• Home
  • Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 2

De traditionele draai

Hoofdstuk 2

De traditionele kerkleer is, zoals ik in de vele vragen die ik in hoofdstuk 1 heb gesteld, heb benadrukt, troebel en onduidelijk, en klinkt soms wat zweverig. De traditionele kerkopvatting lijkt het verschil niet te zien tussen het Lichaam en de Bruid. De traditie gaat zover dat zij stelt dat het Lichaam en de Bruid één en dezelfde zijn. Zij beweert dat Jezus de Echtgenoot is en dat de gemeente zijn bruid is…oh en het lichaam.

Als dat nog niet onduidelijk genoeg is, moeten we vervolgens uitzoeken welke ‘kerk’ de juiste is om in aanmerking te komen voor deze dubbele identiteit van Christus. De warboel is lastig, want Jezus is de HEER van het lichaam, maar vervolgens beweert elke kerkgroep dat zij juist dat lichaam van Christus moeten zijn…oh ja, en toch zijn zij op de een of andere manier ook de bruid.

Is dat logisch? Trouwt iemands hoofd met zijn eigen lichaam? Trouwt het hoofd van zijn lichaam niet met een ander lichaam? Kan het hoofd van een man zijn eigen lichaam huwen? Zo ja, wordt zijn eigen lichaam dan zijn vrouw? Als dat zo is, heeft een man dan helemaal geen vrouw nodig om te trouwen als zijn hoofd gewoon met zijn lichaam kan trouwen? Kan een bruid trouwens ook een echtgenoot zijn? Het klinkt allemaal een beetje ‘woke’.

Wat de kerken zeggen…

Volgens de kerkelijke tradities kan dit allemaal zo zijn, een bruid kan trouwen met een torso zonder hoofd, ja een hoofd kan trouwen met zijn eigen lichaam. En dat terwijl dit lichaam ook een bruid trouwt! Deze lukrake redenering van de kerken is te vinden op zoveel websites, geschreven door kerkgangers en kerkkenners, zoals het volgende voorbeeld:

“De beeldspraak en symboliek van het huwelijk wordt toegepast op Christus en het lichaam van gelovigen dat bekend staat als de kerk. De kerk bestaat uit hen die op Jezus Christus hebben vertrouwd als hun persoonlijke Verlosser en eeuwig leven hebben ontvangen. Christus, de Bruidegom, heeft de kerk opofferend en liefdevol uitgekozen om zijn bruid te zijn”.

Klinkt leuk, vaag en inclusief…

Dan het volgende citaat van Holiness Today: “Ook de kerk is heilig omdat God haar geroepen heeft het lichaam van Christus en de bruid van Christus te zijn.”

Holiness Today zegt dat Jezus het hoofd is van de kerk die naar eigen zeggen zijn lichaam is en dat dit hoofd een bruidegom is en de kerk zijn vrouw…en lichaam…en vrouw…hmmmm, een man is ook een bruid?

Begrijp ik het goed; een ‘lichaam’, alleen de romp en ledematen is ook een hoofd? Moet wel als het een lichaam met bruidegomshoofd is dat een bruid ten huwelijk gaat of heeft gevraagd. En zowel het lichaam als de bruid zijn de kerk? In de war? Ik hoop dat men kan zien dat dit nergens op slaat…of misschien kunnen we het anders zien…als alleen een hoofd de bruidegom is (een bruidegom trouwt een vrouw) dan is het lichaam onder dat hoofd (romp armen en benen) de bruid. Zoiets als ik trouw met mezelf, mijn hoofd trouwt met mijn lichaam. Dit klinkt een beetje vreemd. Zoiets als, ik hou van mijn lichaam dus trouw ik met mezelf. Mensen, dat is afschuwelijk! (pervers).

Laten we het nog eens proberen en kijken of ik mijn ‘hoofd’ hier bij kan krijgen (oeps, woordspeling bedoeld?) Ok, laten we ons dit voorstellen; het hoofd van een man zonder mannelijke romp, armen en benen… wordt dan geplaatst op het lichaam van een vrouw zonder hoofd; een vrouwelijke romp met armen en benen met een mannelijk hoofd. Dit is zeker een soort Frankenstein creatuur. Ik denk niet dat Gods symboliek zo raar is. Misschien, heel misschien zitten de meeste mensen gevangen in een traditie waarbij ze dit in de Bijbel lezen, terwijl de Bijbel een duidelijke en waarheidsgetrouwe logica heeft voor de symbolen.

