• Home
  • Is doctrine belangrijk? – Paulus deed geen concessies aan de ware leer – Deel 5
8 januari, 2023
Sheldon Emry

Paulus deed geen concessies aan de ware leer

Handelingen 17 vanaf vers 16:

“Terwijl Paulus nu te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geroerd, toen hij zag dat de stad geheel aan afgoderij was overgegeven. Daarom twistte hij in de synagoge met de Joden, en met de godvruchtigen, en op de markt dagelijks met hen die hem ontmoetten. “Toen ontmoetten bepaalde filosofen van de Epicuristen, en van de Stoïcijnen hem. En sommigen zeiden, wat zal deze babbelaar zeggen? anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, omdat hij hun Jezus en de opstanding predikte.
“En zij namen hem en brachten hem naar de Areopagus, zeggende: Mogen wij weten wat deze nieuwe leer, waarvan gij spreekt, is? Want gij brengt sommige vreemde dingen in onze oren; wij willen daarom weten wat deze dingen betekenen.” Handelingen 17:16-20

Er staat nogal wat in die passage. Allereerst zag Paulus dat de stad overgeleverd was aan heidendom – aan de verering van valse goden. Heeft Paulus hiermee op enigerlei wijze een compromis gesloten? Hij legde zich niet zomaar bij hen neer en zei: “O, het is toch heerlijk om met jullie samen te zijn?” Nee! Er staat dat hij in de synagogen met hen “redetwistte”. Hij ging daadwerkelijk met hen in discussie om hen te laten zien dat zij het volgens de ware leer bij het verkeerde eind hadden.

Ten tweede erkenden de filosofen van de Epicuristen en Stoïcijnen dat de leer die Paulus onderwees nieuw was. Het was zeker niet zoals wat zij hadden gehoord. Waarom was het nieuw? Omdat Paulus hen Jezus en de opstanding predikte! Dat is een nieuwe leer voor elke religie. Geen andere religie dan het Christelijk geloof onderwijst Jezus en de opstanding.

Paulus probeerde geen gemeenschap te vormen met deze mensen. Als je probeert met de Joden en de heidenen om te gaan en met hen om te gaan, moet je onder andere de leer van de opstanding van Jezus Christus weglaten. Je zou dat zelfs moeten doen met sommige van de modernistische zogenaamde christelijke kerken. Ik heb begrepen dat een deel van zelfs de United Methodist Kerk predikanten hebben verklaard dat zij niet alleen NIET geloven dat Jezus uit een maagd is geboren, maar ook NIET geloven in Zijn opstanding.

Nu, kunt u zich het ultieme compromis voorstellen tussen hen die Jezus en de opstanding prediken en degenen met wie zij zouden kunnen samenwerken, als het niet fout gaat met de mensen die de godsdienst van het Jodendom aanhangen? De meeste Joden ontkennen absoluut, dat Jezus uit de dood is opgestaan. In feite schrijven ze zelfs boeken om te beweren dat er bedrog en trucage was rond Jezus’ opstanding. Zij beweren dat de discipelen het lichaam van Jezus hebben gestolen en verborgen om de mensen te laten geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan.

En toch hebben wij in Amerika een enorm aantal predikanten die zeggen dat zij in Jezus Christus en de opstanding geloven, maar zij draaien zich om en vertellen hun kudde dat als zij de mensen die Christus en de opstanding ontkennen niet toejuichen, gehoorzamen en helpen, God hen op de een of andere manier zal vervloeken. Hoe gek kun je worden in relatie tot de leer?

Deze Joodse christenen gaan tot het uiterste om gemeenschap te hebben in absolute, totale tegenstelling tot de ware doctrines die in de Bijbel staan!

De vraag is natuurlijk of wij überhaupt, op welke manier dan ook, gemeenschap moeten hebben met hen die Christus en Zijn opstanding ontkennen.

