• Home
  • Satan verdreven – Deel 7
17 oktober, 2023
Sieuwerd Isachastra

SATANS, DUIVELS EN DEMONEN

Er moeten nog een paar verwijzingen naar de duivel en satan worden geanalyseerd, voordat we kunnen hopen dat we deze populaire duivelsfabel kunnen ontkrachten en naar het gebied kunnen brengen waar hij thuishoort, namelijk de vergetelheid. Passages als 1 Petrus 5:8 zijn zeker eenvoudig genoeg als we voor ogen houden dat de “diabolos” menselijk is en niet bovennatuurlijk.

“Wees nuchter, wees waakzaam,” schrijft Petrus, “want uw vijand, de aanklager, loopt als een brullende leeuw rond, zoekende wie hij kan verslinden.”

Elke ware en trouwe volgeling van Christus kan getuigen dat hij lijdt onder zo’n vijand, en maar al te vaak is hij niet de enige, zodat we zouden kunnen lezen “vijanden en aanklagers”, en ze zijn heel menselijk en ook heel roofzuchtig.

De vele teksten waar “duivel” het woord is in de Engelse vertaling en “diabolos” het woord in de Griekse versie, laten ofwel dezelfde uitleg toe en behoeven geen verder commentaar, of worden toegepast op iemands eigen vleselijke verlangens en verleidingen, zoals in Jakobus 1:14.

Tot een andere categorie behoren de volgende: 1 Kronieken 21: 1; 1 Koningen 22: 21; Marcus 5: 9, 15; Lucas 8: 30, 22: 4; en Johannes 13: 27.

1 Kronieken 21:1: “En de satan stond op tegen Israël, en hij provoceerde David om Israël te tellen.”

“Satan” is het Hebreeuwse woord dat overeenkomt met ons woord “vijand”. Welke reden hebben we om te geloven dat de vijand die hier wordt genoemd een bovennatuurlijke was, en geen menselijke? We hebben twee afzonderlijke verslagen van dit voorval; het andere staat in 2 Samuël 21:1 en daarin wordt niet vermeld dat er een satan of een duivel bij betrokken is. Het verhaalt dat “de toorn van de Heer werd ontstoken tegen Israël en Hij bewoog (misschien moet het woord “hij” “het” zijn en verwijst het naar de toorn van de Heer) David tegen hen om te zeggen: ‘Ga Israël en Juda tellen'”.

David had, net als alle koningen, talloze tegenstanders en het kan zijn dat God, voor een wijs doel van Hemzelf, één van hen David liet provoceren, waarschijnlijk door hem te beschimpen met de vermeende sterkte van zijn leger, om een telling van zijn strijdkrachten te doen.

In 1 Koningen 22:20-21 hebben we het verslag van koning Achab en zijn vele profeten, en Micaja, de profeet van de Heer, die verklaarde: “Ik zag de Heer zitten op zijn troon en de hele hemelse macht stond bij hem aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand. En de Here zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekt en te Ramoth-gilead valt? En de een zei op deze manier en de ander zei op die manier. En er kwam een geest en die stond voor de Heer en zei: ‘Ik zal hem overreden …ik zal uitgaan en ik zal een leugenachtige geest zijn in de mond van al zijn profeten.'”

We nemen aan dat Micaia van de Heer de opdracht had gekregen om deze dingen te zeggen, maar als dat niet zo is, dan nam hij zijn toevlucht tot allegorie, wat, zoals we weten, in de oudheid een zeer favoriete vorm van dramatisch spreken was. Als het geen allegorie was, dan was de leugengeest de dienaar van God en geen tegenstander of opstandige geest.

Judas’ verwijzing naar een geschil tussen de aartsengel Michaël en “de duivel” over het lichaam van Mozes verdient slechts terloopse vermelding, omdat het behoort tot de lijst van Joodse fabels die Paulus zo nadrukkelijk veroordeelt in zijn brieven. Het komt uit het apocriefe Joodse boek genaamd “De Hemelvaart van Mozes”. Er wordt ons verteld dat dit boek ook een fragmentarisch verslag bevat van Mozes’ dood, begrafenis en tenhemelopneming! (Zie Opmerkingen)*

