• Home
  • Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 1

Een reactie van de vertaler

Het nadeel van misleiding is dat deze voor veel mensen moeilijk te onderscheiden valt van de waarheid. Maar wie de juiste bril op heeft zal deze zeker kunnen onderscheiden. Maar het is natuurlijk ook de kennis wat ons volk eigenlijk niet meer bezit. Hosea zegt het volgende daarover:

Hosea 4:6 “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.”

Als de Bijbel al waarschuwt dat ons volk te gronde gaat door het gebrek aan kennis, dan is dit toch wel een ernstige zaak. Maar wat wil je ook; predikanten van tegenwoordig zijn broodpredikers geworden die de schapen niet meer wijden, lees Ezechiël 34:3 maar eens. Als er een volk te gronde gaat door gebrek aan kennis dan is dit een ernstige zaak die serieus genomen moet worden. Maar ons volk is ook niet meer op zoek naar de echte waarheid van God. Zij zoeken veel liever leraren bijeen die hun oren kietelen en dat is waarvoor Paulus al waarschuwde tegen Timotheüs:

2 Timotheüs 4:3 “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;”

Dit is hoe het komt waarom ons volk niet meer het onderscheidingsvermogen heeft van wie en wat is. Zo ook wat er in dit boek voorkomt zal voor velen een schok zijn en het zal hun geloofsleven op de proef stellen. Maar dit is noodzakelijk omdat ons volk het recht heeft op de waarheid. Maar het verschil tussen het Overblijfsel(Restant) en de Rest is dat de ene behoord tot het regeringslichaam van de Christus en de andere tot het lichaam van de Bruid. Tegenwoordig beweren kerken dat zij het lichaam van Christus zijn en dat is een tegenstrijdigheid wat zeker niet in overeenstemming is met wat er in de Heilige Schrift staat. Zo wordt Gemeente in de Bijbel door kerken vertaald als Kerk, terwijl dat dit woord in de oorspronkelijk brontekst niet eens voorkomt. Maar om het passend te maken voor de Kerk, wordt Ecclesia vertaald als Kerk wat een grove leugen is.

En een ander bijkomstige leugen van de kerk is dat zij beweren dat de gemeente(ecclesia) het lichaam van Christus is en de Bruid tegelijkertijd. Dit zijn grove tegenstrijdigheden die vragen opwekken bij de ware zoeker naar de waarheid. Hoe konden kerken zo ver gaan om dingen te verdraaien vanuit Gods heilige Schrift? Om hun stelsel veilig te stellen begonnen zij hun eigen vleselijke beest-wetten aan te maken. Door te beweren dat Jezus de wet van het oude Testament aan het kruis had genageld, was het voor deze kerken genoeg reden om zo hun eigen wet-systeem te ontwikkelen. En de massa trapte er met beide benen in. Maar goed, een volk wat te gronde gaat door gebrek aan kennis, weet ook niet beter. Toch zal er in elk bepaalde generatie iemand zijn die de kerk verlaat en Gods waarheid aanvaard als DE enige waarheid. Dit zijn die 144.000 uit vele generaties die verzameld worden en liefde hebben voor Godswetten.

We leven ook niet in een tijdperk om zieltjes te winnen. Want deze tijdperk, waarin wij leven, is bedoeld om het regeringslichaam van Christus samen te stellen. En het gaat maar om enkelingen per zoveel generaties die het regeringslichaam zullen vormen van de Christus. Wij moeten ook niet bezig zijn om mensen maar te willen bekeren, want de massa zal zich niet bekeren omdat de tijd nog niet daar is. Wij leven in de verzameltijdperk waarin het lichaam van Christus gevormd wordt en het zijn maar enkelingen die daartoe behoren.

De massa is of ongelovig of zitten nog in kerken. Deze groep mensen behoren tot de Rest en zullen zich niet eerder bekeren dan wanneer de tijd rijp is daarvoor. De jezus van de kerk is de andere jezus waarvoor Paulus duidelijk waarschuwde:

2 Corinthiërs 11:4 “Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.”

En God laat het toe dat zij die andere jezus aanbidden omdat hun tijd nog komt waarin zij hersteld zullen worden. En wie volhard in de leugen(misleiding) zal ook opzettelijk door God worden misleidt, zie 1 Koningen 22:22, 1 Koningen 22:23, 2 Kronieken 18:21, 2 Kronieken 18:22. Als God jou een leugengeest stuurt dan betekend dit dat jij duidelijk niet behoord tot het Overblijfsel(Restant). Meer wees gerust, je gaat heus niet verloren. Want Gods volk is niet gemaakt om voor eeuwig verloren te zijn.

