• Home
  • Vraag & Antwoord: Interraciale huwelijken
29 augustus, 2023
Sheldon Emry

Vraag 1:

Waarom leert u dat interraciale huwelijken verboden zijn in de Bijbel? Mozes trouwde tenslotte met een neger en de Bijbel zegt zelfs dat Mirjam met lepra werd vervloekt omdat ze hem bekritiseerde.

Antwoord:

De passage in kwestie is Numeri 21:1, die zegt: “En Mirjam en Aäron spraken tegen Mozes vanwege de Ethiopische (Heb. Koesjietische) vrouw die hij getrouwd had; want hij had een Ethiopische (Heb. Koesjietische) vrouw getrouwd.

Het vers zegt niet dat Mozes met een neger trouwde. Cush was een zoon van Ham, de zoon van Noach. De theorie dat Mozes met een neger trouwde is volledig afhankelijk van de speculatie dat de vloek van God over Ham hem zwart maakte. Gen. 9:18-27, waar God Ham en Kanaän vervloekte, zegt echter alleen dat zij dienaren van Sem en Jafeth zouden zijn. Verder weten we uit de seculiere geschiedenis dat het zwarte ras al lang voor de dagen van Noach bestond.

De Egyptenaren waren ook Hamitische mensen en hun schilderijen en oude geschriften laten duidelijk zien dat zij blanken waren, totdat zij zich uiteindelijk vermengden met niet-blanke mensen, zoals de Hettieten, die vanuit Armenië naar het zuiden werden gedreven.

Merk op dat Numeri 12:1 aangeeft dat Mozes enige tijd voor Mirjam’s kritiek “getrouwd” was met deze Koesjietische vrouw. Mozes trouwde niet noodzakelijkerwijs met haar terwijl hij Israël in de woestijn leidde. Het kan ook vóór de Exodus zijn geweest. Volgens Bullinger’s The Companion Bible, “lag Arabië in het land van Koesj.” Hij zegt dat deze vrouw waarschijnlijk Zippora was, de dochter van Reuel (dat is Jethro), de priester van Midian (zie Exodus 2:21 en 3:1). Bullinger suggereert verder dat aangezien Zippora in of nabij het land van Koesj woonde, ze als een “Koesjiet” beschouwd zou kunnen zijn, niet door afstamming, maar door haar adres.

Het verband tussen de Midjanieten en het land van Koesj is welbekend onder Bijbelgeleerden. Volgens Sir R. Burton’s, The Land of Midian Revisited, “lag de berg Sinaï of Horeb in of in de nabijheid van Midian”. (Zie: Hastings, Dictionary of the Bible, Vol. 2, p. 366, onder “Midian”).

We weten ook uit Genesis 25:1-4 dat de Midjanieten afstamden van Abraham, via zijn vrouw Ketura. Vers 4 zegt dat zij zich ten oosten van Kanaän vestigden. Blijkbaar werden ze uit dat gebied verdrongen door de Moabieten en Ammonieten, want later vinden we ze in de Sinaïwoestijn. Josephus vertelt ons zelfs dat nadat Mozes uit Egypte was gevlucht, “hij in de stad Midian kwam, die aan de Rode Zee lag, en zo werd genoemd naar één van Abrahams zonen door Keturah……..” (Antiqities, 2,11,1). Er is dus een goede mogelijkheid dat deze “Koesjitische” vrouw ofwel Zippora was of iemand anders die in dit algemene gebied woonde – niet uit het hedendaagse Ethiopië in Afrika, hoewel dit gebied ook lange tijd door blanken werd bewoond.

Het land van Koesj is ook prominent aanwezig in het Boek Jasher, en het wordt ook beschreven als een plaats in de Sinaï. De Koesjieten vechten bijvoorbeeld tegen de kinderen van Aram en de kinderen uit het oosten. Bovendien wordt de Koesjietische koning, wanneer hij sterft, begraven “ten noorden van het land Egypte” (72:26). Hij kan moeilijk over de hele lengte van Egypte, dat vijandelijk gebied was, gedragen zijn om vervolgens in het noorden van Egypte begraven te worden!

