• Home
  • Is doctrine belangrijk? – Gehoorzaamheid brengt kennis van de leer – Deel 3
8 januari, 2023
Sheldon Emry

Gehoorzaamheid brengt kennis van de leer

Spreuken vier begint in vers één:

“Hoort, gij kinderen, het onderricht van een vader, en let op om verstand te kennen. Want ik geef u een goede leer, laat mijn wet niet varen.” Spreuken 4:1,2

Hier spreekt Salomo natuurlijk door de geest van God, dus Salomo verwijst niet naar zijn eigen wet. Hij verwijst naar naar Gods wet. Daarom heeft een goede leer iets te maken met het horen van Gods wet. Denk eraan, Jezus zei dat als je probeert zijn wil te doen, dan zal Hij je openbaren of de leer de waarheid is of niet.

“Geef onderricht aan een wijs man, en hij zal nog wijzer worden; onderwijs een rechtvaardig man, en hij zal in geleerdheid toenemen.” Spreuken 9:9

Het woord “wijs” betekent ook ” rechtvaardig “.

De laatste zin zou kunnen luiden: “leer een rechtvaardig mens en hij zal toenemen in DOCTRINE.” Merk nogmaals op, hij is rechtvaardig; DAN neemt hij toe in de leer. Dit is hetzelfde patroon dat Jezus onderwees. Denk eraan, Jezus zei:

“Als iemand zijn wil doet (Gods wil), zal hij de leer kennen, of die van God is, of dat ik van mijzelf spreek.” Johannes 7:17

Als een man Gods wil doet, maakt hem dat een rechtvaardig mens. In Spreuken heeft Salomo het paard weer voor de wagen gespannen, in plaats van andersom. De implicatie is dat gehoorzaamheid wordt beloond met leren, terwijl wij misschien ten onrechte dachten dat leren werd beloond met gehoorzaamheid. Om dit te illustreren
veel christenen zijn wel eens een persoon tegengekomen die de Bijbel waarschijnlijk veel beter kent dan zij; en toch is hij een zeer boosaardig, verdorven persoon en kan hij de Bijbel zelfs gebruiken in zijn eigen persoonlijke voordeel, terwijl hij de Bijbel verkeerd onderwijst. Jack Van Impe is trouwens een van degenen die de hele Bijbel uit zijn hoofd kan citeren! Maar, als je de leer van Jack Van Impe gaat onderzoeken, klopt die niet met wat de Bijbel zegt.

Een ander voorbeeld is een lokale man die enkele jaren geleden op de radio was, wiens bijnaam “De Wandelende Bijbel” was. Hij preekte in verschillende kerken in Californië, Arizona en andere plaatsen in het land, en demonstreerde zijn geheugen van de Bijbel door leden van het publiek het hoofdstuk en het vers te laten noemen, waarna hij het citeerde. Of zij citeerden het vers en hij gaf het hoofdstuk en het vers. Hij had de hele Bijbel uit zijn hoofd geleerd – alle 66 boeken! En toch leerde hij dat de Joden Israël waren; dat wij heidenen waren; dat de opname spoedig zou plaatsvinden; dat er zeven jaren van verdrukking zouden komen voordat Jezus Christus zou terugkeren. Hij onderwees alle valse doctrines van de pinksterbeweging en fundamentalisten, en toch kende hij elk woord in de Bijbel uit zijn hoofd en kon hij jou elk hoofdstuk en vers vertellen, waar het stond.”

Het gaat er dus niet om dat je het gewoon weet, en dat de gehoorzaamheid later komt. Salomo zei (Spreuken 9:9), gehoorzaam God en dan zal Hij zijn schatten voor je openen. Hij zal zijn wijsheid en kennis voor je openstellen.

“De wijze van hart zal verstandig genoemd worden; en de zoetheid der lippen vermeerdert de geleerdheid (DOCTRINE).” Spreuken 16:21

Wie wijs is, staat weer in verband met de leer.

“Het hart van de wijze leert zijn mond, en voegt geleerdheid (DOCTRINE) toe aan zijn lippen.” Spreuken 16:23

Wie wijs is, leert de leer. Natuurlijk besef je dat wanneer het woord “leer” in de Bijbel wordt gebruikt, het de WARE leer betekent. De enige keer dat je zou zeggen wat VALSE leer is wanneer je het woord “vals” voor het woord zet. Als er “doctrines” staat, betekent dat Gods ware doctrines.