Ga naar Romeinen 15. Paulus begint zijn brief aan de Romeinse christenen af te sluiten:

“En ik ben er zeker van dat, wanneer ik tot u kom, ik zal komen in de volheid van de zegen van het evangelie van Christus. Nu smeek ik u, broeders, om de wil van de Heer Jezus Christus en om de liefde van de Geest, dat u samen met mij in uw gebeden voor mij tot God streeft, opdat ik van hen die in Judea niet geloven, verlost word, en dat mijn dienst die ik voor Jeruzalem heb, door de heiligen aanvaard wordt.”

Paulus zegt eigenlijk: “U bidt NIET dat ik met deze ongelovigen omga, maar dat ik van hen verlost word.”

“Dat ik met vreugde tot u mag komen door de wil van God, en met u verkwikt mag worden. De God van de vrede zij met u allen. Amen.” Romeinen 15:29-33

Denk hieraan: hoe belangrijk was deze gemeenschap met de ongelovigen voor Paulus? Hij vroeg hen om hem te bevrijden “van hen die niet geloven in Judea.” Nu, wij hebben veel mensen in het oude land “Judea” die niet geloven! Moeten we niet – zoals Paulus deed – bidden dat we “verlost worden van hen die niet geloven in het land Judea?” In plaats daarvan hebben we predikanten die zeggen: “Oh, die mensen die niet geloven in het land Judea zijn de belangrijkste mensen op aarde. Zij zijn speciaal. Zij zijn Gods oogappel. En als je niet alles doet om hen te helpen, zal God je vervloeken.”

Dat is precies het tegenovergestelde van wat Paulus bad – wat we net lazen in het Nieuwe Testament.

Met wie wilde Paulus gemeenschap hebben en verfrist worden? Hij zei “met u”, verwijzend naar de mensen aan wie hij schreef. En wie waren dat? Welnu, laten we Paulus’ eigen definitie lezen aan het begin van de brief aan de Romeinen, toen hij hen aansprak en beschreef wat voor soort mensen hij geloofde dat zij waren aan wie hij schreef:

“Onder wie ook gij de geroepenen van Jezus Christus zijt”:

En dan richt hij de brief:

“Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn: Genade en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Ten eerste dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, dat over uw geloof gesproken wordt in de hele wereld.” Romeinen 1:6-8

Paulus wilde verlost worden van hen die niet geloofden en hij wilde naar Rome komen om zich te verfrissen in de gemeenschap met hen van wie het geloof in de hele wereld bekend is.

Zouden wij, als christenen, geen gemeenschap willen hebben met hen die geloven in Jezus Christus, Zijn opstanding en de waarheden van de Heilige Schrift, in plaats van gemeenschap te zoeken met hen die compromissen sluiten en allerlei kwaad rechtvaardigen dat in strijd is met het Woord van God?

Ik plaatste een artikel over Jerry Falwell en de Moral Majority in mijn nieuwsbrief. Daarin stond dat zij hun bijeenkomsten niet openen met een gebed waarin de naam van Jezus wordt gebruikt en als reden werd gegeven: “We willen de Joden en andere niet-christenen niet beledigen tijdens bijeenkomsten van de Moral Majority.” Wat is dat? Dat is:

“Een vorm van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochenen; van dezulken wendt u zich af.” 2 Timoteüs 3:5

Ziet u, zij vrezen de mensen meer dan zij God vrezen en de reden kan zijn dat hun leer de mensen meer opbouwt dan God; daarom zouden zij natuurlijk de mensen meer vrezen dan God.

U hebt ongetwijfeld de argumenten gehoord voor de noodzaak van gemeenschap met andere kerkgroepen. Deze argumenten kunnen variëren van: “Zij zijn het eens met bijna alles wat wij leren, dus moeten wij met hen samenwerken”, tot het ultieme streven naar vereniging met de mensen van de zogenaamde “Joodse” godsdienst, die in feite Jezus Christus en de opstanding ontkennen. Op dat punt is het argument meestal: “We moeten met hen omgaan omdat zij Gods uitverkoren volk zijn. Als we niet met hen omgaan, zal God ons vervloeken.”

Maar laten we eens kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat is het belangrijkst – leer of gemeenschap? Zie deel 6

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>