• Home
  • God straft Israël – Deel 1

Een reactie van de vertaler

“God straft Israël”, een titel waarvan de meesten zouden zeggen; ja natuurlijk straft God Israël. Maar de soorten straffen die God geeft kennen ze niet. In dit artikel wordt duidelijk uiteen gezet op wat voor manier Israël wordt gestraft.

Dit artikel werd door Sheldon Emry geschreven en is grotendeels gebaseerd op wat er zich in Amerika heeft afgespeeld afgelopen tientallen jaren. Dit betekend niet dat het niet op ons van toepassing is, hier in Europa. Want de waarschuwingen in dit artikel gaat ons ook aan. Want de ongehoorzaamheid aan Gods wetten in Europa is evengroot als in Amerika.

Wat dit artikel heel mooi uitlegt is dat God zowel vrede als het kwaad schept. Dus God stelt zichzelf op als een tegenstander of vijand van Israël. Vijand betekend in de oorspronkelijke taal “satan” en tegenstander betekend “duivel”. Hoe vaak stelde God zichzelf wel niet op als een vijand naar Israël toe? Ontzettend vaak! Voornamelijk het oude testament laat dat duidelijk zien.

Is het ook niet zo dat God zelf vele plagen over Israël heeft uitgeroepen? Het was geen duivel/satan geest/engel die dit deed. Nee, God deed dit! En er is nog een bijkomstigheid. Als een duivel of satan in een gevallen engelvorm Israël tot zonde brengt, dan zou Israël in zonde vertegenwoordigd zijn door iemand die boven hen staat, in dit geval een duivel in gevallenengel vorm. God stelt het volk Israël aansprakelijk voor hun zonden, Hij zegt niet dat een bovennatuurlijke wezen aansprakelijk wordt gesteld. Kerken verkondigen dat toen Jezus aan het Kruis stierf, daarmee de duivel/satan in engelachtige vorm werd verslagen. Maar dat klopt niet. Als dat werkelijk zo zou zijn dan zou ons volk immers niet meer tot zonde worden gebracht, omdat de zogenaamde “vijand, een gevallen engel” is verslagen door het offer van Jezus.

Jezus kwam niet om een engelachtige wezen te verslaan. Hij kwam om Zijn volk te verlossen die de wetten hadden overtreden dat aan hun voorvaderen waren gegeven. En ook het nieuwe testament verklaard dat Israël schuldig is door hun overtredingen van de wet.

Ik wil graag een voorbeeld geven:

‘In onze aardse strafrechtssysteem is het zo dat als er een dader is en een opdrachtgever, dat beiden worden vervolgd. De dader krijgt dan een iets lichtere straf en de opdrachtgever een zwaardere straf. Waarom wordt iemand vervolgd? Omdat deze de wetten heeft overtreden. Indien ik te snel rijd, krijg ik een boete. Kan ik iemand anders daarvan de schuld geven? Nee! Ik deed het zelf!’

Er zijn in de Bijbel een tal aan voorbeelden waarin Israël werd gestraft. De leer van Bileam stimuleert rassenvermenging waarvoor Israël ook is gevallen. Niet alleen Israël werd gestraft, ook Bileam werd gestraft. Je ziet hier ook weer twee dingen, de dader en de opdrachtgever. Het was geen duivel in engelvorm die dit deed. God stelt Israël aansprakelijk en geen bovennatuurlijke wezen. Was dit wel het geval geweest dan had God dit bovennatuurlijke wezen al vanaf het begin vernietigd. God laat Israël niet opzettelijk zondigen door een duivel/satan in engelvorm zijn gang te laten gaan. Want dan zou het juist overkomen als een spelletje van God waarin hij zou zeggen “haah, even kijken wat Israël gaat doen, ik laat een gevallen engel zijn gang gaan”. Dit is iets wat God nooit zou doen.
Nee lieve broeders en zusters, het is de zonde van Israël zelf! En de zonde zit in hun vlees! Daarom dat Paulus ons ook leert dat wij onze vlees moeten kruisigen, niet een duivel of satan in engelvorm.

