• Home
  • Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 5

Hoofdstuk 5

Wat zegt de Bijbel?

Vervulde profetie

De geschiedenis van Europa, in de eeuwen voor Christus, gaat over een volk dat bezit nam van de centrale vlakten en de zeekusten van dat continent, terwijl zij over land en over zee noordwaarts en westwaarts trokken vanuit het gebied van het Kaukasusgebergte en de oostelijke kusten van de Middellandse Zee. Zij waren allen van een blank ras van energieke mensen, die een algemene hoge staat van beschaving handhaafden, zelfs terwijl zij tempels en beelden bouwden voor hun heidense goden en oorlog voerden met elkaar. Historici hebben geschreven, zoals we hebben gezien, dat dit volk dat Europa overspoelde, de afstammelingen waren van de stammen van Israël; verstrooid door handel, door oorlogen en door Gods oordelen verdreven uit het “Land van Kanaän”. Zij stonden bekend onder een tiental “raciale” namen, die allemaal terug te voeren zijn op Israëlische namen, en vandaag de dag is hun raciale naam “Kaukasisch” ontleend aan de bergen van Israëls Assyrische gevangenschap. Deze verspreiding in de “wildernis” van Europa was een vervulling van Bijbelse profetie (Lev. 26:33; Deut. 4:25-28; Jer. 7:15; 18:17; Hosea 2:6,14).

Maar dan komt Jezus Christus, de Messias van Israël, om zijn bloed te vergieten voor de verlossing van zijn volk (Matt. 1:21) en de tijd in te luiden die in de Bijbel bekend staat als “de laatste dagen”. Wat zou er gebeuren met het verstrooide Israël in “de laatste dagen”? Kunnen we bewijzen dat wat er met de Angelsaksische en verwante volkeren is gebeurd, overeenkomt met wat was voorspeld dat er met Israël zou gebeuren? Laten we onze geschiedenis vergelijken met het zekere Woord van God, want “wij hebben ook een zekerder woord van profetie; waartoe gij er goed aan doet acht te slaan, als op een licht dat schijnt in een donkere plaats.”

“Mijn schapen horen mijn stem”

Jezus Christus stuurde Zijn discipelen op Zijn eigen expliciete instructies in Mattheüs 10:6, “Naar de verloren schapen van het huis van Israël.” En dat is precies waar ze heen gingen. Dat de Joden niet de “schapen” zijn van het “huis Israëls” wordt buitengewoon duidelijk gemaakt in Johannes 10:24: “Toen kwamen de Joden om Hem heen en zeiden tot Hem: Hoe lang doet Gij ons twijfelen? Indien Gij de Christus zijt, zeg ons dan duidelijk. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft niet; de werken die Ik doe in Mijns Vaders Naam, die getuigen van Mij. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot Mijn schapen behoort, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij.” Een duidelijke interpretatie hiervan zou zijn dat Christus zei dat Zijn Israëlische schapen Hem zouden volgen en in Hem zouden geloven, d.w.z. “christenen” zouden worden.

Petrus zei. “Wij hebben ook een zekerder woord van profetie.” (2 Petrus 1:19) De geschiedenis van Europa na Christus gaat over de vervulling van Christus’ profetische uitspraken over Zijn “verloren schapen” toen de Angelsaksische, Keltische, Germaanse en Scandinavische volkeren zich tot Christus bekeerden, bijna zo snel als het Woord tot hen kon worden gebracht. Zij hoorden Zijn stem en volgden Hem. Binnen een paar honderd jaar werd elke koning in Europa gekroond als soeverein in de naam van de Heer Jezus Christus.

In hen. en uit hen. is elke opwekking gekomen, elke zendingsinspanning en alles wat te maken heeft met de “Christelijke religie.” Het christendom is door geen enkel ander volk geaccepteerd.

Israël bekend onder de naam van Christus

Zij staan nog steeds bekend als christelijke naties en hun volk als christelijke mensen, evenals hun nakomelingen: de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika en Rhodesië. Het is niet verwonderlijk dat wij niet meer algemeen bekend staan onder onze oude naam “Israël”, want God verklaarde in Hosea 2:17: “Zij zullen niet meer herinnerd worden bij hun naam”.

De naam waarmee wij bekend zouden worden, moest van de Heer komen, want wij lezen in Jesaja 62:2: “en gij zult genoemd worden met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal noemen.” Dat die “nieuwe naam” de naam van Israëls Heer zou zijn, werd door Mozes geprofeteerd. In Numeri 6 sprak de Heer tot Mozes en zei hem tot Aäron en zijn zonen (zijn priesterlijke nakomelingen) te spreken en hen te zeggen dat “zij Mijn Naam op de kinderen van Israël zullen leggen.”

