• Home
  • God verblindt mensen
10 augustus, 2023
Sieuwerd Isachastra

We kennen het allemaal, kerken die beweren dat wij iedereen maar moeten bekeren. Afgelopen week was ik bij mijn moeder en ze vertelde mij een verhaal over iemand die vroeger iedereen op de knieën probeerde te krijgen. Ze wilde in feite mensen gaan dwingen om zich maar te bekeren. Deze vrouw zat bij een pinksterkerk. Waarschijnlijk werd zij ook deels beïnvloed door de kerk waar ze bij zit.

Ik heb zelf diverse kerken afgezocht, voordat ik de Israëlboodschap leerde kennen. Ik was maar een groentje wat op zoek was naar een kerk die wel de waarheid sprak. Ik kwam dan ergens en dan leek het er eventjes op dat die kerk de waarheid sprak. De eerst volgende week toen ik er weer kwam, bleek dat ook deze kerk niet de waarheid had. Elke kerk probeert mensen te trekken door te zeggen “kom bij ons want wij hebben de waarheid”. Uiteindelijk kwam ik erachter dat zij mekaar allemaal na aapten.

De vraag is dus; hoe kan het dat er geen kerk is die de waarheid verkondigd? In het nieuwe boek van Adam de Witt wordt er duidelijk uitgelegd dat de kerktijdperken er allang op zitten en dat zij hun kansen hebben gehad en deze vervolgens hebben verzaakt. Ik ga toch wat dieper in op het feit dat God mensen verblindt. Mensen willen maar niet geloven dat God zelf mensen verblindt. “God is toch goed en niet slecht en dus zal hij niet iemand verblinden”, dit is de redenatie van vele kerkmensen en gelovigen.

We beginnen bij Deuteronomium 29:

Deuteronomium 29:4 “Doch de HERE heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag.”

Deze vers moet je in feite ook met andere verzen gaan lezen die in datzelfde hoofdstuk staan. Deze vers was aan het volk Israël gegeven toen zij 40 jaar in de woestijn ronddwaalden voor zij aankwamen bij het beloofde land. Met andere woorden; God liet hun opzettelijk 40 jaar lang in de woestijn ronddwalen. Het getal 40 betekend het getal van de beproeving, Jezus werd 40 dagen lang beproefd. Koning Salomo regeerde 40 jaar, Koning David regeerde 40 jaar. Het volk was onder deze koningen en werden beproefd. Wie de hoofdstukken leest over Koning David en Koning Salomo zal zien hoe het volk werd beproefd onder deze koningen.

We lezen dus heel duidelijk dat God toen al Zijn volk opzettelijk verblinde. Voor 40 jaar lang werd het volk blind gemaakt. De Here had hen geen hart gegeven om te verstaan, dit betekend letterlijk dat God hen geen verstand, kennis, gedachte, reflectie of geheugen gaf. Dat is heel erg als je het zover brengt dat God iemands hart verblindt.

In Exodus geeft God zelf weer toe dat Hij het is die Zijn volk blind maakt. We lezen het volgende in Exodus 4:

Exodus 4:11 “Maar de HERE zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE?”

Met andere woorden; God bepaald wie zal zien en wie blind zal zijn. Hij kan iemand ziende maken of blind maken. Lees die tekst nog maar eens over. We zien dus dat God iemand niet zonder reden blind maakt. Dan heeft het ook geen zin om deze mensen te onderwijzen in Gods wetten. Ook in onze tijd heeft het geen nut om dat te doen.

Terwijl kerken leren dat God wil dat iedereen zich bekeerd, bewijst de Bijbel het tegenovergestelde. Wen lezen namelijk het volgende in Johannes:

Johannes 15:16 “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”

Zie je? Jezus zegt zelf dat niet de mensen zelf kiezen voor Hem, maar andersom! Maar waar baseren kerken eigenlijk dat idee op om iedereen te moeten bekeren? Die vers vinden we in Openbaring:

Openbaring 3:20 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

Mensen lezen graag dingen half. Als je goed leest staat er gelijk “Zie, ik sta aan de deur en Ik klop”. Met andere woorden, indien Hij niet aan de deur staat hoef je de deur ook niet te openen. Mensen doen de deur vaak open voor een spookgeest en menen daarbij dat het Jezus is. Jezus staat niet aan elke voordeur. Want we lezen in Johannes 15:16 dat Hij mensen verkiest en de mensen niet voor Hem!

Je kunt niet gaan kiezen of je Jezus aanneemt in jouw hart. En dat bestaat ook niet, je kunt iets niet even als een snoepje aannemen. We leven niet in een tijdperk waarin Jezus Zijn volk wil bekeren. De tijdperk vanaf Jezus’ dood en opstanding ging over de uitverkiezing van Zijn lichaam. De 144.000, zij zijn het die Hij zoekt die Zijn lichaam zullen vormen, Zijn regeringslichaam! De 144.000 kan nooit elke Israëliet omvatten. Al eerder heb ik aangehaald dat er twee lichamen zijn, het bruidegomslichaam en het bruidslichaam. Lees het boek van “Adam de Witt – Waarom de kerk niet het lichaam is van Christus”.

