• Home
  • God schiep het kwaad
5 september, 2023
Sieuwerd Isachastra

Wat mensen in onze tijd maar steeds niet begrijpen is dat alles wat er tegenwoordig gebeurd, het gevolg is van hun eigen ongehoorzaamheid. Wij kennen het idee dat wij graag een bovennatuurlijke, mindere god, genaamd de duivel/satan, de schuld geven. Er zijn zoveel zaken waarvan kerken beweren dat het de werken van een bovennatuurlijke engel is, genaamd satan/duivel en zijn mindere goden, oftewel, demonen genoemd.

Iets wat mislukt binnen kerken wordt de schuld gegeven aan een bovennatuurlijke entiteit. Zodra alles goed gaat binnen een kerk beweren zij dat het de hand van God is. Maar ondertussen weten wij uit de vele studies, die wij afgelopen tijd op de website hebben geplaatst, dat alles heel anders is dan wat ons altijd is geleerd. Jesaja 45 is daar een goed voorbeeld van:

Jesaja 45:7 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, IK, de HEERE, doe al deze dingen”

We lezen heel duidelijk dat er staat; IK de HEERE doet al deze dingen en geen spookduivel. Terwijl kerken beweren dat er naast God nog meer entiteiten bestaan, laat de Bijbel heel iets anders zien. Jesaja 45 zegt dit vanaf vers 5:

5 “Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten MIJ IS ER GEEN GOD; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.”

6 “Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er BUITEN MIJ NIETS is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.”

In vers 6 lezen we overduidelijk dat God zegt dat er BUITEN HEM NIETS is. Waarom blijven kerken dan hangen in hun heidense satan/duivel superengel bijgeloof?

Ik geloof verder dat deze laatste twee passages wel heel duidelijk moeten zijn en dat wij niet langer een bovennatuurlijke entiteit de schuld moeten gaan geven voor al de ellende die in deze wereld zijn. Als God zelf duidelijk zegt dat Hij vrede en het kwaad maakt dan is het heel eenvoudig te begrijpen dat de Here het zelf doet. Je leest ook in het laatste gedeelte “Ik doe al deze dingen”. Waar we ook op moeten letten is dat er in deze tekst niet gesproken wordt over het scheppingsverhaal van Genesis. Wij lezen heel duidelijk dat God in tegenwoordige tijd spreekt. Er staat niet: “Ik schiep de duisternis, ik formeerde het licht, ik maakte den vrede en schiep het kwaad”. Dit moet duidelijk zijn dat God achter alle wereldproblemen zit. God doet dit nog steeds maar wel met een doel die wij mensen vaak niet kunnen doorgronden, tenzij we Bijbelstudie gaan doen. Mensen geloven dit liever niet en dus geven zij een bovennatuurlijke entiteit maar de schuld. Men wil van God een lieve God maken die niet in staat is om kwaad te doen en om het kwaad toch te kunnen verklaren komen ze met een heidense bijgeloof, de superspook satan/duivel.

Ik neem jullie snel mee naar een volgende tekstgedeelte wat door kerken totaal niet goed wordt verstaan omdat zij hier en daar teksten weg pakken zonder eerst het gehele hoofdstuk te lezen. Het gaat om een tekstgedeelte waarin God David opdracht gaf om het volk te tellen. Maar in deze vers zien we dat er geen God staat maar Satan, wat eenvoudigweg vijand betekend.
1 Kronieken 21:1 “Satan keerde zich tegen Israel en zette David aan, Israel te tellen.”

Het is heel opmerkelijk dat er staat dat satan zich keerde tegen Israël. Volgens kerkgelovigen keert satan/duivel superspook zich altijd tegen alles en iedereen. En toch lezen wij de tekst in dit tekstgedeelte op een manier dat deze satan(vijand) eerst één was met Israël en dat deze zich pas later begon te keren tegen Israël. We zien dus dat het hier gaat om iets anders dan een superspook van de kerk.

Ik raad iedereen aan om het gehele hoofdstuk door te lezen, en de lezer zal ontdekken dat het gehele hoofdstuk gaat om God zelf die toornig werd op Israël en zich op dat moment verzette TEGEN Israël. God was op dat moment de vijand(satan) van Israël. Om de ongehoorzaamheid van het volk werd God een vijand voor het volk Israël.

