• Home
  • Waarom worden wij overspoeld door asielzoekers?
17 januari, 2024
Sieuwerd Isachastra

Een vraag die momenteel te ronde gaat is waarom wij overspoeld worden door asielzoekers, waarom asielzoekers meer rechten hebben dan ons eigen volk. Waarom worden huizen weggegeven aan asielzoekers en niet aan eigen volk? Mensen klagen steen en been zonder de oorzaak te zoeken.

Vanuit Bijbelsperspectief kunnen wij deze situatie wel verklaren. De oorzaak van de toestroom van asielzoekers is ons eigen schuld. Wij heulen met mensen die de ware vijanden zijn van ons volk. En indien mensen daar op aangesproken worden, worden ze kwaad. Ik neem jullie mee naar een gedeelte in Deuteronomium.

Deuteronomium 28:43-45 “Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt. Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart. Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt;”

Lees eigenlijk het gehele hoofdstuk door, want dan ontdek je eigenlijk waar deze hoofdstuk werkelijk om gaat. Om mijn betoog niet te lang maken begin ik vanaf vers 43 tot en met 45.

Steeds meer vreemdelingen zullen in ons micdden vertoeven en ons te boven gaan. Hier zegt God heel duidelijk dat vreemdelingen in ons midden zullen zijn en zelfs boven ons zullen staan. Kijk naar de politiek, zie hoeveel vreemdelingen onze politiek bezet. Het zijn grotendeels geen zuivere blanken die in onze regering zit. En wat is de oorzaak dat wij steeds meer geheerst worden door vreemdelingen? Dat lezen we in vers 45 “omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt;”.

Hoe duidelijker kan deze waarschuwing nog meer zijn? Welke geboden hebben wij overtreden? Gods geboden! Homoseksualiteit, overspel, rassenvermenging, drugs, dronkenschap en ga zo maar door, al deze dingen worden als normaal beschouwd door ons volk. Omdat het volk hier aan doet moeten ze niet gaan denken dat zoiets ongestraft zal blijven. Daarom worden wij overspoeld door vreemdelingen.

Deuteronomium 28 is een hoofdstuk waarin God Zijn volk waarschuwt. Indien zij gehoorzaam zullen zijn aan Gods geboden zullen zij gezegend worden, indien zij niet gehoorzaam zullen zijn zullen ze vervloekt(gestraft) worden. Het is dus echt een waarschuwing en God verteld in deze hoofdstuk wat hij dan allemaal gaat doen als het volk gehoorzaam of ongehoorzaam zal zijn. Het zijn dus de voorwaarden die God stelt. Nu zullen kerken zeggen of beweren dat Jezus de oude wetten heeft weggedaan, voor hen heb ik een ernstige waarschuwing vanuit het nieuwe testament:

Hebreeën 10:28 “Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen.”

Deze tekst op zich behoeft geen uitleg omdat deze al duidelijk genoeg is. Het moge duidelijk zijn dat Gods wetten nog even geldig zijn als voor Jezus stierf aan het kruis. Jezus nam enkel de straf van de overtreding van Gods wetten op zich, maar de gevolgen van het overtreden van Gods wetten zijn nog nooit verdwenen. Dus wij worden overspoeld door vreemdelingen om onze ongehoorzaamheid toe naar God. Kerken dragen in feite de meeste schuld omdat zij het volk verkeerd onderwijzen en verkeerde dingen leren die tegen Gods wetten in gaan.

Nu gaan we weer snel terug naar Deuteronomium 28:

Vers 30 “Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen. Gij zult een huis bouwen, maar het niet bewonen. Gij zult een wijngaard planten, maar de vrucht daarvan niet genieten.”

“Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen”, dit is een symbolische uitspraak. Daarom dat de meeste mensen ook niet begrijpen wat er precies staat. Een andere man zal haar beslapen staat er. Kijk om je heen wat er gebeurd. Ik zie steeds meer vrouwen gaan met mannen van andere afkomst. In plaats van te kiezen voor hun eigen ras verkiezen zij een man van een andere ras. Onthoud dat God dit doet he! God levert ze over aan dat soort schandelijke lusten. Want ook rassenvermenging valt onder schandelijke lusten.