Een andere belofte dat Israël naar Gods Naam zal worden genoemd is Zijn antwoord op Salomo’s gebed voor het toekomstige Israël. God begon ermee: “Als Mijn volk, dat bij Mijn Naam genoemd wordt…” De naam van onze Heer is niet Jood of Jodendom, of zelfs Juda. Het is Jezus Christus en wij van Israël staan nu bekend als de CHRISTELIJKE NATIES. Jodendom is Israël niet, dat is het Kaukasische ras. De profetie vervult zich nog steeds in Israël.

Niet-Israëlieten behouden naam “Jood”

Het boek Handelingen zelf is het historische verslag van de verandering van de naam van Israëlieten in Judea in “christen”. De enige mensen die de naam “Jood” behielden na de eerste eeuw na Christus waren de Judeeërs van niet-Israëlische afkomst die Christus verwierpen, het Evangelie haatten en christenen doodden. Israëlieten die zich bekeerden namen de naam “Christen” aan.

Die niet-Israëlitische “Joden”, hun nakomelingen en allen die zich hebben aangesloten bij hun zogenaamde “religie” van het Jodendom, worden vandaag de dag nog steeds “Joden” genoemd. Ook dit is een vervulling van de profetieën, want God zei tegen de vijanden van Zijn volk Israël: “En gij zult uw naam tot een vloek zijn voor Mijn uitverkorenen; want de Here God zal u doden en Zijn dienaren bij een andere naam noemen.” ( Jesaja 65:15) We hebben al gezien dat Zijn knecht (Israël) naar Christus toe christelijk genoemd zou worden. Voor zover kan worden nagegaan, hebben zeer weinigen, zo niet allen, “van hen die zeggen dat zij Joden zijn” ( Openbaring 2:9) tegenwoordig enig Israëlitisch bloed in hun aderen. Toch noemen onze “leugenprofeten” de “Joden” met de heilige naam “Israël” en “Gods uitverkoren volk”.

Discipelen gestuurd naar de “Appollumi”

Laten we de instructies van Christus aan de twaalf oorspronkelijke discipelen lezen in Mattheüs 10:5-7. We lezen: “Deze twaalf zond Jezus uit en gebood hen, zeggende: Gaat niet op den weg der heidenen, en gaat niet in een stad der Samaritanen; maar gaat liever naar de verloren schapen (apollumi) van het huis Israëls, en predikt, terwijl gij gaat, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij.” Ik zal eerst dit “gaat niet in op de weg der heidenen” uitleggen, zodat u ziet dat de instructies niet tegenstrijdig zijn. Het Griekse woord “weg” is hier “hodos” dat handeling, of wijze, of manier betekent, dus Christus vertelt hen eerst om niet te “handelen” als de heidenen, dan komt de instructie om niet naar de Samaritanen te gaan, maar “naar de verloren schapen van het huis van Israël”.

Om te begrijpen wat Hij bedoelde met “de verloren schapen”, moeten we weten wat het Griekse woord is dat “verloren” betekent. In dit geval, zoals in alle 13 gevallen waarin “verloren” wordt gebruikt in het Nieuwe Testament met betrekking tot Israël, komt het van het Griekse “apollumi”. Elke goede concordantie zal aantonen dat “apo” betekent: af, weg, gescheiden, vertrek, beëindiging. En “ollumi” betekent vernietigen, ondergang, dood, straf. Elke predikant in het land zou gemakkelijk kunnen weten dat “verloren”, in plaats van iets te betekenen dat uit het oog verloren is, correcter betekent “weggedaan”, of “weggezet”, of “weggezet in straf.” Christus’ instructies waren voor hen om naar de “apollumi” te gaan, de weggezette en gestrafte schapen van het huis van Israël!

In Lucas 19:10 zei Jezus: “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is”. Ook hier is het Grieks “apollumi”, dat wat is weggedaan, of weggezet en gestraft. Uit zowel de geschiedenis als de profetie weten we dat het Israël was dat werd “weggedaan” vanwege hun zonde en hun afkeer van God, en dat het Israël was waartoe Christus zou komen. Alle instructies aan alle discipelen waren dus dat zij naar de Israëlieten moesten gaan, die waren weggedaan en in feite “heidenen onder de heidenen” waren geworden. Hij bedoelde niet het Jodendom, want dat lag in Palestina, niet in “het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8) Ik geloof dat we hebben laten zien dat de discipelen de instructies van hun Heer gehoorzaamden.

