• Home
  • Het is tijd – De sabbat – Het voornaamste sabbatsstelsel
6 december, 2022
Adam de Witt

Uit wat wij zojuist hebben geleerd, is het dus dwaasheid te zeggen dat Jezus de Sabbatsfeesten veranderde. Judeo (Judeo Christenen) beweren dat toen God zei dat Hij Israëls Sabbatten zou beëindigen, Hij bedoelde dat Hij zijn jaartelling zou schrappen. Zij citeren Jesaja 1:13-14 zonder te weten dat het naar hun wegen wijst.

Jesaja 1:13-14 Breng geen ijdele, lege offers meer, reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe manen en sabbatten, het bijeenroepen van bijeenkomsten kan Ik niet wegdoen; het is wetteloos, zelfs de plechtige samenkomst. Uw nieuwe manen en uw vastgestelde feesten haat mijn ziel; zij zijn mij een moeite, ik ben vermoeid ze te dragen.

(Nadruk en woordverheldering, door de schrijver)

Let op, als u wilt, de aanwijzingen dat God de feesten van de mensen haat. Hij zegt, Uw aangewezen feesten, Hij zegt niet de Mijne. Men kan zeggen, wel natuurlijk zegt Hij jullie feesten aangezien Israël Gods feesten tot de hunne maakte. Maar dat is niet wat het vers zegt. God noemt deze feesten wetteloos (ongerechtigheid). Wanneer God de term wetteloos gebruikt, wordt dat in verband gebracht met het overtreden van Zijn wet. Zou God werkelijk het houden van Zijn feesten en Sabbatten wetteloos noemen? Oh maar het volk maakte ze wetteloos, zullen sommigen misschien zeggen. Niet waar, want de verzen laten zien dat hun feesten verbonden zijn met MAANDEN. De Babylonische en Joodse jaartellers zijn gebaseerd op systemen die de maan bijhouden. Gods jaartellers waren gebaseerd op het bijhouden van de zon. Daarom zegt God: Ik haat uw nieuwe manen. Dit betekent dat de Israëlieten in de tijd dat Jesaja het volk waarschuwde, een jaarteller gebruikten die gebaseerd was op wat zij van de heidenen hadden geleerd. Dit deden zij, evenals een groot aantal andere wetteloze heidense manieren voordat zij naar Babylon gingen. God strafte de Israëlieten niet omdat zij goed waren, Hij strafte hen omdat zij een stelletje rebellen waren, omdat zij het niet eens waren met Gods wegen. Zij toonden hun onenigheid door het feit dat zij iets anders volgden dan Gods wetten!

Wij hebben de neiging te vergeten waarom de veroveringen plaatsvonden, op dezelfde manier als wij niet schijnen te begrijpen waarom ons volk onder Neo-Babylon is. Welnu, ons volk heeft het door, omdat het tot in de kern verrot is. Zij willen allemaal boeken en tijdschriften lezen die onbetamelijk zijn, naar de Elektrische Riool (TV) en Kosherdale-films kijken, willen feesten en dronken worden, de Utter Pratt spelen, hoereren vóór het huwelijk, de huwelijkseed veranderen om hun eigen nietige zwakheid aan te passen, houden van de smeltkroes (multiculturisme) enzovoort. Ik hoef niet te horen: Wij de Joden deden dit of dat. De Joden hebben geen macht over onze geesten, zij zijn de wereldhandelaren, en handelaren kunnen alleen zaken doen als zij een gewillige markt hebben. Ons volk was bereid te gaan voor de joodse waren in plaats van Gods goederen. Jesaja 1:13-14 gaat over zelfingenomen schurken, die beweren God te dienen. Ze denken dat ze Hem kunnen afkopen met hun eigen uitvindingen.

Spreuken 28:4 Zij, die de wet verlaten, prijzen de goddelozen, maar zij, die de wet onderhouden, strijden tegen hen.

Ook Spreuken 28:7 Wie de wet houdt, is een wijze zoon; maar wie een metgezel is van oproerkraaiers, beschaamt zijn vader.

