• Home
  • Is doctrine belangrijk? – Zij die een valse leer prediken dienen Jezus niet – Deel 7
8 januari, 2023
Sheldon Emry

Zij die een valse leer prediken dienen Jezus niet

Moeten christenen die weten dat de opname-voor-de-grote-verdrukking-leer onjuist is, naar de kerk gaan met hen die de opname-voor-de-grote-verdrukking-leer prediken? Volgens Paulus onderwijzen die mensen in strijd met de leer en “dienen zij onze Heer Jezus Christus niet”.

Hoevelen van jullie hebben niet gehoord dat predikanten, groepen of kerken die een valse leer onderwijzen rechtvaardigen door te zeggen: “Nou, ik weet dat hun leer vals is, maar ze prediken zeker Jezus! Ze noemen voortdurend Jezus Christus en zeggen hoeveel ze van Hem houden. Ze leren dat als je naar voren komt en Christus aanneemt, je naar de hemel gaat als je sterft.” Het lijken uitgesproken christenen.

Maar Paulus zegt: “Merk op, je herkent ze! Je identificeert ze! Je ontmaskert hen die in strijd met de leer prediken en je vermijdt hen!” De reden waarom je ze vermijdt is omdat “zij die zo zijn, dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik; en met mooie woorden en mooie praatjes misleiden zij de harten van de eenvoudigen.”

Een van de tragedies die ik zie onder christelijke gezinnen zijn de gezinnen die geïsoleerd zijn. Zij kunnen niet naar een kerk waar de dominee de ware leer preekt, dus in hun wanhoop gaan zij naar een of andere fundamentele kerk. Ze zeggen: “Onze kinderen moeten met christelijke jongeren omgaan.” En dus doen de kinderen dat, en uiteindelijk trouwen ze met andere jongeren van die kerken. Deze jonge mensen, en uiteindelijk HUN kinderen, leren fouten en groeien op met de leerstellingen van de valse kerken in plaats van de ware leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus.

Wat is de oorzaak? Wel, christenen dachten dat ze meer behoefte hadden aan gemeenschap dan aan de ware leer. Maar dat is een grote fout! Als jouw familie de enige in de omgeving is die de ware leer aanvaardt, dan denk ik dat je met niemand van hen gemeenschap moet hebben. Blijf bij de leer van Jezus Christus en God zal voor de gemeenschap zorgen. Er zal later wel iets komen als je gehoorzaam bent aan deze oproep om hen te markeren en te mijden. Laat ze uw kinderen niet beïnvloeden!

Het Oude Testament werd geschreven voor onze leer

Welk recht hebben wij om compromissen te sluiten met predikanten en kerken die met hun leerstellingen onze Israëlische broeders en zusters misleiden? Ik kan geen enkele reden vinden om een compromis te sluiten! En tegen die tijd zal iemand zeggen: “Nou, dominee Emry, u moet toegeven dat veel van die predikers meer over Jezus Christus prediken dan u, omdat u de hele tijd in het Oude Testament en de Profeten zit.”

En ik krijg deze kritiek van sommige mensen. Zij zeggen ook zoiets als: “Oh, Pastor Emry, je moet meer over Jezus preken zoals de Baptisten doen.” Nou, misschien kunnen we die beschuldiging beantwoorden door verder te lezen in ditzelfde hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinse christenen. Hier is wat Paulus zegt als hij zijn brief sluit. beginnend in vers 25:

“Aan hem nu die de macht heeft u te steken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat sinds het begin van de wereld geheim is gehouden, en door de geschriften van de profeten, volgens het gebod van de eeuwige God, aan alle volken bekend is gemaakt tot gehoorzaamheid van het geloof: Aan God alleen wijs, zij de glorie door Jezus Christus voor altijd. Amen.” Romeinen 16:25-27

Wat zegt Paulus in die laatste verzen? Hij verwijst in vers 25 naar het “evangelie en de prediking van Jezus Christus” en naar “de openbaring van het geheimenis”. En waar zegt hij dat de openbaring van het geheimenis vandaan komt? Het antwoord staat in vers 26: “Maar nu is openbaar gemaakt (of bekend gemaakt) door de Schriften der profeten.”

Oudtestamentische leer is gelijk aan geloof in Jezus Christus

Ik heb dit al eerder gezegd en ik zeg het nogmaals voor de nadruk: JE KUNT HET NIEUWE TESTAMENT PAS BEGRIJPEN ALS JE HET OUDE TESTAMENT BEGRIJPT! Paulus citeerde 56 keer passages uit het Oude Testament in de brief aan de Romeinen. Je kunt de brief aan de Romeinen niet begrijpen tenzij je teruggaat en de passages en de omringende verzen leest om te zien wat Paulus citeerde. Hij schreef aan christenen die de oude geschriften kenden, die hij citeerde. Dus citeerde hij misschien maar een zin, maar hij verwees naar een hele passage. Je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het Oude Testament.

