• Home
  • Het is tijd – De sabbat – Vijf dagen meer
6 december, 2022
Adam de Witt

God gaf elke maand 30 dagen, maar omdat het jaar niet 12 x 30 (namelijk 360 dagen) is, maar 365 en een beetje, worden er nog 5 dagen bijgeteld. Maar niet zoals de Egyptenaren die de 5 aan het einde van het jaar toevoegden. God beval dat de eerste dag van de herfstmaand (de 7e maand), op dezelfde manier moest beginnen als het jaar begon, namelijk op ééndag van de maand, en het moest ook een sabbat zijn. Om dit te doen werden 3 dagen toegevoegd aan de voorgaande maand, Raspmaand, anders zou de laatste week 3 dagen te kort zijn. We zien op de jaarteller dat de 27e Raspmaand op een sabbat valt, eendag. De 30e valt dus op een Vierdaagse. Dit betekent dat VIJFDAG, ZESDAG en ZEVENDAG zouden ontbreken als er geen 3 dagen bij zouden komen. Hierdoor kan de nieuwe maand ingaan op een eendag de 1e. Zo heeft de Raspmaand 33 dagen.

De laatste maand van het jaar, Zoogmaand, volgt hetzelfde patroon als de Raspmaand. In beide gevallen moeten de zevende maand en de eerste maand op de eerste eendag beginnen. Omdat het jaar geen keurige 365 dagen telt, zien we dat de 12e maand 32 dagen lang is. Deze twee dagen meer, betekent dat het jaar eindigt met een keurige zeven dagen cyclus en het nieuwe jaar heel netjes begint met eendag de eerste. Dit is een zeer handige jaartelling, een die een Caesar van ’s werelds grootste klassieke Julianus, niet kon overtreffen, noch een kerkhoofd, Paus Gregorius. Toch horen we predikanten van de kerk, zelfs identiteitsvoorgangers, zeggen dat Jezus de perfecte jaartelling van zijn vader heeft afgeschaft om ons een pauselijke jaartelling te geven en dat varkens kunnen vliegen.

Om de bewering te staven dat de 7e maand op de eerste eendag moest beginnen, lezen we dit;

Leviticus 23:23-25 En de Here sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: In de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkteken van het blazen der bazuinen, een heilige samenroeping. Gij zult daarin geen dienstbaar werk doen, maar gij zult de Here een vuuroffer offeren.

Numeri 29:1 En in de zevende maand, op den eersten dag der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; gij zult geen dienstbaar werk doen; het is u een dag van het blazen der bazuinen.

Ezra 3:6 Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de Here brandoffers te offeren, maar het fundament van de tempel des Heren was nog niet gelegd.

Nehemia 8:1-2 En al het volk werd verzameld als één man tot de straat, die voor de waterpoort is, en zij spraken tot Esdras, de schriftgeleerde, om het boek der wet van Mozes te brengen, die de Here aan Israël geboden had. En Ezdras, de priester, bracht de wet voor de gemeente, mannen en vrouwen, en allen, die horen konden, met verstand, op den eersten dag der zevende maand.

Nehemia 8:9-11 En Nehemia, die de Tirshatha is, en Ezra, de priester, de schriftgeleerde, en de Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tot het ganse volk: Deze dag is de Here, uw God, heilig; treur niet, en ween niet. Want het ganse volk weende, toen het de woorden der wet hoorde. Toen zeide hij tot hen: Gaat heen, eet het vette en drinkt het zoete, en zendt porties tot hen, voor wie niets bereid is; want deze dag is heilig voor onzen Heere; en weent niet, want de vreugde des Heeren is uw sterkte. En de Levieten stelden het ganse volk gerust, zeggende: Vreest niet, want deze dag is heilig, en weest niet bedroefd.

Wel, dat is vrij duidelijk, ik denk dat de zevende maand begon op een eendag, de eerste van de maand.

Deze wetten zorgen ervoor dat de sabbatcyclus elke week, elke maand, elk jaar intact blijft en dat de eerste dag van het jaar en de eerste dag van de tweede helft van het jaar altijd op een sabbat vallen, zonder de sabbatcyclus te veranderen! Probeer eens een betere jaarteller uit te werken!