God liet Zijn Zoon een einde maken aan de op de nieuwe maan gebaseerde sabbatten die de Joden volgen. Jezus maakte er een punt van om op de Joodse maansabbatten te werken. Jezus apostelen hebben ook het Nieuwe Maan/Sabbat systeem afgezworen. Maar het volk van Israël is stijfkoppig, en viel snel terug in hun oude gewoonten. Om niet Joods te lijken of om niet voor Joden te worden aangezien, veranderden zij eenvoudig van zaterdag naar zondag en beweerden dat Jezus dit had gedaan of dat zijn apostelen dit hadden gedaan, en daarmee lieten zij elke hoop varen om zich te houden aan Gods jaartelling die Koning Jezus en zijn apostelen terugbrachten en gebruikten. Zoals hun voorvaderen deden in Jesaja’s tijd, maakten de NT Israëlieten wetteloze plechtige bijeenkomsten, lege offerandes en valse vastgestelde feesten, die Gods ziel haat. Het waren wetteloze daden omdat ze niet gebaseerd waren op Gods wetten. Hun plechtige bijeenkomsten omvatten het dopen van niet-blanken, die zij voorstelden om deel uit te maken van de bruid waar Koning Jezus niet om had gevraagd. Hun vastgestelde feesten/Sabbatten waren eenvoudigweg een 24-uurs verschuiving van het Babylonisch-Joodse systeem met een reeks Babylonische missen zoals Pasen en Kerstmis. Pasen zelf is gebaseerd op manen, Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox tenzij de volle maan op zondag valt dan is het de volgende zondag. Reden voor deze waanzin, zodat het niet op Joods Pesach valt. Verder hebben de kerken Jezus’ Pinksteren, gebaseerd op het tellen van feesten en weken vanaf de Zon-equinox, omgebogen naar een Pinksteren gebaseerd op de Maan, Pinksterzondag genaamd. Het wordt geteld zeven zondagen vanaf Pasen, gebaseerd op de maan. De vroege kerken hadden er geen idee van.

Judeo’s laten me overgeven! O jee, wat een onchristelijke houding. Jezus denkt er net zo over, want Hij zei 2000 jaar geleden hetzelfde in Openbaring 3:16 Dus omdat gij lauw zijt, en koud noch heet, zal ik u uit mijn mond spuwen (kotsen).

Te veel zogenaamde Christenen lopen rond en zijn zo beledigd door sterke taal, in feite omdat zulke taal de spot drijft met hun manier van leven, die nutteloos genoemd kan worden. Als hun manier van leven niet nutteloos was voor het koninkrijksleven, waarom zou de Koning hen dan anders uitbraken? Openb. 3:16 gaat niet over atheïsten; het spreekt in plaats daarvan over hen die zichzelf christenen noemen. Laten we dus eens kijken naar enkele nutteloze ideeën die teruggaan tot de vroegste Judeo’s die beweren Christen te zijn.

Hedendaagse Judeo’s denken dat de geschriften van deze vroegste Christenen gewoon geweldig zijn, grotendeels omdat de Judeo’s van vandaag dezelfde richting uitgaan. Barna bas in zijn epistel van 115 AD, citeert Jesaja volkomen verkeerd waar God zegt dat Hij de nieuwe manen en sabbatten haat. Barnabas schrijft: Hij (God) heeft daarom deze dingen afgeschaft, daarom houden wij de achtste dag met blijdschap. Dit vertelt ons dat Barnabas geloofde dat God Zijn eigen feesten wegnam, zodat wij kunnen genieten van een nieuw systeem. Niets kan echter verder van de waarheid zijn. God vertelde het volk dat de feesten en sabbatten die zij hielden een gruwel voor Hem waren. Dat deze feesten en sabbatten niets van God in zich hadden. Het waren niet Zijn feesten en sabbatten, het waren Babylonische/joodse feesten en sabbatten. Zoals kenmerkend is voor Israël; zij hadden geen acht geslagen op God. Zij waren gebakken met zuurdesem en gezaaid met onkruid. Tenslotte, als je onkruid er eenmaal uit rukt, heeft een goed gewas ruimte om te groeien. Maar toen de vroege Judeeërs de doornen eruit rukten, vervingen zij ze door onkruid. Eusebuis, bisschop van Ceasarea (AD 185-253) maakt dat heel duidelijk: Alles wat de plicht was op de sabbat te doen, dat hebben wij overgebracht naar de dag des Heren. (nadruk toegevoegd) Wij zijn de Judeo wallies die zichzelf Christenen noemen.