De boze werken komen uit de mens zelf

Graag geven wij een externe entiteit de schuld van al onze problemen. Als we spreken over onze persoonlijke leven, worden wij regelmatig verzocht door onze eigen begeertes, gedachte en moeite. En toch als het slecht gaat in ons leven geven wij een externe wezen de schuld. Kan een mens dan zo slecht zijn waardoor de schuld niet gegeven kan worden aan een externe wezen? Het antwoord is eenvoudig JA! Ik neem jullie mee naar de teksten uit Marcus 7 vanaf vers 15 tot en met 23, lees deze teksten goed door en lees ze weer opnieuw!

Marcus 7:15-23 “Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. En toen Hij van de schare thuis kwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.”

Marcus bevestigd hier dat er geen externe wezen van buiten uit binnen een mens kan dringen. Al onze slechte eigenschappen komen van binnenuit. Onze harten zijn doordrenkt met slechtheid en duisternis. Daar komt geen super spook, satan of duivel genaamd, bij te pas. Al het slechte komt uit de mens zelf vandaan!

Mensen die graag geloven in die superspook vergeten één ding en dat is wat God heeft gezegd in Genesis:

Genesis 1:31 “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.”

God zag dat alles goed was. Als alles goed was en er toch plots een bovennatuurlijke wezen was die Eva zou gaan verleiden, dan moet er sterk getwijfeld worden aan de woorden van God. Hoe kun je alles als goed beschouwen terwijl je in je achterhoofd weet dat er toch een bovennatuurlijke slechte wezen is wat zogenoemd ook ooit door God geschapen is? Alleen dit al moet bewijzen dat er iets niet klopt met de algemene doctrine satan/duivel.

Op het moment toen Eva zich liet verleiden was er sprake van 3 dingen:

  1. Eva zelf
  2. Adam
  3. Slang

Er wordt hier niet gesproken over een bovennatuurlijke wezen. De slang is een symbolische betekenis, want de gehele Bijbel is geschreven in symbolische taal die enkel door onderzoek ontcijfert kan worden. De slang staat bekend als één van de listigste wezen ter wereld! Welk ding in het menselijk bestaan is listig? Onze gedachte. De gedachte “ach een leugentje om eigen bestwil moet kunnen”, zijn listige gedachtes. Dat is waar wij mensen dagelijks aan toegeven. Hoe gelovig en getrouw je ook bent, zullen deze verzoekingen altijd blijven bestaan en soms zullen we ons er aan toegeven omdat ons vlees telkens in de weg zit. Paulus gaf het immers zelf al aan dat hij telkens in de weer was met zijn eigen vleselijke dingen.

Marcus geeft het zelf ook aan dat “Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand”. Niet een bovennatuurlijke wezen legt ons deze boze dingen in ons vlees, het komt vanbinnen uit, uit onze harten!

We gaan nu verder met hoe het zit waarom God het kwaad schiep en hoe God is als Hij een vijand word voor ons. De geschiedenis van de Bijbel laat overduidelijk zien dat God zo vaak de vijand werd van Zijn volk.

Hoe is God als Hij de vijand wordt voor ons?

We gaan naar Ezechiël 7 waarin de woede van God naar Zijn volk Israël toe zo immens wordt waarvan vele kerkmensen zich niet eens een voorstelling van kunnen maken. Sterker nog; zij beweren dat het oude testament niet meer van toepassing is en dat God nu niet meer zo kwaad wordt om onze zonden omdat Jezus dit voor ons op Zich heeft genomen. Deze mensen zitten enorm fout en zitten er compleet naast! Jezus nam de straf van de wet op zich maar deed de wet niet weg. Dit betekend dat God, de Vader, de wetgever, nog steeds kwaad kan worden. Alleen God de Vader heeft de macht overgegeven aan Zijn Zoon. Maar meent niet dat Jezus het oude testament heeft weggedaan. We moeten namelijk niet vergeten dat toen de ogen van de Emmaüsgangers pas werden geopend toen Jezus begon te vertellen vanuit Mozes en de profeten.

Ik toon nu wat teksten vanuit Ezechiël waarin ik Gods woede wil laten zien:

Ezechiël 5:7-17

7 “Daarom, zo zegt de Here HERE: Omdat gij weerspanniger geweest zijt dan de volken rondom u, niet gewandeld hebt volgens mijn inzettingen en mijn verordeningen niet opgevolgd, ja zelfs niet gehandeld naar de verordeningen der volken rondom u.”

8 “Daarom zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal u, ja Ik! Ik zal in uw midden gerichten voltrekken voor de ogen der volken.”

