• Home
  • Is rassenvermenging geoorloofd in de Bijbel?
24 december, 2022
Kolonel G.J. van Loon

DE LEER VAN BILEAM

Openbaring 2:14″Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.”

In het laatste Bijbelboek vinden we nogmaals een zeer duidelijke waarschuwing om geen rassenvermengingen toe te staan. De Koning van Israël zegt: Ik heb enkele dingen tegen U; Hij spreek tot Zijn “Ekklesia” (Gemeente) niet tot de andere volken, nee tegen de uitverkorenen uit Israël die vasthouden aan de leer van Bileam.

Helaas weten vele schriftgeleerden en de verkondigers van het Woord niet wat deze leer inhoudt. Vandaar als slot van dit artikel een uitleg en waarschuwing om deze leer uit ons volk weg te doen.

De huidige Amerikaanse “evangelieverkondigers” en “regeringsleiders” in Zuid-Afrika en Europa scharen zich in hoofdzaak rondom de leer van Bileam.

Aldus volgens 2 Petrus 2 een verkeerde weg, een dwaalweg. Het is een valse leer, die met wortel en tak uitgeroeid moet worden uit het leven van ons volk.

2 Petrus 2:1-2.””Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden””.

Wij als Ekklesia-Evangeliekorps Holland Kwartiermakers van het koninkrijk Israel onder het Nieuwe Verbond; geloven niet in de juistheid van een multi-raciale en multiculturele samenleving.
DE HERE ONZE GOD heeft de mensen uit een doen gaan in volken met een bepaalde taal, waaruit een eigen cultuur is ontstaan, die in nauw verband staat met de godsdienst. Maar dit is zeer tegen de opvatting van de Nieuwe Wereldorde aanhangers. Dit is ook al voorzegd:

Door onze voorlichters wordt dikwijls geconstateerd, dat wij in Nederland in een multiculturele samenleving wonen. Wat dat precies inhoudt wordt er niet bij verteld en nadenkend en lezend over dit verschijnsel kan het duidelijk worden, waarom men er niet aan toevoegt, wat men er precies mee bedoelt.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Men bedoelt dat in ons land verschillende culturen aanwezig zijn en naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen beïnvloeden zonder samen te smelten. Een soort coëxistentie dus.

2. Verschillende culturen zijn hier bij elkaar gebracht en zullen langzaam maar zeker integreren één nieuwe cultuur vormen. Dat is de “smeltkroes” der culturen.

EIGEN VOLK EERST?

Mensen die ervoor opkomen dat we allereerst moeten zorgen voor ons eigen volk, worden meteen uitgemaakt voor “uiterst rechts”, “extreem”, “fascistisch” en “racistisch”.

Daar kunnen ze het dan mee doen en iedereen kijkt verwijtend als je zoiets ergs zelfs alleen maar durft te denken. Maar wat is er eigenlijk fout aan als men als Israëliet in de eerste plaats de belangen van het eigen volk in het oog houdt?

‘‘Eerst’’ wil zeggen dat er ook meer is en als in de eerste plaats met het eigen volk gerekend wordt, kan er daarna ook heel goed om anderen gedacht worden. Israël is immers een Koninkrijk van priesters! Nu wordt het in de praktijk: eigen volk laatst!

NIEUWE WERELDORDE EN DE LEER VAN BILEAM

“Hun eerste en onmiddellijke doelstelling is om bezit te verkrijgen rijkdom, macht en invloed, zonder daarvoor te werken; en om dit te bereiken willen zij het Christendom afschaffen, daarna zullen zij door losbandige gewoonte en universele zedeloosheid de aanhang van alle slechte mensen verwerven, die hen in staat zal stellen om de burgerlijke regeringen van Europa omver te werpen: Daarna zullen zij denken aan verdere overwinningen en hun operaties naar andere delen van de wereld uitbreiden, (o.a. Zuid-Afrika), totdat zij het mensdom tot een onherkenbare chaotische massa gereduceerd hebben””.

John Robison over de Illuminati, in: Proofs of a Conspiracy, 1798.

VOORMALIG MINISTER RITZEN: SPREEKBUIS VAN DE NIEUWE WERELDORDE?

Minister Ritzen verwacht dat op den duur het blanke ras zal uitsterven. Ook is hij pessimistisch over het voortbestaan van de Nederlandse cultuur en de Nederlanders. Hij verwacht dat door de snelle groei van het aantal buitenlanders “de““ Nederlander zal verdwijnen. “De bevolkingsaanwas in de etnische groepen gaat beduidend sneller dan bij de Nederlanders. Het ligt voor de hand dat dit proces zich zal voortzetten, ook na het jaar 2000. Het is mondiaal. Het blanke ras zal op lange termijn uitsterven. Ik vind dat niet positief of negatief. Blijkbaar bevinden we ons bij deze ontwikkeling prettig.” De mensen, die de Nederlandse cultuur kost wat koste willen bewaren, vechten, volgens de voormalige hoogleraar economie, tegen de bierkaai. Een echte Nederlandse cultuur bestaat niet, meent de minister.