De belangrijkste reden voor de verandering? Op zondag geven wij tot vreugde. Wij hebben niets te maken met de sabbatten of de joodse feesten, Tertullianus AD 200. Sabbatten en feesten zijn één en hetzelfde. Tertullianus zegt dat we niets met hen te maken hebben. Ook de Judeeërs, die niet gezien wilden worden als deelnemers aan Joodse riten, stapten dogmatisch over op de zondag en hielden daaraan vast, simpelweg omdat het niet Joods was. Dat is gewoon niet goed genoeg! Mensen die vechten voor hun zondag proberen de Schrift net zo te laten overeenstemmen met hun gewoonten als de zaterdagse drommen dat doen. Pastor Linville, voor al zijn harde werk, noemt de jaartelling (kalender) een schaduw en schoolmeester die werd geschrapt na Jezus’ werk aan het kruis. Hij doet dezelfde truc als alle kerken, zij het in mindere mate, want de kerken zeggen dat alle wetten van God werden geschrapt, terwijl het gros van de Identiteitspredikers beweert dat slechts enkele wetten werden geschrapt. (namelijk die wetten die zij niet willen doen)

Beide groepen beweren dat vervuld op de een of andere manier geannuleerd betekent. Beide groepen schijnen Latijn en Grieks beter te begrijpen dan Engels. Begrijp dit goed: fulfill betekent doeltreffender maken. (Chambers 20th Century Dictionary) Snap je het?
Linville schrijft, Een prediker schreef; wie zou willen trouwen met de schaduw van een man of vrouw als om het punt te maken dat de schaduw zinloos is. Klinkt pakkend, maar de uitspraak is dwaas. Dus wat is een schaduw? Een schaduw kan alleen worden geworpen door een echt ding. Dus om de schaduw te vervullen, moet je het echte ding volgen, de echte wet, de volheid van de wet; want als je een schaduw volgt, haal je (met moeite) al snel het echte ding in. Een schaduw bestaat niet als niets hem werpt. Het gekke van dit alles is dat Linville vervolgens zegt dat we de hele wet moeten volgen, juist datgene wat de schaduw werpt! Hij citeert;

Galaten 3:10 want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet voortgaat in alles, wat geschreven is in het boek der wet, om die te doen.

Hij citeert ook:

Deuteronomium 12:32 Wat ik u ook opdraag, houd u er zorgvuldig aan. Gij zult er niets aan toevoegen, noch er iets van afdoen.

Dan zegt hij in tegenspraak, of met dubbele gedachten, dat Paulus in Galaten 5:3 ons zegt geen enkel deel van de oude weg te onderhouden. Dus in één paragraaf in zijn boek. Waarom ik niet langer de zaterdag houd, gaat hij tegen zichzelf in en gebruikt hij de Bijbel om dat te doen. Hij maakt in feite dezelfde fouten als alle kerken. Zij hebben volkomen gefaald in het begrijpen van de mentaliteit (geest mentaliteit) van de wet, waar het om gaat, en hoe de wet zich ontvouwt om te begrijpen en zo Gods wil te vervullen.

Gods plan was om de ware jaarteller te ontmaskeren. Iets wat de apostelen begrepen, maar de vroege kerk niet.

Hebreeën 4:9 Er blijft dan een rust voor het volk van God.

Dit vertelt ons, dat ondanks Jezus de Joodse Sabbatten negeerde, de ware Sabbatten als zodanig niet werden weggevaagd, want als het Babylonische systeem zou worden weggevaagd zoals Jesaja stelt, zou er een Sabbatsysteem overblijven of blijven bestaan dat in het geheim in de loop van de tijd keurig had doorgetikt. Een waar sabbatsysteem dat alleen Jezus en Zijn apostelen volgden. Jezus heeft het niet opnieuw uitgevonden. Hij bracht het naar de voorgrond en openbaarde het aan hen die ogen hadden om te zien en oren om te horen. Dat systeem was voor Gods volk, het ware Israël. Jezus verrijzenis heeft het verwezenlijkt. Zoals met de wet van God in het algemeen, zou alleen de kleine klasse van Israëlitische overwinnaars een hart hebben voor de ware Sabbatten. Het is het ware sabbatsstelsel dat het voornaamste van de sabbatten was. Een die, ondanks dat het terzijde werd gelegd, van een hogere orde was.

Dat is waarom het NT verwijst naar de voornaamste der sabbatten. Deze term werd gebruikt als excuus door de vroege kerk om te zeggen dat Jezus en/of de apostelen de sabbat veranderden van de joodse naar de joods-christelijke sabbatsregels.