Woningen moeten er momenteel bij gebouwd worden, zo was op het nieuws te horen vanwege woningtekort. Maar ze worden gebouwd om asielzoekers te huisvesten. Veel mensen onder ons volk beseffen dit ook. Wat zegt Deuteronomium? “Gij zult een huis bouwen, maar het niet bewonen.”. Bouwvakkers bouwen huizen en zien met eigen ogen hoe deze bewoond worden door vreemdelingen.

“Gij zult een wijngaard planten, maar de vrucht daarvan niet genieten”. Waarom hebben wij voedselbanken? Waarom zien wij steeds meer zwervers onder ons eigen volk? Waarom leven complete blanke gezinnen in armoede waardoor zij weinig te eten hebben? Sommige kinderen komen op school en moeten zelfs door school zelf worden gevoed omdat hun eigen ouders geen geld hebben voor eten. Over dit alles waarschuwde God.

Dit zijn de gevolgen van de ongehoorzaamheid van ons volk! Ze moeten dus niet gaan klagen bij hun overheid, maar zij moeten hun ongehoorzaamheid naar God toe belijden! Ook voor kerkmensen wil ik dit zeggen “jullie zijn mede verantwoordelijk omdat jullie de kerken maar blijven voeden in hun leugens, jullie blijven er maar naar toe gaan voor een goed gevoel evangelie en meer niet, jullie staan toe dat ons volk zich vermengt met andere rassen terwijl de Bijbel dit verbiedt. Jullie laten homoseksuelen toe, terwijl God dit verbiedt! Jullie hadden het volk moeten onderwijzen over hun identiteit. Jullie hadden de waarheid moeten spreken over wie de ware Israëlieten zijn. Jullie hadden de kinderen moeten onderwijzen in Gods geboden!”.

Vers 31 “Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten. Uw ezel zal in uw bijzijn geroofd worden, en niet tot u terugkeren. Uw kleinvee zal aan uw vijanden worden gegeven, zonder dat iemand u te hulp komt.”

Een ezel staat bekend als een dier die iemand draagt of goederen draagt. Zodra een huis word toegewezen aan asielzoekers, word deze helemaal klaar gemaakt, inclusief TV, meubels en laminaat. Wie betaald hiervoor? De plaatselijke gemeente! Maar die verhalen dit weer op jou via gemeentelijke belastingen en andere belastingen via de overheid. Terwijl jij betaald voor alles, betalen zij nergens voor en betaal jij het zelfs voor hun. “Uw ezel zal in uw bijzijn geroofd worden, en niet tot u terugkeren”. Dit is wat God bedoeld wanneer wij beroofd zullen worden en wil in ons bijzijn. Want wij zien het gebeuren en kunnen er niets aan doen. Mensen worden kwaad als ze dat zien, maar stellen nooit de vraag WAAROM wij overspoeld worden door asielzoekers.

“Uw kleinvee zal aan uw vijanden worden gegeven, zonder dat iemand u te hulp komt.” Terwijl ons volk steeds meer naar voedselbanken gaan en geen hulp krijgen van instanties, worden asielzoekers van alle kanten geholpen. Kom je bij de gemeentehuis? Dan moet je zoveel inleveren en zoveel vragen invullen terwijl asielzoekers, zonder omslachtigheid en al teveel moeite, alles klaar krijgt. Daarom dat onze mensen ook wel zeggen “Je kan jezelf beter zwart gaan schilderen dan krijg je misschien iets klaar bij gemeente”. Dit is allemaal het gevolg van onze ongehoorzaamheid!

Vers 32 “Uw zonen en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met eigen ogen ziet, en de gehele dag naar hen smacht, zonder iets te kunnen doen.”

