• Home
  • Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 9

Hoofdstuk 15

Reeds tegen het jaar 100 na Christus was de grote afval of afvalligheid aan de gang

2 Tessalonicenzen 2 vertelt ons dat er een afvallen van Gods waarheid zal plaatsvinden, wat zal leiden tot de opkomst van de mens der wetteloosheid, die bekend zal worden gemaakt. Het gebruik van het woord “man” in de context is als het gebruik van het woord “koningen”, waarbij vaak een opeenvolging van zulke mannen als één entiteit wordt bedoeld. (De Bijbel doet dit vaak met de namen Jakob, Esau, Efraïm en anderen). Deze “man” was een verwijzing naar priesters die het einde van Gods wet leerden, vandaar wetteloosheid die op den duur leidde tot het pauselijke systeem dat al aan de gang was ten tijde van Paulus’ schrijven. Paulus maakt in vers 7 duidelijk dat zelfs in zijn tijd die wetteloosheid al aan het werk was. Degenen die deze wetteloze dynastie van het valse christendom in die tijd in toom hielden, was het Romeinse Rijk, dat vaak kerkleiders doodde, wat tot gevolg had dat de opkomst van de “moordende pausen” werd tegengehouden.

Toen de Romeinse afpersing van de kerk werd opgeheven, werd het christendom de religie van het Romeinse Rijk met het Edict van Milaan 313 na Christus. In 366 werd die corrupte bisschop Damasus de ‘Papa’, met Hiëronymus als zijn goede vriend, die werkte aan een bruikbare bijbel voor de kerk. Tegen die tijd was het christendom een strijdperk geworden tussen bisschoppen die het recht wilden hebben om te regeren in plaats van Jezus, vandaar de term, Vicaris (in plaats van) van Jezus Christus. De Ecclesia Roma, de Kerk van het Romeinse Rijk stond op als een witgewassen Romeins Rijk, als gewitte graven, fris aan de buitenkant maar binnen de wetten van Rome opnieuw gebrandmerkt, alleen deze keer schijnbaar als theologie voor het Kerkelijk Staatsapparaat. Nu ze “heilig gemaakt” waren, waren de vleselijke wetten van de priesters voortaan onbelemmerd. Het systeem wordt symbolisch satan of draak genoemd. Het maakte gebruik van bedriegers om valse wonderen te verzinnen en zo werden de onwetenden met leugenachtige wonderen in de ban gehouden, aangespoord door moordende priesters aan het roer, papas genaamd. Alleen het Overblijfsel hield zich vrij van het zaad van dit reeds voortgebrachte systeem. Dit Overblijfsel noemde Paulus, “de broeders”.

Paulus schreef: “Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente(Ekklesia) des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.” 1 Tim. 3:15 De meeste moderne vertalingen, inclusief de KJV, hebben daar het woord ‘Kerk’ geplaatst, terwijl er beter had kunnen staan: De Broeders of De Uitgeroepenen, zelfs de Fellowship, of zoals Tyndale het vertaalde: de gemeente. Het is ZEER misleidend om het woord kerk daar te zetten, omdat het het idee geeft dat het huis van God een kerk is (religieuze instelling en haar apparaten).

“…maar als ik lang blijf, zult gij nog weten hoe gij u moet gedragen in het huis van God, de gemeente van de levende God, de pilaar en de grond van de waarheid”. Tyndale Bijbel

Tyndale’s maakt het heel duidelijk, het huis van God zijn de gelovigen, geen kerk en het apparaat!

Paulus zegt in dit vers niet hoe men zich moet gedragen in een apparaat-kerk, hij zegt hoe men zich moet gedragen te midden van de gelovige bloedverwanten, DE GELOVIGE Israël VOLKEREN, ZIJ zijn het Huis van God zoals beloofd door Jezus in het boek Handelingen. De vertaling van Tyndale maakt dat heel duidelijk! Dit past in wat Jezus beloofde, dat hij de zegen die door de Kerk van Judea was gestolen, zou terugnemen en teruggeven aan het volk Israëliet en “entbare” verwanten van wie het door de Farizeeën was afgenomen. Het Huis Israël betekent niet een gebouw, maar een volk, een natie. Het Huis van God betekent dus, Het volk van God, niet een kerkelijk apparaat. Een paar honderd jaar later nadat Jezus het koninkrijk aan zijn volk had gegeven 33AD, herhaalden de kerken wat de staatskerk van Judea deed en stalen deze zegen om hem aan zichzelf te geven met hun verzonnen, Vervangingstheologie en later Verbondstheologie.