Het verslag gaat verder met te beweren dat Mozes Adonia, de weduwe-koningin, kreeg om mee te trouwen. Als dit verhaal waar is, of als er tenminste een kern van waarheid in zit, dan zou dit de vrouw in kwestie zijn waarnaar in Numeri 12:1 wordt verwezen. Er is geen reden om te denken dat ze zwart was of zelfs dat ze uit Afrika kwam. Desondanks vertelt Jasher ons dat Mozes weigerde om met Adonia samen te leven, ook al trouwde hij met haar, omdat ze afstamde van Ham, die God had vervloekt (Jasher 73:31-36).

Dus de conclusie van de zaak is dit:

Of Numeri 12:1 nu verwijst naar Zippora of naar Adonia, er is geen reden om aan te nemen dat dit een interraciaal huwelijk was. Er is absoluut geen bewijs dat ze iets anders dan blank was. Daarom kan niemand een interraciaal huwelijk rechtvaardigen door te zeggen dat Mozes met een neger trouwde.

Vraag 2:

Vertelt Hooglied van Salomo 1:5, 6 ons dat één van Salomo’s vrouwen een negerin was?

Antwoord:

Deze verzen luiden: “Ik ben zwart, maar bevallig, o dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de gordijnen van Salomo. Kijk niet naar mij, want ik ben zwart, want de zon heeft naar mij gekeken; de kinderen van mijn moeder waren boos op mij; zij hebben mij de bewaarder van de wijngaarden gemaakt, maar mijn eigen wijngaarden heb ik niet bewaard.”

Nee, deze vrouw was geen negerin.

Vergelijk haar met “Assepoester.” In vers 6 vertelt ze ons waarom ze “zwart” was – “omdat de zon naar mij heeft gekeken.” Met andere woorden, ze had een “gezond kleurtje”, wat in die tijd beschouwd werd als het kenmerk van een arbeidersmeisje uit de lagere klasse. Het woord “zwart” komt van het Hebreeuwse woord shachowr, wat “schemerig of zwartachtig” betekent.

Merk op dat vers 6 uitlegt dat ze zwart werd van de zon, omdat haar broers haar voor hun wijngaarden lieten zorgen en zij niet voor haar eigen wijngaarden kon zorgen.

Vraag 3:

Ik heb Identiteitsmateriaal naar veel radio- en televisiepredikanten gestuurd die valse doctrines prediken. Het lijkt alsof al mijn inspanningen tevergeefs zijn. Wat moet ik eraan doen?

Antwoord:

Voordat je iemand kunt onderwijzen, moet je op de een of andere manier een gemeenschappelijke basis creëren of vertrouwen winnen. Dit is erg moeilijk om te doen via de post, vooral bij mensen die je niet kennen. Met radiopredikers is het zelfs nog moeilijker, omdat ze erop uit zijn je te onderwijzen en hun bediening op te bouwen met bijdragen. Ze zijn er over het algemeen niet op ingesteld om van jou te leren, tenzij het hun steun zal vergroten (Le., winstgevend zal zijn). Onlangs hoorden we van de ghostwriter van een miljoenen kostende evangelisatie organisatie, die schreef dat de evangelisten nooit verder gaan dan de “melk” (Le., persoonlijke verlossingsboodschap), omdat grote bedieningen niet opgebouwd kunnen worden door diepgaande bijbelse leer te onderwijzen. Ze zijn meer geïnteresseerd in het opbouwen van hun bedieningen dan in het onderwijzen van het Woord van God aan onze mensen. Ze geloven dat als ze de Identiteit en andere waarheden zouden accepteren en ze dan zouden prediken, ze hun steun en hun bedieningen zouden verliezen. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke dominee om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. (Dat vers komt uit de JOV – de Jones Opinionated Version).

