdat dit hoofdstuk duidelijk maakt dat de volgelingen van Jezus Christus hier op aarde zullen zijn als dit tijdperk ten einde loopt.

Daniël 7:8-14: “Ik beschouwde de hoornen, en ziet, er kwam een andere kleine hoorn onder hen op, voor wie drie van de eerste hoornen met wortel en al uitgetrokken waren; en ziet, in deze hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond die grote dingen sprak. Ik zag, totdat de tronen nedergeworpen waren, en de Oude der dagen zat, wiens kleed wit was als sneeuw, en het haar Zijns hoofds als reine wol: Zijn troon was als een vurige vlam, en zijn wielen als brandend vuur. Een vurige stroom ging uit en kwam voor Zijn aangezicht uit; duizenden dienden Hem, en tienduizend maal tienduizend stonden voor Hem; het oordeel werd ingesteld, en de boeken werden geopend. Ik aanschouwde toen vanwege de stem van de grote woorden die de hoorn sprak: Ik aanschouwde, totdat het beest gedood was, en zijn lichaam vernietigd, en aan de brandende vlam gegeven. Wat de overige dieren betreft, hun werd de heerschappij ontnomen, doch hun leven werd voor een tijd en een seizoen verlengd. Ik zag in de nacht visioenen, en zie, een als de Zoon des mensen kwam met de wolken des hemels, en kwam tot de Oude van dagen, en zij brachten Hem nabij voor Zijn aangezicht. En Hem werd gegeven heerschappij, en heerlijkheid, en een koninkrijk, opdat alle volken, natiën en talen Hem zouden dienen: Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn koninkrijk is een koninkrijk dat niet zal worden vernietigd.”

Dit is wat Daniël zag, en hier is zijn reactie in Daniël 7:15: “Ik, Daniël, werd bedroefd in mijn geest in het midden van mijn lichaam, en de visioenen van mijn hoofd verontrustten mij.” Blijkbaar was Daniël verontrust, maar begreep hij de droom niet, want Daniël 7:16 zegt: “Ik kwam nader tot een van hen, die daar stonden, en vroeg hem de waarheid van dit alles. En hij vertelde het mij, en maakte mij de uitlegging der dingen bekend.”

In Daniël 7:17-18 geeft de engel dan een zeer korte uitleg van Daniëls hele droom: “Deze grote dieren, waarvan er vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. Maar de heiligen van de Allerhoogste zullen het koninkrijk grijpen en het bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid.”

Het woord “koningen” had ook vertaald kunnen worden met “koninkrijken”, wat meer zin heeft, want, zoals we zullen zien, strekt hun bestaan zich uit over vele eeuwen, veel langer dan vier sterfelijke koningen zouden leven. Het zijn vier koninkrijken die uit de aarde zouden voortkomen.

Deze uitdrukking, “uit de aarde” en de vorige, “uit de zee”, impliceert dat zij van de aarde zijn en niet van God. Jezus zei tegen zijn vijanden in zijn tijd: “Gij zijt van beneden, Ik ben van boven.” Hij zei ook tegen hen: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Sommigen vatten die uitspraak van Jezus op om te zeggen dat Zijn Koninkrijk niet VAN deze wereld zal zijn; maar dat is helemaal niet wat Hij zei. Hij zei dat het niet VAN, of afkomstig van, deze wereld was. Jezus zei in feite hetzelfde over Zijn discipelen in Johannes 17:16: “Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik niet van de wereld ben” Jezus’ Koninkrijk is niet van de wereld. Het is van of uit de hemel. Christenen bidden al 1.900 jaar “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel” (Mattheüs 6:10). Dat gebed zal verhoord worden; Jezus’ Koninkrijk zal op aarde gevestigd worden; maar eerst moeten deze aardse systemen vernietigd worden!