Als Gods Bijbelse symbolen meestal goed in elkaar zitten, waarom is het dan allemaal zo wazig?

Hoe kan Gods symboliek zo wazig, dwaas of onduidelijk zijn in zo’n cruciaal punt van de Bijbelse leer? Kan het zijn dat de hele zaak gewoon het slachtoffer is geworden van slechte tradities en dan nog slecht bedachte tradities? Of erger nog, opzettelijk zo geleerd ten gunste van degenen die de kerken regeren?

Verder is nergens in de bijbel de term “Bruid van Christus” te vinden.

De term “de vrouw van het Lam” komt echter wel voor in Openbaring 9. Is dat niet hetzelfde en is dat haarkloverij?

We lezen wel in Openbaring 21:2 “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.”

De Bijbel zegt ook niet dat de “Ecclesia” de bruid is. Voor deze studie gebruik ik de Griekse spelling van het woord Ekklesia, namelijk: “Ecclesia”…er is een methode voor…zoals u zult zien.

Hoofdstuk 3

Het is tijd om weer eens een andere kerkelijke traditie “bij de kop” aan te pakken!

Als de bijbel voor zichzelf moet spreken dan zal het duidelijk zijn dat de Ecclesia het lichaam is… en NIET de bruid! Ook dat de kerk de “aanstaande bruid” is en helemaal niet het lichaam van Christus. In plaats daarvan is “de kerk” een apart lichaam dat moet worden getrouwd met het lichaam van Christus. En JA, dat maakt een HEEL groot verschil en ja, het doet er inderdaad toe, vooral als men lid is van de Ecclesia of van de kerk. Het doet er ook toe als het erom gaat te begrijpen wie in de geschiedenis zal worden “gezuiverd”, “gedorst” of “vertrapt” en waarom.

De volgende verzen zijn wat de meeste kerken en commentatoren gebruiken om tot de bodem van dit raadsel te komen, namelijk: “Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.” Ef 5:32

Ja je leest goed, het woord ‘kerk’ staat inderdaad IN dat vers, maar alleen in de meeste vertaalde teksten. In de Griekse tekst wordt het woord “ekklesia” gebruikt. Voordat de lezer aanneemt dat dit hetzelfde is, wil ik de lezer dringend verzoeken nog eens goed na te denken. De reden zal duidelijk worden, dit wordt een hobbelige maar lonende rit.

Merk op dat het vers zegt: “mysterie”. Inderdaad, zo zal het altijd zijn als men de traditie volgt in plaats van het woord. De bijbel houdt de dingen een mysterie, een verborgenheid voor hen die het niet waardig zijn. Voor hen die waardig zijn, laat de Bijbel alle dingen daarin begrijpen om het mysterie weg te nemen. Acht u zichzelf waardig dat verborgen zaken aan het licht komen?

Spreuken 25:2 “Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden.”

De koningen in kwestie zijn die van de overwinnaars, zoals in Openbaring 1:6 staat:

“En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”

Mattheüs 13:11 “En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.”

Dus als u een overwinnaar bent, blijf dan hier en laat ons het mysterie ontrafelen, waarheden die verborgen zijn voor hen die nog moeten overwinnen.

De kerken gebruiken traditioneel de volgende verzen om hun claim…. in te zetten

Efeziërs 5:25-27 “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”.

Efeziërs 5:21-24 “Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.”.

Ik gebruik dezelfde tekst, maar vervang het woord kerk door Ecclesia.

“Onderwerp u aan elkaar in de vreze Gods. Vrouwen, onderwerpt u aan uw eigen man, als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Ecclesia; en Hij is de redder van het lichaam. Daarom, zoals de Ecclesia aan Christus onderworpen is, zo moeten de vrouwen in alles aan hun eigen man onderworpen zijn”.

Of laat me parafraseren…zoals het lichaam onderworpen is aan het hoofd, zo moeten de vrouwen aan hun eigen man onderworpen zijn.

Het zegt dat ALS of op dezelfde manier als het lichaam van een man onderworpen is aan zijn eigen hoofd, de vrouwen zijn als het lichaam van de man, door onderworpen te zijn aan hetzelfde hoofd. Op die manier worden ze EEN… de twee zijn in alle dingen in overeenstemming. Dat is een kracht om rekening mee te houden. Des te meer nodig bij de opvoeding van kinderen. Kinderen moeten in hun ouders een verenigd front zien.