In de zevende maand begint een andere reeks feesten die ten dele de cyclus van de eerste helft van het jaar weerspiegelen. De tweede helft van het jaar moet (mede door de betekenis van de feesten) een plooi, of een spiegel, zijn van de eerste helft van het jaar, maar op een hoger niveau. Het is als het ware een nieuw begin, wat leidde tot het idee dat het begon op een secundaire nieuwjaarsdag.

Leviticus 23:26-31 En de Here sprak tot Mozes, zeggende: Ook op dentzelven dag dezer zevende maand zal een verzoendag zijn; het zal u een heilige samenroeping zijn, en gij zult uw zielen verdrukken, en een vuuroffer den Here offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is een verzoendag, om verzoening voor u te doen voor het aangezicht van de Here, uw God. Want welke ziel op diezelfde dag ook niet getroost zal worden, zij zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. En welke ziel te dien dage ook enig werk verricht, dezelve ziel zal Ik uit het midden van zijn volk verdelgen. Gij zult geen werk doen; het zal een inzetting zijn voor eeuwig in uw geslachten.

De dag van verzoening/dag van kiezen of bedekken, de 10e van de herfstmaand, valt op de derde dag. Dit weerspiegelt wat er in de Barleymaand op de 10e plaatsvindt. Het volk krijgt de opdracht een lam te zoeken. In hedendaagse termen zouden we kunnen zeggen: koopdag voor proviand voor het komende feest. Het verschil met de 10e van de herfstmaand is dat dit een rustdag van het werk is, bijna midweeks, maar toch moesten zij een lam zoeken, niet een in het veld maar de Christus in hen en kiezen wie te volgen: hun hart of het lam in hen.

Leviticus 25:9 Dan zult gij de bazuin van het jubeljaar laten schallen op de tiende dag van de zevende maand; op de dag van de verzoening zult gij de bazuin laten schallen in uw gehele land.

Het wordt dus als een gegeven beschouwd dat het volk berouw heeft getoond en ervoor gekozen heeft het ware Lam te volgen. Met deze verandering van hart kunnen zij dan om een Jubeljaar roepen.

Numeri 29:7 En gij zult op de tiende dag der zevende maand een heilige samenroeping houden; en gij zult uw ziel verdrukken; gij zult daarin geen werk doen.

Leviticus 16:29-34 En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, dat gij in de zevende maand, op de tiende dag der maand, uw ziel zult verdrukken en in het geheel geen werk doen, hetzij iemand uit uw eigen land, hetzij een vreemdeling, die onder u vertoeft; want op die dag zal de priester voor u een verzoening doen, om u te reinigen, opdat gij rein zijt van al uw zonden voor het aangezicht des Heren. Het zal voor u een sabbat der rust zijn, en gij zult uw zielen door een inzetting voor eeuwig verdrukken. En de priester, die hij zal zal zalven, en die hij zal wijden om het priesterambt in zijns vaders plaats te bedienen, zal de verzoening doen, en hij zal linnen klederen aantrekken, de heilige klederen: En hij zal verzoening doen voor het heilige heiligdom, en hij zal verzoening doen voor de tabernakel der samenkomst, en voor het altaar, en hij zal verzoening doen voor de priesters, en voor het ganse volk der samenkomst. En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om eenmaal per jaar verzoening te doen voor de kinderen Israels voor al hun zonden. En hij deed, zoals de Here Mozes geboden had.

De dag van bedekking die de Joden houden (op de verkeerde dag overigens) is om vooraf vergeving te vragen voor al hun verkeerde daden. Typisch missen zij het punt, maar een rotte vijg was niet bedoeld om vrucht te dragen, precies zoals Jezus zei. De dag was werkelijk bedoeld als een middel voor ons om anderen te vergeven, zoals in het gebed des Heren wordt getypeerd. Want om vergeven te worden, moeten we vergeven. Als we tot dat inzicht zijn gekomen, kunnen we ons opmaken voor het volgende feest, dat bedoeld is als symbool voor het bruiloftsfeest tussen Jezus en het lichaam met zijn bruid (de gereinigde volk). De Joden kunnen dus niet naar dat volgende niveau gaan omdat zij het doel missen. Op een historisch niveau is dit feest nog niet vervuld. Dus hoe kan dit dan in hemelsnaam worden afgeschreven zoals de kerken en sommige Identiteitspredikers beweren? Dit is wanneer Christus volledig in ons woont, wij in Hem, wanneer we in zijn stand zijn. Booth komt van het Hebreeuwse woord Beth, dat huis betekent. In dit geval het huis van de Heer. Vandaar dat het feest het Loofhuttenfeest wordt genoemd.