In deze twee verzen vertelde de engel aan Daniël waar het hele visioen over ging. Vier beestachtige koninkrijken zouden uit de aarde verrijzen; maar desondanks zouden de heiligen van God het koninkrijk voor eeuwig, ja voor altijd in bezit nemen. Dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen zien we ook in Openbaring, hoofdstukken 17 en 18, waar we lezen over de vernietiging van het mysterie Babylon. Dan, in Openbaring hoofdstuk 19, is de volgende gebeurtenis de wederkomst van Jezus Christus, die gevolgd wordt door de vestiging van Zijn Koninkrijk op de aarde.

Daniël was er niet tevreden mee dat hij alles begreep wat hij wilde weten over het vierde beest (dat met de tien horens); daarom stelde hij een langere vraag in Daniël 7:19-22: “Toen wilde ik de waarheid weten van het vierde beest, dat anders was dan alle anderen, zeer ontzaglijk, wiens tanden van ijzer waren en zijn nagels van koper; dat verslond, in stukken brak en de overblijfselen met zijn voeten aanstampte; en van de tien hoornen die in zijn kop waren, en van de andere die opkwam en voor wie er drie vielen; zelfs van die hoorn die ogen had, en een mond die zeer grote dingen sprak, wiens uiterlijk kloekker was dan dat van zijn lotgenoten. Ik zag, en diezelfde hoorn voerde oorlog tegen de heiligen (christenen) en zegevierde tegen hen; totdat de Oude van dagen kwam, en het oordeel werd gegeven aan de heiligen van de Allerhoogste; en de tijd kwam dat de heiligen het Koninkrijk bezaten.”

Voordat ik verder ga met het antwoord van de engel in de volgende verzen, moet ik erop wijzen hoe Daniëls visioen van het vierde beest en Daniëls vraag over het vierde beest bewijzen dat de heiligen op de aarde zullen zijn tot het Koninkrijk van Christus. De “kleine hoorn” voerde oorlog en heerste tegen de heiligen (vers 21), hetgeen voortduurde tot de komst van de Oude van dagen (vers 22).

De zogenaamde “opname der gemeente” theologen identificeren die kleine hoorn als de grote anti-christ die, zo zeggen zij, verondersteld wordt de wereld te regeren aan het einde van dit tijdperk; er haastig aan toevoegend, dat dit niet zal zijn tot na de opname, wanneer de Christenen allen weg zijn. Maar Daniël zei dat hij die kleine hoorn “oorlog zag voeren tegen de heiligen en hij zegevierde tegen hen.” Een voorbeeld van dit soort onderwijs volgt.

Een alom bekende Amerikaanse evangelist was enkele jaren geleden in Phoenix om op onze lokale christelijke televisiezender te preken over de opname en de antichrist, naar aanleiding van het boek Daniël. Hij was een week lang elke avond op TV. Hij las het grootste deel van Daniël 7, maar daarbij sloeg hij de verzen 21 en 22 en de verzen 25 en 26 over. WAAROM? Hij deed dit in een poging om zijn toehoorders ervan te overtuigen dat de Christenen van de aarde verwijderd zouden worden vóór de heerschappij van deze kleine hoorn, die hij de anti-Christ noemde. Maar de verzen 21, 22, 25 en 26 maken duidelijk dat hij het mis had en dat de christenen hier zouden zijn en door deze kleine hoorn zouden worden bestreden. Hij sloeg die verzen over, wetende dat 90 procent of beter van zijn toehoorders hem niet zouden volgen in hun Bijbels en dat zij niet zouden weten dat hij bepaalde verzen oversloeg. Hij zou tegen hen kunnen liegen door hen te vertellen dat ze zullen worden weggevoerd, en de meesten van hen zouden nooit weten dat Daniëls visioen van het vierde beest de elfde hoorn toonde die erop stond, feitelijk in oorlog met de heiligen en de overhand tegen hen had. De engel zei in vers 25, “en zij [de heiligen] zullen in zijn hand gegeven worden tot een tijd en tijden en de verdeling der tijden.” Ja, de heiligen van de allerhoogste God zouden in de hand en onder de controle komen van wat de fundamentalisten de grote antichrist noemen. Deze mensen ontkennen dit en slaan het lezen van verzen in Gods Woord over, die hun ongelijk zouden bewijzen.