Vervolgens willen we de aandacht vestigen op de verklaringen met betrekking tot het verraad van Christus door Judas Iskariot. Mattheüs 26: 14; Marcus 14: 10; Lucas 28: 3; Johannes 13: 27. Christenen die geloven dat de tegenstander of de aanklager een bovennatuurlijk wezen is, citeren Lucas 22:3 en Johannes 13:27 om hun theorie te ondersteunen. Het is niet eenvoudig om te begrijpen waarom deze twee apostelen zulke uitspraken deden, in het bijzonder Johannes, die volgens zijn eigen verslag (6:70) zijn Heer had horen zeggen: “Heb ik jullie niet tot twaalf uitverkoren en is één van jullie een aanklager (diabolos)?” Volgens dat verslag was Judas al een “diabolos”, welke noodzaak had “Satan, de Duivel” dan om op een later tijdstip bij hem binnen te dringen?

Uit de versie van Matteüs (26:14) en Marcus (14:10) blijkt dat Judas’ verraad van zijn Meester niet het resultaat was van een plotselinge impuls op het moment dat hij van het in wijn gedoopte brood nam, maar dat hij al enige tijd daarvoor met de overpriesters had samengezworen en onderhandeld, en waarschijnlijk was de enige reden waarom hij überhaupt in de bovenkamer verscheen en aan het Pesachmaal deelnam, dat hij graag wilde weten waar Jezus om middernacht te vinden was.

De vertaling van Griesbach (Emphatic Diaglott) werpt een aanzienlijk licht op de verklaring van Johannes (Johannes 13:2). Het luidt als volgt: “En terwijl het avondmaal werd voorbereid, had de vijand Judas Iskariot, zoon van Simon, al in het hart gedrukt dat hij Hem zou verraden…” Hieruit blijkt duidelijk dat de vijand waarnaar hier wordt verwezen de hogepriesters waren met wie Judas had samengezworen.

In Marcus 5:9, 15; Lucas 8:30; en Matteüs 8:31 worden we geconfronteerd met een ander soort “duivel”: geen “satan” en geen “diabolos”, maar een “daimon” – een demon, of in dit specifieke geval legioenen van demonen.

We hebben hier een fascinerend verhaal over de ervaring van onze Heer met een demonische, of maniak, zoals wij zouden zeggen. Het toont onze Heer in een interessant licht als een psycholoog van de hoogste orde, zoals hij natuurlijk moest zijn. Vermoedelijk was de dwangbuis nog niet uitgevonden in het jaar 30 na Christus, en andere middelen die de dorpelingen hadden geprobeerd om de gewelddadige gek in bedwang te houden, waren gebroken als strohalmen!

Sterk als duizend duivels was deze man, of dacht hij te zijn, en hij zou zich gedragen zoals alle maniakken dat doen. Hij noemt zichzelf “Legioen”, omdat hij denkt dat hij de gastheer van legioenen demonen is!

Al was het alleen maar voor de veiligheid en de gemoedsrust van de bewoners van de omgeving rond de oevers van het Meer van Galilea, deze man moest worden hersteld tot een normale gemoedstoestand, waartoe Jezus overging tot het uitoefenen van Zijn macht.

Consternatie maakte zich onmiddellijk meester van de krankzinnige! Waar moesten zijn gasten heen? Terug de donkere afgrond in? Nee! Nee! En hij smeekte voor hen! Natuurlijk was het de bedoeling dat het de demonen waren die smeekten, en Jezus wist dat. Ja! Hij stemde ermee in dat de demonen in de varkens mochten komen.

Geloofde Jezus ook maar een moment dat er duizend demonen (slechte bovennatuurlijke wezens) in die man woonden? Dat deed Hij niet, maar Hij wist dat de man zou moeten zijn wat hij, in zijn wilde waanvoorstellingen, geloofde als definitief bewijs dat de demonen daadwerkelijk uit hem weg waren, anders zou hij al heel snel zijn gaan twijfelen en misschien een terugval krijgen, waardoor een toestand zou ontstaan die vergelijkbaar is met wat Jezus eens beschreef, parabolisch gesproken, tot “een boos en overspelig geslacht”, d.w.z. tot de schriftgeleerden en Farizeeën, tot wie Hij alleen in gelijkenissen sprak – “en zonder gelijkenis sprak Hij tot de apostelen”. “en zonder gelijkenis sprak Hij niet tot hen.”