Vraag 4:

Ik las in een boek dat Adam uit de hemel neerdaalde en dat we al bestonden voordat we op aarde gevormd werden. Het scheppingsverslag vertelt ons dat Adam “gevormd” was, terwijl al het andere slechts “geschapen” was. Dr. Wesley Swift zegt dat het woord “gevormd” eigenlijk betekent “voortbrengen als een nakomeling of uitgave van de Allerhoogste God”. Wat denk jij?

Antwoord:

Het Hebreeuwse woord dat “gevormd” betekent in Genesis 2:7 is yatsar. Het betekent eenvoudigweg “pottenbakker”. Als de definitie van Dr. Swift correct is, dan moeten we ook aannemen dat “al het gedierte des velds en al het gevogelte des luchts” (Gen. 2:19) ook het nageslacht of de vrucht van de Allerhoogste God is. Ook zij werden “gevormd” en het Hebreeuwse woord is identiek. Andere dingen waarvan God zei dat ze “gevormd” (yatsar) waren, waren de Leviathan (Ps. 104:26) en de afbeeldingen (Jes. 44:9). Moeten we aannemen dat al deze dieren en afgoden al voor de schepping in de hemel bestonden? Zo niet, dan kan men yatsar logischerwijs ook niet gebruiken om een pre-existentie voor de mens te impliceren. De Schrift is er heel duidelijk over dat Adam (niet alleen zijn lichaam) uit het stof van de aarde is ontstaan. Adam werd zelfs naar de grond genoemd. Het Hebreeuwse woord voor grond in Gen. 2:7 is adamah. God vormde Adam uit het stof van de adamah.

Vraag 5:

Wat bedoelt de Bijbel als er gesproken wordt over de “Zoon van God” en de “zonen van God”?

Antwoord:

De term “zoon(s) van God” heeft een basisbetekenis, maar het heeft ook heel wat verschillende toepassingen. De uitdrukking wordt in Oosterse culturen zelfs vandaag de dag nog gebruikt om te verwijzen naar hen die geen aardse vader hebben, vooral naar wezen.

De term werd toegepast op Christus, omdat Hij geen aardse vader had. Dit kan op minstens twee verschillende manieren worden opgevat. Ten eerste kunnen sommigen hem zo genoemd hebben om aan te geven dat zijn veronderstelde vader Jozef gestorven was toen Jezus nog jong was, waardoor Hij in hun ogen een wees was. Ten tweede zou dit een verwijzing kunnen zijn naar het feit dat Jezus uit een maagd werd geboren en vanaf het begin geen aardse vader had.

De term wordt gebruikt in Job 38:7 en 32 als verwijzing naar de sterrenconstellaties, die dieren en personen waren die in de sterren werden afgebeeld. Omdat zij de schepping van God waren en geen aardse vader hadden, worden zij “zonen van God” genoemd.

Misschien wel het belangrijkste gebruik van de term voor zover het de Identiteitsboodschap betreft, is het huwelijk van Christus met Israël op de berg Sinaï. Jezus Christus is de Bruidegom; Israël is Zijn Bruid. Jezus beloofde haar te zegenen, te eren en te beschermen en haar vele kinderen te geven (zie Gen. 12:1-3), terwijl Israël beloofde zich aan Zijn gezag te onderwerpen in gehoorzaamheid aan Zijn Wet (Ex. 19:6-8).

Het is belangrijk dat we erkennen dat Israël als politieke entiteit en collectieve eenheid de Bruid is, terwijl de individuele Israëlieten de nakomelingen zijn van die huwelijksrelatie, of kinderen van Israël en van God.

Maar later in de Schrift lezen we dat God van Israël scheidde (Jer. 3:8), waardoor alle Israëlitische burgers onwettig werden wat betreft het zijn van zonen van God. Deze scheiding van God ontnam haar ook het recht op de naam “Israël” die God aan Zijn vrouw had gegeven als haar “getrouwde naam”. Vanaf dat moment waren deze afstammelingen van Abraham gewoon “heidenen”. Dit is de reden waarom de geschriften in het Nieuwe Testament, vooral Romeinen 9-11, het gescheiden Israël “heidenen” noemen. Ze worden juridisch ingedeeld bij de niet-Israëlitische “naties”.