Hoofdstuk 16

Zij die probeerden beter te vertalen werden gedood voor hun problemen

Wycliffe was de eerste die de term antichrist gebruikte voor de paus.

De laatste persoon die vertaalde vanuit de Oude Latijnse of Italia versie was John Wycliffe. John Wycliffe, ook wel “de Morgenster van de Reformatie” genoemd, was een professor aan de Universiteit van Oxford in Engeland. (1330-1384 AD.)

In zijn tijd vloeiden de meeste rijkdommen van Engeland het land uit en naar het pausdom. De door de paus geheven belasting bedroeg 1000 mark per jaar — een bijna onmogelijke last. Geld stroomde ook op andere manieren Engeland uit: kerkelijke ambten werden verkocht aan de hoogste bieder, waarbij het geld naar de paus ging. Veel geld voor de vergeving van zonden ging vanuit Engeland naar de pauselijke schatkist. In feite ontving de paus vijf keer meer geld dan de koning. Om het nog erger te maken, het geld ging naar een Franse paus en kwam uiteindelijk in Franse handen; en Frankrijk was in oorlog met Engeland.

Dit werd zo onverdraaglijk, dat het Parlement een aanklacht tegen de paus aannam, die deels luidde:

“God heeft zijn schapen aan de paus gegeven om te worden geweid en niet te worden geschoren en geschoren, daarom zou het goed zijn om alle statuten tegen bepalingen uit Rome te vernieuwen. Geen pauselijke incasseerder mag in Engeland blijven op straffe van lijf en leden, en geen Engelsman mag op diezelfde straffe een dergelijke incasseerder worden of aan het hof van Rome blijven.”

Wycliffe werd in deze kwestie betrokken. Hij raakte niet alleen betrokken bij het probleem als schrijver van pamfletten en verhandelingen, maar hij maakte ook deel uit van een commissie van de koning om in Brugge in de Nederlanden (nu in België) te vergaderen met pauselijke vertegenwoordigers om, indien mogelijk, te bemiddelen. (Brugge wordt in het Engels ten onrechte ‘Bruges’ genoemd)

Toen Wycliffe op de universiteit zat, ontdekte hij een exemplaar van de Oude Latijnse Versie. Hij was de eerste die de term ‘antichrist’ gebruikte voor de paus. Voor zijn inspanningen om uit de Oude Latijnse Versie te vertalen, werden John Wycliffe’s beenderen opgegraven en verbrand, 44 jaar na zijn dood. Zijn vertaling veroorzaakte een sensatie in Engeland en het leek erop dat de breuk met het pausdom, het Beest van het Zeesysteem, nabij was. Na zijn dood lieten de monniken (gevestigde priesters) geen middel onbeproefd in hun zoektocht naar kopieën van Wycliffe’s Engelse vertaling. Alle gevonden exemplaren werden onmiddellijk verbrand.

De Oude Latijnse Versie was de versie die St. Patrick naar Hibernia bracht en die de Schotten gebruikten in Lindisfarne en Iona. Deze versie gebruikte de LXX of Septuagint en NIET de Masora voor het OT gedeelte.

Tyndale de vader van de Engelse Bijbel

Toen kwam de grote hervormer William Tyndale, die vertaalde uit de Griekse tekst die in zijn tijd beschikbaar kwam.

William Tyndale is algemeen bekend als de “vader van de Engelse Bijbel” en een briljant persoon die op zijn 21e 12 talen vloeiend sprak. Hij had zeer zeker de gave van tongen ontvangen, echte tongen, geen gebrabbel! Hij had volledig bewijs van de heilige geest en hij hoefde niet ondergedompeld te worden om in 12 tongen te spreken! Hij was ondergedompeld in de heilige geest en stierf dagelijks aan zijn vlees, terwijl hij dagelijks het pneuma van Jezus in zijn hart opwekte.

Een katholieke geestelijke zei eens tegen hem: “We kunnen beter zonder Gods wetten zijn dan zonder die van de paus”. Hij antwoordde terug met een briljante uitspraak die zo toepasselijk is voor alle kerkelijke priesters: “Als God mij spaart, zal ik voor vele jaren een jongen die de ploeg drijft meer van de Schrift laten weten dan u”.

In zijn vertaling schreef hij NIET het woord “kerk” (zoals we in de voorgaande hoofdstukken hebben gelezen). Waar de Griekse tekst het woord “ekklesia” had, schreef hij treffend, gemeente, of vergadering.