De grootste tegenstander van Israël is, hun vlees! En dat is de vijand die vernietigd moet worden! In dit artikel wordt ook duidelijk uitgelegd dat wij niet iemand anders de schuld moeten geven voor onze zonden!

God straft Israël

Je hebt veel gehoord van Koninkrijksvoorgangers over het simpele ideetje: “God straft Israël.” Toch denk ik dat het een van de minst begrepen stelregels van de Schrift is, onder christelijke mensen. Ik heb de gelegenheid gehad om met christelijke mensen te praten over Gods straf op individuen, op mensen of de natie. Blijkbaar weigeren de meeste mensen het te geloven. Ze willen het idee niet aanvaarden dat God daadwerkelijk en opzettelijk een volk of natie straft.

Ik wil u een paar dingen uit de Schrift laten zien waarvan ik denk dat ze ten minste enkele sceptici ervan moeten overtuigen dat God zijn volk, Israël, straft; bijvoorbeeld uit de profeet Amos:

“Hoor dit woord, dat de HERE tegen u gesproken heeft, o kinderen Israëls, tegen het gehele geslacht, dat Ik uit het land Egypte heb opgevoerd, zeggende: U alleen heb Ik gekend van alle geslachten der aarde; daarom zal Ik u straffen voor al uw ongerechtigheden.” Amos 3:1-2

Er staan twee grote waarheden in dat ene vers: 1) “U alleen heb ik gekend van alle geslachten op aarde,” (God heeft een speciale relatie met Zijn volk, Israël, die anders is dan Zijn relatie met de rest van de volkeren op aarde); en daarom, 2) vanwege die speciale relatie zegt God: “Ik zal u straffen voor al uw ongerechtigheden.” God zei: Ik zal u straffen vanwege de relatie die Ik met u heb, die anders is dan die van andere mensen. Hij gaat verder:

“Kunnen twee samen wandelen, tenzij ze het eens zijn?” Amos 3:3

Weet je, het is verbazingwekkend hoeveel prediking we tegenwoordig hebben over dit idee dat we met God kunnen wandelen, maar dat we het niet per se met Hem eens hoeven te zijn. Met andere woorden, we kunnen Zijn Woord terzijde schuiven en het niet onderwijzen, en het niet gehoorzamen, en het zelfs in diskrediet brengen; en toch met God wandelen. Maar Hij zegt: “Kunnen twee samen wandelen als ze het niet eens zijn?” Dan geeft Hij enkele kleine spreekwoorden, ik veronderstel dat je ze zou noemen:

“Zal een leeuw in het bos brullen, als hij geen prooi heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol schreeuwen, als hij niets genomen heeft? Kan een vogel in een strik vallen op de aarde, waar geen gin voor hem is? ….” Amos 3:4-5

Met andere woorden, waar geen voedsel in de val is.

“….zal iemand een strik uit de aarde halen, en helemaal niets genomen hebben? Zal er op een bazuin geblazen worden in de stad, en het volk zal niet vrezen? Zal er kwaad zijn in een stad, en de Here heeft het niet gedaan?” Amos 3:5-6

Hij stelt enkele vragen, die eigenlijk antwoorden hebben, die bijna ieder weldenkend mens zou moeten kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld het idee van de leeuw. Zal een leeuw brullen in het bos als hij geen prooi heeft? We hebben niet veel leeuwen in dit land, dus sommige mensen weten niets over leeuwen. De leeuw is heel stil, maakt nooit enig geluid totdat hij zijn prooi heeft gedood; dan brult hij om de andere leeuwen of andere dieren, die hem willen komen halen, weg te houden. Dus God vraagt enkele van deze dingen om een idee te geven dat er een natuurlijke volgorde van gebeurtenissen is; bepaalde dingen gebeuren wanneer andere dingen gebeuren. Er zijn oorzaken en gevolgen. Hij gebruikt gewoon enkele van de dingen van de natuur om te laten zien dat er een bepaalde oorzaak is en dat het een bepaald effect heeft. Als er een bepaalde actie is, dan volgt er een bepaald ander ding, zelfs tot het idee dat als er in de stad op een bazuin geblazen wordt, het volk bang zal zijn. Als iemand alarm slaat, wat het volk begrijpt als een vijandelijke aanval of oorlog of gevaar, is er onmiddellijk angst. De mensen gaan niet rond en zeggen: Wat denken jullie hiervan? Er is een onmiddellijke reactie als er iets gebeurt. God zegt zelfs:

“Zal er kwaad zijn in een stad, en de Heer heeft het niet gedaan?”