Lees dit boek zorgvuldig door. En houdt de Bijbel bij de hand.

Geschreven door

ADAM DE WITT

Vertaald door

SJOUKE VAN DER NAALT

Waarom de Kerk niet het Lichaam van Christus is

Voorwoord

Waarschuwing: Dit boek bevat mythen doorbrekende hoofdstukken.

Met dit voorwoord wil ik duidelijk maken dat dit boek een studie is om een heel duidelijk verschil te maken tussen twee roepingen, de Uitgeroepenen en de Ingeroepenen. Welke rol zij spelen en welke relaties zij met Jezus hebben en waarom. Als dit begrepen wordt, worden geschiedenis en bijbelbelbeloften allemaal duidelijk. De titel is uitdagend bedoeld, ik wil dat de lezer zich ervan bewust is dat ieder van ons afgoden heeft die zorgvuldig moeten worden bekeken. Daarom heb ik het niet gemunt op zoveel lieve en goedbedoelende mensen die naar de kerk gaan. Evenmin heb ik het gemunt op alle prachtige gebouwen die door de eeuwen heen door dergelijke organisaties zijn gemaakt. Dat is NIET het doel van dit boek. Het doel is de mythen te ontrafelen die nooit terecht zijn aangepakt. Mythes waarvan men gelooft dat ze christelijk zijn, maar die op de een of andere manier niet kloppen. Het hoofdthema van deze studie is, voor zover ik kan nagaan, nooit ontrafeld. Ik heb zoveel boeken gelezen over het onderwerp Bruid en Lichaam, waarbij de schrijvers telkens beweerden het debat te hebben opgehelderd. Met elk van hun verklaringen ging ik dan terug naar de Bijbelstudie, maar alleen om te ontdekken dat er weer iets niet klopte.

Toen ik voor het eerst de bijbel begon te bestuderen met goedbedoelende kerkmensen, stopte ik zo vaak met de studie en vroeg: “Maar als dit is gebeurd, hoe kunnen andere feiten, die we om ons heen en in de geschiedenis zien, dan ingaan tegen wat we net hebben gelezen?”. Degenen die de studiegroepen leidden, reageerden meestal liefdevol maar ook lastig. Vaak kreeg ik te horen: “Daar komen we later op terug.” Als ze dat deden, was dat meestal niet nuttig.

Voor hen werden de verzen zo opgevat dat ze betekenden wat hen was verteld, en dat ze pasten bij concepten die zij in de traditie hadden gevonden. Er was een onderstroom van gedachten die bepaalde hoe zij moesten interpreteren wat zij lazen. Iets leek hen blind te maken voor zaken die in zoveel verzen aan de orde werden gesteld.

Het probleem wordt “theologie” genoemd. Het is een systeem of school van meningen over God of religieuze vraagstukken. Dat systeem, wie het ook beheerst, bepaalt hoe de Bijbel moet worden begrepen. Lang geleden, vanaf het begin van mijn studie, kon ik zien dat niet Gods woord verkeerd was of ontbrak, maar het woord van de mens.

Met dit boek wil ik een bijbelse en historische studie geven over wie de Bruid is en wie het Lichaam, waarom dit van belang is en hoe dit de hele geschiedenis in de afgelopen 2000 jaar heeft beïnvloed, met miljoenen verloren levens en onnoemelijke verwoestingen tot gevolg, en dat Gods beloften niet zijn mislukt.

De algemene verhalen over wie het Lichaam of de Bruid is lopen uiteen, maar losjes is het verhaal als volgt: Sommigen beweren dat het Overblijfsel een afgezonderde groep is waarvoor hoop bestaat en dat de Rest zonder hoop is. De rest wordt weggezet als goddeloos. Vreemd genoeg denkt elke kerk of elke religieuze groep of bijeenkomst van gelovigen dat zij het “huis van het overblijfsel” zijn. Of tenminste in hun midden zijn leden van het Overblijfsel en nergens anders.