Het lichaam van de man doet wat zijn hoofd hem opdraagt. Het hoofd heeft een wet die zijn lichaam volgt.

Hoofdstuk 4

Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man, want de man is het hoofd (bron van gezag) van de vrouw

De Schrift leert dat vrouwen zich moeten onderwerpen aan hun man, want de man is het hoofd van de vrouw.

Betekent dit dat een man een mannelijk hoofd is op een vrouwelijk lichaam? Laten we Efe 5 lezen: “Vrouwen, onderwerp u aan uw eigen man als aan de Heer. (dat moet gemakkelijk genoeg te begrijpen zijn) Want de man is het hoofd (een man IS een hoofd met een lichaam, zijn lichaam, romp armen en benen, een lichaam maar met gezag overgedragen via de nek. Zijn hoofd heeft de geest met leiding, leiderschap) van de vrouw. …zoals Christus het hoofd is van de ekklesia; en Hij is de redder van het lichaam.”

Er wordt hier niet gesproken over de bruid van Christus.

We moeten ook begrijpen dat het woord hoofd wordt gebruikt als een ‘bron van gezag’ of waar gezag is geplaatst. Hoofdkwartier betekent bijvoorbeeld niet een plaats van onthoofde hoofden, maar een zetel of plaats van gezag. ‘Het hoofd’ is een term die staat voor gezag. Het heeft te maken met een bepaalde plaats binnen een bevelsstructuur.

Efeziërs 5:25-28 “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.”

Laten we de versie van William Tyndale lezen, want ik wil dat u iets ziet, ik ben benieuwd of u kunt zien wat ik bedoel.

“Vrouwen onderwerpen zich aan hun mannen als aan de Heer. Want de man is de ware getuige, zoals Christus de getuige is van de gemeente en dezelfde is de redder van het lichaam. Daarom, zoals de kerkgemeenschap ondergeschikt is aan Christus, zo zijn de vrouwen ondergeschikt aan hun man in alle dingen. Echtgenoten hebben hun vrouwen lief, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en er stilte voor heeft gegeven om haar te heiligen en haar te bekleden in de waterbron door het woord…”.

Ik heb de vertaling van William Tyndale, de grote hervormer, toegevoegd omdat, zoals we veel later in deze studie zullen zien, Tyndale begreep dat het woord ‘kerk’ een opzettelijke foute vertaling was waar in de Griekse tekst het woord ‘Ekklesia’ stond. Op het eerste gezicht betekent dat misschien heel weinig, maar het zal veel betekenen naarmate deze studie vordert. De verzen laten zien dat de gemeente zich al aan Christus overgaf, maar de gemeenten doen dat niet als overgeven zou betekenen: “leven naar de wet van het eerste testament”.

Deze verzen in Efeziërs halen een ander opvallend punt naar voren dat zo over het hoofd wordt gezien:

We zien dat de man de vrouw moet liefhebben… als zichzelf.

Zijn hoofd houdt van zijn lichaam, d.w.z. van zichzelf. Snap je het?

Hijzelf is zijn hoofd op zijn lichaam: romp, armen en benen, en zoals hij dat lichaam in zijn volle vorm liefheeft, moet hij ook een ander lichaam liefhebben dat bestaat uit een hoofd, armen, benen en romp… zijn vrouw.

Hij kan dat een andere lichaam natuurlijk alleen liefhebben als zichzelf ALS haar hoofd op één lijn ligt met zijn hoofd. Dat wil zeggen, zij is zoals hij in leiding, manier en doelen om zichzelf te zijn. “Kunnen twee samen wandelen, opdat zij niet overeenkomen?” Amos 3:3 en: “Zijt gij niet ongelijk verbonden…” 2 Kor. 6:14 Een goed huwelijk is niet gebaseerd op twee onder een ploegjuk die in andere richtingen trekken, maar zijn twee lichamen van één geest die één weg gaan.

Wat betreft de man die zichzelf liefheeft. Natuurlijk door zijn eigen lichaam (zijn lichaam, romp armen en benen) niet te verafschuwen. Christus het hoofd heeft zijn lichaam lief …een gezelschap van diegenen die doen zoals het hoofd. Het woord “liefde” is in het Grieks: agapaw: “liefde” in de sociale en algemene/morele zin…niet seksueel in deze context.