Kolossenzen 1:18 YLT(i) “En Hijzelf is het hoofd van het lichaam – de vergadering – die een begin is, een eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles -zichzelf- de eerste zou worden”.

Efeziërs 5:25 “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;”.

De King James Bijbel leest heerlijk, maar het is een versie die noch de koning noch de kerk van zijn stuk bracht. Wycliffe en Tyndale brachten zowel de koning als de kerk van streek. Wycliffe gaf met zijn vertaling een luid signaal af aan de kerk, dat hij de door de kerk goedgekeurde bijbel van Jerome afwees, omdat deze slechts een vod was. En Tyndale zei dat hij begreep dat het huis van God niet het kerkelijk apparaat was, maar het overblijfsel van zijn uitverkoren volk, voor wie Jezus stierf. Het was om DIT dat hij als een bedreiging werd beschouwd.

Door het woord Ecclesia op de juiste manier te vertalen, maken deze verzen duidelijk dat Tyndale stelde dat Christus het hoofd is van een lichaam van gelovigen die niet onder een kerkelijk apparaat staan, maar onder Jezus zelf. Zij zijn het lichaam van Christus en dat wordt zelf bewezen door hun vruchten, die de wet van zijn Vader liefhebben. Dit sloot de Kerk en haar apparaat uit, die hun eigen wetssysteem maakten, zoals we zojuist lazen van de geestelijke die verklaarde: “We kunnen beter zonder Gods wetten zijn dan zonder die van de paus”. Natuurlijk zullen alle niet-katholieke lezers die gelovig zijn zeggen, maar wij zijn niet van de roomse kerk. Maar die kerk heeft dochters, alle andere kerken. Het feit alleen al dat een kerk een kerk is, betekent dat zij een Kyriake is en geen Ecclesia.

Tyndale maakte het onderscheid duidelijk in zijn bijbelvertaling. Zijn beloning was dat hij werd opgejaagd.

In 1535 waren of werden verschillende Engelsen betrokken bij de jacht op William Tyndale, in opdracht van koning Hendrik VIII, Sir Thomas More of bisschop John Stokesley van Londen. Deze agenten jaagden door heel Europa, maar slechts één van hen slaagde er daadwerkelijk in de ongrijpbare Tyndale op te sporen en zijn ondergang te bewerkstelligen: een sluwe nooit-doener (of No-hoper) genaamd Henry (of Harry) Phillips.

Natuurlijk werd Tyndale aangeklaagd wegens ketterij en in 1536 door de katholieke kerk met wurging vermoord en op de brandstapel gezet.

Mannen als Tyndale behoorden duidelijk tot het Overblijfsel van zijn tijd. Zijn werk helpt te bewijzen dat de “Uitgeroepenen” niet de “Ingeroepenen” zijn. Degenen in het kerktijdperk van de Reformatoren werden door Jezus gewaarschuwd om vast te houden aan de waarheid en het licht dat de kandelaar van hun tijd verlichtte. Mannen als Tyndale waren “verlicht” en hielden het licht helder. Maar velen die later in dat tijdperk na hem kwamen, lieten de olie opdrogen en maakten het woord van God meer “politiek correct”, meer “dienstbaar” voor hun Kyriakes. Zowel de Geneefse Bijbel als de KJV waren saneringen van de inspanningen van Tyndale. De King James Version betekent niet dat de koning van het woord van God hield, hij hield van de gezuiverde versie waarop hij zijn naam (autoriteit) kon zetten. Wat Jerome’s versie is voor de Katholieke Kerk, is de KJV voor de Anglicaanse Kerk.

Nogmaals, de KJV leest prima, maar is verre van zuiver en niet volledig waarheidsgetrouw. Ik heb horen zeggen dat God ervoor zou zorgen dat we zijn woord zouden krijgen. Hij heeft het inderdaad gegeven. Vandaar Tyndale, ja zelfs de KJV, maar die moeten worden getoetst aan andere vertalingen en rechtgezet in studies met de LXX. God maakt duidelijk dat Hij zaken verbergt, maar ze onthult voor hen die als zodanig worden beschouwd; het Overblijfsel.

Minder eerlijke mannen of minder bewuste mannen en meer laffe mannen vertrouwden op de joodse katholieke ketterij, zij volgden gewoon de katholieke traditie en vervingen “ekklesia” door “kerk” in hun vertalingen, zoals later de protestantse kerken deden.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>