Sommigen van u hebben een Fenton Bijbel, en het is nogal interessant, de vertaling die hij heeft van sommige van deze verzen in Amos. In feite zegt hij:

“Kan er op een trompet worden geblazen in een stad en het volk komt niet bijeen?”

Met andere woorden, het volk zou zich verzamelen en beslissen wat te doen.

“Als er tegenspoed is in een stad, heeft het eeuwige leven het dan niet voortgebracht?”

Dus hier is een andere vertaling met hetzelfde idee. Als er kwaad is in een stad, heeft de Heer het niet gedaan. Onthoud dat als we deze studie doornemen! Vooral degenen onder ons die bang zijn voor wat de communisten doen, wat de zwarte revolutionairen doen, wat de hippies doen en alle propagandisten in Amerika. Denk eraan, God zegt dat als er kwaad in de stad is, Hij het gedaan heeft! Of Hij weet er tenminste van! Laten we niet het idee hebben dat God er niet van weet. Dan in vers 7 van de KJV voegt Hij dit toe:

“Zeker, de Here God zal niets doen, maar Hij openbaart zijn geheimenis aan zijn knechten, de profeten.”

Ferrar Fenton zegt hierover:

“De MACHTIGE HEER zal echter geen gebeurtenis voortbrengen zonder Zijn bedoelingen bekend te maken aan Zijn dienaren de profeten.”

Ziet u, Hij stelt deze tamelijk onschuldige vragen eerst om u te laten zien dat er een natuurlijke volgorde van gebeurtenissen is. De leeuw is stil tot hij zijn prooi te pakken heeft, dan brult hij. Dat doen ze allemaal. Het is voor hen een natuurlijke zaak. Vogels worden niet gevangen in een strik, tenzij er aas in de strik zit. Dan zegt Hij, maar de Heer zal niets doen, zelfs niet de natuurlijke gang van zaken, of een gebeurtenis voortbrengen zonder Zijn bedoelingen bekend te maken aan Zijn dienaren, de profeten. Ik lees dit vers heel vaak omdat ik denk dat het een grote troost voor de mensen moet zijn om te weten dat de Almachtige God Israël mag straffen; maar Hij zal niets van die straf doen tenzij Hij het bekendmaakt aan zijn dienaren, de profeten. Hij gaat het Israël van tevoren vertellen, via zijn profeten. Dat lezen we in beide vertalingen.

Nu, voor degenen onder u die twijfelen aan dit idee, dat als er kwaad in de stad is, de Heer het gedaan heeft, keer met mij naar Jesaja 45. Ik weet dat er een enorme hoeveelheid informatie op de radio en een enorme hoeveelheid literatuur beschikbaar is en dat er letterlijk miljoenen mensen zijn die er absoluut en volledig van overtuigd zijn dat al het kwaad in de natie wordt veroorzaakt door de communisten, de criminelen, of door de propagandisten, de liberalen, of iemand anders. Maar lees alsjeblieft Jesaja 45 vanaf vs. 5:

5 “Ik ben de HERE, en er is niemand anders, er is geen God naast Mij: Ik heb u omgord, hoewel gij Mij niet gekend hebt…”

“Opdat zij weten van de opgang der zon, en van het westen, dat er niemand naast Mij is. Ik ben de HEER, en er is geen ander. Ik vorm het licht, en schep de duisternis: Ik maak vrede, en schep kwaad: Ik, de HEERE, doe al deze dingen.” Jesaja 45:5-7

Nu is het een van de moeilijkste waarheden uit de Bijbel om aan christelijke mensen over te brengen: dat God het kwaad in de stad schept. Dit is het idee waar we het over hebben: God straft Israël. Gaandeweg zul je zien dat er een reden is voor al deze dingen, een logische reden. God zegt in Amos dat als er kwaad in de stad is, Hij dat weet. Ferrar Fenton zegt dat Hij het veroorzaakt. In Jesaja 45 lezen we de zeer eenvoudige woorden dat Hij het kwaad schept. “Ik, de Heer, doe al deze dingen.”