Zevende Dag Adventist, mevrouw Ellen Gould White was in staat om goede sier te maken met de valse claim van de kerk. Mevrouw White heeft een Joodse naam Gould, zelfs White is in sommige gevallen verengelsd van een Joodse vorm en is vandaag de dag een veel voorkomende Joodse naam. (Hoewel veel Saksen dezelfde naam hebben maar geen van hen Gould heet).

Gould White ging verder waar de stichter van de Zevende Dag Adventisten, William Miller, ophield. Miller verliet de kerk toen zijn voorspelling van Jezus’ wederkomst in 1844 niet uitkwam. Er zijn twee vloeken die de oprichting van de tweede fase van de beweging bemoeilijken, De profetes is een Kanaäniet. De hoofdpijler zelf is een vrouw.

De Bijbel verbiedt Kanaänieten over ons te regeren (Deut. 17:15, Deut. 15:4, Jer. 30:21, Ex. 23:28, Ps. 160:35-36, enzovoort). Wat betreft het feit dat de leider een vrouw is, Paulus heeft hier veel over te zeggen.

Zo weinig waarheid zou er van haar uitgaan. Als een Kanaänitische leidster zou zij snel een manier vinden om schapen te lokken, zou zij snel en gretig een zwakheid vinden in de kerkelijkheid en die uitbuiten. De beweging die uit haar voortkwam, noemde de Zondagsviering, het merkteken van het Beest. Maar het merkteken van het beest heeft te maken met wie men dient, God of de mens, (niet superspook- de Judeo boogy man met de puntige staart, of zoals een crank-pot publiceerde;- Satan- Koning van de dinosaurussen , Yep, als je eenmaal gelooft in de boogy man kun je domheid laten klinken als een deugd).

Judeos, inclusief de Zevende Dag Adventisten, begrijpen niet dat het beest systeem rood is en is van Esau. Esaus nakomelingen hadden de zaterdag sabbat! En net als de rest van de Judeo’s, zijn de SDA’s er allemaal op uit om degenen die niet tot hun kerk behoren voor eeuwig te kastijden. Alles natuurlijk gebaseerd op hun volslagen onwetendheid van de Openbaring.

In een boek over Moderne Religies, maken de traditionele kerken de SDA belachelijk, omdat ze het spoor bijster zijn. Ik denk dat je slecht een blinde moet zijn om het te weten. Ik denk dat ze moeten kussen en het goed maken. Het boek noemt het sabbatsstelsel joods, en zij niet, en dat het ware sabbatsstelsel van het OT en NT volstrekt anders is dan het joodse stelsel, wat niet verwonderlijk is omdat zij ook geloven dat de joden Gods Israël volk zijn. De kerken denken dat de wetten van God Joods zijn en dat Z.K.H. Koning Jezus ook een Jood/Canaaniet is met een alles liefhebbende inslag. Ja zij denken dat een Jood en de Joodse wet aan een kruis zijn genageld. Zij baseren het spijkeren van de wet aan het kruis op Kolossenzen hoofdstuk 2:14:

Kolossenzen 2:14 Hij heeft het handschrift der verordeningen, dat tegen ons was, uitgewist, hetwelk tegen ons was, en heeft het uit den weg geruimd, door het aan zijn kruis te nagelen.

Waren Gods wetten tegen ons? Nee, ze zijn een zegen voor ons, zodat we kunnen leven in het land dat God ons gegeven heeft, in gezondheid, rijkdom en wijsheid. Als men Kol. 2:6-22 leest, in plaats van slechts één vers, zal men zien dat de verzen 8, 14, 21 en 22 met elkaar verbonden zijn, zij handelen over wetten die tegen ons zijn. Deze wetten, verzen 8 en 22 laten zien, dat het de tradities van mensen zijn, naar de wetten van de wereldorde naar de geboden (wetten, regels, verordeningen) van mensen. Kerken houden er niet van dit alles te lezen, omdat het betekent dat H.K.H. Koning Jezus ons heeft bevrijd van de regels, geboden en verordeningen van de mensen en dat omvat dan ook de wetten die uit de kerken spuwen. Het waren dus niet Gods wetten die aan het kruis werden genageld, maar die van de mensen en hun instellingen.

Het was deze vuile kerkelijke truc die mevrouw Gould White wist uit te buiten toen zij schreef: “Ik zag dat het sabbatsgebod niet aan het kruis genageld was. De zondagskerken verguisden haar over die uitspraak, maar voor één keer, zij het dan één keer, had zij gelijk (hoewel haar motieven misschien niet zuiver waren). Vervolgens schrijft ze dat de paus de regel heeft veranderd, zonder te vermelden welke paus. Dat was natuurlijk haar ondergang, want geen enkele Paus heeft de regel veranderd. De regel was al lang vóór de pausen veranderd.