Leviticus 23:33-44 En de Here sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: De vijftiende dag van deze zevende maand zal voor de Here het Loofhuttenfeest zijn, zeven dagen lang. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn; gij zult daarin geen dienstbaar werk doen. Zeven dagen zult gij de Here een vuuroffer offeren; op de achtste dag zal een heilige samenroeping voor u zijn; en gij zult de Here een vuuroffer offeren; het is een plechtige bijeenkomst; en gij zult daarin geen dienstbaar werk verrichten. Dit zijn de feesten des Heren, die gij tot heilige samenroepingen zult uitroepen, om den Heer een vuuroffer te brengen, een brandoffer, en een spijsoffer, een offerande, en drankoffers, alles op zijn dag: Naast (*) de sabbatten des Heren, en naast uw gaven, en naast al uw geloften, en naast al uw vrije giften, die gij den Here geeft. Ook zult gij op de vijftiende dag der zevende maand, wanneer gij de vrucht des lands verzameld hebt, den Heere een feest houden, zeven dagen; op de eerste dag zal een sabbat zijn, en op de achtste dag zal een sabbat zijn. En gij zult u op de eerste dag nemen de takken van goede bomen, takken van palmbomen, en de takken van dikke bomen, en wilgen van de beek; en gij zult u zeven dagen verblijden voor het aangezicht des Heren, uw God. En gij zult het zeven dagen in het jaar voor de Here tot een feest houden. Het zal een eeuwige inzetting zijn in uw geslacht; gij zult het vieren in de zevende maand. Gij zult zeven dagen in kribben wonen; allen, die Israëlieten geboren zijn, zullen in kribben wonen: Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in tenten heb doen wonen, toen Ik hen uit Egypteland verloste: Ik ben de Here, uw God. En Mozes verklaarde aan de kinderen Israëls de feesten des Heren.

(*) Opmerking: In vers 38 hierboven, het woord naast = Strongs woord # 904 wat betekent een deel van het lichaam . Iedereen kan zien dat deze feestdagen een deel zijn van het lichaam van Gods wekelijkse Sabbatten. Deze feesten behoren ons toe en onze Koning en onze Vader. We kunnen dus maar beter begrijpen wat de rituelen onderwijzen, want ze laten zien wat God aan het doen is in de wereld.

HET FEEST DER HUTTEN

Numeri 29:12 En op de vijftiende dag van de zevende maand zult gij een heilige samenkomst hebben; gij zult geen dienstbaar werk doen, en gij zult de Here zeven dagen een feest houden.

Ezechiël 45:25 In de zevende maand, op den vijftienden dag der maand, zal hij hetzelve doen in het feest der zeven dagen, naar het zondoffer, naar het brandoffer, en naar het spijsoffer, en naar de olie.

Deuteronomium 16:13-16 Gij zult het Loofhuttenfeest zeven dagen houden, nadat gij uw koren en uw wijn zult hebben ingezameld: En gij zult u op uw feest verheugen, gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd, en de Leviet, de vreemdeling en de vaderloze en de weduwe, die binnen uw poorten zijn. Zeven dagen zult gij den Here, uw God, een plechtig feest houden op de plaats, die de Here verkiezen zal; want de Here, uw God, zal u zegenen in al uw vermeerdering, en in al de werken uwer handen; daarom zult gij u zekerlijk verblijden. Driemaal in een jaar zullen al uw mannen verschijnen voor het aangezicht van de Here, uw God, op de plaats die Hij verkiezen zal: In het feest der ongezuurde broden, en in het feest der weken, en in het feest der maandstonden; en zij zullen voor het aangezicht des Heren niet ledig verschijnen. (namelijk: het feest houden)

Numeri 29:12-13 En op de vijftiende dag van de zevende maand zult gij een heilige samenroeping houden; gij zult geen dienstbaar werk doen, en gij zult de Here een feest houden, zeven dagen lang. En gij zult een brandoffer offeren, een vuuroffer, van een liefelijken reuk den Heere; dertien jonge ossen, twee rammen, en veertien eenjarige lammeren; zij zullen zonder smet zijn.