Een Bijbelstudie over “verloren”

Alle gevallen van het woord “verloren” van “apollumi” staan hieronder vermeld. Ik geloof dat een paar minuten studie van deze Schriftteksten, met deze nieuwe kennis, u een grote zegen zal geven en een beter begrip van wat Christus heeft gedaan voor Zijn “apollumi”, de “verloren schapen van het huis Israëls”.

Matt. 10:5-6 Discipelen geïnstrueerd om naar het verlaten en bestrafte Israël te gaan.

Matt. 15:21-28 Laat zien dat Christus naar Israël kwam, maar dat anderen die geloof hebben ook onder de bescherming van Christus kunnen komen.

Matt. 18:11 Opnieuw dat wat “weggedaan en gestraft” was.

Lukas 15:4-7 Een gelijkenis van Christus en Israël. Israël wordt in de hele Bijbel de schapen van de Heer genoemd.

Lucas 15:6-10 Een gelijkenis van Israël. Israël wordt de “schat” van de Heer genoemd in Exodus 19:5, Psalm 135:4 en de koninkrijksgelijkenis van Matt. 13:44.

Lucas 15:11-32 De verloren zoon. Israël is de verloren zoon, de vader is God. Israël is van God weggegaan naar een “ver land” en wanneer hij in moeilijkheden komt, krijgt hij berouw en keert terug. Hij wordt vergeven en een feestmaal bereid. De oudste zoon, die de moderne dominee voorstelt, weigert zelfs maar Israël in zijn “verloren” staat te erkennen, en is nogal boos over de ophef die God over Israël maakt wanneer het “gevonden” is.

Lucas 19:10 Hetzelfde als Matt. 18:11.

Johannes 6:5-14 Het voeden van de schare. Allen werden gevoed en twaalf (12 stammen van Israël) manden werden gevuld door de verzamelde “brokstukken”.

Johannes 17:12 Verwijzing naar discipelen die niet zijn weggedaan, behalve Judas.

Johannes 18:9 Past bij Johannes 6:37, “wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen”:

2 Kor. 4:3 Verwijst naar Israël, dat in die tijd “apollumili” was in Europa, behalve een relatief klein aantal dat nog in Palestina was.

Israël niet allemaal in Judea

Veel Seminaries en predikers houden vol dat “geheel Israël” ten tijde van Christus in Jeruzalem en Judea was, en dat er dus geen “verloren stammen” van Israël in Europa waren, zoals wij het wel beweren. Oude historici spreken dat tegen en het wordt geverifieerd in de Schrift. Een voorbeeld staat in Johannes 7, waar Jezus tegen de Farizeeën zei: “Nog een korte tijd ben Ik bij u, en dan ga Ik heen naar Hem die Mij gezonden heeft. Gij zult Mij zoeken en niet vinden; en waar Ik ben, daar kunt gij niet komen.” Als niet wedergeboren mensen zagen zij niet dat Hij verwees naar zijn dood, opstanding en hemelvaart. Daarom “zeiden de Joden onder elkaar: Waarheen zal Hij gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Zal Hij naar de verstrooiden onder de heidenen gaan, en de heidenen onderwijzen?” Heidenen komt hier van het woord “Hellen”, de naam van het land dat wij nu kennen als Griekenland. De Judeeërs en Farizeeërs van Christus’ tijd wisten dat er toen Israëlieten in Griekenland (Hellen) waren, maar moderne “theologen” ontkennen dat!

Paulus gezonden naar de “Ethnos”

