• Home
  • God straft Israël – Deel 2

Predikers!

Ik heb dit kleine artikel, dat een van de mannen hier me gaf. “ZE ZIJN ZO VER GEGAAN ALS ZE KUNNEN GAAN.” Het is een herdruk van een artikel geschreven door een United Methodist predikant die in Kansas City een seminar van drie weken bijwoonde voor United Methodist (U.M.) predikanten. Hij vertelt wat zij drie weken lang deden – predikanten, geen leken, predikanten! Ze brachten ongeveer een derde van de tijd door met het kijken naar pornografische films, zodat de predikanten zouden leren wat het Amerikaanse volk ziet. Dat was het idee erachter. Alle instructeurs van de school, volgens deze Methodistische predikant, die dit bijwoonde, deden mee. Hij zegt:

“De volgende dag hadden we een ontmoeting met de zwarte gemeenschap. We kregen in de meest kleurrijke taal te horen (nu kun je je voorstellen wat hij bedoelt als hij “kleurrijke taal” zegt) hoe irrelevant en nutteloos de kerk is. We hoorden bittere veroordelingen van Amerika’s sociale, economische en politieke systemen. Ons werd verteld dat ze repressief, waardeloos en destructief zijn, en dat ze desnoods door een gewelddadige revolutie moeten worden vernietigd.”

Hij gaat verder en vertelt ons dat al deze revolutionaire leraren op het seminar de leraren waren van het theologisch seminarie waar ze op zaten. De mannen die hen vertellen dat ze Amerika moeten afbranden en vernietigen, zijn “de mannen van het United Methodist Theological Seminary, die de nieuwe United Methodist predikanten onderwijzen”. Toen lieten ze prostituees komen om hun verhaal te vertellen. Op een zondagochtend gingen ze niet naar de kerk, maar bezochten ze de bars in Kansas City, om te zien hoe de rest van de mensen zich gedroeg. Ze lieten een dame opstaan en vertellen hoe geweldig LSD was en wat het voor haar had gedaan. Dit was een bewuste seminar voor, blijkbaar, veertig of vijftig U.M. predikanten. Volgens deze U.M. predikant hoorde hij van geen enkele andere U.M. predikant kritiek op het programma.

Ik weet niet of onze christenen werkelijk beseffen wat er gaande is onder de mannen op de kansels van deze natie. Blijkbaar zijn de meesten blind voor wat er binnen de Christelijke Kerk gebeurt. God zegt over deze predikanten in die tijd:

“…wie niet in hun mond legt, die bereidt zelfs oorlog tegen hem voor. Daarom zal voor u de nacht zijn, dat gij geen visioen zult hebben; en het zal donker voor u zijn, dat gij niet zult waarnemen; en de zon zal over de profeten ondergaan, en de dag zal over hen donker zijn.” Micha 3:5-6

God zal een blindheid en een duisternis zenden over de predikers en de profeten, zodat zij het Woord van God niet aan het volk kunnen verkondigen. Nu, dat is wat Hij door Zijn profeet Micha tegen Israël zei, in de tijd dat zij ongehoorzaam waren aan de Here.

“Dan zullen de zieners beschaamd worden en de wichelaars verward; ja, zij zullen allen hun lippen bedekken, want er is geen antwoord van God.” Micha 3:7

Er is geen antwoord van God of door God, en vandaag zijn deze predikanten zo blind voor wat er in dit land en onder de kerken gebeurt, dat ze nu in feite beginnen te prediken dat God niets doet; in feite is er een mogelijkheid dat God dood is. Waarom denkt u dat zij denken dat God dood is? De reden is dat ze God niets zien doen in hun land.

Denkt u dat dit alleen geldt voor deze zwarte predikanten en revolutiebewegingen? Hoeveel van jullie hebben Billy Graham of Billy James Hargis of Carl Mcintyre ooit horen zeggen dat God iets doet in hun land? Heeft iemand van jullie iets gehoord?

