• Home
  • Is doctrine belangrijk? – Gods wet is tegen elke ondeugdelijke leer – Deel 8
8 januari, 2023
Sheldon Emry

Gods wet is tegen elke ondeugdelijke leer

De leer van het Nieuwe Testament stelt specifiek dat het Oude Testament een leer is die voor ons is gegeven. We hebben gelezen over Mozes en de profeten, en nu is hier een passage over Gods Wet zelf, in 1 Timoteüs 1, beginnend in vers 1:

“Paulus, apostel van Jezus Christus, op bevel van God, onze Verlosser, en Heer Jezus Christus, die onze hoop is; aan Timotheüs, mijn eigen zoon in het geloof: Genade, barmhartigheid en vrede, van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer. Zoals ik u verzocht te blijven te Efeze, toen ik naar Macedonië ging, opdat gij sommigen zoudt aanklagen, dat zij geen andere leer zouden leren”. 1 Timotheüs 1:1-3

Paulus schreef aan een jonge bedienaar van het christelijke evangelie en hij zei: “Zeg hun dat ze geen andere leer leren.”

“Geef ook geen aandacht aan fabels en eindeloze genealogieën, die vragen stellen, in plaats van goddelijke opbouw die in het geloof is; doe dat ook.” 1 Timoteüs 1:4

Ik moet commentaar geven op vers 4, omdat het vaak gebruikt is tegen degenen onder ons die leren dat wij, de Angelsaksische en verwante volkeren, de nakomelingen van Israël zijn. De tegenstanders zeggen: “Oh, geef geen aandacht aan eindeloze genealogieën,” implicerend dat wij onze Israëlitische afstamming bewijzen door genealogieën. Maar dat is niet juist.

Het is duidelijk dat wij onze Israëlitische afkomst of het evangelie van het Koninkrijk niet bewijzen door genealogie. Wij bewijzen het door vervulde profetie, door de verbonden en door de geschiedenis van ons volk dat vervult wat God in Zijn Woord heeft gezegd.

Paulus gaat verder in vers 5:

“Het einde van het gebod is de naastenliefde uit een rein hart en een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof: Waarvan sommigen zijn afgeweken en zich hebben afgewend tot ijdel geraas; “verlangend leraars der wet te zijn; niet begrijpend wat zij zeggen, noch waarvan zij beweren.” 1 Timotheüs 1:5-7

Dan vertelt Paulus ons de bedoeling van de wet:

“Maar wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar rechtmatig gebruikt; Dit wetende, dat de wet niet gemaakt is voor een rechtvaardig mens, maar voor wettelozen en ongehoorzamen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en profanen, voor moordenaars van vaders en moordenaars van moeders, voor mensenmishandelaars, voor hoerenlopers, voor hen die zich met de mensen uitsloven, voor mensenstelers, voor leugenaars, voor meinedigen, en als er nog iets is dat in strijd is met de gezonde leer;” 1 Timoteüs 1:8-10: 8-10

De wet van God is tegen alles wat niet in strijd is met de gezonde leer. Het doel van de wet is dus niet alleen om de wetsovertreder te veroordelen, maar ook om de leer te onderwijzen.

Waar vinden we de Wet? Die vinden we ver terug in Mozes en de profeten. En dan zegt Paulus dat dit alles wat hij net geschreven heeft:

“Volgens het heerlijke evangelie van de gezegende God, dat mij is toevertrouwd.” 1 Timoteüs 1:11

We lezen ook het volgende in 1 Timoteüs 4, vanaf vers 6:

“Indien gij de broeders aan deze dingen herinnert, zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, waartoe gij gekomen zijt. Maar weiger profane en fabeltjes van oude wijven, en oefen u liever tot godsvrucht.” 1 Timoteüs 4:6,7

PAULUS VERMAANT U VALSE LEER TE WEIGEREN! Nu kan dat kan betekenen dat u de persoon moet weigeren die het predikt, nietwaar? Dit betekent dat je misschien een samenwerking met een kerk of groep mensen moet beëindigen als je hun leer weigert.

Prijs God dat sommige van onze goede mensen, die geen kerken hebben verlaten waar valse leer werd gepredikt, hebben geprobeerd de ware leer aan de kaak te stellen. En toen werden ze er uiteindelijk gewoon uitgeschopt. Dus, of ze nu vertrokken of niet, God zorgde voor het verbreken van de gemeenschap; en ze eindigden de gemeenschap met hen die een valse leer onderwezen.

Paulus gaat verder in vers 13:

“Totdat ik kom, geef aandacht aan het lezen; aan vermaning, aan de leer.”

Dan vers 16:

“Ziet toe op uzelf en op de leer; blijft daarin; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen redden.” 1 Timotheüs 4:13,16

Let op de nadruk die Paulus legt op de leer in deze brief. Vergeet niet dat hij schrijft aan een man die predikant is. Dus misschien legt hij meer nadruk op de leer dan in de andere brieven. Hij zegt tegen Timoteüs: “Als je preekt, let dan op de leer!” Met andere woorden: “Predik Gods waarheid!”