Dit is precies wat er gebeurd! Ik zie vooral bij vrouwen dit gebeuren waarbij vrouwen zelfs emigreren naar het land van herkomst van waar deze vreemdelingen vandaan komen. Wat gebeurd er met die vrouwen? Zij zullen overgeleverd worden aan de wetten van de vreemdelingen! Zie hoeveel getrouwde vrouwen met moslims zich aanpassen en vervolgens een hoofddoek gaan dragen. Dit is precies wat God zei hoe mannen en vrouwen overgeleverd zullen worden. Terwijl ouders zien hoe hun kinderen onderdrukt worden door deze vreemdelingen, kunnen zij niks doen omdat er geen instantie is die er iets tegen gaat doen!

Vers 33 “Een volk, dat gij niet kent, zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt; bij voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt worden.”

Ons land werd opgebouwd door onze voorouders! Met welk doel? Om hun nageslachten een toekomst te geven. Maar wat gebeurd er? Juist ja! Alles wordt weggegeven aan vreemdelingen. Boeren worden onteigend omdat hun land gebruikt moet worden om huizen te bouwen zodat asielzoekers zich kunnen huisvesten. En ondertussen worden wij vertrapt en verdrukt. De vrijheid van meningsuiting wordt zodanig beperkt voor eigen volk waardoor het zelfs verboden is om in het openbaar te zeggen dat je trots bent op het blanke ras. De wetten die zogenoemd discriminatie en racisme moeten tegengaan, zijn bedoeld om ons volk te onderdrukken en om andere volkeren de vrijheid te geven die wij door onze ongehoorzaamheid zijn kwijt geraakt.

Vers 36 “De HERE zal u en de koning, die gij over u hebt aangesteld, naar een volk voeren dat gij niet kendet, gij noch uw vaderen; aldaar zult gij andere goden dienen, hout en steen.”

Wij hebben toegestaan dat een koning, in ons geval een corrupte regering, over ons heerst. Want ons volk wil niet zonder wereldleiders, ze beweren dat niemand zonder menselijke wereldleiders kan. Wat is er door de eeuwen heen gebeurd met ons volk? Zij zijn door ongehoorzaamheid in ballingschap gegaan. Welke goden dienen wij? Goden betekend in het engels Idols. Juist ja! Wij richten ons op idolen, popsterren, filmsterren en ga zo maar door. Wij houden van muziek wat niet van God afkomt maar van de joden. Dit is afgoderij!

Vers 41 “Gij zult zonen en dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan.”

Wat gebeurt er met onze kinderen zodra zij geboren worden? Juist ja! Ze moeten per direct gemeld worden bij de gemeente. Jouw kind krijgt dan een BSN nummer en moet voldoen aan bepaalde plichten zodra deze ouder is dan 4 jaar oud. Leerplicht is één van de dingen die de gevangenis vormen voor onze kinderen.

Toen ik vroeger op school zat hadden wij allemaal stippen op de schoolplein. Zodra de pauze om was moesten we eerst allemaal netjes op een rij op de stippen gaan staan voordat wij naar binnen zouden gaan. Dit is een vorm van gevangenschap. Want in Amerikaanse gevangenissen moeten ze ook op een rij naar de eetzaal gaan. Je moet doen wat de meester of juffrouw zegt. Een kind mag niet zichzelf ontwikkelen in zijn of haar talenten. De school bepaald voor jou wel wat je wel of niet moet gaan leren. Wij moeten ons leven lang gaan werken om rond te kunnen komen. Dit is wat gevangenschap omvat! Verplichte belastingen en verzekeringen zorgen ervoor dat wij gevangenen zijn geworden van de Staat!

Ik kan helaas niet alle verzen van Deuteronomium behandelen, daarom ga ik aan het eind van mijn betoog het hoofdstuk van Deuteronomium 28 plaatsen zodat jij voor jezelf kunt lezen wat Gods voorwaarden zijn!

Vers 62 “Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God.”