Billy James Hargis vertelt u elke week urenlang op televisie wat de communisten in Amerika doen. Hij heeft nooit een woord om je te vertellen wat God aan het doen is. Weet je waarom? Omdat hij niet weet wat God aan het doen is. Carl Mcintyre brengt uur na uur door, vijf dagen per week, 30 minuten per dag, op zeshonderd radiostations, om mensen te vertellen wat de communisten aan het doen zijn, en hij vertelt ze nooit een woord over wat God aan het doen is.

Weet je waarom? Omdat God zwartheid en duisternis over die predikanten heeft gezonden omdat ze het Woord niet willen hebben. Daarom heeft God hen volledig verblind en is er geen manier waarop zij deze Bijbel kunnen lezen en er wijs uit kunnen worden; om de mensen te vertellen wat God aan het doen is in Amerika. Alles wat ze zien is de andere kant. Waarom? Omdat er geen antwoord van God is. God verhoort hun en onze gebeden niet. Er gebeurt niets wat hen betreft, en ze weten niet wat er aan de hand is. Alles wat ze kunnen doen is de mensen vertellen, Oh, is het niet verschrikkelijk, hoe slecht, enzovoort.

Twee jaar geleden vormden ze groepen om te bidden voor de overwinning in Vietnam. (Deze boodschap werd gegeven in 1970.) Carl Mcintyre doet dat nog steeds. Wat doet ons volk nu? We hebben ons nu afgekeerd van zelfs bidden over Vietnam en we schrijven nu brieven naar de antichristen en zeggen: “Wilt u niet aardig zijn voor onze jongens in de gevangenkampen?” Denk je dat Amerika zich niet van God heeft afgekeerd? In ongehoorzaamheid? Broeder en Zuster, als we God geloofden, wat Hij zegt, en in Zijn kracht, dan zouden we op zijn minst tot Hem bidden om een aardbeving te brengen over de gevangenissen zoals Hij deed toen Paulus in de gevangenis zat, en Noord-Vietnam te openen door een aardbeving, en die steden te vernietigen en die gevangenen vrij te laten. Maar wat doen we in plaats daarvan? We schrijven brieven naar Hanoi. En iedereen doet mee: “Schrijf brieven en vraag de vijand of ze aardig willen zijn tegen onze jongens en de brieven doorlaten.” Blijkbaar is ons volk op een punt gekomen waar het zo bang is, en ongelovig, en niet vertrouwend in de Almachtige God, dat we niet eens weten hoe we Hem moeten vragen of geloven voor de simpelste kleine dingen in de wereld. En toch vraag je je af waarom God het kwaad over Amerika brengt. Laten we verder lezen. Je hoorde wat Micha zei over de andere predikers; nu is hier wat hij zegt over zichzelf:

“Maar waarlijk, ik ben vol van kracht door de geest des Heren, en van oordeel, en van macht, ….” Micha 3:8

Om wat te doen?

“…om aan Jakob zijn overtreding en aan Israël zijn zonde te verklaren.” Micha 3:8

Micha zei: “Ja, ik ben een profeet,” en ik kan u vertellen dat de rest van deze “profeten” in dit land niets kunnen vertellen – ze weten niet wat er gebeurt. Micha had de geest en de kracht van de Heer. Maar waarvoor had hij die? Om één ding te doen: zijn overtreding aan Jakob en zijn zonde aan Israël bekendmaken.

Als Koninkrijkspredikant, of als Israël-identiteitspredikant, ben ik het niet oneens met het idee om het goede nieuws van het Evangelie van het Koninkrijk te prediken – de waarheid van de Bijbel dat Christus in gerechtigheid over de aarde zal heersen en alle goddelozen zal vernietigen en zijn Koninkrijk zal oprichten. Prijs de Heer voor dat Evangelie. Maar in de tijd van de ongehoorzaamheid van Israël zult u merken dat Micha de Geest en de kracht van de Heer kreeg om één ding te doen: vertel Israël hun zonden en Jakob hun overtredingen. U zult merken dat toen hij het eerste vers begon, God sprak tot de hoofden van Jakob en de vorsten van het huis van Israël. Als er iemand tekortschiet onder alle predikanten in deze natie, (en ik geloof van ons tot op zekere hoogte,) zijn we niet naar de politieke en burgerlijke leiders van deze natie gegaan en hebben hen verteld: “De Almachtige God zal onze steden platbranden en Hij zal hongersnood over dit land brengen, Hij zal pest brengen en Hij zal ons volk bij duizenden en duizenden doden, totdat we één ding doen: ons bekeren tot het woord van de Heer en Zijn wetten, wetten en vonnissen gehoorzamen.”