Daniël 7, andere visioenen in Daniël, en Openbaring 17, tonen aan dat veel hiervan reeds is geschied. Christenen zijn zowel in het verleden als in het heden het doelwit geweest van oorlog, en wij staan onder de controle van een grote antichristelijke werelddictatuur. Behalve door de directe tussenkomst van Jezus Christus, zouden wij vernietigd moeten worden. In plaats daarvan zullen de vijanden van Christus vernietigd worden en de koninkrijken van deze wereld zullen de koninkrijken van onze Heer en van zijn Christus worden of – christelijke naties.

Wat Daniël’s vraag van Daniël 7:1922 betreft, laten we het antwoord van de engel bestuderen, dat verifieert wat ik zojuist heb gezegd over geen verwijdering van de heiligen van de aarde, en het dan vergelijken met Daniël 2 en Openbaring 17 en 18.

Daniël 7:23 zegt: “Alzo zeide hij: Het vierde beest zal zijn het vierde koninkrijk op aarde, hetwelk onderscheiden zal zijn van alle koninkrijken, en het zal de ganse aarde verslinden, en zal haar vertreden, en in stukken breken.” Het vierde beest is het laatste van de beestensystemen en het zal de gehele aarde verslinden. Mysterieus Babylon, door de engel beschreven in Openbaring 17 en 18, was die grote stad die regeert over de koningen der aarde. Het vierde beest van Daniël 7 regeert over de gehele aarde en Mysterie Babylon doet dat ook.

Nu heb ik het vierde beest geïdentificeerd als het Romeinse Rijk; maar het keizerlijke Rome heeft nooit over de gehele aarde geregeerd. Laten we verder lezen in Daniël 7:24: “En de tien hoornen uit dit koninkrijk zijn tien koningen, die zullen opstaan; en een ander zal na dezen opstaan, en hij zal anders zijn dan het eerste, en hij zal drie koningen onderwerpen.”

In Openbaring 17:12 lezen wij: “En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben; maar die macht als koningen ontvangen, één uur met het beest.” De tien horens of tien koningen maken deel uit van het systeem van het beest.

In Openbaring is er geen specifieke vermelding van de drie koningen die door de ene hoorn of de ene koning worden overwonnen. In plaats daarvan worden de drie koningen op een negatieve manier voorgesteld: in Openbaring 17:10 wordt niet over de drie, maar over de overige zeven koningen gesproken: “En er zijn zeven koningen: vijf zijn er gevallen, en één is er, en de andere is nog niet gekomen; en wanneer hij komt, moet hij nog een korte tijd blijven.” Deze tien koningen of koninkrijken worden zowel voorgesteld als bestaand in één tijd, als ook als opeenvolgend. Dit is verwarrend, tenzij men ziet dat hetzelfde geldt voor de vier beesten; zij zijn opeenvolgend, maar toch bestaan zij ook allen op hetzelfde ogenblik.(Alle rijken hebben namelijk kenmerken van alle voorgaande rijken)

In Daniël 2 wordt het beeld beschreven als hebbende het hoofd van goud (Babylon), de borst en armen van zilver (tweede koninkrijk), de buik en dijen van koper (derde koninkrijk), de benen van ijzer (vierde koninkrijk), en de voeten van deels ijzer en deels klei. Het hele beeld bleef overeind totdat de zonder handen gehouwen steen het aan de voeten sloeg; en uit Daniël 2:34-35 zien we dat niet alleen de voeten, maar het hele beeld werd vernietigd door het slaan van deze steen. Alle koninkrijken waaruit het gehele beeld bestond, zelfs het hoofd of Babylon, bleven bestaan totdat de voeten door de steen werden geslagen, hetgeen resulteerde in de vernietiging van alle rijken tezamen. Hoewel er tien koninkrijken zijn, en er ooit zeven waren, en er zelfs nog één moest komen, worden zij allen beschouwd als deel uitmakend van het gehele wereldheersende systeem, genaamd, Mysterie Babylon. Met de vernietiging van Mysterie Babylon in Openbaring 17 en 18 leren wij van het einde van de gehele serie van beestensystemen, en niet van één enkel systeem dat nog niet op het wereldtoneel is verschenen.

