• Home
  • Lucas 21:26 De Machten van de Hemel
5 augustus, 2023
Kenneth W. Lent

Het 21e hoofdstuk van het boek Lucas geeft ons een beschrijving van de gebeurtenissen die aan Zijn tweede komst vooraf zullen gaan. Deze omvatten vele oorlogen, verschillende aardbevingen waarvan melding wordt gemaakt, valse religieuze doctrines en een misleide wereld in het algemeen. Er staat zoveel in elk vers van dit hoofdstuk dat we gedwongen zijn om elk vers grondig te bestuderen om beter te begrijpen dat het plan van de Almachtige zich voor onze ogen ontvouwt en dat we de terugkeer van onze Koning, de Heilige van Saksisch Israël, naderen. (“Saacs-zonen” komt van de verwijzing naar de zonen van Isaak, de fysieke zaadlijn van Israëlieten die nu de naam christenen hebben)
Vers 26 luidt: “De harten van de mensen begeven het van vrees, en om te zien naar de dingen die op de aarde komen; want de machten van de hemel zullen geschokt worden.”

Dit is slechts één teken dat ons wordt verteld in acht te nemen en dat getuigt dat de wederkomst van Christus op handen is. Maar wat wordt er bedoeld met “de machten van de hemel”? De Bijbelstudent kan er goed nota van nemen dat dit een tweevoudige betekenis heeft, een fysieke en een geestelijke, die beide van toepassing zijn op de tijd waarin we ons bevinden. Letterlijke Schriftvertalingen van deze zin, zoals The Concordant Greek Text of The Interlinear Greek/English New Testament, laten zien dat dit nauwkeuriger vertaald is met “Kracht van de hemelen”.

Eén betekenis kan worden bekeken vanuit een fysiek aspect waar dit vers een significant wetenschappelijk bewustzijn heeft van gebeurtenissen die ons in het laatste van de laatste dagen zouden overkomen. Het woord “machten” of “kracht” hier is het Griekse woord Doo-nam-is (Strong’s Greek # 1411) dat de primaire betekenis heeft van “kracht, vermogen, inherente kracht, macht die in een ding woont krachtens zijn aard, of die een persoon of ding uitoefent en uitstraalt”.

Het woord voor “hemelen” hier is het Griekse woord Oo-ran-os (Strong’s Greek # 3772) met de primaire betekenis “de gewelfde uitgestrektheid van de hemel met alles wat daarin zichtbaar is; het universum, de wereld”.

De wetenschap heeft Gods Woord hierin nu ingehaald, want we weten nu dat het universum is opgebouwd uit atomaire en subatomaire deeltjes en dat deze deeltjes een kracht vormen die alle dingen bij elkaar houdt en een bepaalde rangorde vormt. Jezus Christus vertelde ons dat deze universele kracht (atomair) “geschud zal worden” voordat Hij zou terugkeren. Het Griekse woord “schudden” hier is Sal-yoo-o (Strong’s Greek #4531) en betekent “bewegen of schudden; doen wankelen; omverwerpen”. Door de methode van het splitsen van het atoom worden de natuurkrachten (krachten van de hemelen) “door elkaar geschud en omvergeworpen”. Jezus zei dat wanneer dit zou gebeuren, de mensen grote angst zouden hebben. Er is de laatste twee generaties internationaal waarschijnlijk geen grotere angst geweest dan die voor een totale wereldwijde nucleaire oorlog, of de aanhoudende dood door blootstelling aan straling van een kerncentrale die een catastrofale uitval heeft gehad.

Hopelijk is de lezer betrokken geweest bij een of andere Saksisch Israël Christelijke Koninkrijksgemeenschap of soortgelijke internetministerie en weet hij daarom inmiddels dat Amerika de voorspelde herverzamelde stammen van Israël in hun Nieuwe Jeruzalem vormt. Vanwege de zonden van onze natie door Gods wetten te verwerpen en de antichristen toe te staan het land te regeren, leren de Schriften dat Ezechiël 38 in Amerika zal plaatsvinden (niet in de valse Israëlische staat in het Midden-Oosten). Gog en Magog, bestaande uit Aziatische, het Khazaarse oosterse deel van Rusland, het Midden-Oosten en Afrikaanse machten moeten Gods kastijdende roede tegen ons volk zijn om ons tot inkeer te brengen.

In hoeverre de “machten van de hemel” (kernexplosies en/of massale nucleaire straling) in dit land te zien zullen zijn, weten we niet. Maar de belofte dat “de harten van de mensen zullen bezwijken van angst” kan zeker het feit uitsluiten dat ze uit de eerste hand getuige zullen zijn geweest van de ontzagwekkende resultaten van de natuur als haar atomaire structuur wordt geschud en in beroering gebracht. Beperkte tactische nucleaire ladingen die de militaire structuur van een land vernietigen zonder iedereen in het land te doden, zijn al een tijdje in de maak voor zowel de oosterse als de westerse strategie. Sabotage van kerncentrales is in potentie bijna net zo erg. Amerikanen hoeven niet zo zelfvoldaan te zijn om te denken “dat kan hier niet gebeuren”.