Weet u, broeder Record en ik hebben dat afgelopen voorjaar gedaan, en we hebben dat eerder gedaan met enkele andere voorgangers. Deze mannen in Washington DC, die de civiele leiders van de natie zijn, weten niet dat de drugsverslaving in Amerika een vloek van God is – dat weten ze gewoon niet. Ze weten niet dat zoiets eenvoudigs als de smog die we boven Phoenix en Los Angeles en sommige andere steden hebben, in feite een oordeel van de Almachtige God over deze natie is vanwege onze ongehoorzaamheid. Ze denken dat het komt omdat we te veel benzine verbranden, dus gaan ze het verbranden van benzine stoppen.

Wat denken ze van de geslachtsziekte epidemie onder onze tieners? “Dat komt omdat we nog niet het juiste medicijn hebben gevonden.” De artsen vertellen hen dat de geslachtsziekte van een paar jaar geleden, die werd genezen door sommige van de medicijnen die we hebben, nu niet meer wordt genezen door die medicijnen. De artsen hebben ons onlangs verteld dat zij een nieuwe ziekte hebben ontdekt die wordt veroorzaakt door de drug “speed”, die sommige van deze jongeren gebruiken. Velen van hen krijgen het en het is ongeneeslijk en fataal. Dokters zeggen dat 8 van de 10 van hen binnen vijf jaar na contact met de ziekte zullen sterven.

Weet je wat een deel van ons probleem is? Niemand vertelt hen dat dit een oordeel is van de Almachtige God over de natie. Ze proberen wanhopig een oplossing te zoeken. Micha zei dat de natie Israël in deze toestand verkeerde; het volk werd dood belast, vernietigd en gedood in buitenlandse oorlogen. De profeten waren blind, niemand kon zien. Maar hij had de kracht en de Geest van God gekregen voor één ding: LAAT JACOB HUN TRANSGRESSIES EN ISRAEL HUN ZONDEN ZIEN. Broeder en zuster, ik denk dat dat in dit land zal moeten gebeuren.

“Hoor dit, ik bid u, gij hoofden van het huis van Jacob,… (weer terug naar de leiders in de natie) …en prinsen van het huis Israëls, die het oordeel schenden en alle billijkheid verdraaien. Zij bouwen Sion op met bloed, en Jeruzalem met ongerechtigheid.” Micha 3:9-10

Laten we het volgende vers lezen en zeg me dat dit niet Amerika is en Europa:

“De hoofden daarvan oordelen tegen betaling, en de priesters daarvan onderwijzen tegen betaling, en de profeten daarvan verkondigen voor geld: …” Micha 3:11

Nu zegt de Schrift dat geld alles beantwoordt. Wat blijkt? Volgens Micha regeren en oordelen de politici voor geld. De priesters onderwijzen voor geld, en de profeten liegen voor geld! Je krijgt niet veel waarheid in het land als je merkt dat elke beslissing van de hoogste machthebbers, de priesters en de profeten in Israël, wordt genomen voor geld. Ik moet dit toevoegen; ik wil in ieder geval dit punt overbrengen: Gods Almachtige Woord gaat naar dit volk, ook al moet Hij sommige predikers de mond snoeren.

Laat me hier iets invoegen. We zijn op radiozender KASA hier in Phoenix. Zoals u wellicht weet, verzorgen zij verschillende anticommunistische radio-uitzendingen. Plotseling was McBirnie’s STEM VAN AMERIKANISME er niet op, en we wisten niet waarom. Nou, ik heb een brief die McBirnie stuurde waarin hij uitlegt waarom hij niet meer op radiostation KASA is en, blijkbaar, waarom hij ook werd verwijderd van KBLE in Seattle, Washington. Het station stuurde hem een brief en vertelde hem dat vanwege de “Eerlijkheidsdoctrine”, zolang hij bleef praten tegen al die dingen die gaande waren in Amerika, ze niet in staat waren om zijn programma te nemen omdat ze zouden moeten beginnen met het geven van vrije tijd aan al die andere mensen. Dus McBirnie nam contact op met de zender, en hij zegt in zijn brief:

“Hier is een verrassende ontwikkeling. In een lange conferentie met de directie van KBLE, hebben we van hen een akkoord gekregen voor ons om onze tijd op hun station voort te zetten, op voorwaarde dat we een religieus format gebruiken.”

