• Home
  • Is doctrine belangrijk? – De gemeenschap moet een leer hebben – Deel 4
8 januari, 2023
Sheldon Emry

De gemeenschap moet een leer hebben

Laten we teruggaan naar Handelingen twee. Dit is HET hoofdstuk dat misschien wel het meest bekend is, vooral onder de Pinksterbeweging en onder de meeste fundamentalisten, of mensen die al langer in een kerk zitten. Algemeen wordt geleerd dat dit het begin was van “het kerkelijk tijdperk” of “het christelijk tijdperk”, toen met Pinksteren de geest werd uitgestort. En de mensen werden bekeerd en werden uiteindelijk christenen, het begin van wat wij noemen, het christelijke tijdperk of het tijdperk van de christelijke kerk.

Wij, die begrijpen dat wij het volk Israël zijn, zien dit als het begin van de roeping van Israël uit het heidendom. Israël werd afgewend van de valse godsdiensten tot de ware leer van Jezus Christus.

Petrus eindigde de preek over Jezus voor deze mannen:

“Laat dan het ganse huis Israëls zeker weten, dat God diezelfde Jezus, die gij gekruisigd hebt, tot heer en Christus gemaakt heeft”. Handelingen 2:36

De samenvatting van de allereerste preek die deze discipel met Pinksteren tot deze mensen hield, aan wat wij het begin van de christelijke jaartelling noemen, was dat God Jezus zowel tot Heer als tot Christus had gemaakt. . Daarom moeten we aanvaarden dat een basisleer van ons christelijk geloof is dat Jezus de Heer is, of de Verlosser, of de Redder of de Messias. Je kunt je daar niet van afkeren, anders gooi je de hele preek van Petrus in Handelingen twee weg!

Dan lezen we vanaf vers 37:

“Toen zij dit hoorden, werden zij in hun hart gestoken en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: Mannen en broeders, wat zullen wij doen? “Petrus zei tegen hen: Bekeert u en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

“Want de belofte is aan u, en aan uw kinderen, en aan allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, zal roepen. En met vele andere woorden heeft hij getuigd en vermaand, (met andere woorden, hij bleef op die manier doorgaan.) zeggende: Redt u van dit verderfelijk geslacht. En zij, die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en nog diezelfde dag werden hun ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” Handelingen 2:37-41

Het uitstorten van de Geest op deze Pinksterdag was een wonderlijke zaak in de geschiedenis van het christendom.

Daarmee kwam ook de prediking van de leer die de basis legde dat Jezus Christus Heer en Christus was over het huis van Israël, en het begon dit nieuwe tijdperk van de terugkeer van de harten van het volk naar de vaderen. Het volk ontving de leer graag en velen werden aan de groep toegevoegd.

“En zij bleven standvastig in de leer der apostelen en in de gemeenschap, en in het breken van het brood, en in de gebeden.” Handelingen 2:42

Verlieten zij de leer voor de gemeenschap of hadden zij gemeenschap onder de leer? Ziet u het verschil hier? Er staat “zij bleven standvastig in de leer van de apostelen en in de gemeenschap.” DE LEER WAS DE BASIS VAN DE GEMEENSCHAP – NIET ANDERSOM!

Ik denk niet dat de mensen die ons proberen te overtuigen dat we onze leer moeten opheffen of annuleren zodat we… “gemeenschap” hebben, allemaal slechte of verdorven mensen zijn. Ik denk dat ze dit thema hebben gehoord van “gemeenschap” en het klinkt goed voor hen. Tenslotte zijn wij geen eenzame mensen… in grote mate. Wij houden van andere mensen. We genieten van andere gezinnen en kinderen, en we zijn een gezellig volk. Het lijkt erop dat gemeenschap een groot doel is. Daarom, denken veel mensen, dat we een compromis moeten sluiten met onze leer. Ik denk dat ze dit thema hebben gehoord over “gemeenschap” en het klinkt goed voor hen in de oren.

Tenslotte zijn wij geen eenzame mensen… in grote mate. Wij houden van andere mensen.

We genieten van andere gezinnen en kinderen, en we zijn een gezellig volk. Het lijkt erop dat gemeenschap een geweldig doel is. Daarom denken veel mensen dat we een beetje moeten aanpassen met onze christelijke doctrines. “Wat doet dat pijn?” vragen ze.

Het antwoord op die vraag is dat het de leer schaadt! Zoals we zo vaak hebben gezien, als we aandringen op gemeenschap met andere kerken die het niet eens zijn met al van onze doctrines, gebeurt daar al snel hetzelfde… wat wij zien in de denominaties. DE PREDIKANTEN VERMIJDEN SOMMIGE LEERSTELLINGEN TE PREDIKEN OMDAT DEZE DOCTRINES DE LEDEN VAN DE GEMEENSCHAP KWETST!

Je kunt zien dat de gemeenschap de doctrine kan vernietigen, terwijl doctrine echte… gemeenschap opbouwt.

Christenen weigerden te stoppen met het prediken van Jezus en zijn leer.

Hier, in Handelingen TWEE, is het begin van ons christelijk geloof. Dit is de dag waarop het allemaal begon. Er staat vervolgens dat zij toen zowel de leer als gemeenschap hadden. Wat gebeurde er toen zij standvastig bleven in de leer en de gemeenschap van de apostelen?

“En er kwam vrees over iedere ziel; en vele wonderen en tekenen werden gedaan door de apostelen.” Handelingen 2:43

Ziet u, zij bleven trouw aan de leer en God zegende wat zij deden. Ik zou zeggen dat heel weinig kerken of predikanten die compromissen sluiten met hun dogma’s, op grond van de behoefte aan gemeenschap, ooit een ander groots werk doen dan veel mensen om zich heen verzamelen. En zij beschouwen dat waarschijnlijk als een groot werk. Maar, zie je, daarmee wordt de leer niet verkondigd aan Israël!