Kunnen mensen bekeerd worden door een valse leer?

Verderop in Timoteüs lezen we:

“Laat de oudsten die goed regeren dubbele eer waardig zijn, in het bijzonder zij die werken in het woord en de leer.” 1 Timoteüs 5:17

Geen dubbele eer voor hen die werken aan compromissen en valse gemeenschap. Wij hebben een groot aantal predikanten en kerken die veel van hun tijd besteden aan het opbouwen van gemeenschap.

Zij willen meer mensen in hun kerken. Daarom zien wij dat de predikanten in sommige gevallen afzien van het verkondigen van de leer, omdat zij bang zijn iemand in de gemeente weg te jagen. Dus de dominee is in gebreke gebleven. De predikant die de leer niet preekt omdat hij een groot aantal mensen in zijn gemeente wil, is een hypocriet. Hij wil vooral gemeenschap ten koste van de leer!

Misschien gelooft hij oprecht dat het belangrijk is om die mensen in de kerk te krijgen en laat hij de rest voor zichzelf zorgen.

Een paar jaar geleden gingen een vriend en ik naar een predikant die de leer van de opname-voor-de-grote verdrukking predikte. Hij predikte het elke dag op televisie en op zondag in zijn kerk. Hij had ook tien boeken over dit onderwerp geschreven. Binnen twee minuten nadat we ons hadden voorgesteld en waren begonnen te praten over de opname-voor-de-grote verdrukking, gaf de dominee toe dat de opname-voor-de-grote verdrukking niet waar was en hij wist het!

Maar hij rechtvaardigde het door te zeggen: “Maar het zet hen wel aan het denken over de eindtijd en brengt hen in de kerk en maakt hen gered”. Dus hij rechtvaardigde zijn eigen leer van valse doctrines met het argument dat het mensen aantrok in de kerk en hen redde.

Ik zeg, dat is zelf een valse leer, die leert dat mensen gered kunnen worden door een valse leer!

De redenering van deze predikant was onzinnig en ongeschriftelijk. Het is onnodig te zeggen dat we nooit meer met die kerk hebben samengewerkt.

In 2 Timoteüs, hoofdstuk 3, vinden we dit bekende vers:

“Alle geschriften zijn door God ingegeven en dienen tot lering, tot wederopstanding, tot verbetering en tot onderricht in de gerechtigheid:” 2 Timoteüs 3:16.

“ALLE Schrift,” waarover in dit vers wordt gesproken en die “nuttig is voor de leer”, betekent uiteraard uitdrukkelijk het Oude Testament! Het Nieuwe Testament was nog niet gepubliceerd.

Toch leren sommigen dat de leer van de liefde boven alles gaat. “God is liefde. Jezus is liefde. Wij moeten elkaar liefhebben.” En zij prediken de liefde letterlijk met uitsluiting van de leer van het Heilige Woord van God.

Hun probleem is dat ze “liefde” verkeerd definiëren. Aan het eind van het Nieuwe Testament, in de brieven van Johannes, vinden we de Bijbelse definitie:

“En dit is liefde, dat wij zijn geboden volgen. Dit is het gebod, dat gij, gelijk gij van den beginne gehoord hebt, daarin zoudt wandelen.” 2 Johannes 1:6

Dat is nu de BIJBELSE DEFINITIE en de BIJBELSE DOCTRINE betreffende de liefde. Gehoorzaamheid aan Gods geboden is liefde, volgens de leer hier.

Johannes gaat verder in vers 7:

“Want er zijn vele misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dit is een bedrieger en een antichrist. Ziet toe, dat wij niet verliezen hetgeen wij gewerkt hebben, maar dat wij een volkomen loon ontvangen. Wie overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien er iemand tot u komt, die deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis, noch zeg hem Goddank: Want wie hem Gods zegen geeft, heeft deel aan zijn slechte daden.” 2 Johannes 1:7-11

Is de leer belangrijk? Gods Woord zegt: GA NIET SAMEN MET DIE DIE NIET DE DOCTRINE VAN JEZUS CHRISTUS HEBBEN. Denk daar dus aan als je de volgende keer in de verleiding komt om een compromis te sluiten met IEDEREEN die niet in de leer van Christus is en niet in Jezus Christus gelooft volgens de leerstellingen die in de Heilige Schrift worden onderwezen.