Jezus gaf zichzelf voor DAT gezelschap van mensen, de Ecclesia. Die Ecclesia is zijn lichaam. Zijn hoofd is NIET het lichaam. Zijn hoofd zit op een gehoorzaam lichaam van romp en ledematen. Het complete lichaam is het Hoofd PLUS de Ecclesia.

Kolossenzen 1:18 (zoals vertaald door William Tyndale) “En Hij is het hoofd van het lichaam, dat wil zeggen van de gemeente; Hij is het begin en de eerstgeborene van de handeling, opdat Hij in alle dingen de heerschappij zou hebben”.

Of:

YLT(i) 18 “En Hijzelf is het hoofd van het lichaam – de vergadering – die een begin is, een eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen -zichzelf- de eerste zou worden.”

Of:

Kolossenzen 1:18 met het Griekse woord:

18 “En Hij is het hoofd van het lichaam, de ‘Ecclesia’; die het begin is, de eerstgeborene uit de doden; opdat Hij in alles de eerste zou zijn.”

Hieruit moet duidelijk worden dat het Hoofd niet het lichaam zelf is en dat het lichaam wordt uitgelegd als de Ecclesia waarvan Jezus het hoofd is. Jezus is een volledig lichaam met de Ecclesia. Tyndale gebruikt het woord ‘kerk’ niet. Hij wist wel van de kerk en haar bestaan. Toch schreef hij het woord ‘kerk’ niet. Sterker nog, de kerk heeft hem uiteindelijk vermoord. Ondanks dat hij van de kerk wist, vertaalde hij het woord ekklesia niet als kerk en om een goede reden.

Niettemin gebruiken bijna al onze vertalingen het woord ‘kerk’, waardoor het klinkt alsof de verzen leren dat de kerk het lichaam van Christus is. Maar is de kerk wel het lichaam? Nogmaals vraag ik, trouwt een hoofd zijn lichaam? En zo niet, wie is dan de bruid? Tyndale dacht niet dat een hoofd zijn eigen lichaam trouwt.

Ik zeg u daarom dat het Griekse woord “Ecclesia”, anders dan in Tyndale’s werk, niet alleen slecht vertaald is, maar opzettelijk zo is gedaan. Ik word hierin tenminste gesteund door William Tyndale, de grote hervormer.

Nogmaals, een hoofd huwt zijn eigen lichaam niet. Bovendien is een mannelijk hoofd met een lichaam een bruidegom, en een bruidegom trouwt zichzelf niet.

Een bruidegom is een hoofd, romp en ledematen en het is een lichaam gezelschap; de romp en ledematen bestaan uit hen die het eens zijn met het hoofd. Dit is een gezelschap dat NIET zegt: “Wij zijn vrij om onze eigen gang te gaan nu Jezus aan het kruis is gestorven”.

Dit is een gezelschap van mensen die het eens zijn met het hoofd en samen een lichaam vormen dat het Lichaam van Christus is. Hier is geen sprake van een bruiloft. Het is het lichaam van Jezus waard om voor te sterven, omdat deze door zijn Vader aan het hoofd zijn gegeven!

“…Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt…” Johannes 17:24.

Het is een gezelschap dat doet wat het hoofd wil, en sterft aan het vlees zoals het hoofd deed. Het doodt niet de wet van God, maar probeert dagelijks de wet van het vlees te doden.

Dit gezelschap is ZIJN lichaam, samen vormen zij de bruidegom. Maar die “Bruidegom” moet diegenen het hof maken die hun wil nog niet hebben afgelegd voor zijn (het hoofd, Jezus) wil. Als ze dat doen, dan hebben ze zich klaargemaakt om een bruid te zijn…maar niet eerder dan dat.

Degenen die de wetten van God hebben gedood, zijn degenen die zeggen dat de wetten van God aan het kruis genageld zijn. Wat dan overblijft zijn de wetten van de mens, die de wetten van het vlees zijn EN deze wetten waren tegen ons…de wetten van de mens…niet de wetten van God. Toen Jezus aan het kruis genageld werd, werden de wetten van de mens aan het kruis genageld en gedood. Zij die zich daarmee identificeren, kruisigen de wil van het vlees om de wil van hun hoofd, Jezus, te volgen. Samen worden zij een nieuw schepsel, en deel van een nieuw lichaam… het Lichaam van Christus.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>