Voordat ik dit Voorwoord afsluit, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om zoveel goede mensen die kerkgangers zijn geweest en mij in enkele van de zwaarste en meest verpletterende tijden in mijn leven hebben geholpen, te bedanken voor hun liefde en naastenliefde. Anderen, van wie ik dacht dat zij geloofden zoals ik en die deel uitmaakten van “mijn groep medegelovigen”, waren soms de hardste rechters over de rampspoed die mij in mijn leven overkwam en zij waren al te snel om mij te verdoemen… en traag om mij te helpen… als zij al hielpen. Deze “medegelovigen” deden weinig tot niets aan broederlijk begrip of reikten in ware liefde en hulp als ze daarom vroegen. Soms werd ik letterlijk gekleed en gevoed door velen, zowel kerkgangers als ongelovigen.

Dit boek is zeker geen lichte studie en kan soms onvriendelijk overkomen.

In plaats van hard te zijn hoop ik dat ik door de heilig geest geleid ben om de waarheid te spreken en dat elke hardheid gezien wordt in het licht van de waarheid, die soms moeilijk kan lijken. Maar de waarheid is zo eenvoudig.

Dat gezegd hebbende, is het tijd om de lagen van de traditie af te pellen.

Wie is wie?

Hoofdstuk 1

Zo vaak horen we de term “de kerk is het Lichaam van Christus”.

Even vaak horen we ook dat de “kerk de VROUW van Christus” is.

Er wordt ons altijd verteld dat “Jezus het hoofd van de kerk is”.

Dan horen we ook: “Er is de ware kerk en de valse kerk.”

Deze vier begrippen zijn met elkaar verweven door de traditie en met eeuwenlange verklaringen voor dit mysterie. Als de kerk echter het Lichaam van Christus is en dat dit op de een of andere manier ook de Bruid is, dan hebben we een aantal zeer ernstige kwesties onder ogen te zien. Zoals, welke kerkgroep is de enige? Er wordt ons immers verteld dat er geen redding is buiten de kerk.

Ons wordt verteld dat men deel MOET uitmaken van een kerk. Inderdaad, velen binnen een kerk zouden tegen iedereen die zich “christen” noemt maar niet bij hun kerk of een kerk is aangesloten, zeggen dat zo iemand niet terecht een christen is. In het extreme geval betekent dit dat degenen die “buiten” staan niet alleen heidenen of rebellen zijn, maar dat hun rebellie Gods toorn over een volk brengt en dat zij moeten worden rechtgezet, of zelfs gedood, om de toorn van God af te wenden. Spot niet met het idee, dit is maar al te vaak gebeurd.

Anderen leren dat de ware Kerk een lichaam is van mensen die de heiligen van het Nieuwe Testament zijn, die het Lichaam van Christus zijn binnen een koninkrijk van naties dat bestaat uit Israëlieten, die de bruid van Christus zijn. Dus wie zijn dan de ‘heiligen’ en wat dan van de OT-heiligen? Wat maakt hen tot heiligen?

Anderen leren dat de Kerk het Koninkrijk is

Een andere leraar beweerde dat het overblijfsel de bruid van Christus is. Sluit dat dan het Lichaam van Christus uit of is het Lichaam van Christus een Bruid? Wanneer zijn zij dan getrouwd? Is het dan een bruid die in termijnen wordt toegevoegd? Als het overblijfsel beide is, hoe zit het dan met de rest? Zijn zij slechts genetische overblijfselen?

Eens kijken of ik dit begrijp:

De Kerk is het Lichaam van Christus.

Maar wacht…

De kerk is de bruid van Christus.

Hmmm, de Kerk is het Lichaam van Christus en de Bruid van Christus?

Oké, maar wacht…

Het overblijfsel is de bruid van Christus, wat is dan de kerk?

Hmmm…

Het Overblijfsel is het Lichaam van Christus, wie is dan de kerk?

Oh nee, een andere theorie…

De kerk is de nieuwtestamentische heiligen, dus het OT had geen heiligen?