God verheerlijken met één mond en één geest

In Romeinen 15, vanaf vers 4, lezen we dit:

“Want al wat vroeger geschreven is, is geschreven ter lering, opdat wij door geduld en vertroosting der Schriften hoop zouden hebben. De God van geduld en vertroosting geve u gelijkvormig te zijn jegens elkander naar Christus Jezus: Opdat gij met één geest en één mond God, de Vader van onze Here Jezus Christus, kunt verheerlijken.” Romeinen 15:4-6

Hoe kunnen wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, met één geest en één mond verheerlijken als wij compromissen sluiten over de leer? Dan krijgen we dezelfde brij die we nu hebben, waar de kerken in deze oecumenische beweging proberen samen te komen door letterlijk een leer opzij te leggen omdat ze het er niet over eens kunnen worden. Ze zeggen: “We willen gewoon liefde en gemeenschap, want we zijn allemaal christenen.” Het duurt niet lang voordat ze nog een beetje verder gaan en de Hindoes, de Boeddhisten, de Joden en alle anderen erbij betrekken. Waarom? Omdat ze aanvankelijk een compromis hebben gesloten over de leer.

Volgens Romeinen 15:4-6 moeten we, om God met één geest en één mond (met andere woorden, met dezelfde leer) te verheerlijken, dezelfde leer onderwijzen.

Welke leer moeten we onderwijzen? Het moet komen uit het Heilige Woord van God! Het kan niet iets zijn wat wij verzinnen, want dat kan onmogelijk God verheerlijken.

Conclusie

Laten we afsluiten met Jesaja 29. Na al deze studie over de leer moeten we afsluiten met de grote en geweldige hoop dat ondanks alles wat de antichristen doen – ondanks alles wat dwaze christenen doen, wat de leer betreft – God heeft geprofeteerd en beloofd dat Zijn volk de ware leer zou leren:

“Daarom zegt de Heer, die Abraham verlost heeft, over het huis van Jakob: Jakob zal nu niet beschaamd worden, noch zal zijn gezicht nu bleek worden. Maar wanneer hij zijn kinderen, het werk van mijn handen, in het midden van hem ziet, zullen zij mijn naam heiligen, en de Heilige van Jakob heiligen, en de God van Israël vrezen.” Jesaja 29:22-23

Dat hele hoofdstuk is een profetie over Israël die tot het inzicht komt wie zij zijn, en dat God hen heeft gered (redding heeft gebracht door Zijn Woord). Dan zullen zij zich tot Hem, de Heilige van Jakob, wenden en zijn naam heiligen, Dan staat er in vers 24 een belofte:

“Ook zij die in de geest dwaalden, zullen tot inzicht komen, en zij die murmureerden, zullen de leer leren.” Jesaja 29:24

Met andere woorden, het ligt niet aan ons. Wij hoeven niet zelf verantwoordelijk te zijn om heel Israël de leer te leren. God heeft gezegd dat zij de leer zullen leren!

Overzicht

Hoewel ik misschien enkele punten heb gemist, heb ik hieronder de dingen opgesomd die we in deze studie over de leer hebben geleerd:

1. Jezus’ leringen worden leer genoemd.

2. Jezus’ leer is van God.

3. Gehoorzaamheid helpt om te weten of de leer waar is.

4. Een correcte leer zal God verheerlijken, niet de drager van de leer.

5. In Spreuken lezen we dat een wijs man naar de leer moet verlangen.

6. Gehoorzaamheid brengt kennis van de leer.

7. In Jesaja 29 wordt Israël gecorrigeerd door de leer te leren terwijl God hen redt en uitlevert.

8. De eerste christenen werkten samen in de leer, niet erbuiten.

9. De vroege christenen weigerden het bevel van de Joden om te stoppen met het prediken van Jezus en Zijn leer.

10. Paulus wilde geen gemeenschap met hen die ongehoorzaam waren aan het Evangelie van Jezus Christus.

11. De heilige geest wordt gegeven voor gehoorzaamheid.

12. De heilige geest zal ons in de waarheid (leer) leiden.

13. Paulus zei dat we degenen die een valse leer prediken moeten mijden.

14. Zij die de waarheid verwerpen en valse leer prediken dienen Jezus Christus niet.

Ik denk dat dat de moeilijkste waarheid is voor ons om te begrijpen. Als zij Jezus noemen, beweren dat zij christenen zijn, Zijn naam herhalen en vervolgens leerstellingen verkondigen die nogal emotioneel of goed klinken, zijn wij geneigd te denken dat zij Jezus dienen. Maar volgens de Bijbel dienen zij die valse leer en prediken niet Jezus, maar hun eigen buik en misleiden zij de harten van de eenvoudigen.

15. Het Oude Testament is geschreven voor onze leer.

16. De leerstellingen van het Oude Testament moeten worden geloofd om in Jezus Christus te kunnen geloven.

17. De wet van God is tegen alles wat geen gezonde leer is.

18. Wij mogen zelfs hen niet in ons huis ontvangen die de leer van Jezus Christus niet hebben, noch hen gelukwensen.

19. Wij zullen God verheerlijken met één mond en één geest, wanneer wij tot een begrip komen van de ware leer – de leer van het Heilige Woord.

Deze 19 Bijbelse punten leren ons dat ware gemeenschap IN de leer moet zijn. Laten we ons aan de leer houden. Laat ons de ware leer nastreven, en God zal voor de gemeenschap zorgen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>