We gaan naar Jesaja 29:

Jesaja 29:10 “Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.”

Wij moeten ons dus niet gaan afvragen waarom voorgangers van kerken misleidt zijn en waarom zij een andere jezus en evangelie verkondigen. Jesaja zegt duidelijk dat God zelf een geest(denken) van diepe slaap(dwaling) heeft uitgestort over hen. Wij moeten dus ook niet gaan proberen om ze te overtuigen.

Ook in het nieuwe testament is God hetzelfde gebleven. God is ook in staat om nu nog steeds mensen te verblinden, al beweren kerken anders. De reden dat God deze voorgangers verblindt is omdat zij gewoon weg niet geroepen zijn tot Zijn lichaam. Je kunt zelf niet gaan kiezen om bij het lichaam van Christus te horen. Nogmaals; Jezus kiest ze zelf uit!

Maar het gaat allemaal nog verder. Mensen beweren dat als je gelovig bent je dan ook bekeerd bent. Dat is natuurlijk onzin. Bekeren is geen kerkelijk begrip trouwens. Het betekend eenvoudig weg terugkeren. Terugkeren naar wat? Naar de kerken? Nee, naar Gods Heilige wetten! Kerken beweren juist dat de wet is weggedaan en dus kunnen zij gewoonweg niet terugkeren naar de wetten van God. Daarom behoren deze mensen tot het bruidslichaam. Kerkmensen en ongelovigen vallen onder dezelfde kwestie, namelijk; onbekeerden(zij die niet terugkeerden naar Gods wetten).

Men zegt wel eens: God geneest. Jazeker, God geneest zeker! Maar niet op commando van kerkmensen. Maar er is nog meer reden waarom mensen niet meer worden genezen. Zoals in het boek van Adam de Witt wordt gesteld is dat de kerktijdperken erop zitten. Zij hebben hun kansen gehad om het volk te onderwijzen in Gods wetten en dat hebben zij niet gedaan. Het kerktijdperk, Laodicea, was het laatste kerktijdperk, ook wel de lauwe tijdperk genoemd.

We gaan naar Johannes 12 waarin duidelijk wordt gezegd dat God niet geneze zou:

Johannes 12:40 “Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.”

We lezen heel eenvoudig dat God hen niet in staat stelt om terug te keren naar Gods heilige wetten(bekeren). God wil dus niet dat zij zich wenden tot Gods wetten. Uiteindelijk lezen we ook dat Jezus zelf zegt dat Hij hen niet geneze zou. Dit is dan in de tijd geschreven toen Jezus nog op aarde was. Maar wat er stond geschreven was ook voor ons ter opbouw voor ons geloof. Dit is ook waarom er niemand meer wordt genezen. De valse genezingsdiensten van tegenwoordig zijn niets anders dan oosterse bijgeloof en zijn gebaseerd op psychologische bijgeloof en placebo-effect.

2 Corinthiërs 4:4 “ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.”

Ook in de tijd van apostel Paulus was het niet anders en werden mensen verblindt. Vergeet niet dat deze tekst geschreven is aan mensen die in geloof stonden. Met andere woorden; je kunt in God geloven, naar de kerk gaan, je kunt de kerkjezus aannemen, maar je wordt gewoon beschouwd als ongelovige. Mensen die Gods wetten gehoorzamen worden gelovigen genoemd. Want dat is wat het woord “geloof” ook betekend. Geloof betekend Gods Heilige wetten bestuderen en gehoorzamen.

Al in Paulus zijn tijd werd er een andere jezus en een andere evangelie verkondigd. Die andere jezus is de kerkjezus, een goed gevoel jezus. 2 Corinthiërs zegt het volgende:

2 Corinthiërs 11:4 “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Je leest heel duidelijk “dan verdraagt gij dat zeer wel”. Met andere woorden, die andere jezus is verdraagzamer dan Jezus die voor Zijn volk is gestorven. Die andere jezus is de wetteloze jezus, een jezus zonder wetgeving, een jezus zonder autoriteit waarbij de mensen bepalen wat goed is en wat niet. Dominees en predikanten zijn niet in staat uit te leggen wat de Bijbelteksten werkelijk betekenen. In plaats de teksten uit te leggen, verzinnen zij voor elke zondag een preek. Zodra er een onderwerp is bedacht, worden de best bijpassende bijbelteksten gebruikt. En dat is fout! Er was al eens een predikant die preekte over een surfplank omdat hij zelf graag mocht surfen. Daarbij haalde hij teksten uit de Bijbel waarin werd genoemd hoe Jezus over het water liep. Dit zijn één van de vele predikanten die op deze manier op hun kansel staan en de kerkgangers toespreken. Ook andere predikanten en voorgangers bewandelen dezelfde weg.