Dit is precies wat wij merken in onze tijd. Steeds minder blanken worden geboren. Steeds meer bastaarden worden geboren waardoor het zaad van Gods volk grotendeels is vermengt. We zien het om ons heen! Wij raken als zuivere blanken steeds meer in de minderheid! Dit is het gevolg van het overtreden van Gods wetten!

Onze ongehoorzaamheid heeft gevolgen, al denken de kerken van niet. Zij beschouwen de vreemdelingen als mensen die zij moeten bekeren. Kerken keuren het goed dat blank, geel en zwart met elkaar vermengen. Kerken keuren het goed dat homoseksuelen op de kansel staan en het volk onderwijzen. Al deze dingen hebben er aan bij gedragen dat wij nu overspoeld worden door vreemdelingen.

Vers 61 “Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.”

In welke tijdperk hebben wij niet zoveel ziektes gekend? Jawel in onze tijd! Kijk maar op Google hoeveel ziektes er bestaan! Hoe komt dat? Omdat wij geheerst worden door corrupte lieden die zowel de farmaceutische als de voedselindustrie beheersen. Zij zijn het die ons ziek maken en God laat het toe!

Deuteronomium 28:54-57 “54 De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen, zodat hij geen van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de benardheid en benauwdheid, waarmede deze u in al uw steden kwellen zal. De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool op de grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en dochter iets gunnen, zelfs niet de nageboorte uit haar schoot noch de kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijanden u in uw steden kwellen zal.”

Deze tekstgedeelte is wel heel duidelijk en wat zien wij om ons heen? Iedereen denkt aan zichzelf. Iedereen denkt in het belang van zichzelf! Afgelopen week hoorde ik een verhaal over mensen die in een supermarkt elkaar de koppen in hadden geslagen vanwege goedkope WC papier. Hoe ver is ons volk gezakt??? Juist ja, zij denken in hun eigen belangen! Omdat er weinig geld over is voor veel gezinnen, omdat deze gegeven worden aan vreemdelingen(asielzoekers), worden ze egoïstisch naar elkaar toe en proberen ze elkaar zelfs te bestelen.

Dit is de toestand waarin ons volk momenteel verkeerd. En het is hun eigen schuld! Zij weigeren gehoorzaam te zijn aan Gods wetten. De gevolgen daarvan zijn enorm groot, zie maar om je heen. Er is momenteel zoveel armoede onder ons eigen volk omdat asielzoekers alles krijgen. Maar ons volk gaat gewoon door met hun ongehoorzaamheid alsof hun neus bloed en tegelijkertijd stemmen zij op vleselijke leiders die in werkelijkheid niets voor ze kan betekenen. Berouw en Gehoorzaamheid naar Gods wetten is de enige oplossing om een einde te maken aan deze straffen. Het zijn de vloeken die God over ons heeft uitgeroepen!

Wat gebeurd er als je van een dak springt? Je valt gelijk naar beneden en breekt een been. Dat is het gevolg van de natuurwet der zwaartekracht. Wie denkt de wetten van de natuurkrachten te kunnen overtreden zal zeker zijn of haar benen breken. Zo werken Gods wetten ook! Het is een automatisch proces van wetten die God ooit heeft ontwikkeld voor Zijn volk. Zoals God de natuurwetten heeft ingesteld, zo heeft God ook de wetten voor Zijn volk ingesteld. Oorzaak en gevolg zijn de natuurlijke wetten van God! Wie iets veroorzaakt wat Gods wetten overtreed zal automatisch op draaien voor de gevolgen. Hoe duidelijk wil je het hebben hoe Gods wetten werkt?

Ik hoop dat door deze korte overdenking er toch een lichtje gaat branden. Moge de Here jou rijkelijk zegenen in de zoektocht naar Gods waarheid!