De reden voor de scheiding van Israël was haar ontrouw, omdat ze de wetten van Baäl en Molech begon te volgen. In feite “trouwde” ze met andere goden. De Wet van God in Deut. 24:1-5 maakt duidelijk dat wanneer een man van zijn vrouw scheidt en zij hertrouwt, hij haar niet opnieuw tot zijn vrouw kan nemen. Dus eenmaal gescheiden en hertrouwd, kon Israël niet opnieuw door Jezus Christus worden opgeëist. Dat wil zeggen, tenzij haar beide echtgenoten dood waren (Rom. 7:1 en 1 Kor. 7:39). Jesaja 53 vertelt hoe Christus, de oorspronkelijke Echtgenoot, stierf en Jesaja 54 vertelt hoe Israël daardoor een “weduwe” werd (Jes. 54:4). De dood van Christus maakte Hem wettelijk geschikt om met Israël te hertrouwen, maar het probleem is dat Israël nog steeds moest wachten op de dood van Baäl, haar huidige echtgenoot, voordat ze wettelijk geschikt is om met Christus te hertrouwen. Daarom vond het “huwelijk” van de Bruid niet direct na de dood van Christus plaats. Die gebeurtenis moet wachten op het berouw van Israël en de vernietiging van de valse godsdienst uit haar midden.

Dit alles heb ik gezegd om dit punt duidelijk te maken: Wettelijk gezien is het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob (dat wil zeggen, de Angelsaksen en verwante volkeren als een gezamenlijke eenheid) nog NIET de Bruid. Ze is verloofd, maar het huwelijk is nog toekomstig. En op dezelfde manier zijn de meeste Israëlitische individuen wettelijk nog niet de zonen van God. De meesten van ons volk aanbidden nog steeds Baäl en volgen zijn wetten. Deze stand van zaken zal voortduren totdat ons volk oproept tot het ware nationale berouw dat ooit zal plaatsvinden, waarbij het volk Baäl zal afzweren en zijn wetten zal vervangen door die van Christus. Op die dag zal Baäl DOOD gaan!

Maar je kunt nu een wettige zoon van God worden door het heerserschap van Baäl in je leven af te wijzen en jezelf in een verbondsrelatie met Jezus Christus te plaatsen. Dat betekent dat je belooft om Zijn Wet in gehoorzaamheid te volgen, net zoals onze voorouders deden op de berg Sinaï. (Als dit in tegenspraak lijkt te zijn met andere dingen die ik heb gezegd over de twee verbonden, het Oude en het Nieuwe, dan is dat omdat ik nu geen tijd heb om je het hele verhaal te vertellen. Zowel het Oude als het Nieuwe verbond zijn belangrijk in ons leven en het uitsluiten van een van beide kan heel schadelijk zijn. We moeten vooral in gedachten houden dat het Oude Verbond ondergeschikt is aan het Nieuwe).

Degenen die zich individueel afscheiden van de familie van Baäl en zich aansluiten bij de familie van Christus zijn “eerstelingen” (Jakobus 1:18) van de hele natie Israël: die God zal keren vanwege het Nieuwe Verbond. Jullie, die eerstelingen zijn, zijn hier en nu wettige zonen van God geworden. Johannes 1:12 zegt: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, aan hen heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk aan hen die in Zijn naam geloven.” En dat betekent dat er van je verwacht wordt dat je afstand doet van de huidige echtgenoot (Baäl) van je moeder Israël. Nu zijn jullie zonen van God, want jullie hebben geen aardse vader. Jullie Vader is Jezus Christus, die spoedig met de natie zelf zal trouwen.

Vraag 6:

De enige manier waarop ik een huis kan kopen is door het geld van de bankiers te lenen tegen rente. Is het verkeerd om dat te doen?