Nehemia 8:14-18 En zij vonden geschreven in de wet, die de Here door Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in het feest van de zevende maand in kribben moesten wonen: En dat zij zouden bekendmaken en verkondigen in al hun steden en in Jeruzalem, zeggende: Gaat uit naar de berg, en haalt olijftakken, en mirttetakken, en palmtakken, en takken van dikke bomen, om hutten te maken, gelijk geschreven is. Alzo toog het volk uit, en bracht ze, en maakte zich hutten, een iegelijk op het dak van zijn huis, en in hun voorhoven, en in de voorhoven van het huis Gods, en in de straat van de waterpoort, en in de straat van de poort van Efraïm. En de ganse gemeente, die uit de gevangenschap wedergekomen was, maakte hutten, en zat onder de hutten; want sedert de dagen van Jozua, den zoon van Num, tot op dien dag, hadden de kinderen Israels zulks niet gedaan. En er was zeer grote blijdschap. Ook las hij dag aan dag, van den eersten dag tot den laatsten dag, in het boek der wet Gods. En zij hielden het feest zeven dagen, en op de achtste dag was een plechtige samenkomst, naar de wijze.

Dus alle Feesten/Sabbatten moeten worden gehouden. In principe zou er niets veranderd moeten zijn, alles wat er in de tijd gebeurt is een rijping, een opgroeien, naar een hoger niveau gaan. Helaas zijn de kerken van alle hogere niveaus, die door de feesten worden vertegenwoordigd, alleen naar Pesach gegaan. Dat wil zeggen, zij begrijpen dat bloedende lammeren werden geofferd om onze schuld voor het overtreden van de wet af te lossen. Zij begrijpen ook dat deze werden vervangen door het echte lam, het Lam van God, Jezus. Wij erkennen tenminste in de Identiteit dat dit de wetten niet heeft uitgewist, zoals de kerken zeggen, maar te velen zeggen dat de offers helemaal zijn uitgewist. Dit is eenvoudigweg niet waar, want dat zou Jezus’ offer ongeldig maken, daar de waarde van Zijn offer voor eeuwig voortduurt, om ons voor eeuwig te bedekken. Als erkenning daarvan offeren wij onze vleselijke natuur op ons altaar, het hart. Dit is het afsnijden van de hartnatuur. Want het hart is het altaar van onze tempel. Het hart is waar al het kwaad vandaan komt en daarom besnijden we het dagelijks. Het kwaad komt niet van een letterlijke duivel of satan.

BEWIJS DAT HET HART DE BRON VAN GODDELOOSHEID IS

Mattheüs 15:19 Want uit het hart gaan boze gedachten voort, moorden, echtbreken, hoererijen, diefstallen, valse getuigenis, godslasteringen.

Markus 7:20-21 En Hij zeide: Hetgeen uit de mens voortkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen voort boze gedachten, echtbreken, hoererijen, moorden,

Jeremia 17:9 Het hart is bedrieglijk boven alle dingen, en wanhopig verdorven, wie kan het kennen?

(Grappig dat: de kerken zeggen dat satan/de duivel goddelozer is dan al het andere. Is dat niet vreemd? Wie heeft er gelijk?)

Hebreeën 3:12 Ziet toe, broeders, dat in iemand van u een kwaad hart van ongeloof is, doordat hij zich afwendt van de levende God. (Voor meer over de kwestie van het kwaad, schrijf naar C.I.M. voor boeken en tapes over wat het kwaad veroorzaakt).

Tot slot:

Daarom eindigde het offersysteem niet, het werd volwassen, groeide, werd vervuld. Het werd effectiever, het bereikte een hoger niveau. Zo is het ook met alle feestdagen, ze moeten niet worden weggevaagd, maar ze moeten worden vervuld, om een hoger niveau te bereiken. Dat hogere niveau wordt zo duidelijk uitgespeld in Openbaring als het gaat om het feest van Booths. Johannes kreeg het inzicht van Openbaring op het eiland Patmos, zo’n 63 jaar na de opstanding, ver na de zogenaamde verandering van de Sabbat/feesten. Openbaring volgt duidelijk patronen die typen volgen die gegeven zijn in het Feest van Booths als een middel om de geschiedenis te ontvouwen. Dit betekent dat Jezus de patronen van het Feest van Booths gebruikt, zo’n 2000 jaar na Zijn opstanding. Een patroon dat wij nu doormaken. Dat is niet het dumpen van het feest, dat is het gebruiken, dat is het effectiever maken, meer relevant; ja het vervullen ervan.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>