De gelijkenis in kwestie ging over een onreine geest, die, toen hij uit een mens was gegaan, door droge plaatsen liep op zoek naar rust, en er geen vond. “Dan zegt hij: ‘Ik zal terugkeren in mijn huis vanwaar ik gekomen ben’; en als hij gekomen is, vindt hij het leeg, schoongeveegd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee die goddelozer zijn dan hijzelf, en zij gaan naar binnen en wonen daar; en de laatste staat van die man is erger dan de eerste. Alzo’, zei Jezus tot de schriftgeleerden en Farizeeën en hun volgelingen, ‘zal het ook tot dit goddeloze geslacht zijn’.” (Matteüs 12:43-45).

Om terug te komen op de man die beweerde dat hij een legioen demonen huisvestte, was het om de maniak ervan te overtuigen dat zijn fictieve gasten werkelijk uit hem waren vertrokken, dat Jezus bedacht dat deze varkens zich moesten gedragen alsof ze bezeten waren door duizend demonen.

Het is een interessante speculatie of de arme maniak wiens naam “Legioen” was, als kind niet doodsbang was gemaakt door angstaanjagende verhalen over demonen en de donkere afgrond.
Schrijvend over het onderwerp van de “Literatuur van de Intertestamentische Periode”, heeft de Abingdon Bible Commentary de volgende opmerkingen: “…de schrijvers van apocalyps (d.w.z. boeken geschreven onder aangenomen namen zoals Henoch, etc.) waren leden van de Farizaïsche partij, een partij van leken die optraden als voorvechters van de gemeenschappelijke overtuigingen en hoop van de leken. Dit verklaart het feit dat de apocalyps in werkelijkheid een voorbeeld is van een lekenliteratuur die het populaire geloof in engelen, demonen, wereldveroordelingen …de verschrikkelijke bestraffing van de goddelozen en het zinnelijke en materiële genot van de rechtvaardigen… ondersteunt. De populariteit en invloed van deze literatuur waren het grootst onder het gewone volk van Palestina en (N.B.) vooral in Galilea.” Het land van de Gergesen, waar de maniak die zichzelf Legioen noemde zijn habitat had, lag aan de oostelijke oever van het Meer van Galilea.

Wetende dat de Farizeeën verantwoordelijk waren voor de verspreiding van deze doctrines over demonen en de vurige marteling in de hel als straf voor zondaars, verschijnen deze gelijkenissen die Jezus tot hen, de Farizeeën, sprak, vooral die over de rijke man die vurige marteling in de hel ondergaat en de arme man die gelukzaligheid geniet in Abrahams schoot, in een nieuw licht en met een vollere betekenis.

Door deze gelijkenissen aan de Farizeeën te vertellen, stak Jezus als het ware de draak met hen, terwijl onder de oppervlakte van Zijn woorden de verborgen betekenis lag, de gelijkenis, die, zo voelden de Farizeeën, tegen henzelf gericht was. In feite werden ze in hun eigen val gelokt: tegelijkertijd werden ze bespot vanwege de dwaze en kinderachtige fabels die ze het onwetende boerenvolk voorhielden.

Het is mogelijk dat er meer achter het voorval van de legioenen van demonen zit dan je op het eerste gezicht zou denken. We weten dat Jezus niet geloofde in de leer van de bezetenheid door demonen, en het is heel goed mogelijk dat de rijke en invloedrijke Farizeeën er zelf niet echt in geloofden, hoewel het hun goed uitkwam om dergelijke mythen aan de lagere klassen te vertellen; als het dan gebeurde, wat meer dan waarschijnlijk het geval was, dat de grote kudde varkens aan een van deze zelfde Farizeeën toebehoorde, zou het dan niet van de grootste ironie getuigen dat de zogenaamd bezeten varkens op hol sloegen en in het meer verdronken?

Je herinnert je vast wel de gelijkenis die Jezus aan de schriftgeleerden en Farizeeën vertelde over de rijke man die in de hel lag te roosteren. Hier serveerde Hij hen een van hun eigen specifieke Joodse “fabels” en Hij gebruikte het om een verborgen profetie over de naderende tijd van problemen voor de Joodse natie en een komende tijd van gunst voor de heidenen(israel) te omhullen. (Zie Aantekeningen)**

Wij Christenen(israelieten) die in de Waarheid zijn, weten dit en denken er geen moment aan om te beweren dat Jezus, door de gelijkenis te spreken, daarmee Zijn goedkeuring gaf aan de doctrine van de eeuwige marteling, zoals die door onwetende belijdende Christenen wordt onderwezen. Hetzelfde geldt voor Zijn gelijkenissen over de demonen.