In Daniël 2 was het enige deel van het beeld dat een naam kreeg het hoofd van goud, dat Babylon heette, dezelfde naam die in Openbaring 17 en 18 wordt gebruikt. In Daniël 7 wordt aan geen van de beesten een naam gegeven. Maar in Daniël 8 hebben we ook een ander visioen met drie beesten. Het eerste, de ram met twee horens, wordt in vers 20 Media en Perzië of het Medo-Perzische Rijk genoemd. Het tweede wordt Grecia of Griekenland genoemd. In de verzen 3 en 4 ziet Daniël de eerste, de ram met de twee horens, oprukken naar het westen en noorden en zuiden, zodat geen beest hem kon weerstaan, noch iemand hem uit de hand kon verlossen, maar hij deed naar zijn wil en werd groot. Aangezien de engel, Gabriël, die ram identificeerde als Medo-Perzië, is het duidelijk het tweede beest van Daniël 7. Daniël 8:4 verwijst naar de verovering van Babylon, want dat is precies wat er gebeurde terwijl Daniël in Babylon was, zoals Daniël 5 verhaalt.

Medo-Perzië werd op zijn beurt veroverd door Alexander de Grote van Griekenland, en al deze koninkrijken werden op hun beurt veroverd door het keizerlijke Rome. Het is heel logisch en Schriftuurlijk correct om de vier beestenrijken van Daniël 7 in deze volgorde te noemen: Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en dan, Rome. Om dezelfde reden is het logisch en Schriftuurlijk om de vier onderdelen van het beeld van Daniël 2 met dezelfde namen te benoemen: Babylon, het gouden hoofd; Medo-Perzië, de zilveren borst en armen; Griekenland, de buik en dijen van koper; en Rome, de ijzeren benen.

Nu denken veel mensen dat de voeten, deels van ijzer en deels van klei, een vijfde rijk of koninkrijk zijn. Het antwoord is NEE op deze leer. De voeten van deels ijzer en deels klei zijn geen vijfde koninkrijk, maar een voortzetting van het vierde koninkrijk, vertegenwoordigd door de ijzeren poten. Dit is wat Daniël uitlegt aan Nebukadnezar in Daniël 2:38, “gij zijt dit hoofd van goud,” en in Daniël 2:39, “En na u zal een ander koninkrijk opstaan dat inferieur is aan u, en een derde koninkrijk van koper, dat heerschappij zal dragen over de gehele aarde.” Het derde rijk zou Griekenland zijn, dat heerschappij voerde over de hele aarde, van India tot Spanje. Dan gaat Daniël verder in vers 40: “En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer; want ijzer breekt in stukken en onderwerpt alle dingen; en als ijzer dat al deze breekt, zal het in stukken breken en verbrijzelen.” Rome veroverde inderdaad het hele derde rijk en meer; uiteindelijk bracht het heel Europa onder haar heerschappij.

De volgende drie verzen maken duidelijk dat de voeten van klei en ijzer niet een ander koninkrijk zijn, of vijfde beest koninkrijk, maar een voortzetting van het vierde. Daniël 2:41,43: “En daar gij de voeten en de tenen zag, ten dele van pottenbakkersklei, en ten dele van ijzer, zal het koninkrijk verdeeld worden; maar er zal in zijn de kracht van het ijzer, want gij hebt het ijzer met mirre klei gemengd gezien. En gelijk de tenen der voeten deels van ijzer, deels van klei waren, zo zal het koninkrijk deels sterk, deels gebroken zijn. En terwijl gij ijzer vermengd zag met klei, zullen zij zich vermengen met het zaad der mensen; maar zij zullen elkander niet aankleven, gelijk ijzer niet vermengd wordt met klei.” Het ijzer is, natuurlijk, de benen van ijzer of het oorspronkelijke koninkrijk van het vierde beest – het Romeinse Rijk. De klei wordt beschreven als pottenbakkersklei, ook als mirre klei, en in vers 43, als het zaad der mensen.