Sorry, Het Overblijfsel is de Heiligen van het Nieuwe Testament, dus het OT had geen Overblijfsel of Heiligen?

Ah, ik snap het, de Kerk is het Koninkrijk…maar maakt dat het Lichaam of de Bruid?

Maar nee, het Overblijfsel is het Koninkrijk en de Kerk zijn nationale Israëlieten…

Nee, dat kan niet. De Kerk is het Lichaam van Christus en Nationaal Israël is de Bruid en dat is het Koninkrijk.

En als dat allemaal nog niet genoeg is, zijn er nog meer theorieën en geen enkele geeft een duidelijk antwoord, alleen theorie en theologie.

Vaak vermengen leraren de twee ideeën van Lichaam en Kerk gewoon in één adem, zoals het geval was in een online Bijbelstudie, “…en dus is het belangrijk dat het Lichaam van Christus, de Kerk, altijd…. enzovoort…”. Het is eenvoudig gezegd als een feit, het Lichaam van Christus is de Kerk. In deze ene zin vloeien de twee termen eenvoudigweg samen zonder wankelen en met de volle zekerheid dat de schrijver stelt dat de twee dingen, dat de twee termen één en dezelfde zijn.

Maar wat als het Lichaam van Christus niet hetzelfde was als de Bruid van Christus?

Wat als de Kerken niet het lichaam van Christus zijn?

Wat als zij niet het Koninkrijk zijn?

Wat is dan het Koninkrijk?

Wat als het Overblijfsel niet de Bruid was?

Zijn de Overblijfselen dan niet de Kerk?

Wie zijn dan de Overblijfselen?

Hoe zit het dan met de Rest?

Wat is dan het Lichaam van Christus?

Wie zijn dan de heiligen?

Wat is dan de Kerk?

Is er een “echte” Kerk en daarom ook een “valse” Kerk? Heeft u hierover een knoop doorgehakt?

Wie heeft met wie getrouwd en wie zal met wie trouwen?

Maakt het een verschil? En zo ja, wat is het verschil en hoe heeft dat de geschiedenis beïnvloed?

Dan is er nog de kwestie van het huwelijk op de berg Sinaï en de latere scheiding. Huwde God zijn gescheiden bruid opnieuw, wat volgens sommigen het geval was als hij stierf? Heeft dat werkelijk zin of worden de Schriften verkeerd begrepen om een dergelijk begrip zinvol te maken? Zou dit misverstand kunnen berusten op het niet kennen van het verschil tussen de bruid en het lichaam? Kan God ons horen als we de juiste titels gebruiken of niet?

En welke rol hebben vervangingstheologie en verbondstheologie hierin gespeeld? En welke rol speelden bijbelvertalers hierin? Hoe goed of slecht zijn onze vertalingen?

Dit zijn zeer serieuze en heftige vragen en de antwoorden zouden wel eens iemands geloof op een helling kunnen zetten. De verhalen die ons zijn verteld zouden wel eens allemaal fout kunnen zijn, misschien wel meer dan 90%! Durft u dit onder ogen te zien? Hebben we mythen in ons begrip gelezen die door theologen als Bijbelse waarheden zijn voorgesteld? We zijn allemaal besmet. Wie denkt van niet, leg dit boek neer.

In dit boek worden nieuwe antwoorden gegeven op eeuwenoude misverstanden, die ons begrip of de aannames daarvan op zijn kop zetten. Dit is van belang omdat vele miljoenen mensen daadwerkelijk zijn afgeslacht omdat zij deze punten betwistten, terwijl niemand het verschil wist tussen het Lichaam en de Bruid… zo ernstig is het!

Ja, miljoenen zijn gedood vanwege kerkelijke oproer, miljoenen als martelaar op basis van misvattingen, miljoenen gedood vanwege politiek als reactie op de kerkgeschiedenis enzovoort, miljoenen gedood als buskruit die zo gemakkelijk werden meegesleurd in bewegingen vanwege een gebrek aan begrip… en zo gaat het maar door. Nee, niet alleen door de Roomse Kerk.

Eenvoudige logica

De Bijbel spreekt over Jezus als hoofd, als bruidegom en het spreekt over een bruid en ook over de Grote Bruiloft, en het spreekt over heiligen en een Overblijfsel, de Rest en het Koninkrijk.