Met andere woorden, ik mag preken voor de natie, maar niet het nieuws bespreken!

Hij heeft dat onderstreept met een uitroepteken erachter, alsof dat iets verschrikkelijks is. De zender staat hem toe te preken voor de natie, maar hij mag het nieuws niet bespreken, en is dat niet verschrikkelijk! De brief gaat verder:

“Nou, dat is aanzienlijk beter dan niets. Mijn roeping is die van predikant van Jezus Christus. Dat maakt mij in de eerste plaats anticommunist en antisocialist. Overigens ben ik senior predikant van een grote United Community Church in Glendale, en ik ben een Baptist van achtergrond. (Ik begrijp dat hij een grote kerk heeft.) KBLE en KASA staan mij beide toe om patriottische preken te houden, en ik ben van plan om naar het geweten van de natie te donderen. We kunnen een krachtig standpunt innemen voor vrijheid en land, en toch het Evangelie prediken.”

Even verderop zegt hij:

“Ik zal misschien niet altijd zo effectief zijn als de oude Stem van het Amerikanisme uitzending, maar veel beter dan wanneer ik me overgeef en uit de lucht ga.”

Met andere woorden, de zender eist dat ik het Woord van God predik, en dat is slecht, en ik wou dat ik het niet hoefde te doen, maar misschien is het beter dan niets doen.

Dit is de houding van vele honderdduizenden predikanten in dit land. Ze doen alles behalve het Woord van God prediken.

Ik denk dat ze een redelijk verzoek deden aan de man. Degenen die naar hem luisteren weten dat hij nooit iets uit de Bijbel leest. Hij praat alleen over de communisten, de homoseksuelen, de drugsverslaafden, de revolutiebeweging en de Zwarte Panters. Hij vertelt Israël nooit hun overtredingen of Jacob hun zonden. Nu is hij uit de lucht geschopt, en hij moet dit doen, en vraagt deze mensen om hem te steunen terwijl hij dit probeert te doen. Hij zegt: “Bijbelprofetie zal een grote rol spelen in wat we doen. Misschien werkt dit alles op een vreemde manier ten goede.”

Over predikanten die blind zijn. Hij is door de radiostations opgedragen uit het Woord – uit de Bijbel – te preken en hij zegt: “Misschien moet ik wel, ik wil het niet, en het zal niet erg effectief zijn, maar misschien komt het toch nog goed.” Deze man staat bekend als een anticommunist.

Nu is Billy James Hargis ook verteld dat ze zijn programma niet zullen uitzenden op KASA, tenzij hij het programma verandert. Degenen onder u die de laatste tijd naar hem hebben geluisterd, weten dat Billy James Hargis nu een aparte en speciale tape heeft gemaakt voor KASA en KBlE. Het is niet de tape die in de rest van het land te horen is. De afgelopen week heeft hij preken afgespeeld die hij houdt op zijn nieuwe christelijke college in Tulsa. Hij onderwijst de studenten van het college, en hij speelt een deel van die preken af op de radio. Ik zei: “Prijs de Heer”, want het is interessant om te horen wat hij hen leert. Laatst luisterde ik toevallig naar hem (2 dec. 1970) en ik wou dat ik een bandje had van de hele uitzending. Hij sprak tot zijn studenten van de vroege Christelijke Kerk:

“De Joden gebruiken hetzelfde Oude Testament als wij, als basis voor hun godsdienst. Eigenlijk verschilt het geloof van de Joden weinig van het onze.”