In Romeinen 16:25-27 zei Paulus dat dit mysterie van de openbaring van de prediking van Jezus, het evangelie, enzovoort, nu bekend is gemaakt “door de schriften van de profeten naar het gebod van de eeuwige God, bekend gemaakt aan alle volken tot gehoorzaamheid van het geloof”.

We kunnen beter begrijpen wat Paulus hier zegt door naar Johannes 5 te gaan. In vers 39 zei Jezus tegen de Joden:

“Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben; en zij zijn het, die van Mij getuigen.” Johannes 5:39

Wat getuigde van Jezus Christus? De Oude Schriften volgens het dogma (leer) van Jezus Christus zelf.

Jezus zei tegen de Joden in de laatste twee verzen van datzelfde hoofdstuk:

“Want indien gij Mozes geloofd hadt, zoudt gij Mij geloofd hebben; want hij heeft van Mij geschreven. “Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij dan mijn woorden geloven?” Johannes 5:46,47

Jezus gaf in de verzen 46 en 47 twee leerstellingen:

1. Als u Mozes gelooft, zult u Jezus geloven.

2. Als je Mozes niet gelooft, zul je Jezus’ woorden niet geloven.

Dat zijn nu nieuwtestamentische documenten, nietwaar? Het zijn dogma’s omdat ze van Jezus zelf komen!

Hoe dwaas zijn wij om te zeggen, zoals zoveel predikanten doen, dat de Joden Mozes en de profeten geloven, maar dat zij niet geloven dat Jezus Christus de Messias was. JEZUS ZEI DAT DAT ONMOGELIJK WAS! Als zij Jezus niet geloven, dan geloofden zij duidelijk Mozes en de profeten niet, nooit en nu ook niet!

Als u een dubbel getuigenis wilt voor de gelovigen over deze zelfde leer, ga dan naar Lucas 16, dat het verhaal vertelt van de rijke man en Lazarus. De rijke man vroeg Abraham om Lazarus naar hem toe te sturen met water en Abraham zei dat er een grote kloof was. Dan gaat de rijke man verder in vers 27:

“Toen zei hij: Ik bid u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt: Want ik heb vijf broeders, opdat hij aan hen getuigenis aflegt, opdat ook zij niet in deze plaats van kwelling komen.” Lucas 16:27,28

In de volgende drie verzen is Abraham aan het woord, maar vergeet niet dat het Jezus is die het verhaal vertelt. Ik lees dus de leer van Jezus Christus zoals Hij deze woorden in Abrahams mond legt, als we verder gaan in vers 29:

“Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten, laat ze horen. En hij zeide: Neen, vader Abraham; maar indien er een uit de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. En hij zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook niet overtuigd worden, al is er een uit de doden opgestaan.” Lucas 16:29-31

Waarom geloofden de Joden Jezus Christus niet? Welnu, volgens deze twee getuigenissen in het Nieuwe Testament geloofden zij Jezus Christus niet omdat zij Mozes en de profeten niet geloofden.

Toch leren predikanten dat de Joden Mozes geloven, dat de Joden in dezelfde God geloven als wij, ook al hebben zij Jezus Christus niet aanvaard. Die predikanten zijn leugenaars, of ze het nu weten of niet! Zij zijn leugenaars omdat hun leer niet de leer van Jezus Christus in het Nieuwe Testament is.

Die predikanten die zeggen dat de Joden in dezelfde God geloven als wij, willen ons doen geloven dat het enige verschil alleen is dat hun ogen niet zijn geopend om Jezus Christus te aanvaarden.

We lezen echter al in Romeinen 16:18:

“Want dezulken dienen niet onze Here Jezus Christus, maar hun eigen buik; en bedriegen door mooie woorden en schone toespraken de harten der eenvoudigen.” Romeinen 16:18

Als we proberen om met dat soort mensen om te gaan, dan zijn we een partij voor hen die onze Israëlitische broeders misleiden met leerstellingen die niet uit het Heilige Woord van God komen.

Romeinen 15:4 vertelt ons:

“Want al wat vroeger geschreven is, is geschreven tot onze lering, opdat wij door geduld en vertroosting der Schriften hoop zouden hebben.” Romeinen 15:4

Wat was “te voren geschreven?” Mozes en de profeten, Psalmen en de geschiedenis van Israël – d.w.z. het Oude Testament – was “te voren geschreven”. En het woord “leren” in dat vers is hetzelfde als “doctrine” op andere plaatsen in het Nieuwe Testament.

Kunt u, na het lezen van deze passages, gemeenschap hebben met een prediker die beweert in Jezus Christus te geloven, maar leert dat het Oude Testament of de Oude Wet is afgeschaft? ALLEEN ALS U GELOOFT DAT GEMEENSCHAP BELANGRIJKER IS DAN LEER, ZOU U UW LEER KUNNEN COMPROMITTEREN.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>