Denk met mij aan de geschiedenis sinds de tijd van het keizerlijke Rome – het vierde beest dat vernietigd leek te zijn. (Ik zeg “leek” omdat een strikte interpretatie van al deze interpretaties van Daniël duidelijk maakt dat elk volgend beestenrijk niet verdween, maar slechts opnieuw verscheen in een andere stad, met een andere naam; maar nog steeds deel uitmakend van dezelfde Babylonische opeenvolging van beestenrijken). Nadat het keizerlijke Rome was gevallen en de stad Rome was geplunderd door de Vandalen en de Goten, leek het alsof de centrale controle over Europa en het Middellandse-Zeegebied ophield te bestaan.

Maar was dat zo? Niet helemaal. De definitieve val van het keizerlijke Rome vond plaats in de vijfde en zesde eeuw. De datum van het machtsverlies is moeilijk vast te stellen omdat de laatste stuiptrekkingen meer dan honderd jaar duurden. Terwijl het keizerlijke Rome zijn macht over de naties verloor, kwam er een andere bron van controle op vanuit hetzelfde rijk. Deze leek religieus te zijn, zelfs christelijk; en tegen de vijfde eeuw na Christus oefende zij totale religieuze controle uit over het eens politieke en militaire Romeinse Rijk. Wij kennen het als de Rooms Katholieke Kerk. In 600 na Christus werd hij, die bekend stond als de bisschop van Rome, gekroond tot “paus van de wereld”, en claimde hij de plaatsvervanger van Christus op aarde te zijn. Nog eens 200 jaar later, in 800 na Christus, werd Karel de Grote door de paus gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk, en kreeg hij het gezag om, verbazingwekkend genoeg, over tien naties in Europa te heersen. De voeten en tien tenen, deels van ijzer en deels van klei, vervingen in de bladzijden van de geschiedenis de benen van ijzer. Het was niet een ander beest, maar slechts een voortzetting van het vierde beest in een iets andere vorm. Vanaf de tijd van Karel de Grote heersten het pauselijke Rome en zijn bondgenoten, zowel politiek als militair, over de meeste naties die eens deel uitmaakten van het keizerlijke Rome.

Als wij Daniëls visioen moeten geloven, zou het voet- en teenrijk blijven bestaan totdat het door de steen werd vernietigd. Dat stenen koninkrijk wordt geïdentificeerd in Daniël 2:44,45, samen met wat het zal doen en worden. Daniël 2:44: “En in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd; en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, maar het zal al deze koninkrijken in stukken breken en verteren, en het zal in eeuwigheid blijven staan.” Hier wordt duidelijk gemaakt dat het het koninkrijk is, opgericht door de God des hemels, dat de andere koninkrijken in stukken zal breken. Dit wordt nog duidelijker gemaakt in vers 45: “Want gelijk gij gezien hebt, dat de steen zonder handen uit de berg gehouwen werd, en ijzer, koper, klei, zilver en goud in stukken brak, zo heeft de grote God den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; en de droom is zeker, en de uitlegging daarvan zeker.”

Nu weet ik dat dit niet in grote mate past in de moderne theologie. Veel predikanten, vandaag de dag, vertellen ons dat het grote anti-christelijke koninkrijk nog toekomst heeft. Maar Daniëls uitleg van Nebukadnezar’s droom laat weinig ruimte om eraan te twijfelen dat deze vier opeenvolgende keizerrijken op aarde zouden heersen, en dat zij hun heerschappij zouden voortzetten tot Gods koninkrijk hen versloeg en hen vernietigde. In vers 45 is, evenals in vers 35, het breken door de steen niet beperkt tot de tien tenen en de voeten, maar moet het gehele beeld omvatten.

Het lijkt vandaag de dag een groot goed om te spreken over de herleving van het Heilige Roomse Rijk. Velen beweren dat de tien naties van de Europese Gemeenschappelijke Markt de tien naties van het Romeinse Rijk zijn, die worden uitgebeeld door de tien tenen in deze verzen en de tien horens van Openbaring 17. Zij zeggen dat dit in de toekomst ligt en dat het zal dienen als zetel voor de heerschappij van de toekomstige antichrist, die zal komen na de verwijdering van de christenen van de aarde. Maar die leer slaat nergens op als je hem probeert te rijmen met Daniël 2, 7 en 8, of Openbaring 17 en 18, of welke andere Bijbelprofetie dan ook.