In het Evangelie van Johannes 3:29 spreekt Johannes de Doper over Jezus de Christus als de bruidegom en noemt hij de bruid.

“Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden.”

En we lezen dit ook in de Bijbel…

Openbaring 21:1-2 “En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.”

Openbaring 19:7-8 “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”

Kijk goed naar de woorden van Johannes de Doper, hij zei niet dat de bruid de bruidegom is. Hij zei simpelweg dat hij die de bruid heeft, de bruidegom is. Simpele logica.

Meer eenvoudige logica…

1 Korintiërs 12:12-14 “Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden.”

Dit zegt niet dat dit over de kerk gaat. Er staat gewoon dat het lichaam van Christus uit velen bestaat. Verderop in dat hoofdstuk staan enkele verzen die worden gebruikt om te zeggen dat de kerk het lichaam van Christus is…

27 “En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.”

28 “En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.”

In deze twee verzen staat niet dat degenen die “gij” bent in vers 27 dezelfde zijn als de Gemeente in vers 28. Men kan aannemen dat het zo is. En als het over dezelfde groep spreekt, dan is het “gij” het Lichaam, en dus in die veronderstelling ook de Kerk. Dus ja, ze zijn één en dezelfde. Maar wat als het woord “kerk” niet voorkomt in de oorspronkelijke tekst? Makkelijk na te gaan. In Strongs Concordance is het woord genummerd 1577: Ekklesia. Het is ook telkens hetzelfde woord wanneer het in Openbaring gaat over de 7 gemeenten. Er is in de loop der tijd betoogd dat Ekklesia niet kerk betekent. Is dat juist of onjuist? Ergens in de tijd is er iets fout gegaan.

Ik stel dat er Bijbels bewijs is dat de ‘aanstaande bruid’ de kerken zijn, maar niet het Lichaam. Ook dat de kerken Gods wet hebben gekruisigd (sommigen beweren zelfs dat de Tien Geboden ook aan het kruis genageld zijn), waardoor zij hun eigen wetssystemen hebben kunnen creëren. Dit heeft de deur geopend voor andere ‘hoofden’ om wetten te maken waarnaar geleefd moet worden. Deze wetten vloeien voort uit parlementen of koningen of pausen, zoals bevorderd door de vervangingstheologie en de latere verbondstheologie. Ik zeg u dat de kerken begonnen zijn als “ekklesia’s” en na verloop van tijd zijn veranderd in kerken. Sommigen zullen zeggen, maar wacht broeder Adam, “Jezus spreekt goed over de Ware Kerk, en maakt een onderscheid tussen die en de Valse Kerk”. Ik zeg u, dat de traditie dat heeft gedaan en dat de vertalers het woord kerk hebben geplaatst waar het niet thuishoort. Dat gezegd hebbende…

Ik zeg u ook: aangezien de kerken de “Bruid” van Christus zijn, is het “Lichaam van Christus” een Bruidegom en deze Bruidegom bestaat NIET uit leden van de kerken, niet uit één kerk.

Ik zeg u dat dit “Lichaam-van-Christus” een afzonderlijk lichaam-bedrijf is dat bestaat uit hen die altijd hebben geloofd in het handhaven van Gods wet en die de wetten van de mens aan het kruis hebben genageld in plaats van Gods wetten aan het kruis.

Ik zeg u dat het woord kerk ten onrechte is ingevoegd waar men het woord kerk in onze bijbels ziet en dat het woord met iets anders vertaald had moeten worden.

Ik leg u voor dat er een reden is waarom er een Vader, een Zoon, Sion en de Dochter van Sion zijn, waarom echtscheiding en nieuw huwelijk geoorloofd zijn, en dat het niet is wat u tot nu toe is geleerd.

Ik zeg u dat het antwoord eenvoudig is, maar de eenvoud is verzand en gesmoord in 2000 jaar van eigenzinnige tradities.

Geïntrigeerd? Goed, het is tijd om de Schrift deze punten te laten beantwoorden. Het is tijd om waarheid zoekende Mythebrekers te zijn! Maar voordat we mythes breken, moeten we eerst de traditionele draai onderzoeken.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>