De term “opperste van de sabbatten” die ik eerder gebruikte, maakt deel uit van een citaat van Ignatius, bisschop van Antiochië (AD 30 tot 107). De term die hij gebruikte is, de opstandingsdag, de koningin en voornaamste van alle dagen (van de week), is gebaseerd op verschillende passages in de heilige geschriften. Bedenk echter, dat gebaseerd zijn op niet betekent dat een zaak waar is, tenslotte is de Talmoed ook gebaseerd op de Bijbel.

Markus 16:12 En toen de sabbat voorbij was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Salome, zoete specerijen gebracht, opdat zij zouden komen en Hem zalven. En zeer vroeg in de morgen, de eerste dag der week (enzovoort).

Ik wil uw gedachten vestigen op de eerste dag van de week. In Youngs Letterlijke Vertaling lezen we: En vroeg in de morgen van de eerste der sabbatten

Of in Markus 16:9 En Hij is opgestaan in de morgen van de eerste der sabbatten.

Of in Lucas 24:1 Op de eerste van de sabbatten

In de ene vertaling staat: eerste dag van de week; in de andere: de eerste van de sabbatten. In het Grieks staat: Te de mia ton sabbaton. Nog eens in Johannes 20:19 Dezelfde dag, des avonds, zijnde de eerste dag der week (mia ton sabbaton)

Of in…

1 Korintiërs 16:12 Laat een ieder van u op de eerste dag van de week een voorraad aanleggen, zoals God hem rijkdom heeft gegeven (kata mian sabbaton)

Zeventig jaar voor de KJV vertaling, had Luther een hand in het vertalen van het NT in het Zweeds. Zweeds is, net als Engels, een Germaans dialect en je zult de overeenkomsten met Engels zien. Dus ik geef u het Zweeds, dan het Engels tussen haakjes.

Mattheüs 28:1 Po (op de) forsta (eerste) sabbaten (sabbatten) Kom (komt) Marie Magdalena (Maria Magdalena)

Ook

Johannes 20:19 Men om aftonen (In de avond) pa den Samma sabba tien (van diezelfde Sabbat)

In de context zegt het Grieks: In het eerste punt in de tijd van sabbatten. Het Griekse woord main betekent, de eerste of de belangrijkste. Het is duidelijk dat de tekst niet verwijst naar een nieuwe sabbat, maar eerder naar de belangrijkste van de sabbatten, of de eerste sabbat, of het eerste sabbatsstelsel. Dus wat waren de belangrijkste van de Sabbatten? De eerste sabbat of het eerste sabbatsstelsel was die welke door God was gegeven. Het is dus vrij duidelijk dat noch God, noch Jezus, noch de apostelen het Joodse sabbatsstelsel in Judea (in die tijd) als Gods eerste sabbatsstelsel beschouwden. Inderdaad overtraden Jezus en Zijn discipelen openlijk het Judeese Babylonische sabbatsysteem, maar niet het systeem dat het eerste of voornaamste sabbatsysteem is, dat wat gegeven werd na de uittocht (Exodus). Toen Jezus de lamme man op de sabbat genas, zei Hij hem ook zijn bed op te rapen, in Johannes 5:16

En daarom vervolgden de Joden Jezus en verlangden Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbatdag gedaan had.

Toen de Farizeeën ontdekten dat Jezus de blinde man had genezen, zeiden zij,

Johannes 9:16 deze man is niet uit God, omdat hij de sabbatdag niet houdt.

Verder sprokkelden Jezus en zijn discipelen het veld op een sabbatdag, wat de Farizeeërs opnieuw irriteerde. De meeste zieken die Jezus genas waren langdurig zieken. Het zou voor de zieken weinig uitgemaakt hebben dat ze de dag na de Joodse sabbat genezen waren. Men kan Hem niet verwijten dat Hij het principe gebruikte van een schaap uit de sloot halen op de sabbat, want degenen die Hij op de sabbat genas, zouden die dag niet sterven. Zij leefden al jaren met hun ziekte; één dag meer zou er niet toe gedaan hebben. Tenzij natuurlijk H.R.H. wilde aantonen dat de Judeese sabbatten, de zaterdagse sabbatten, geen kruimel waard waren, (ondanks beweringen van de Armstrongs ‘Kerk van Gog tot het tegendeel).

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>