• Home
  • Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 7

Bijlage

Het lang verloren hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen

Bevattende het verslag van Paulus’ reis in Spanje en Brittannië met aantekeningen en commentaren

door T. G. Cole

Door het document dat bekend staat onder de naam “Het lang verloren hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen” onder de aandacht van het christelijke publiek te brengen, voelen wij dat wij een plicht jegens Christus vervullen en onze medemensen een dienst bewijzen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft niet één procent van de christelijke gelovigen, om niet te spreken van het grote publiek, ooit gehoord van het “Sonnini-manuscript”; maar hoeveel oprechte gelovigen zouden blij zijn met bevestigend bewijs van het bezoek van de grote apostel aan de heidenen aan deze eilanden. Het document waarnaar wordt verwezen beweert het afsluitende deel te zijn van de “Handelingen der Apostelen”, en geeft een verslag van Paulus’ reizen na zijn twee jaar durende verblijf in Rome in zijn eigen gehuurde huis. Het is geschreven in de stijl van de Handelingen en leest als een voortzetting ervan.

Het werd aangetroffen in een exemplaar van Sonnini’s Reizen in Turkije en Griekenland, en gekocht bij de verkoop van de bibliotheek en bezittingen van wijlen Right Hon. Sir John Newport, Bart. in Ierland, wiens familiewapen op de omslag van het boek was gegraveerd, en in wiens bezit het meer dan dertig jaar was geweest, samen met een kopie van de firman van de Sultan van Turkije, die C. S. Sonnini toestemming gaf om in alle delen van de Ottomaanse heerschappij te reizen. Het document werd door C. S. Sonnini vertaald uit een origineel Grieks manuscript dat in de archieven van Constantinopel werd gevonden, en hem door sultan Abdoul Achmet overhandigd. Hieronder volgt de inhoud van de titelpagina van Sonnini’s werk, waarin de Engelse vertaling van het document werd gevonden: “Reizen in Turkije en Griekenland ondernomen in opdracht van Lodewijk XVI, en met het gezag van het Ottomaanse Hof door C. S. Sonnini, lid van verschillende wetenschappelijke of literaire genootschappen van de Maatschappij van Landbouw van Parijs, en van de Waarnemers der Mensen. “Mores multorum videt et ubes. – HOR., Londen; Gedrukt voor T. N. Longman en O. Rees, Paternoster Row, 1801.”

Hieronder volgt de Engelse vertaling(wat ik, Sjouke, weer in het Nederlands heb vertaald) van het manuscript, waarvan de authenticiteit niet kan worden gegarandeerd.

PUNTEN TEN GUNSTE VAN DE ECHTHEID VAN HET HANDSCHRIFT
a) Het lijkt van oude datum te zijn.
b) Het is geschreven in het Grieks, in de stijl van de Handelingen.
c) De genoemde plaatsen en volkeren worden bij hun oude of Romeinse namen genoemd.
d) De toon is waardig en spiritueel.
e) De schriftuurlijke beknoptheid.
j) Het opmerkelijke karakter van de profetische uitdrukkingen.
g) Het wordt bewaard in de archieven van Constantinopel.
h) Het zuivere evangelische karakter en de genereuze opvatting van het Goddelijke doel en plan.

De Handelingen

Hoofdstuk 29

Vers 1. En Paulus, vol van de zegeningen van Christus, en overvloedig in de geest, vertrok uit Rome, vastbesloten om naar Spanje te gaan, want hij had reeds lang voorgenomen om daarheen te reizen, en was ook van plan om vandaar naar Brittannië te gaan.

Vers 2. Want hij had in Phoenicië gehoord, dat sommigen van de kinderen Israëls in de tijd van de Assyrische gevangenschap over zee ontsnapt waren naar “de verre eilanden”, zoals gesproken door de profeet, en door de Romeinen Brittannië genoemd.

Vers 3. En de Heer beval het evangelie te verkondigen ver van daar aan de heidenen, huis van Israël, en aan de verloren schapen van de 1 Vers 4. En niemand verhinderde Paulus; want hij getuigde vrijmoedig van Jezus voor de tribunen en onder het volk; en hij nam enige van de broeders met zich mee, die met hem te Rome verbleven, en zij namen de boot bij Ostium, en met de wind mee werden zij veilig in een haven van Spanje gebracht.

Vers 5. En veel mensen werden verzameld uit de steden en dorpen, en het heuvelland; want zij hadden gehoord van de bekering van de apostel, en de vele wonderen die hij had verricht.

Vers 6. En Paulus predikte machtig in Spanje, en grote menigten geloofden en werden bekeerd, want zij bemerkten dat hij een apostel was, van God gezonden.

Vers 7. En zij vertrokken uit Spanje, en Paulus en zijn gezelschap vonden in Armorica een schip dat naar Brittannië voer, en zij gingen daarheen, en langs de zuidkust bereikten zij een haven, Raphinus genaamd.

Vers 8. Toen het nu algemeen bekend werd, dat de apostel op hun kust was geland, ontmoetten grote menigten der inwoners hem, en zij behandelden Paulus hoffelijk, en hij kwam binnen aan de oostelijke poort van hun stad, en verbleef in het huis van een Hebreeër en een van zijn eigen volk, dat op de berg Lud stond;

Vers 9. En op den morgen kwam hij en het volk verdrong zich aan de poort, en verzamelde zich in den brede, en hij predikte Christus tot hen, en velen geloofden het woord en het getuigenis van Jezus.

Vers 10. En tegelijk viel de Heilige Geest op Paulus, en hij profeteerde, zeggende: Zie, in het laatste der dagen zal de God des vredes in de steden wonen, en de inwoners daarvan zullen geteld worden; en in de zevende nummering der mensen zullen hun ogen geopend worden, en de heerlijkheid hunner erfenis zal voor hen lichten. En volken zullen opkomen om te aanbidden op de berg die getuigt van het geduld en het lange lijden van een knecht des Heren.

Vers 11. En in de laatste dagen zullen nieuwe tijdingen van het Evangelie uit Jeruzalem voortkomen, en de harten der mensen zullen zich verblijden, en zie, fonteinen zullen geopend worden, en er zal geen plaag meer zijn.

Vers 12. In die dagen zullen er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen; en een koning zal opstaan, en zijn zwaard zal zijn tot genezing der volken, en zijn vredestichter zal blijven, en de heerlijkheid van zijn koninkrijk zal een wonder zijn onder de vorsten.

Vers 13. En het geschiedde, dat sommigen der Druïden persoonlijk tot Paulus kwamen, en door hun riten en ceremoniën toonden, dat zij afstamden van de Joden(judeeërs), die uit de slavernij in het land Egypte waren ontsnapt, en de apostel geloofde deze dingen, en hij gaf hun de kus des vredes.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>