Dit is een man die zogenaamd het communisme bestrijdt. Hij is een prediker, en in zijn school, waar hij deze jonge mensen heeft laten komen, vertelt hij hen dat de religie van de Joden weinig verschilt van de onze. Hij zegt verder:

“De Joden waren niet klaar om Christus als hun Messias te aanvaarden, dus riep God Paulus en hij ging naar de heidenen om Zijn kerk te bouwen onder de heidenen.”

Billy James Hargis zei onder andere:

“De Messias was Joods, de apostelen waren Joods; acht jaar lang waren er geen andere leden van de kerk, behalve Joodse leden.”

Hij eindigt zijn programma, nadat hij dit allemaal heeft doorgenomen, door te spreken over de “Joodse apostel Petrus” en de “Joodse apostel Paulus” enzovoort. Dan vraagt hij mensen om bijdragen te sturen voor het American Christian College omdat:

“…ze jonge mensen opleiden om Amerika te redden.”

Dat is de zin die hij elke dag in zijn uitzending gebruikt: “We leiden jonge mensen op om Amerika te redden.”

Nou, Broeder en Zuster, mijn Bijbel zegt dat Amerika onder het oordeel van de Almachtige God ligt, en de enige prediking die iets betekent voor de Almachtige God is om JACOB DEZE OVERTREDINGEN EN ISRAEL DEZE ZONDEN TE VERHALEN. Breng deze natie terug in gehoorzaamheid, of God Almachtig zal de communisten, en de revolutiebewegingen, en al deze mensen, waarvan Billy James Hargis denkt dat hij Amerika gaat redden, blijven oproepen. En hoe gaat hij Amerika van hen redden? Door ze te leren dat de religie van het Judaïsme net als de onze is! Met andere woorden, het Christendom kwam voort uit het Jodendom. Hij vertelde verder wat een prachtig iets het Jodendom was en hoeveel we de Joden verschuldigd waren omdat zij ons onze godsdienst hebben gegeven.

Broeder en Zuster, Gods christelijke godsdienst heeft nergens anders ter wereld een fundament dan in het bloed van de Heer Jezus Christus en Zijn Woord. Het heeft GEEN fundament in de godsdienst van de antichrist. Sommigen van jullie weten dat de Joodse godsdienst vereist (en dat doen ze) dat ze vijf keer per dag bidden voor de dood van alle christenen!!! Dat is de Joodse religie. Sommigen van jullie weten er nog veel meer van. Toch beweert deze man dat hij Amerika probeert te redden. Gelooft u dat Micha gelijk had toen hij zei: “God zei dat Hij duisternis en zwartheid zou geven over alle profeten in het land, zodat ze niets zullen horen en zien?”

“De hoofden daarvan oordelen tegen betaling, en de priesters daarvan onderwijzen tegen betaling, en de profeten daarvan verkondigen voor geld; …” Micha 3:11

Ik vraag me af waarom hij die leugens vertelt aan die christelijke jongeren hierboven. Denk je dat hij het voor geld doet? Micha zei dat ze dit voor geld doen.

“…toch zullen zij op de Here leunen, en zeggen: Is de Here niet onder ons? geen kwaad kan over ons komen.” Micha 3:11

Dezelfde mensen die deze valse dingen prediken en onderwijzen, zijn degenen die zich omdraaien en zeggen: God beschermt ons en bouwt ons op. Zelfs Nixon heeft zijn religieuze bijeenkomsten in het Witte Huis. Billy Graham zegt dat Nixon een zeer religieus man is. Billy Graham bidt voor al deze mensen, en zegt dat het goede mensen zijn. Luister naar het laatste vers van Micha 3:

“Daarom zal Sion om uwentwil worden omgeploegd als een akker, en Jeruzalem zal tot hoop worden, en de berg des huizes als de hoogten des wouds.” Micha 3:12

De Almachtige God vertelde Micha dat in het oude Israël, omdat deze dingen in het land heersten, dat Sion zou worden omgeploegd als een akker en Jeruzalem tot hopen zou worden. Weet je wat? Dat is gebeurd! God deed dat in het oude Israël, en Hij deed het om de redenen die ik zojuist heb genoemd. Nu zijn de redenen die we hier net gelezen hebben, precies de redenen en dingen die nu in de V.S. heersen, in dit einde van het tijdperk, in de grootste van alle Israëlische naties. Denk je dat er minder op ons afkomt dan in het oude Israël toen ze die dingen deden?