“Opdat zij weten van de opgang der zon, en van het westen, dat er niemand naast Mij is. Ik ben de HEER, en er is geen ander. Ik vorm het licht, en schep de duisternis: Ik maak vrede, en schep kwaad: Ik, de HEERE, doe al deze dingen.” Jesaja 45:5-7

Nu is het een van de moeilijkste waarheden uit de Bijbel om aan christelijke mensen over te brengen: dat God het kwaad in de stad schept. Dit is het idee waar we het over hebben: God straft Israël. Gaandeweg zul je zien dat er een reden is voor al deze dingen, een logische reden. God zegt in Amos dat als er kwaad in de stad is, Hij dat weet. Ferrar Fenton zegt dat Hij het veroorzaakt. In Jesaja 45 lezen we de zeer eenvoudige woorden dat Hij het kwaad schept. “Ik, de Heer, doe al deze dingen.”

Sommige mensen zouden denken dat dit letterlijk godslastering is voor een prediker om op te staan voor een gemeente en te zeggen: “Ja, broeder, de Heer schept het kwaad!” Klinkt dat niet vreselijk? Deze God van het goede, deze God van liefde schept het kwaad! Eigenlijk willen alle predikers vandaag de dag preken dat God een God van liefde is. Maar als GOD ALMACHTIG tegen Israël zei: jullie zijn een speciaal volk, jullie zijn anders dan alle andere volken, daarom zal Ik jullie straffen voor jullie ongerechtigheden. Hoe gaat Hij ons straffen, tenzij Hij iets doet dat wij slecht vinden? Wie van u heeft zijn kinderen ooit een pak slaag gegeven toen ze klein waren? Ik weet zeker dat de meeste van jullie ouderen dat wel eens hebben gedaan, of je hebt ze gecorrigeerd, of je hebt ze een of ander voorrecht ontnomen. Als u zich had omgedraaid en dat kind had gevraagd wat u het had aangedaan, zouden ze u gezegd hebben dat u iets slechts had gedaan, nietwaar? Ze zouden gezegd hebben: Dat was een slecht ding dat je me aandeed, toen je me een schop gaf. Het zou een slechte zaak zijn voor het kind om een pak slaag te krijgen. Als Israël nu kastijding en straf krijgt, kun je daar natuurlijk het woord “slecht” op plakken, want voor ons is het slecht. God zegt dat Hij deze dingen doet.

Nu wil ik, even voordat we verder gaan in de Schrift, de vier dingen opnoemen die ons blijkbaar zijn verteld in deze paar verzen in Amos, en ook dit gedeelte lezen we in Jesaja:

1. God zal Israël straffen voor al haar ongerechtigheden. (Dat is in vrij duidelijke taal gezegd.)

2. De dingen gebeuren voor een reden of een aanleiding. (Ik denk dat dat de reden is waarom God die andere vragen hier neerzet; er is een logische verklaring voor de dingen die gebeuren).

3. God bestuurt zowel het goede als het kwade.

4. Hij zal geen van deze dingen aan Israël doen tenzij Hij het bekend maakt aan zijn dienaren, de profeten.

Als we geloven dat God Israël gaat straffen, dan moeten we ook geloven dat God ons in Zijn Woord gaat vertellen hoe Hij ons gaat straffen. Ik denk dat als we dat begrijpen, we misschien veel van de dingen kunnen begrijpen die in Amerika en in andere Angelsaksische landen gebeuren.

Sommige mensen met wie ik praat, en sommige mensen die me brieven schrijven, geven me af en toe wat argumenten over sommige van deze geschriften. Ik denk zelfs dat er twee stukken literatuur zijn waarover ik meer discussie heb gehad dan over iets anders dat ik ooit heb geschreven. Het eerste is het artikel met de titel “Fighting Communism or Denying God?” over de John Birch Society; en het andere is het artikel dat ik schreef met de titel “The American Captivity”, waarin ik liet zien hoe het Israëlvolk wordt misleid door wat men anticommunisten noemt om hun geld uit te geven en al hun tijd en moeite te verspillen.