Antwoord:

Het is eigenlijk zelden “goed” om te lenen, zelfs als er geen rente mee gemoeid is. Er zijn echter veel momenten waarop we voor twee opties staan, die geen van beide ideaal zijn. Dus moeten we beslissen wat het beste is. Hier is je geweten heel belangrijk.

Het is volgens de Bijbel belangrijk dat je voor je gezin zorgt (1 Tim. 5:8). Ik zou zeggen dat zolang je niet probeert om een herenhuis met 26 kamers voor je gezin te bouwen, zo’n schuld te rechtvaardigen is. Wees voorzichtig en wees praktisch.

De Wet zelf verbiedt het betalen van woeker niet. Het beschouwt het slechts als slavernij. De Wet verbiedt alleen het in rekening brengen van rente wanneer je geld uitleent aan anderen. Met andere woorden, breng je broeder niet in slavernij zoals Babylon ons heeft aangedaan. Feit is dat we nu als natie in Babylon zijn, of we dat nu leuk vinden of niet. Onder dit systeem is het vaak bijna onmogelijk om te doen wat idealiter juist is. We kunnen alleen maar ons best doen, bidden dat God dit juk van onze nek afneemt en God danken dat onze rechtvaardiging gebaseerd is op de perfecte gerechtigheid van Christus en NIET op ons eigen vermogen om de Wet perfect te gehoorzamen.

Natuurlijk heeft God Pastor Emry op zo’n manier geleid dat hij America’s Promise niet in de schulden steekt om vervolgens Gods tiendengeld te nemen en uit te betalen als woekerrente. Hij is ook niet in de bedrieglijke val getrapt om de bediening te veel uit te breiden en dan schulden te moeten maken om daarvoor te betalen (in de verwachting dat God ons uit de brand zal helpen). Een dergelijk misbruik van fondsen wordt gewoonlijk “geloof” genoemd en is de standaardpraktijk van “geloofsgemeenschappen”. Wij hebben er een andere naam voor.

Vraag nr.7:

Mijn kinderen komen nu thuis van school met allerlei Halloween-materiaal. Wat moeten we hieraan doen?

Antwoord:

Halloween (” Allerheiligste Avond”) is de heiligste dag van de religie van hekserij, die een zeer populaire religie is in Amerika en over de hele wereld. Als de scholen het promoten, promoten ze deze religie, net zoals ze elke kerst het Baälisme promoten met de heidense attributen. Zie je, alleen de Christelijke religie is verboden op onze openbare scholen, en alleen de Christelijke attributen zijn ook verboden. De scholen promoten eigenlijk de religie van Baäl en hekserij.

Je zou dit kunnen aanvechten op basis van het feit dat de scholen religie promoten en er misschien tanden in kunnen zetten door te vragen om gelijke tijd voor de promotie van het christendom. Maar om dit goed te kunnen bestrijden, moet je kunnen bewijzen dat deze dingen eigenlijk religieuze rituelen zijn.

Hallowe’en, of “Allerzielenavond”, is de dag voor Allerheiligen. In de heidense religie van de middeleeuwen was 1 november hun nieuwjaarsdag en Halloween was oudejaarsavond. De winter kwam eraan en deze dag eerde de zonnegod Samhain, de Heer van de Doden. Ze geloofden dat dit het moment was waarop de doden terugkeerden om zich onder de levenden te begeven. Vandaar de “spook”-kostuums en maskers om demonen uit te beelden. De mensen zetten ’s nachts voedsel klaar in kleine schuilplaatsen om deze “geesten” van voedsel en onderdak te voorzien, want als ze dit niet deden, zouden deze ronddwalende geesten hen achtervolgen, d.w.z. hen voor de gek houden. Als je deze religie aanhangt, zul je ongetwijfeld willen dat je kinderen deze traditie voortzetten door ze “trick-or-treating” te laten doen.

