• Home
  • Wat is de Mysterie van Babylon – De Oprichting!
3 december, 2022
Sheldon Emry

Om de basis te leggen voor onze studie van het Mysterie Babylon van Openbaring 17 en 18, zullen we beginnen in de visioenen die Johannes zag vlak voordat hij het Mysterie Babylon zag.

Openbaring 15:1 zegt: “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden; want in hen is de toorn Gods vervuld.” Wat deze plagen ook zouden zijn, zij zouden de laatste of het einde zijn van Gods toorn over de aarde. De profeten schreven vele malen over de Dag des Heren waarin Gods toorn zou worden uitgestort over de goddelozen van de aarde. Het is mogelijk dat het uitgieten van deze zeven laatste fiolen van plagen zou plaatsvinden in de tijd die de profeten de “Dag des Heren” noemden, waarover we later in deze studie meer zullen zien.

Nadat Johannes de engelen met de fiolen heeft gezien, en voordat zij ze uitgieten, gaat hij verder in vers 2: “En ik zag als het ware een glazen zee vermengd met vuur; en zij die de overwinning hadden behaald over het beest, en over zijn beeld, en over zijn merkteken, en over het getal van zijn naam, stonden op de glazen zee, terwijl zij de harpen van God vasthielden.” Het merkteken en het getal van het beest waarnaar hier verwezen wordt, is natuurlijk het getal “666” dat in Openbaring 13:18 gegeven wordt en waarnaar in Openbaring 14:9 opnieuw verwezen wordt. Het getal “666” is dat van de mens of van de heerschappij van de mens tegenover de heerschappij van Jezus Christus. We zouden de term “antichrist” kunnen gebruiken (wat overigens zowel oppositie tegen Christus als vervanging van Christus betekent). Ik zal het getal “666” in deze studie niet behandelen, behalve om te zeggen dat het reeds op wereldwijde basis in gebruik is.

Bijvoorbeeld: textiel dat wordt geïmporteerd uit Rood China heeft het nummer “666” erop gestempeld. Het getal “666” wordt door de Joden in Palestina gebruikt als de eerste drie cijfers van alle nummerplaten die in Jeruzalem worden afgegeven. Het is ook het voorvoegsel van de telefoonnummers van de Israëlische regeringskantoren. In de Verenigde Staten gebruikt het Amerikaanse ministerie van Financiën het op publicaties, die op de voorkant een badge dragen van een agent van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het nummer op de badge is “666.” En het is nog steeds waar, zoals de grote mannen van de Protestantse Reformatie in Europa leerden, dat de titel van de Roomse Paus in het Latijn, met de optelling van het numerieke equivalent van elke letter, in totaal “666” is.

Het getal “666” is niet toekomstig; het is al eeuwen onder ons en het wordt openlijk gebruikt door antichristelijke mensen en organisaties in de wereld van vandaag. Ik denk dat zij precies weten wat het betekent. Zij weten ook dat de meeste mensen in de wereld niets weten van een dergelijk getal, dat een herkenningsteken moest zijn van dingen die anti-christ waren.

De mensen die in Openbaring 15:2 worden gezien, zijn zij die de overwinning hadden behaald over het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal van zijn naam; en vers 3 zegt ons: “En zij zingen het lied van Mozes, de knecht van God, en het lied van het Lam….”. Twee liederen worden hier genoemd en de inhoud van deze twee liederen wordt vervolgens gegeven in de rest van vers 3 en in vers 4: “…zeggende: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Here God Almachtig; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen. Wie zal U niet vrezen, o Heer, en Uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig; want alle volken zullen komen en zich voor Uw aangezicht aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”

Deze verzen bevatten de belofte dat alle mensen op aarde uiteindelijk de God van de Bijbel zullen aanbidden. Echter, voordat allen komen om God, de Almachtige, te aanbidden, worden alleen de heiligen die het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal van zijn naam hebben overwonnen, hier getoond als zingende lofprijzingen voor God; en zij aanbidden Hem door het zingen van twee liederen. Het lied van het Lam is heel duidelijk wat wij het Evangelie van Jezus Christus noemen. Het is de prediking van en het geloof in het offer van Jezus Christus voor de verlossing van Israël en de verlossing van de wereld.

Maar wat is het lied van Mozes? We horen vandaag de dag niet veel prediking over Mozes in de kerken; en toch zag Johannes de overwinnaars zingen wat hij het “Lied van Mozes” noemde. In Deuteronomium 32 staat een lange passage die het “Lied van Mozes” wordt genoemd, dat door de Almachtige God via Mozes aan de Israëlieten werd gegeven, als een getuigenis tegen hen. (Een paar jaar geleden hield ik een serie van acht preken, elk van vijfenveertig minuten lang, over het “Lied van Mozes” van Deuteronomium 32.)

Openbaring hoofdstuk 15 eindigt met de verzen 5-8 als volgt: “En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend: En de zeven engelen kwamen uit den tempel, hebbende de zeven plagen, gekleed in zuiver en wit linnen, en hunne borsten omgord met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de toorn Gods, Die leeft in eeuwigheid en altoos. En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid Gods en van zijn macht; en niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen vervuld waren.”

Openbaring hoofdstuk 15 eindigt met de verzen 5-8 als volgt: “En daarna zag ik, en ziet, de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend: En de zeven engelen kwamen uit den tempel, hebbende de zeven plagen, gekleed in zuiver en wit linnen, en hunne borsten omgord met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de toorn Gods, Die leeft in eeuwigheid en altoos. En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid Gods en van zijn macht; en niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen vervuld waren.”

Let in het laatste vers op “…niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven plagen [of periode van grote verdrukking] van de zeven engelen vervuld waren” Sommigen willen je doen geloven dat je naar de hemel (de tempel) gaat zodra je sterft en anderen zeggen dat Jezus, voordat de grote verdrukking begint, in het geheim zal terugkeren en de gelovigen mee zal nemen naar de hemel (de tempel). Hier wordt ons echter verteld dat “GEEN MAN” de tempel mocht binnengaan (wat en waar die ook is) totdat alle zeven plagen op de aarde waren voltooid. Jezus Christus zegt ons in Openbaring 3:12, dat Hij de overwinnaars zal maken tot “….. een pilaar in de tempel van mijn God” Dit is dezelfde tempel van God waarnaar verwezen wordt in. Openbaring 15:8, waarin de overwinnaars zouden binnengaan na de zeven plagen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>