In de wanhopige poging van de meeste Seminaries om te voorkomen dat hun studenten de Waarheid van onze Israël-identiteit leren kennen, worden bepaalde Geschriften aangehaald om te “bewijzen” dat Paulus en de anderen de opdracht kregen om naar wat zij noemen “de niet-Israëlische volkeren” te gaan. Een van hun favorieten is Handelingen 22, waar Paulus vertelt hoe hij instructies kreeg van Jezus na zijn bekering. Vers 17 tot en met 21: “En het geschiedde, dat, toen ik weder te Jeruzalem gekomen was, terwijl ik in den tempel bad, ik in een geestvervoering was; en ik zag Hem tot mij zeggen: Haast u en verlaat Jeruzalem snel; want zij zullen uw getuigenis omtrent Mij niet aannemen. En ik zeide: Heer, zij weten, dat ik hen, die in U geloofden, in elke synagoge opgesloten en geslagen heb; en toen het bloed van Uw Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij, en stemde in zijn dood toe, en bewaarde het kleed van hen, die hem doodden, En Hij zeide tot mij: Vertrek, want Ik zal U ver van daar naar de heidenen zenden.” Dan zullen zij uitroepen hoe geweldig dit was dat Paulus naar de “heidenen” zou gaan en is het niet geweldig dat zelfs wij “niet-joden” gered kunnen worden! Nou, mijn vrienden, als deze predikers ook maar een beetje kennis van het Grieks hadden, zouden ze weten dat dit woord “heidenen” komt van het Griekse woord “ethnos,” en “ethnos” betekent Ras van stam, naast de mogelijkheid van heiden, natie en volk. Het feit dat niet-Jood hier met een hoofdletter wordt geschreven, betekent dat “Ethnos” in het origineel met een hoofdletter werd geschreven en dat de letterlijke betekenis ras of stam zou zijn! De instructie van Christus in vers 21 betekent: Ik zal u ver weg sturen naar het Ras, of naar de Stammen, Israëlieten in de Dispersie, in het origineel met een hoofdletter geschreven en de letterlijke betekenis zou Ras of Stam zijn: Christus’ instructie in vers 21 betekent: Ik zal u ver weg sturen naar het ras, of naar de stammen, Israëlieten in de verstrooiing.

Dit wordt duidelijker gemaakt in het oorspronkelijke verslag van Jezus’ instructies aan Ananias over Paulus, zoals opgetekend in het 9e hoofdstuk van Handelingen. Maar predikers die niet willen dat je de waarheid over Angelsaksisch Israël kent, zullen het natuurlijk niet citeren. Dus citeer ik het voor u. Handelingen 9: 13-15, “toen antwoordde Ananaias: Heer, ik heb van velen van deze man (dat wil zeggen Saul, of Paulus) gehoord, hoeveel kwaad hij Uw heiligen te Jeruzalem heeft aangedaan; en hier heeft hij gezag van de overpriesters om allen die Uw Naam aanroepen te binden: Maar de Here zeide tot hem Ga uw weg, want hij is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen (en ook hier is het met hoofdletters), en koningen, en de kinderen Israëls.” Dat Paulus vervolgens zijn hele bediening aan het blanke ras besteedde, bewijst dat hij onder het blanke ras zowel de “heidenen” (Israëlieten in de Europese verstrooiing) als “de kinderen Israëls” (de Israëlieten in Judea die de naam Israël hadden behouden) verstond. Paulus wist ook dat deze Israëlieten in de verstrooiing de “schapen” waren van Johannes 10:16: “En andere schapen heb Ik, die niet van deze kudde zijn, ook die moet Ik brengen, en zij zullen Mijn stem horen en er zal één kudde zijn en één herder.” Slechts één ras heeft ooit naar Zijn stem geluisterd, het Kaukasische ras.

De “heidenen” horen niet

Het woord “heiden” wordt slechts 7 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en 5 keer is het van hetzelfde Griekse woord “ethnos”. Eigenlijk zal een studie van de woorden “etnos”, “heiden” en “heiden” de meest sceptische ervan overtuigen dat het Kaukasische ras een verstoten Israël was, dat was geworden als “heidenen onder de heidenen”. De vroege kerkelijke Discipelen wisten dit en beperkten hun zendingswerk tot het Kaukasische Ras, het Huis van Israël. 19e en 20e eeuwse “theologen”, die probeerden “heidenen” (van “ethnos”) geschikt te maken voor de niet-blanke rassen, hebben enorme zendingswerken gelanceerd naar de heidenen, zonder praktisch succes, en zij kunnen niet begrijpen waarom. Een recente zendingspublicatie in mijn bezit klaagt dat zij in 80 jaar christelijk zendingswerk onder 20 miljoen van de donkergekleurde mensen van Marokko en Algerije misschien 160 zielen hebben “bekeerd”! Afrikaanse missionarissen zijn “geschokt” dat de neger onmiddellijk terugkeert naar zijn afgoden, hekserij en kannibalisme wanneer de blanke missionarissen gedwongen worden te vertrekken. Zoals een schrijver onlangs zei: “De godsdienst van de blanken vertrekt met de Britse geweren.” Zoals gezegd bestaat het christendom alleen in het blanke ras of waar het blanke ras de baas is.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>