In Handelingen vijf zijn de apostelen al een tijdje aan het prediken en zijn er enkele wonderen gebeurd. Dan lezen we vanaf vers 24:

“Toen nu de hogepriester en de overste van de tempel en de overpriesters deze dingen hoorden, twijfelden zij aan hen waartoe dit zou leiden. Toen kwam iemand en zei tegen hen: “Zie, de mannen die gij gevangen hebt gezet, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de aanvoerder met de officieren, en bracht hen zonder zonde; want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd zouden worden. En toen zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad; en de hogepriester vroeg hun: Zeggende: Hebben wij u niet streng bevolen, dat gij in deze naam niet zoudt onderwijzen? En ziet, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer, en beoogt het bloed dezer man over ons te brengen.” Handelingen 5:24-28

Wat gebeurde er in zeer korte tijd met deze mensen die standvastig bleven in de leer? ZIJ VULDEN DE STAD MET HUN LEER! En zij brachten de woede en de woede van de farizeese religieuze/politieke leiders van hun tijd over zich. Deze leiders zeiden: “We hebben jullie gezegd niet in Jezus Christus’ naam te prediken, en nu hebben jullie de hele stad gevuld met jullie leer.”

“Toen antwoordden Petrus en de andere apostelen en zeiden: Wij moeten God gehoorzamen en niet de mensen. De God van onze vaderen verhief Jezus, die gij doodde en aan het kruis hing. Hem heeft God met zijn rechterhand verheven tot een Vorst en een Redder, om Israël berouw te geven en zonden te vergeven. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen; zo ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzamen.” Handelingen 5:29-32

In de herfst van 1982 zag ik drie predikers Menahem Begin (Israëlische premier) interviewen in Israël, op het hoogtepunt van de slachting in Libanon. Die predikers waren vol lof over hem en vertelden hem wat een geweldige man hij was en hoe geweldig zijn volk was, enzovoort. Dit ging ongeveer een uur door met heen en weer gepraat tussen hem en deze drie predikers.

Helemaal aan het eind van het gesprek vroeg een van de predikanten, zeer verontschuldigend, of hij mocht afsluiten in gebed en bidden voor Begin en zijn volk. Begin knikte bevestigend en de drie predikanten bogen hun hoofd. Terwijl de dominee bad, zat Begin daar op de bank en keek hem alleen maar aan. Hij boog nooit zijn hoofd of sloot zijn ogen of wat dan ook. Hij keek gewoon naar hen tijdens het gebed. En de dominee bad een heel lang gebed, waarin hij vroeg om Gods zegen over zijn volk, de Joden, en voor Begin, enzovoort. Toen hij het gebed beëindigde, beëindigde hij het ZONDER de naam van Jezus Christus. Hij zei alleen, “Amen.”

Wat deed die man? Hij gehoorzaamde mensen in plaats van God. In Handelingen vijf zeiden de Farizeeën in vers 28 tegen Petrus en de rest van de apostelen: “Hebben wij u niet streng geboden dat u niet in deze naam mag onderwijzen?” Met andere woorden, “U mag de naam van Jezus Christus niet gebruiken. Wij hebben u dat gezegd en u gebruikt hem hier in Jeruzalem onder dit volk.”

En Petrus antwoordde niet zomaar, “We moeten God gehoorzamen in plaats van mensen.” Weet je wat hij deed? Hij deed veel meer. Hij hield een preek over Jezus Christus voor die Joodse Farizeeërs! Hij zei niet alleen tegen zijn medepredikers en discipelen dat ze God moesten gehoorzamen in plaats van de Joodse Farizeeën. Hij hield een preek voor de Joodse Farizeeën. Het is maar drie of vier verzen lang, maar hij preekte tot hen over Jezus Christus.

Als die drie predikanten in dat gesprek met Menahem Begin hadden willen doen wat God van hen verlangde, dan hadden ze na afloop van hun gesprek over de situatie in Libanon en Israël, ongeacht hun mening over Begin en het volk, een getuigenis en een preek over Jezus Christus moeten houden voor die mensen.

Jezus Christus aan die mensen. Maar toen zij zich medeplichtig maakten aan de antichristen, lieten zij zien dat zij die mensen meer vreesden dan God. Welnu, als zij mensen meer verheerlijken en vrezen dan God, is dat het bewijs dat er iets mis moet zijn met hun prediking.

Is het niet waarschijnlijk dat hun volgelingen hetzelfde zullen doen? Zullen hun volgelingen niet ook mensen vrezen boven de vrees voor God?

Petrus en de apostelen preekten natuurlijk over Jezus. Zij zeiden: “De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij gedood en aan het kruis gehangen hebt.” Met andere woorden, ze predikten de opstanding. “Hem heeft God met zijn rechterhand verheven tot prins en redder. Zij predikten dat Jezus de verlosser was door zijn dood en opstanding. Ze vertelden ook de reden daarvoor: “Want om Israël berouw te geven en berouw van zonden. En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen.”

De apostelen wisten dat deze doctrines waar waren en ze zouden hun leven riskeren om ze recht te prediken aan de mensen die hen met de dood bedreigd hadden omdat ze zulke doctrines predikten.

Dit is een zeer korte preek, maar alles staat erin. Het is een samenstelling van het hele verhaal van Jezus Christus en Israël in slechts drie of vier verzen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>