Bron; Algemeen Dagblad, 11 december 1989.

WIE WAS BILEAM?

Bileam was de zoon van Beor. Numeri 22:5. Hij was een waarzeggende profeet en kwam van Pethor, Mesopotamië. Wij vinden de geschiedenis van Bileam opgetekend in Numeri 22. De naam Bileam betekent: ““Destroyer of people””. (Vernietiger van mensen). Balak heeft Bileam laten komen om het volk Israël te vervloeken. De Here heeft dit niet toegestaan; inplaats van te vervloeken heeft Bileam het volk Israël driemaal gezegend.

Openbaring 2:14. bij 2 Petrus 2:15 en Judas 1:11.

Flavius Josephus, een belangrijke geschiedschrijver en priester in de tempel, tijdens de eerste eeuw n.Chr., schrijft in zijn Antiquities “Boek IV, hoofdstuk 6, hoe Bileam aan Balak de raad geeft om de kinderen Israëls uit te nodigen voor hun feest. Men beoefende tempelprostitutie, waar zeer mooie meisjes gebruikt werden als prostituees. Deze meisjes moesten proberen de jongemannen van Israël te verleiden en zodoende afvallig te maken van hun God en Zijn gebod. Bileam werd beïnvloed door de beloning en wilde Balak graag tevreden stellen. En het beste wat deze kon doen, nadat het hem niet was toegestaan het volk Israël te vervloeken, de raad aan Balak te geven zich te vermengen met het volk Israël. Het leek een onschuldig voorstel, want het was immers een “teken van naastenliefde”, liefde voor de Moabieten. In Gods ogen echter was deze raad een oorzaak van trouwbreuk tegen de Here.

Numeri 31:16“Zie, dezen waren op raad van Bileam voor de Israëlieten aanleiding om trouwbreuk te plegen tegen de HERE ter oorzake van Peor, zodat de plaag kwam onder de vergadering des HEREN””.

Numeri 25:1.”Terwijl Israëël in Sittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab”.

Volgens Numeri 25:1, is het duidelijk, dat deze raad de verlangde uitwerking heeft gehad. Het volk begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. Pinechas wendde de grote grimmigheid van God over het volk af, omdat hij de uitroeiing van de overtreders in gang zette en hen doodde. De Here beloont hem met het hogepriesterschap over zijn volk Israël.

De raad, die Bileam aan Balak gegeven had, is een struikelblok voor de kinderen Israëëls geworden tot op de huidige dag. Dit struikelblok voor het volk moest dienen om hun heiligheid, (apartheid) hun afzondering te verachten. Zoals het heden in ons land het geval is!

2 Petrus 2:21-22.”Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod, (Apart-blijven), dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel”.

2 Petrus 2:18-19.”Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerte en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men”.

Hosea 5:4”Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een geest van ontucht woont in hen, en de HERE kennen zijn niet”.

Wanneer Israël dit heilig gebod veracht, wordt het als een bonte roofvogel, die onechte kinderen voortbrengt.

Jeremia 12:7-9.”Ik heb mijn huis verlaten, mijn erfdeel verworpen; Ik heb mijn zielsgeliefde gegeven in de greep van haar vijanden. Mijn erfdeel was Mij geworden als een leeuw in het woud, het had tegen mij gebruld; daarom ben Ik het gaan haten. Een bontgevederde vogel was Mijn erfdeel; de roofvogels komen er van alle kanten op af”.

Hosea 5:7.”Tegen de HERE hebben zij trouweloos gehandeld, want zij hebben bastaardkinderen verwekt. Nu kan elke nieuwe maan hen verteren met hun bezitingen”.

ISRAËL HEEFT EEN BASTAARDGESLACHT VOORTGEBRACHT.

Struikelblok = naar Thayer uitleg No 4625.

“Ieder persoon of ding waardoor iemand in de val wordt gelokt van mislukking of zonden”.

Ongehoorzaamheid heeft tot gevolg, dat de vreemdelingen hun als straf worden opgelegd.

Jozua 23:13.”Weet dan zeker, dat de Here, uw God, deze volken niet verder voor u verdrijven zal; dan zullen zij u worden tot een strik en een val, tot een gesel op uw zijden en dorens in uw ogen, totdat gij vergaan zult uit dit goede land, dat de HERE, uw God, u gegeven heeft”.

Numeri 33:55.”Maar indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen overlaat, tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijde zijn, en zij zullen u benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt”.