Kerken functioneren als democratische instellingen

Wat mensen uiteindelijk ook niet begrijpen is dat kerken functioneren als democratische instellingen. Ik zal enkele voorbeelden opnoemen:

1. De dominee is de Koning
2. De oudsten zijn de politieke partijen
3. Diakenen zijn de Eerste Kamer

Politieke partijen bepalen wat een Koning wel of niet mag zeggen wanneer hij het volk toespreekt. De Eerste Kamer functioneert als medecontroleur en medewetgever maar staan onder de Tweede Kamer.

In kerken zie je dezelfde structuren als in onze wetteloze regeringsstelsel. Oudsten bepalen uiteindelijk of een prediking wel of niet toegestaan is. Ik ken verschillende verhalen waarin een dominee halverwege zijn preek het zwijgen werd opgelegd door oudsten. Verschillende dominees mochten zelfs niet meer de kerkgangers toespreken omdat zijn prediking niet in overeenstemming was met het beleid van de oudsten.

Indien een koning iets zegt wat de politiek niet bevalt, wordt de koning gelijk op de vingers getikt. De jaarlijkse toespraak van onze aardse Nederlandse koning wordt geschreven door de minister president. Dus de koning bepaald niet wat hij wil zeggen tegen het volk.

Diezelfde wijze wordt ook toegepast in kerken. Een prediking mag bijvoorbeeld niet kwetsend zijn opdat kerkgangers blijven hangen. Er wordt ook wel een enquête gehouden in sommige kerken waarin kerkgangers wordt gevraagd wat zij graag zouden willen zien in een kerk. Met andere woorden; kerkgangers stemmen in feite over wat er in wel en niet in een kerk moet zijn. Wij doen dit ook met de jaarlijkse en 4 jaarlijkse verkiezingen.

Je ziet dus dezelfde heidense kenmerken die je ook in onze regeringsstelsel ziet.

Tot slot

Het moge duidelijk zijn waarom God ons volk opzettelijk verblindt. Zij zijn gewoonweg niet in staat om Gods waarheid te kennen. Wie volhard in de misleiding zal overtuigd zijn in diezelfde misleiding. Thessalonicen zegt namelijk het volgende:

2 Thessalonicen 2:11 “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,”

Dit is waarom kerkmensen niet in staat zijn de waarheid te kennen. God heeft hen zelf overgeleverd aan de leugen. Sommige mensen zouden zich afvragen, zeggende “Is God dan zo slecht dat Hij mensen misleidt?” God is zeker niet slecht! Hij is rechtvaardig!!! Maar tegenwoordig wordt rechtvaardigheid gerekend als haat en slechtheid. Daarom begrijpt de meerderheid niet wie God werkelijk is. Omdat zij Zijn wetten hebben verworpen en dus ook niet bestuderen, kennen zij de ware God van Israël niet. Wie Gods stem wil horen zal Zijn wet moeten gaan bestuderen.

Wie de karakter van God wil leren kennen moet zich gaan verdiepen in Gods Heilige wetten. Want Gods karakter is gebaseerd op Zijn wetgeving! God betekend namelijk Wet of Wetgever! Dat is iets wat vele kerkmensen maar niet begrijpen.

Het mag toch duidelijk zijn waarom God sommige in een dwalingsleer laat geloven. Ook in het oude testament deed God precies hetzelfde met vele profeten. Als afsluiter deel ik de teksten met jullie mee waarin God de profeten een leugengeest(denken) had gegeven. God is onveranderlijk en daarom is Hij ook nog steeds in staat om ons een leugengeest te zenden! God is rechtvaardig en Hij doet dit niet zonder reden. Achter alles zit een reden als het gaat over Gods handelen.

Zij die behoren tot het bruidslichaam zullen de waarheid niet eerder kennen dan wanneer zij zijn gezuiverd en dat is na het 1000-jarig rijk waarin alle Israëlieten weer zullen opstaan, de ongelovigen(ook kerkmensen). Dan pas zullen zij gezuiverd worden, zij zal wit als sneeuw worden gemaakt, zoals Openbaring het uitlegt. Vele kerkmensen verwachten dat er voor niet-kerkmensen een hellevuur staat te wachten. Maar hun kerkelijke hellevuur is een heidense doctrine wat niet bestaat. Israël is gemaakt als gezelschapsvolk voor God!

Enkele teksten over de leugengeest:

1 Koningen 22:22 “Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het.”

1 Koningen 22:23 “Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten.”

2 Kronieken 18:21 “Hij antwoordde: Ik zal heengaan en tot een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het.”

2 Kronieken 18:22 “Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten.”

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>