Sommigen denken misschien dat ze een duidelijk bewijs zien voor het bestaan van “duivels” in Jakobus 2:19, waar staat: “Gij gelooft dat er één God is, en gij doet goed; ook de duivelen geloven en beven”, maar zelfs dat blijkt een gebroken riet te zijn. Het woord dat in het Engels vertaald wordt met “devils” is in de Griekse tekst “daimonia”, en verwijst naar maniakken, waarvan men in die verre dagen dacht dat ze bezeten waren. Jakobus geloofde echter niet in duivels, zoals we hebben gezien in zijn verklaring over verleiding (pagina 9-11), maar hij wist dat de aanwezigheid van onze Heer angst inboezemde bij demente personen, zoals in het geval van de man die zichzelf “Legioen” noemde en in dat van de man in de synagoge in Kapernaüm (Matteüs 8:20; Lucas 4:34; 8:28; Marcus 1:23). Merk op dat het laatste geval ook gebeurde in Galilea, het district dat berucht is om zijn doctrines van demonen.

1 Petrus 3:19 en 2 Petrus 2:4. Simon, die Petrus wordt genoemd, was ook een Galileeër en het is maar al te duidelijk dat hij was bezweken voor de Joodse doctrines over demonen en Tartarus (de afgrond voor onstoffelijke geesten) die in het apocriefe boek Henoch 22 worden onderwezen. Het kan zijn dat Petrus het kinderlijke geloof in deze mythen en fabels nog niet ontgroeid was, maar aan de andere kant kan het zijn dat zijn tussenvoegsel (1 Petrus 3:19) bedoeld is als een lichte instemming met deze doctrines vanwege het feit dat zijn brief speciaal gericht was aan Juda, de mensen uit de verstrooiing. We herinneren ons dat Paulus de gelegenheid had om kritiek te uiten op Petrus’ neiging om een middenweg te bewandelen tussen de oude Joodse doctrines en praktijken en de nieuwgevonden Weg. Paulus hekelde deze neiging in Petrus. (Zie Galaten 2:11-13)

Nergens anders in de hele Schrift wordt enige ondersteuning gevonden voor Petrus’ verklaring dat onze Heer na zijn dood naar de gevangenis ging en predikte tot geesten in de gevangenis. De Psalmist, die profetisch voor de Messias spreekt, zegt: “Gij zult mijn ziel niet in de hel (sheol) laten”, wat de put of het graf is, niet het Joodse Tartarus.

Laten we deze uitspraak van Petrus onderzoeken. In de eerste plaats zou onze Heer, die gehoorzaam is geweest tot in de dood, geen deel hebben aan die afgrond, die verondersteld wordt gereserveerd te zijn voor zondige geesten, en denk aan de “grote kloof” tussen de plaats voor de rechtvaardigen en de plaats voor de opsluiting van de goddelozen!

Als boze geesten vrij waren om rond te gaan en bij mensen binnen te gaan wanneer zij dat wilden (zoals in de duivelsleer wordt geleerd), dan waren zij geen gevangenen in de gevangenis, zoals deze tekst suggereert, en dan hoefde onze Heer niet naar hen toe te gaan om te prediken, want volgens de duivelsleer zouden deze geesten overal zijn en Jezus horen prediken, terwijl Hij in het vlees was.

We moeten toch toegeven dat deze doctrines over demonen in Tartarus het licht niet kunnen verdragen. De arme Simon was inderdaad weggeleid en had er veel behoefte aan dat zijn Meester voor zijn geloof zou bidden, opdat het niet zou falen. (Zie Aantekeningen)***

* Ga naar pagina 40 (Bijlage A) en lees de uitleg van Mr.
uitleg van dit “geschil”.

** Ga naar pagina 46, punt 3, 4 en 5 voor verdere studie van het verschil tussen “Joden” en “niet-Joden”.

*** Ga naar pagina 41 (Bijlage B) voor de opmerkingen van Mr. Weins over de “geesten in de gevangenis”.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>