Heb je je ooit afgevraagd wat zwarte katten met ongeluk en Halloween te maken hebben? Katten waren heilig in deze heidense religie omdat ze geloofden dat katten ooit mensen waren geweest, maar dat ze als straf voor hun slechte daden in katten waren veranderd. (Ze geloofden in reïncarnatie.) De zwarte katten waren de ergste overtreders. Daarom worden zwarte katten in de hekserij hoog vereerd en worden ze beschouwd als bezitters van grote krachten.

Terwijl ze vroeger menselijke schedels gebruikten met brandende kaarsen erin, gebruiken ze nu alleen nog “pompoenen” om de boodschap over te brengen. Dit komt ongetwijfeld door het tekort aan schedels dat ontstond toen de religie zo populair werd. Het is algemeen bekend dat “satanaanbidders” en mensen die aan hekserij doen deze in hun ceremonies gebruiken om geesten en “demonen” op te roepen. Hoeveel van onze mensen volgen elke Halloween blindelings de religieuze attributen van hekserij? Als iemand in de tijd van Mozes een pompoen lantaarn met een schedel en een kaars had neergezet, dan zou hij of zij onmiddellijk zijn terechtgesteld wegens hekserij. Christenen hebben niets te zoeken in het in stand houden van die smerige religie.

Ik heb een publicatie gelezen waarin Halloween wordt gepromoot met het argument dat hiermee de zondvloed uit de tijd van Noach wordt herdacht en dat we die grote gebeurtenis van God’s rechtvaardige oordeel over de aarde moeten vieren. Welnu, het is waar dat de zondvloed de oorsprong is van de viering, maar zoals alle attributen duidelijk laten zien, is de viering een herdenking van de zondaars die tijdens de zondvloed stierven. Degenen die stierven werden beschouwd als martelaren van hekserij. Halloween is de avond vóór “Allerheiligen”, wat onomstotelijk aantoont dat deze religie degenen die in de zondvloed stierven als “heiligen” eert.

Op 13 mei 610 na Christus wijdde Paus Bonifatius IV het Romeinse Pantheon (heidense tempel) aan de Maagd Maria en de Christelijke martelaren, of heiligen. Deze dag werd gevierd als Allerheiligen totdat Paus Gregorius III het in 834 na Christus veranderde in 1 november om samen te vallen met de dag die de heidenen hadden gewijd aan hun martelaren in de zondvloed. Dit was in overeenstemming met het gebruikelijke katholieke beleid om “de heidenen te bekeren” door hun religies in te lijven.

Ik geloof dat als je de betekenis van de Halloween-rituelen zorgvuldig aan je kinderen uitlegt (maar pas op dat je hen geen nachtmerries bezorgt) en hen Deut. 18:9-14 voorleest, waarbij je de vreemde woorden zorgvuldig uitlegt, zij het er dan mee eens zullen zijn dat zij deze dag niet in acht moeten nemen.

Ik weet hoe moeilijk het is om kinderen weg te houden van de hekserij van Halloween. Mijn oudste dochter zit op de kleuterschool en ze hebben de afgelopen maand geesten moeten uitknippen en zwarte katten moeten matchen. Ik moet bekennen dat ik door dit alles verrast werd en ik denk er nog steeds over na wat ik eraan moet doen. Mijn grootste zorg is of mijn meisje oud genoeg is om met zo’n smerig onderwerp om te gaan dat aan haar wordt uitgelegd. Maar ook, wat moet ik doen, haar een maand van school halen? Ik kan niet van de lerares verwachten dat ze ineens al haar materiaal aanpast aan mijn begrip dat ze nooit heeft gehad. Ik denk dat de enige manier om dit tegen te gaan is om maanden van tevoren met de leerkrachten en het schoolhoofd te praten. Of misschien een jaar van tevoren. In de tussentijd probeer ik een oplossing te bedenken voor volgend jaar. Ik heb echter het gevoel dat de andere ouders de school dit Baalisme niet zullen laten vallen, tenzij we naar de rechter stappen en de zaak winnen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>