• Home
  • Homoseksualiteit & Genderneutraliteit
15 juni, 2023
Sieuwerd Isachastra

Er is vandaag de dag veel gezeur en gesodemieter omtrent homoseksualiteit en genderneutraliteit. Een groot deel van onze ongelovige volk weten heel goed dat er in de Bijbel staat dat God homoseksualiteit verbiedt. Maar dat is natuurlijk nog maar het halve verhaal van dit korte betoog.

Romeinen 1:26-27 “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.”

We lezen direct aan het begin van deze tekst dat God hen zelf heeft overgegeven aan schandelijke lusten. Wanneer doet God dit? Want wij hebben een genadige God en dit is niets iets wat Hij zomaar zou toelaten. Je moet toch wel ernstig hebben gezondigd als je dit klaar krijgt bij God waarbij Hij jou aan schandelijke lusten heeft overgegeven.

In vers 25 lezen we het volgende: “Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”

Om deze reden heeft God hun dus overgegeven aan schandelijke lusten. Het gaat dus om mensen die de waarheid heus wel kennen maar deze opzettelijk verwerpen, of laten we zeggen; vervangen met menselijke wetten. Want vanbinnen beseffen ze heel goed dat het niet goed is. Met menselijke wetten bedoel ik dus de aardse beest/systeem wetten, de wetten die onze regeringsleiders hebben gemaakt. Want zij keuren homoseksualiteit goed en promoten het zelfs. Ook de genderneutraliteit, waarbij dragqueens al voorlezen bij scholen, wordt gewoon zonder schaamte gepromoot.

Homoseksualiteit wordt tegenwoordig gezien als geaardheid waarmee ze zogenaamd mee geboren zijn. Dat is natuurlijk de grootste onzin ooit! Maar natuurlijk verspreiden die ziekelijke lusten ook steeds meer naar onze kinderen toe. FVD(Forum van Democratie) liet een tijdje geleden een boek zien wat gewoon op school wordt uitgedeeld, daarin worden jonge kinderen al blootgesteld aan seksuele zonden. Pedofilie is de laatste stap die men wil legaliseren. Er is gelukkig heel veel weerstand tegen pedofilie. Maar je merkt nu al in veel boeken en op scholen dat een jong kind gerust seks kan hebben met een volwassen iemand.

Mijn moeder waarschuwde ons vroeger altijd dat deze tijd zat aan te komen. “Kinderen, wanneer de homo’s zich roeren dan roeren de pedofielen zich ook, want die willen dan ook hun zin krijgen”. En ze kreeg ook nog gelijk!

Identiteitsloze generatie

De vraag rijst nu; waarom doet men ons dit aan? Wie zich een beetje verdiept heeft in de Joodse Talmoed zal ook zeker begrijpen waar al deze tegennatuurlijke praktijken vandaan komen. De Joodse Talmoed leert dat seks hebben met lijken, meisjes van 3 jaar oud en seks hebben met dieren volkomen normaal zijn. Ook homoseksualiteit, seks met kleine jongetjes, worden gewoon goedgekeurd in de Joodse Talmoed.

Voor de vaste bezoeker/lezer van onze website zal het inmiddels wel duidelijk zijn dat er een strijd wordt gevoerd tegen de blanke bevolking. Zij willen onze identiteit uitwissen. Dit gebeurd op twee manieren:

1. Rassenvermenging
2. Het stimuleren van homoseksualiteit en genderneutraliteit.

Met deze twee hoofdpunten proberen zij onze identiteit uit te wissen. Het aantal zuivere blanke nakomelingen krimpt steeds meer. Het aantal vermengde huwelijken is meer dan verdubbeld, ik spreek hier alleen nog over Nederland. Steeds meer homoseksuelen en steeds meer mensen die genderneutraal willen zijn. Dit zijn allemaal manieren om onze identiteit af te pakken. Op deze manier komt er geen nageslacht meer en sterven vele families uit. Zonder zuivere nakomelingen wordt een ras langzaam uitgeroeid. Daarmee creëer je een identiteitsloze generatie.