Richteren 2:3;””En Ik heb óók gezegd: Ik zal hen niet voor u uit wegdrijven, maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een valstrik zijn”.

Richteren 3:5-6:”“De Israëlieten dan woonden temidden der Kanaänieten, Hethieten, Amorieten. Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten; zij namen zich hun dochters tot vrouw en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden”.

De grote zonden van Salomo die tot gevolg hebben gehad de scheuring van het koninkrijk Israël in twee aparte huizen.

1 Koningen 11:1-6.”Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken, van wie de HERE tot de Israëëlieten had gezegd: Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden; haar hing Salomo met liefde aan. En hij heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden zijn hart. Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkon, de gruwel der Ammonieten, en Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David””.

Psalm 106:34-37.”Zij verdelgden de volken niet, van welke de HERE tot hen gesproken had; maar zij lieten zich in met de heidenen en leerden hun werken, zij dienden hun afgoden die hun tot een valstrik werden, zij offerden hun zonen en hun dochters aan de boze geesten”.

Maleachi 2:8a.”Gij evenwel zijt van de weg afgeweken; gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen”.

Wij moeten net als Jeremia ons eerst aan al de misleiding en verleiding, waarmee ons volk gevoerd wordt, ontworstelen, om Gods Woord zuiver te kunnen verkondigen. Wij als Israëlieten hebben een taak!

Jeremia 1:10:“Merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten”.

Maar nu worden wij door die volken uitgerukt en verdelgd, zij zijn ons tot dorens en distels geworden door onze goddeloosheid tegenover de Here.

De Here zegt in Jeremia 23:22 dit tegen ons:“Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen”

Want de valse profeten en leraren van vandaag maken geen onderscheid tussen rein en onrein.

Ezechiël 22:26.”Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid”.

Als resultaat van deze onschriftuurlijke prediking van eenheid en broederschap tussen alle volken, loopt ons volk achter vreemde goden aan. De Here heeft ons volk echter geplant als een edele wijnstok, als echt zaad. Maar wij willen, in gehoorzaamheid aan de huidige prediking, veranderd worden in wilde loten, als een bastaardplant. (Samen op weg).

Jeremia 2:21.”Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd!”.

Jeremia 2:25.”Behoedt uw voet voor ontschoeIing en uw keel voor dorst; maar gij zegt: Het baat niet, neen, want ik heb vreemden lief, hen zal ik achternalopen”.

Ons volk wil haar heerlijkheid verruilen voor wat hun nu voordeel brengt. Als wij ons met andere volken vermengen beschouwt God dit als fysieke en geestelijke hoererij. Afgoderij en vermenging worden als synonieme begrippen beschouwd.

Jeremia 2:11.”Heeft ooit een volk goden verruild? – en dat zijn toch geen goden! – maar mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt”.

2 Petrus 2:15.”Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad”.

Wij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald. In Jeremia wordt ons volk gewaarschuwd.

Jeremia 13:21-23.”Wat zult gij zeggen, als Hij over u tot een hoofd stelt hen, die gij aan u hadt gewend als minnaars? (Turken Marokkanen en noem verder maar op).Zullen u dan geen weeëën aangrijpen gelijk een barende vrouw? En als gij bij uzelf zegt: Waarom treft mij dit! (de armoe van het kaalvreten) –– om de grootte uwer ongerechtigheid zijn uw slippen opgetild, uw hielen ontbloot. Kan een Ethiopiëër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij die gewend zijt kwaad te doen””.

Bileam en alle valse profeten die vandaag dezelfde leer verkondigen, zijn verleiders.

2 Petrus 2:15.”Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad,”

Judas vers 11.”Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan”.

Hun prediking is vals, zonder dat zij de uiteindelijke gevolgen daarvan berekend hebben.

Jeremia 5:31.”De profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen, en mijn volk heeft het gaarne zo . Maar wat zult gij doen, als het op een einde loopt?”

Maleachi 3:6.”VOORWAAR, IK DE HERE, BEN NIET VERANDERD EN GIJ KINDEREN VAN JAKOB, ZIJT NIET VERTEERD”

Nehemia 13:3.”ZODRA ZIJ DAN DE WET GEHOORD HADDEN, ZONDERDEN ZIJ AL WIE VAN GEMENGDE AFKOMST WAREN, VAN ISRAËL AF”.

Ezechiël 34:1-13.”Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind (Ha Adam), profeteer tegen de herders van Israël (Nederland), profeteer en zeg tot hen, tot die herders: (de overheden) zo zegt de Here Here: wee de herders van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel: over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo waar Ik leef luidt het woord van de Here Here, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is –– want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. Want zo zegt de Here Here: Zie IK zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken”.

 

 

 

 

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>