• Home
  • Het is tijd – De sabbat – De dubbele rust
6 december, 2022
Adam de Witt

Velen hebben beweerd (zoals eerder gezegd) dat God het sabbatsysteem van de scheppingsjaartelling veranderde na de uittocht uit Egypte om een nieuw sabbatsysteem te geven. Vervolgens beweren zij dat God na verloop van tijd het systeem van na Egypte haatte, en dat daarom na Jezus’ dood de apostelen dit veranderden in het zondags systeem dat wij nu hebben. Al deze beweringen zijn ongegrond en gebaseerd op onjuiste citaten en/of hun eigen persoonlijke kerkelijke doctrines. Later zullen we de kerken behandelen om te zien of hun zondagsclaim en hun historische claim dat Jezus of de apostelen dingen veranderden. Ik heb dit reeds aangeroerd maar een meer diepgaande blik is nodig.

Terugkomend op de 7 daagse week cyclus, kan het lonen onszelf eraan te herinneren dat de zes werkdagen altijd zes zijn en nooit meer of minder Ik streef dit na want als het gaat om de dubbele sabbatdag bestaat de volgende werkweek niet uit 5 werkdagen zoals we zullen zien.

EXODUS 30:13-15 Spreek ook tot de kinderen Israëls, zeggende: Voorwaar, Mijn sabbatten zult gij houden; want het is een teken tussen Mij en tussen u in uw geslachten, opdat gij weet, dat Ik de Here ben, Die u heilig. Daarom zult gij de sabbat houden, want hij is u heilig; een ieder, die hem verontreinigt, zal zekerlijk gedood worden; want wie daarop enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Zes dagen mag men werken, maar op de zevende is de sabbat rust, heilig voor de Here; wie op de sabbatdag enig werk doet, die zal zekerlijk gedood worden.

DEUTERONOMIE 5:12-14 Houdt de sabbatdag om die te heiligen, zoals de Here, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen: Maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; daarop zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw runderen, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is; opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd evenzeer rusten als gij.

Dus zes werkdagen of zes werkperioden. Ons wordt dan bevolen zeven cycli te tellen vanaf het Golfschoof-offer, de 16e van de Barleymaand.

DEUTERONOMIE 16:9-10 Zeven weken zult gij tellen; begint de zeven weken te tellen van de tijd af, dat gij begint de sikkel aan het koren te zetten. En gij zult het Wekenfeest voor de Here, uw God, houden met een offerande uit vrije hand, die gij de Here, uw God, geven zult, gelijk als de Here, uw God, u gezegend heeft.

Opmerking: Maïs waarover in de Bijbel wordt gesproken was eigenlijk gerst en wordt in Engeland en de Europese landen nog steeds maïs genoemd. Wat wij tegenwoordig maïs noemen kwam van het Amerikaanse continent en werd verbouwd door de Noord-Amerikaanse Mongoloïden, het werd niet verbouwd in Europa en de Bijbelse landen tot na de ontdekking van Amerika door Columbus. Onze maïs wordt vandaag de dag in Europa nog steeds Maïs genoemd.

LEVITICUS 23:15 En gij zult rekenen van den morgen na den Sabbat, van den dag af, dat gij de schoof des golfoffers gebracht hebt; zeven Sabbatten zullen ten volle zijn.

Na de 15e van de Barleymaand zet de Here de volgende zeven wekelijkse Sabbatten mooi op een rij en vertelt ons precies op welke dag we moeten beginnen te tellen. Het grote verschil is dat ze op bepaalde dagen van de maand vallen en niet op dagen van de week zoals ons is voorgehouden.