In een verkeerde lichaam geboren?

Door te zeggen dat je in een verkeerde lichaam bent geboren is een beschuldiging naar God toe. Het volgende tekstgedeelte uit Romeinen laat in feite het scheppingsverhaal zien van de mens(adamiet). Onthoudt ook dit: Wij zijn niet geschapen, wij zijn geboren. Maar God zegt in feite in de volgende tekstgedeelte dat Hij de mens(adamiet) goed heeft geschapen.

Romeinen 9:20 “Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?”

De geboetseerde is de mens(adamiet) en de boetseerder is God. Deze tekst laat in feite zien dat wij God niet moeten tegenspreken als het gaat om waarom de één als meisje wordt geboren en een ander als een jongen. Waarom zou je God in twijfel trekken als het gaat om de schepping wat God goed en mooi heeft gemaakt? Dat is precies wat men nu doet. De eerste mensen(adamieten) die werden geschapen kregen weer kinderen en daaruit kwamen ook weer kinderen. God heeft het natuurlijke proces van vermenigvuldigen goed gemaakt.

Ben je geboren als jongen of meisje? Dan behoren wij dit te accepteren. Nogmaals “Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?”. God heeft het proces van geboren worden goed gemaakt. Door te zeggen dat je in een verkeerde lichaam bent geboren is niets anders dan rebelleren tegen je Schepper!

Genesis 1:27 “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.”

Genesis 1 vers 27 moet toch wel heel duidelijk zijn dat God twee verschillende geslachten heeft geschapen, man en vrouw. Welk recht hebben wij om te zeggen dat God alles verkeerd heeft geschapen? Waarom zouden wij dus gaan twijfelen dat de één als jongen wordt geboren en de ander als een meisje? In vers 27 geeft God mannen en vrouwen een opdracht:

“En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.”

God gaf mannen en vrouwen de opdracht om de aarde te vullen met HUN nageslacht! Zij moesten zich voortplanten om zo het evenbeeld van God op aarde steeds meer te verspreiden. In die tijd was het ook heel gebruikelijk dat er soms wel meer dan 10 kinderen per gezin werden geboren. Tegenwoordig noemen ze dat een schande. Waarom is het een schande om jouw blanke nageslacht in stand te houden door 10 kinderen te hebben? Velen zien het als abnormaal wanneer iemand tegenwoordig meer dan 10 kinderen heeft. Maar zij vergeten wel dat het een Bijbelse opdracht is om jezelf voort te planten.

Alleen man en vrouw zijn instaat om kinderen te wekken. Twee mannen kunnen volgens Gods natuurwetten geen kinderen wekken en twee vrouwen kunnen dat ook niet. Een kind kan geen twee vaders of twee moeders hebben. Man en vrouw zijn samen aangesteld door God om kinderen te verwekken. In genesis 2:24 lezen we het volgende:

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.”

Het moet toch wel heel duidelijk zijn dat hier staat dat de man de vrouw zal aanhangen en geen man! De natuur om ons heen bewijst het ook. Heb je twee leeuwen al eens zien paren? Dat is nog nooit gebeurd! Heb je een leeuw al eens met een wolvin zien paren? Heb je een Hyena al eens zien paren met een leeuw of met een hond? Nee toch? Nee deze dieren houden het bij hun eigen soort. Dit moet toch wel heel duidelijk zijn hoe het werkt.

Wat zegt Paulus?

Efeziërs 5:31 “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.”

Ook Paulus bevestigd maar weer dat alleen man en vrouw tot één vlees kunnen worden. In een korte artikel van Adam de Witt wordt uitgelegd wat er gebeurd als een vrouw zwanger raakt van haar man. DNA van de man komt in de bloedbanen van de vrouw via de baarmoederwand. Daarom dat Paulus dus ook zegt dat zij tot één vlees zullen zijn. Tussen twee mannen of twee vrouwen kan zo’n proces nooit plaatsvinden, omdat God het gewoonweg zo niet bedoeld heeft.