Het belangrijkste argument dat ik krijg is: We moeten de communisten stoppen, zodat we het Woord kunnen prediken en mensen redden. We moeten de communisten en de eenheidsworsten tegenhouden, zodat het christendom door kan gaan en de predikers op de radio kunnen blijven. We moeten de communisten stoppen omdat ze anders alle predikers van de radio halen. Met andere woorden, hun hele argumentatie is gericht op dit ene ding: Communisme is slecht, daarom moeten we het stoppen zodat het goede zal overwinnen. Ik ga u laten zien dat dit absoluut foutieve prediking en onderwijs is. Toch is een groot aantal mensen gevallen voor dit idee dat we het kwaad moeten stoppen zodat het goede zal zegevieren, anders heeft het goede geen kans. De goede anti-communistische organisaties zijn gebouwd op het idee dat als we het kwaad kunnen stoppen, het goede zal overwinnen. Toch hebben we gelezen dat God het kwaad schept.

Nu zijn we allemaal nogal geschrokken van de schijnbare domheid van onze nationale burgerlijke leiders; van de bijna totale blindheid van de predikers, en zelfs in die mate dat we in de kranten lezen dat de Revolutionisten en de Communisten zeggen: Wij gaan Amerika afbranden. In dezelfde krant zegt de regering: We moeten miljarden dollars uitgeven om onze lucht te zuiveren. De Revolutionisten zeggen dat ze de kerken zullen binnenvallen, en in feite zijn ze in sommige steden al binnengevallen en hebben ze platgebrand of overgenomen. Ze zeggen: “We moeten Amerika vernietigen, we moeten het christendom vernietigen.” Wat zeggen de predikanten? Ze zeggen: “Kom tot Christus, geef je leven aan Christus en Hij zal in je hart wonen, en hou van iedereen, enzovoort.”

Met andere woorden, het antwoord van de politici, en het antwoord van de predikanten op de duidelijk uitgesproken dreiging dat de vijand van plan is deze natie te vernietigen, staat volledig los van elkaar. Er is geen verband tussen wat de regering doet en wat de vijand zegt te gaan doen. Er is geen verband tussen de prediking die de predikers ons geven en wat de vijanden van de prediking van het Evangelie zeggen. Het is bijna alsof ze gek zijn, of krankzinnig. Ze kunnen niet begrijpen dat de vijand heeft gezegd: Ik ga u doden en elimineren. De vijand heeft gezegd dat ze Amerika gaan vermoorden, en de leiders zeggen: Vervuiling is een verschrikkelijk probleem, we zullen onze lucht, ons water en onze rivieren schoonmaken. Ze geven de vijand geen antwoord. Er wordt geen moeite gedaan om iets aan de vijand te doen, en de predikers draaien zich om en preken over iets dat geen enkele betekenis heeft met betrekking tot deze dreiging.

Kijk nu naar een andere profeet, Micha. Micha was een profeet voor het noordelijke huis van Israël, het Israël met tien stammen, vlak voor en tijdens hun gevangenschap in Assyrië. Overweeg dit derde hoofdstuk van Micha, en probeer je NIET te realiseren dat dit letterlijk een beschrijving is van de Verenigde Staten van Amerika. Denk ook aan de dingen die we gelezen hebben, terwijl we dit doornemen. Micha was een profeet van God. Nu, Amos zei dat God niets deed, behalve dat Hij de gebeurtenissen openbaarde aan Zijn dienaren, de profeten.

“En ik zei: Hoor, ik bid u, o hoofden van Jakob, en gij vorsten van het huis van
Israël: ….” Micha 3:1

Tot wie in de wereld spreekt de Almachtige God het eerst? Vergeet niet dat Israël ongehoorzaam was en dat is de reden dat ze in Assyrische gevangenschap gingen, dat weten jullie allemaal. Dus tot wie spreekt God door zijn profeet? Jullie leiders van JACOB, en jullie voormannen van het huis van Israël – jullie leiders en heersers in de natie Israël.