Dus nogmaals:

DEUTERONOMIE 16:9 Zeven weken zult gij u tellen; begint de zeven weken te tellen, van de tijd af, dat gij begint de sikkel aan het koren te zetten. (16e van de Barleymaand – de dag om de oogst te beginnen)

Dit sluit aan bij vele Schriftplaatsen, want de 16e van Abib (een werkdag), komt na de Sabbat van Abib de 15e. We beginnen onze telling op de 16e van de Barleymaand, zijnde de eerste dag van de cyclus. Dus door zeven dagen te tellen, brengt dit ons tot de 22e Barleymaand (eerste Sabbat). Dan nog zeven dagen tot de 29e (de tweede sabbat), en zo verder tot de 4e van Sivan, die de 49e dag van de cyclus is. De 5e van de Bloommaand (Sivan), waarbij de dag van Pinksteren de 50e dag is. De vierde en vijfde van Bloemmaand (Sivan) zijn een sabbat van achtenveertig uur lang.

God gaf ons een tweede getuigenis van Zijn manier van Bijbeltellen wat betreft de 50e dag, die Hij ook gebruikte bij het tellen tot het 50e jaar, Zijn Jubeljaar. Tel zeven Sabbatjaarcycli (7 x 7), waarvan het laatste jaar het 49ste jaar is en het 50ste jaar het Jubeljaar. Dit geeft ons een sabbatpauze van twee jaar lang, of 730 dagen lang. Dan krijgen we na de tweejarige sabbat 6 werkjaren, geen 5. Evenzo is er na het Wekenfeest (de 49e dag na de 16e Barleymaand) en het Pinksterfeest (dat het Feest van de Vijftigste dag betekent) een zesdaags werkblok, en niet een vijfdaags werkblok. Uit het patroon blijkt duidelijk dat het niet de bedoeling is een korte werkweek te creëren. Daarom heb ik op de Jaarverteller de eerste dag van de dubbele rust duidelijk het Wekenfeest genoemd (zo genoemd vanwege het tellen van 7 weken) dat valt op Ééndag de 4e van Bloommonth. De tweede dag van de dubbele rust wordt het Pinksterfeest genoemd, op Ééndag de 5e van de maand Bloemmaand. Omdat de dubbele dag als één rustdag wordt beschouwd, is het een dubbele Ééndag. Dit maakt dan een nieuw werkblok van 6 dagen mogelijk. Leviticus 23:16 laat zien dat het feest van de Vijftigste dag (Pinksteren) zeer zeker een Sabbat is.

Leviticus 23:16 Tot den morgen na den zevenden Sabbat zult gij allen vijftig dagen tellen; en gij zult den Here een nieuw spijsoffer offeren.

Zie ook:

Deuteronomium 16:9-10 Zeven weken zult gij u tellen; begint de zeven weken te tellen, van den tijd af, dat gij den sikkel aan het koren begint te zetten. En gij zult het Wekenfeest voor de Here, uw God, houden met een offerande uit vrije hand, die gij de Here, uw God, geven zult, gelijk als de Here, uw God, u gezegend heeft.

Dus Leviticus 23:16 vertelt ons dat dag 50 een rustdag is en Deuteronomium 16:9-10 vertelt ons dat dag 49 ook een rustdag is. Dag 49 is het feest van de Weken. Dag 50 is het feest van de 50e dag, of Pinksteren.

Kijk nog eens naar Leviticus 23:15-17 (Bewijst 7 wekelijkse Sabbatten op een rij en dubbel feest)

En gij zult rekenen van den morgen na den Sabbat, van den dag af, dat gij de schoof des golfoffers gebracht hebt; zeven Sabbatten zullen volkomen zijn. Tot aan de morgen na de zevende sabbat zult gij vijftig dagen tellen, en gij zult de Here een nieuw spijsoffer offeren. Gij zult uit uw woningen brengen twee golfbroden van twee tienden; zij zullen van fijn meel zijn; zij zullen met zuurdesem gebakken worden; zij zijn de eerstelingen den Heere.

En ook:

Leviticus 23:21 Dat gij op denzelfden dag zult afkondigen, opdat het u een heilige samenroeping zij; gij zult daarin geen dienstbaar werk doen; het zal een inzetting zijn voor altoos in al uw woningen, in al uw geslachten.

De dubbele Eendag, het Wekenfeest (49e dag) en het Sabbatsfeest fietsen elk jaar één dag (zie Jaarverteller hierbij). Pinksteren (50e dag) vooruit.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>