Israël zal worden gecorrigeerd door het leren van de leer

Laten we nog één passage uit het Oude Testament bekijken. Jesaja 29 en 30 zijn eindtijdprofetieën – waarvan sommige niet zijn uitgekomen en andere nu wel. Maar hoe dan ook, hij vat een einde-tijdperk profetie samen:

“Daarom zegt de Heer, die Abraham verlost heeft, over het huis van Jakob: Jakob zal nu niet beschaamd worden, noch zal zijn gezicht nu bleek worden.” Jesaja 29:22

Dit is na de bevrijding van Jakob Israël aan het einde van het tijdperk. Hij zal niet bang zijn of zich schamen voor zijn God.

“Maar wanneer hij zijn kinderen, het werk van mijn handen, in het midden van hem ziet, zullen zij mijn naam heiligen, en de Heilige van Jakob heiligen, en de God van Israël vrezen. Ook zullen zij, die van geest afdwaalden, tot inzicht komen, en zij, die murmureerden, zullen de leer leren.” Jesaja 29:23,24

Denk daar eens over na. Hij vat de correctie, de ommekeer, de verlossing en de redding van Israël aan het einde van het tijdperk samen door te zeggen dat zelfs zij die dwalen, tot inzicht zullen komen en de leer zullen leren. Zij zullen tot het juiste begrip van Gods woord komen als Hij hen redt aan het einde van het tijdperk. Het betekent duidelijk, heel eenvoudig, dat het onderwijzen van de juiste leer zal gebeuren aan hen die in dwaling zijn. Zij zullen door God, of door iemand anders, onderwezen moeten worden om hun dwaling te corrigeren.

Drie belangrijke vragen

Nu, hier zijn drie vragen. Denk er goed over na, en we zullen de antwoorden vinden in onze studie.

1. Als een man of een natie in dwaling is (dat wil zeggen in zonde en in ongehoorzaamheid aan de ware leerstellingen van God), welke van de volgende dingen zal dan geneigd zijn om de man of de natie te corrigeren?

a. Een overeenkomst tussen predikanten om niet te twisten over verschillen in leer, maar om daarover te zwijgen en te zwijgen over leerstellige verschillen, zodat zij gemeenschap kunnen hebben.

b. Een gevecht over welke leer waar is, waarbij de mensen gedwongen worden naar beide kanten van de zaak te luisteren.

Met andere woorden, moeten we ons uitspreken en prediken wat we weten dat waar is of moeten we gewoon stil zijn en proberen gemeenschap te hebben? Wat zal hen de ware leer leren? Wat zal hen bekeren van dwaling?

Denk daaraan als je de predikanten hoort zeggen: “Laten we het hier maar rustig houden. We weten dat we veel meningsverschillen hebben, maar we moeten geen ruzie maken, want we zijn tenslotte allemaal broeders.”

2. Zouden de mensen zelfs de ware leer horen als de predikanten die het wisten zich terugtrokken uit angst de andere predikanten te beledigen?

3. Hoeveel van u hebben ooit gehoord van een predikant die een valse leer verkondigt en zich terugtrekt van ZIJN leer voor de gemeenschap?

Ziet U, DE COMPROMIS WORDT ALTIJD VERWACHT VAN DE ZIJDE DIE DE WAARHEID HEEFT!

Ik heb enige specifieke, duidelijke kritiek gehad van mensen die tegen mij zeiden: “Oh dominee Emry, u blijft maar preken tegen de Opname en het enige wat u doet is het tegenwerken van al die geweldige pro-opname predikanten en dominees die niet beter weten”. De implicatie is dat ik mensen niet moet laten zien dat het een valse leer is omdat ik hun gevoelens kwets en dan zullen ze niet met me willen samenwerken.

Niemand stelt ooit voor dat ze stoppen met het prediken van de opnameleer zodat ze Emry niet tegen zich in het harnas jagen! Denk daar nu eens over na!

DE IMPLICATIE IS ALTIJD DAT DEGENE DIE DE WAARHEID PREDIKT DEGENE IS DIE COMPROMISSEN MOET SLUITEN. Ik denk dat het in onwetendheid wordt gedaan door christelijke mensen die weten dat het de waarheid is, maar ze zijn getraind om te denken dat gemeenschap belangrijker is dan de leer.

Er zijn veel geïsoleerde gezinnen en ik voel met hen mee – en ik begrijp hun situatie – die zullen zeggen: “Nou, we weten dat de kerk valse leer onderwijst, maar onze kinderen hebben gemeenschap nodig.” En dus gaan ze naar een kerk waarvan ze weten dat de dominee een valse leer verkondigt, maar ze willen dat hun kinderen gemeenschap hebben met andere christenen. En wat gebeurt er? Hun kinderen groeien op met een valse leer, omdat ze een compromis hebben gesloten met de valse leer, in een poging om gemeenschap te krijgen in plaats van de ware leer.

Je ziet de mogelijkheid dat de ware leer belangrijker is dan de gemeenschap. En je zult dit meer zien als we weer teruggaan naar het Nieuwe Testament.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>