U zult merken dat hij zei: “…daarom zal Sion om uwentwil…” Is dat niet interessant! Voor jullie bestwil heeft hij Sion geploegd als een akker. De boeren onder jullie weten dat als je een veld omploegt, wat doe je dan? Je keert de stoppels om, toch? – nadat het gewas is geoogst. Je keert onder de stoppels om wat te doen? Een nieuw gewas te planten en iets nieuws op te wekken. Het volgende hoofdstuk, waarvan ik hoop dat jullie het spoedig zullen lezen, begint met:

“Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEREN zal opgericht worden op de top der bergen, en hij zal verheven worden boven de heuvels; en de mensen zullen tot hem stromen.” Micha 4:1

Dan gaat hij verder en geeft de profetie van het Evangelie van het Koninkrijk – de bouw van het Koninkrijk. Maar wat moet er eerst gebeuren? Dit land met al die verdorvenheden en al die andere slechte dingen moet worden omgeploegd als een akker.

Deze dingen moeten volledig en totaal vernietigd worden. Broeder en zuster, ik denk dat de zogenaamde kerkgenootschappen in Amerika door de Almachtige God in de komende jaren volledig zullen worden vernietigd. Als er negers voor nodig zijn en zij elke kerk in Amerika in brand moeten steken om het kwaad eruit te krijgen, dan zal dat gebeuren. Want het gaat weg. Het zal geploegd worden als een veld. Deze dingen zullen worden vernietigd.

Laten we eindigen in Deuteronomium 28. Dit wordt nogal lang, maar ik heb dit allemaal gedaan omdat ik jullie mensen wil vragen om te bidden, vooral voor predikanten van Koninkrijksidentiteit, die de nationale identiteit van Amerika kennen, om naar de regeringsambtenaren van de Verenigde Staten en de staatsambtenaren in de verschillende staten te gaan, en hen enkele van de dingen te vertellen die jullie hier gehoord hebben. Dat al deze kwalen en problemen in deze natie komen als een oordeel van God om één reden: We zijn ongehoorzaam aan Zijn Woord. Deze verzen hebben we gelezen. Pastor Record en ik ontdekten dat deze drie of vier verzen de meest effectieve verzen waren die we konden lezen. We lazen ze als we voor het eerst met de senatoren en vertegenwoordigers spraken. We kregen meteen gehoor, en hun tijd. U bidt dat predikanten naar Washington kunnen gaan en deze verzen kunnen voorlezen aan de mannen in onze regering. Allereerst weet je dat dit het hoofdstuk is waar God zegt: Als je mijn wetten en oordelen niet gehoorzaamt, dan zullen deze vloeken komen:

“De vreemdeling die in zijn binnenste is, zal zich boven u verheffen, en gij zult zeer laag vallen. Hij zal u lenen en gij zult hem niet lenen; hij zal het hoofd zijn en gij zult de staart zijn.” Deut. 28:43-44

Gebeurt dat? Natuurlijk.

“Bovendien zullen al deze vloeken over u komen, en u achtervolgen en inhalen, totdat gij verdelgd wordt;…”

Waarom?

“….Omdat gij niet hebt geluisterd naar de stem van de HEERE, uw God, om Zijn geboden en Zijn inzettingen te onderhouden, die Hij u geboden heeft.” Deut. 28:45

“En zij zullen op u zijn tot een teken en een wonder, en op uw zaad tot in eeuwigheid.”

“Omdat gij de HERE, uw God, niet hebt gediend met blijdschap en met vreugde van hart, om de overvloed van alle dingen;” Deut. 28:46-47

Amerika is gezegend boven alle andere volken op aarde, en wij weigeren de Heer te dienen. Daarom komen al die andere dingen op ons af. Micha zei: Ik vertelde u al deze problemen, maar God zalfde mij met zijn Geest en kracht voor één ding:

“GA JACOB ZIJN OVERTREDINGEN VERTELLEN, EN ISRAEL ZIJN ZONDEN!”

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>