“…. Is het niet aan u om het oordeel te kennen?” Micha 3:1

Met andere woorden, jullie zijn degenen die geacht worden het oordeel te kennen of te weten wat juist is. Hier is het soort mensen dat zij zijn:

“Die het goede haten, en het kwade liefhebben; die hun huid van hen afrukken, en hun vlees van hun beenderen.” Micha 3:2

Dit is wat zij Gods volk aandoen:

“Die ook het vlees van Mijn volk eten, en hun huid van hen afsnijden; en zij breken hun beenderen, en hakken ze in stukken, als voor de pot, en als vlees in de ketel.” Micha 3:3

Zij vernietigen mijn volk Israël. Ze stelen hun bezit en hun rijkdom. Ze dwingen hen om goddeloze dingen te doen.

Ze sturen hun kinderen naar school om gehersenspoeld te worden in allerlei ideologieën. Dit wordt gedaan door de regering. Met andere woorden, de leiders en heersers in Israël vernietigen het Israëlische volk, en God zegt.

“Dan zullen zij tot de Here roepen, maar Hij zal hen niet horen: ….” Micha 3:4

Is dat niet bijzonder: maar Hij zal hen niet horen!!! Nu dacht ik dat dit een God van liefde was, dat als iemand tot de Heer riep, Hij hem meteen hoorde. Broeder en zuster, dat is niet wat de Bijbel zegt. Onthoud, Israël was letterlijk in totale ongehoorzaamheid ten tijde van de Assyrische gevangenschap. De heersers waren het volk aan het vernietigen, en God zei, als het volk tot Mij roept, zal Ik hen niet eens horen. Ik zal het volk niet horen als ze huilen over de vreselijke dingen die hen worden aangedaan door hun heersers.

“…Hij zal zelfs zijn aangezicht voor hen verbergen in die tijd, omdat zij zich slecht gedragen hebben in hun doen en laten.” Micha 3:4

Ik vraag me af, in een rationeel gesprek onder een groep christelijke mensen, of er onder hen (en ik heb het over christelijke mensen die de Heer liefhebben) iemand zou durven opstaan en beweren dat ons volk in gehoorzaamheid is aan de Heer God Almachtig. Weet u, als u bedenkt wat er in dit land gebeurt, wat wij laten gebeuren, dan zijn wij er slechter aan toe en in gevaarlijker ongehoorzaamheid aan de God van Israël dan ons volk toen was, toen God hen naar Assyrië stuurde.

Ik heb enkele krantenverslagen gelezen over sommige pornografische films die blijkbaar in de theaters zullen worden vertoond, en ze vertellen ons dat ze binnen een jaar op televisie zullen worden vertoond. Weet u wat? Ik heb nog nooit gehoord van een delegatie van predikanten die met een burgerlijk gezag gaat praten om hem te vertellen: “GOD ALMACHTIG BEVEELT U DEZE FILMS TE VERNIETIGEN”, en die theaters af te branden als het moet, om het te stoppen. Waar zijn de christelijke predikanten? Je hoort nooit een kik van hen – geen woord!

De enige christelijke dominee waarover ik onlangs in de krant las, die iemand in burgerlijk gezag zag, was een Methodistische dominee die laatst naar een rechter ging om te protesteren tegen een hoge borgsom voor een of andere crimineel. Dat klopt! De ENIGE keer dat een dominee naar een burgerlijke autoriteit gaat is om te protesteren dat ze een crimineel vasthouden die ze zouden moeten vrijlaten. Denk je dat ons volk niet ongehoorzaam is aan de Almachtige God? Denk je dat God de gebeden van deze mensen op dit moment zal verhoren? Laten we verder lezen:

“Zo zegt de HEER over de profeten die mijn volk doen dwalen….” Micha 3:5

Met andere woorden, de predikers doen mijn volk dwalen, of doen hen dwalen!

“…die met hun tanden bijten, en roepen: Vrede; en die niet in hun mond leggen, die bereiden zelfs oorlog tegen hem.” Micha 3:5

Heb je ooit gedacht aan het idee dat er eigenlijk predikers op de kansels zijn, die oorlog voorbereiden tegen Israël en tegen GOD ALMACHTIG?

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>