De tweede betekenis van Lucas 21:26 wordt spiritueel gedefinieerd door kruisverwijzingen in de Schrift. Het “schudden van de hemel” betekent ook een grote verstoring van de regeringen van de mensen door toedoen van de Heilige Geest(een apart gestelde denken). In Genesis 37 verzen 9 & 10 herinneren we ons dat Jozef een droom had waarin de zon, de maan en elf sterren zich voor hem neerbogen. Jakob interpreteerde de droom zo dat Jozef op een dag over zijn familie van vader, moeder en elf broers zou regeren. Dit gebeurde natuurlijk toen Jozef door een reeks omstandigheden een hoge regeringspositie in Egypte verwierf en uiteindelijk zijn familie van de hongersnood redde. De zon en de sterren vertegenwoordigen dus de regeringspositie van het Huis Jakob op aarde, waarbij de maan het vrouwelijke symbool is van de vrouwen van Israël. De Bijbelse geschiedenis van de nakomelingen van Jakob/Israël is er een waarin God hen zegent en verheft als ze rechtschapen regeren, of hen op hun grondvesten doet schudden en neerhaalt als ze slecht regeren. De Almachtige doet hetzelfde met heidense naties die voor Zijn doel gebruikt worden. Alleen Hij kan een heerser doen opstaan en neerhalen.

In Matteüs 24:29, 30 lezen we,

“Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten van de hemelen zullen geschud worden:

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen der aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid.”

De geschiedenis heeft onthuld dat Jakob’s nakomelingen in macht toenamen tot grote heersers over de aarde toen zij naar West-Europa trokken en de christelijke naties vestigden en vervolgens westwaarts naar Noord-Amerika trokken. Terwijl zij westwaarts trokken was de Heilige Schrift het belangrijkste wetboek van deze Saksische Christelijke mensen, waarbij de Almachtige God hen zegende met de uiteindelijke macht van Amerika De Schone. Maar na de welvaart heeft ons volk zichzelf gecorrumpeerd door onze door God gegeven regering samen te voegen met kwaadwillende internationale Joodse (Kaïnitische/Edomitische) bankiers. Dus in plaats van een Christelijke Gemenebestrepubliek zoals bedoeld in 1776 – 87, zien we nu Jakob’s hedendaagse Amerikaanse familie (de sterren van de hemel, Saksisch Christendom) goddeloosheid en internationale democratie exporteren die de wereld heeft overgeleverd aan de genade van de goddeloze geldschieters.

De oorspronkelijke Amerikaanse grondwet van 1787 verzekerde de vrijheid voor alle Saksen in het land om een rechtvaardig Gemenebest voor de Christelijke familie en natie te besturen. De vroege grondleggers deden hun deel, maar hun dappere inspanningen werden al snel vergeten door de volgende generaties Amerikanen. Omdat we er niet in slaagden onze plicht te vervullen om de Goddelijke Koninkrijkswetten op aarde te handhaven, is de wereld nu gastheer geworden van verschillende overheersende regeringen van mensen (verschillende “sterren”). Gods Woord waarschuwt ons dat deze “hemelse heerscharen” zullen worden “geschud” en verwijderd door de KONING der Koningen. Dit alles vindt natuurlijk plaats op aarde, waarbij het woord “hemels” een bevoegdheidsgebied is. Er is altijd een strijd geweest om de “hoge plaatsen” van heerschappij tussen goed en kwaad.

Naar de Koninkrijksregering van God wordt in de Schrift verwezen als “een Koninkrijk dat niet bewogen (geschud) kan worden”, terwijl de goddeloze regeringen van mensen (of het nu gaat om de corrupte nakomelingen van Jakob of de heidenen) uiteindelijk “geschud” en verwijderd zullen worden. De apostel Paulus vertelt ons in het boek Hebreeën over dit symbolische schudden van hemel en aarde, dat resulteert in de volheid van Gods Koninkrijk. Als we hieronder uit Hebreeën 12 lezen, houd dan in gedachten dat Jezus Christus ons vertelde dat Gods Koninkrijk een natie zou zijn (Matteüs 21:43)

Hebreeën 12: 25 Ziet toe dat gij Hem niet verwerpt die spreekt. (De Almachtige) Want indien zij niet ontkwamen, die Hem weigerden, die op aarde sprak, veel meer zullen wij niet ontkomen, indien wij ons afwenden van Hem, die uit de hemel spreekt:

26 Wiens stem toen de aarde deed schudden; maar nu heeft Hij het beloofd, zeggende: Nog eenmaal doe Ik niet alleen de aarde schudden, maar ook de hemel.

27 En dit woord: Nog eenmaal, betekent het wegnemen van de dingen die geschud worden, zoals van de dingen die gemaakt worden, opdat de dingen die niet geschud kunnen worden, overblijven. 28 Wij dan, ontvangende een koninkrijk, dat niet bewogen kan worden, laten wij genade hebben, waardoor wij God aangenaam kunnen dienen met eerbied en godvruchtige vreze. 29 Want onze God is een verterend vuur. (dat wil zeggen, Hij kan komen met dit oordeel)

Beide betekenissen van Lucas 21:26 kunnen samen worden genomen, ook al is de ene fysiek en de andere geestelijk. Het “schudden” van de machten van de hemel vertaalt zich naar: (1) de toename in kennis over hoe het atoom gesplitst kan worden, samen met (2) het eigenlijke gebruik om de regeringen van de naties (sterren van de hemel) te laten “schudden, vallen en verteerd worden” door de goddelijke hand van God over alle omstandigheden. Dit laat ons achter met een zeer grafische profetie van de eindtijd zoals aan ons gegeven door onze Meester toen Hij de aarde bewandelde. Het zou verstandig zijn van het overblijfsel om weg te gaan uit de grote stadsgebieden die de brandpunten zullen zijn van een vurige beproeving op de dag des oordeels voor Amerika. Het lijkt erop dat dit oordeel in progressieve graden komt aangezien we oogsten wat we zaaien. Sterker nog, in alle opzichten kunnen we onze kastijding al als begonnen beschouwen, want onze Koning der koningen laat niet met zich spotten. De volheid van Zijn Koninkrijk is in aantocht. Zegeningen voor het Overblijfsel in Christus.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>