Sommigen zeggen dat de antichrist zal regeren totdat Christus uit de Hemel terugkeert en hem vernietigt en dat Christus de steen van Daniël 2 is. Christus is NIET de steen van Daniël 2, want Daniël maakte duidelijk dat de steen het Hemelse koninkrijk was dat door God was ingesteld en hij zei dat het was ingesteld terwijl deze andere koninkrijken bestonden! Hij zei niet dat de steen de Messias was, of de Verlosser, of zelfs God Zelf. Hij zei dat het het koninkrijk was dat in stukken zou breken en al die andere koninkrijken zou verteren en dat voor eeuwig zou standhouden. Vergelijk dat met Daniël 7, waar ons in de verzen 25 en 26 wordt verteld over de uitleg van dat visioen van de vier beesten: “En hij zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste, en hij zal de heiligen des Allerhoogste vermoeien, en hij zal menen tijden en wetten te veranderen; en zij zullen in zijn hand gegeven worden tot een tijd en tijden en de verdeling der tijden.”

Maar het oordeel zal komen, en zij zullen zijn heerschappij wegnemen, om die te verteren en te verderven tot het einde Wie zal het grote beestkoninkrijk van het einde der tijden verteren en verderven? Het zullen de heiligen van de allerhoogste God zijn. Wie in deze wereld van hen die beweren Jezus Christus lief te hebben en te gehoorzamen en die Hem met hun hele hart, verstand en lichaam willen dienen, zou ernaar uitzien om de aarde te verlaten in een soort van “opname”, terwijl de Bijbel zelf (Gods Woord aan ons) ons vertelt dat wij degenen zijn die de koninkrijken van de anti-Christ zullen vernietigen! Dat is wat Daniël schrijft en dat is wat de engel tegen Johannes zei in Openbaring 18, toen hij de vernietiging beschreef van het Mysterie, Babylon de Grote, in de verzen 4 en 5: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden, en opdat gij niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich tot in de hemel uitgestrekt, en God heeft aan haar ongerechtigheden gedacht.”

Veel predikanten lezen dat en vermanen hun mensen om uit Babylon te komen, zonder hen ooit te vertellen dat Babylon in feite het heersende systeem is op de aarde vandaag. Maar slechts weinigen van hen lezen de volgende zin in Openbaring 18:6: “Beloont haar, gelijk zij u beloond heeft, en verdubbelt haar naar haar werken; in den drinkbeker, dien zij gevuld heeft, vervult haar tot het dubbele.” Wie wordt bevolen, ja, opgedragen te strijden tegen en te vernietigen Mysterie, Babylon de Grote? Gods volk is het bevolen!

Bent u een kind van God? Beweert u een discipel van Jezus Christus te zijn? Wat doet u om uit Babylon te komen en u voor te bereiden om haar dubbel te belonen naar haar werken? Hoeveel kwelling en verdriet hebt u het Mysterie, Babylon de Grote, bezorgd? Sommigen onder u moeten toegeven dat zij niet erg veel doen. Hoe dan ook, God zegt dat zij vernietigd zal worden.

Verder lezend in Openbaring 18:7 en 8: “Hoezeer zij zichzelven verheerlijkt heeft, en heerlijk geleefd heeft, zo veel kwelling en droefheid geeft haar; want zij zegt in haar hart: Ik zit een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen droefheid zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood, rouw en hongersnood; en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, Die haar oordeelt.” Het is God die oordeelt, maar het is Gods volk dat opgeroepen wordt om de vernietiging van Mysterie Babel teweeg te brengen. Hoe kunnen zij dat in vredesnaam doen als zij allemaal in de hemel zijn, waar zij geacht worden op wolken te zitten en harpen van goud te bespelen, terwijl de grote antichrist over de aarde heerst?

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>