Uitgebreid verslag van Deuteronomium 28:

1 Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.
2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God:
3 Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.
4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee.
5 Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.
6 Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.
7 De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten.
8 De HERE zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.
9 De HERE zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt.
10 Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des HEREN over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen.
11 Ook zal de HERE u overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw bodem; in het land, waarvan de HERE aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou.
12 De HERE zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen.
13 De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden,
14 en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden.
15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:
16 Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt op het veld.
17 Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog.
18 Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee.
19 Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij uw uitgang.
20 De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.
21 De HERE zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u heeft weggevaagd uit het land, dat gij in bezit gaat nemen.
22 De HERE zal u slaan met tering, koorts, brand, ontstekingen, droogte, brandkoren en honigdauw: zij zullen u vervolgen, totdat gij te gronde gaat.
30 Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen. Gij zult een huis bouwen, maar het niet bewonen. Gij zult een wijngaard planten, maar de vrucht daarvan niet genieten.
31 Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten. Uw ezel zal in uw bijzijn geroofd worden, en niet tot u terugkeren. Uw kleinvee zal aan uw vijanden worden gegeven, zonder dat iemand u te hulp komt.
32 Uw zonen en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met eigen ogen ziet, en de gehele dag naar hen smacht, zonder iets te kunnen doen.
33 Een volk, dat gij niet kent, zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt; bij voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt worden.
34 Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien.
35 De HERE zal u slaan met boze zweren aan de knieen en aan de dijen, waarvan gij niet kunt genezen; van uw voetzool af tot uw schedel toe.
36 De HERE zal u en de koning, die gij over u hebt aangesteld, naar een volk voeren dat gij niet kendet, gij noch uw vaderen; aldaar zult gij andere goden dienen, hout en steen.
37 Gij zult een voorwerp van ontzetting worden, een spreekwoord en een spotrede onder alle volken, naar wier land de HERE u wegvoert.
38 Veel zaad zult gij naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het afvreten.
39 Wijngaarden zult gij planten en bewerken, maar geen wijn drinken of opleggen; want de worm zal eraan knagen.
40 Olijfbomen zult gij hebben in uw gehele gebied, maar u niet met olie zalven; want uw olijven zullen afvallen.
41 Gij zult zonen en dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan.
42 Van al uw geboomte en veldvruchten zullen de sprinkhanen zich meester maken.
43 Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt.
44 Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart.
45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt;
46 zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn, en onder uw nageslacht, voor altoos.
47 Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed,
48 zult gij de vijanden, die de HERE tegen u zal doen optrekken, dienen, onder honger en dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles; Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelgd heeft.
49 De HERE zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt, van het einde der aarde, zoals een arend aanzweeft: een volk, waarvan gij de taal niet verstaat,
50 een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst;
51 dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten, noch de worp van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronde gericht heeft.
52 Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat de hoge, versterkte muren vallen, waarop gij in uw gehele land vertrouwdet; ja, het zal u in het nauw brengen in al uw steden, in geheel het land dat de HERE, uw God, u geven zal.
53 In de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de HERE, uw God, u geven zal.
54 De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen,
55 zodat hij geen van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de
51 dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten, noch de worp van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronde gericht heeft.
52 Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat de hoge, versterkte muren vallen, waarop gij in uw gehele land vertrouwdet; ja, het zal u in het nauw brengen in al uw steden, in geheel het land dat de HERE, uw God, u geven zal.
53 In de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de HERE, uw God, u geven zal.
54 De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen,
55 zodat hij geen van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de benardheid en benauwdheid, waarmede deze u in al uw steden kwellen zal.
56 De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool op de grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en dochter iets gunnen,
57 zelfs niet de nageboorte uit haar schoot noch de kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijanden u in uw steden kwellen zal.
58 Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE, uw God vreest,
59 dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten.
60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven.
61 Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.
62 Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God.
63 Zoals de HERE er behagen in had om u wel te doen en u talrijk te maken, zo zal de HERE er behagen in hebben om u te gronde te richten en te verdelgen; en gij zult weggerukt worden uit het land, dat gij in bezit gaat nemen.
64 De HERE zal u verstrooien onder alle natien van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen.
65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.
66 Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn.
67 Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en des avonds: Was het maar morgen. Vanwege de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien.
68 De HERE zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: Gij zult die nooit weerzien; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>