Ik neem jullie mee naar een volgende tekstgedeelte:

1 Timotheüs 3:12 “Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren.”

Je kon alleen diaken zijn als je een vrouw en een gezin had. Had je dit niet dan kwam je ook niet in aanmerking voor deze functie. Maar wat doen kerken tegenwoordig steeds meer? Zij zegenen homoseksuele mannen in als diaken of oudste. De Filadelfia Gemeente in Zwaagwesteinde heeft tot voor kort homoseksuele oudsten ingezegend en aangesteld. Toen deze dienst bezig was werd het geluid uit gezet. Ze streamden deze dienst via Youtube. Blijkbaar mocht de buitenwereld niet weten dat er homoseksuelen werden ingezegend als oudsten. Dit bewijst maar eens weer dat de voorganger van deze kerk heus wel wist dat het volgens de Bijbel niet juist was. Maar in plaats van de inzegening te stoppen ging hij gewoon door hiermee. Dit noemt de Bijbel “Rebelleren tegen God”. Hiermee heeft die kerk laten zien dat zij schijt hebben aan Gods volmaakte wetten.

Sommigen vroegen ook wel eens aan mij “wat als jij kinderen zou krijgen die homoseksueel zijn?”. Mijn antwoord was “Dat zal niet gebeuren. Deze tegennatuurlijke praktijken worden gecreëerd en gepromoot op school, TV, tijdschriften en radio”. Natuurlijk krijg je vervolgens boze gezichten te zien omdat mijn antwoord hun vraag niet bevredigde. God beschermt degene die beslist niet mee wil doen aan tegennatuurlijke praktijken. Dat is iets wat God heeft beloofd.

Wat moeten ouders doen met een zoon die zij niet kunnen bestieren?

Deuteronomium 21:18-21 “Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van zijn woonplaats, en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israel zal dit horen en vrezen.”

Ik hoor mensen nu al roepen “Ja maar dat was het oude testament. Jezus heeft die wetten vervuld en weggedaan”. In eerdere studies van ons hebben wij laten zien dat Jezus nooit de wet heeft weggedaan. Hij heeft enkel de straf van de wet op zich genomen, meer niet. Dit betekend niet dat Hij de wetten heeft weggedaan. Het offeren van dieren is het enige wat werd afgeschaft omdat Jezus het unieke bloedoffer was.

Laat deze tekst van Deuteronomium een goede waarschuwing zijn. Gods wetten zijn niet van vroeger en zijn nog even geldig als duizenden jaren geleden. Wat doet een zoon die homoseksualiteit bedrijft? Juist, hij is ongehoorzaam! Indien hij zich niet afkeert van zijn praktijken en blijft volharden dan is er sprake van een doodstraf.

Onder het mom van liefde mogen dingen niet worden goedgekeurd wat God ten zeerste verbiedt volgens Zijn volmaakte wetten. Maar dat is wat er tegenwoordig wel gebeurt! Onder het mom van liefde worden deze tegennatuurlijke praktijken goedgekeurd. Dit noemen we ook wel “Misbruik maken van de liefde”.

Sommige mensen zullen nu wel tegen mij zeggen “Jij hebt maar een harde, liefdeloze God”. Nee, God is volmaakt! Zijn wetten zijn volmaakt! Indien je het kwaad niet uitroeit zal deze zich steeds meer verspreiden onder het volk en voor je het weet wordt de rest van het volk ook besmet met dezelfde zonden. Hopelijk is het nu een beetje duidelijk geworden hoe God er tegenover staat wat betreft de tegennatuurlijke praktijken. Ook rassenvermenging is een gruwel in Gods ogen!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>