9 “Ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen wat Ik nog nooit gedaan heb en nooit meer zo doen zal.”

10 “Daarom zullen vaders in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien.”

11 “Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, voorwaar, omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt door al uw afschuwelijkheden en door al uw gruwelen, daarom zal Ik Mij onttrekken, Ik zal niets ontzien en Ik zal geen deernis hebben.”

12 “Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw midden; een derde deel om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal Ik het zwaard trekken.”

13 “Zo zal mijn toorn ten volle worden uitgestort en zal Ik mijn grimmigheid aan hen stillen en Mij wreken. En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, in mijn naijver gesproken heb, wanneer Ik mijn grimmigheid ten volle over hen heb gebracht.”

14 “Ik zal u maken tot een puinhoop en tot een smaad onder de volken romdom u ten aanschouwen van iedere voorbijganger.”

15 “Zo zult gij worden tot smaad en hoon, tot een waarschuwing en een voorwerp van ontzetting voor de volken rondom u, wanneer Ik aan u gerichten zal voltrekken in toorn en grimmigheid en grimmige straffen. Ik, de HERE, heb het gesproken.”

16 “Wanneer Ik op hen de boze pijlen van de honger afschiet, die verderven zullen, en die Ik afschieten zal om u te verderven, dan zal Ik de honger over u doen toenemen en de staf des broods voor u verbreken.”

17 “Ik zal honger en verscheurend gedierte over u doen komen, die u van kinderen zullen beroven; pest en bloedvergieten zullen over u komen, en het zwaard zal Ik over u brengen. Ik, de HERE, heb het gesproken.”

Dit is het gevolg als het volk niet gehoorzaam is. Jezus heeft de straf van de wet op zich genomen. Maar wij weten onderhand dat Jezus en de Vader één zijn en dus ook samenwerken. Jezus werkt volgens de wetten die door de Vader is opgericht. We lezen in Openbaring dat tijdens het duizend jarig rijk Jezus met een ijzeren vuist zal regeren en dat zal echt niet mals zijn.

Al deze teksten die ik nu heb opgenoemd laat zien hoe God van een Vader voor Zijn Volk in een vijand veranderde voor Zijn Volk en dat Hij zelfs vreemde volkeren over hen laat heersen om hen daarmee te straffen. De bovengenoemde teksten zijn gebeurtenissen waarvan moderne predikers zouden gaan zeggen “dat is duivels/satans werk”. In zekere zin hebben ze gelijk, maar ze hebben niet door dat het niet om een externe superspook gaat die dit doet, maar dat God dit zelf doet.

Al onze wereldproblemen zijn te wijten aan ons volk. God staat toe dat er bepaalde dingen gebeuren. We moeten niet een externe superwezen de schuld gaan geven voor al de problemen in onze wereld. Jezus kwam voor de overtredingen van Zijn volk. Indien een superspook de oorzaak zou zijn achter de ongehoorzaamheid van Israël, had Hij deze wel uitgeroeid en hoefde Hij niet te sterven in het vlees. Jezus moest wel sterven in het vlees omdat de zonden van Israël in het vlees was en veroorzaakt werd door hun eigen vleselijke hartstochten. Ik kan nog veel meer teksten gaan opnoemen waarin Gods Toorn zich ontstak jegens Israël. Maar om mijn betoog niet lang te maken heb ik alleen de teksten vanuit Ezechiël genomen.

God is het die al deze dingen doet. Alles wat wij meemaken, in alles wat wij zien in het nieuws, het is allemaal God die dit doet.

God = wet

Het woord “God” betekend “wet” of “wetgever”. God is de wet van de zwaartekracht, God is de wet van allerlei diersoorten. God is de wet van de natuurkrachten, God is de wet van alles wat eigenlijk bestaat. Alles wat leeft, alles wat ademt is tot stand gekomen door de wetten van God. Door de wetten van God werd alles geschapen.

De logica van de wet van de zwaartekracht is dat als je iets laat vallen dat het op de grond valt. Wat gebeurd er als je glas laat vallen op de grond? Het zal breken of uiteen spatten. Wat was de oorzaak waardoor het glas brak of uiteen spatte? Omdat iemand het glas liet vallen. Dit is ook hoe de logica van Gods verbond werkt die Hij heeft gesloten met Zijn volk. Wie de verbonden van God overtreedt zal last krijgen van de gevolgen van deze verbonden. Het bestaat uit oorzaak en gevolg. God sloot een verbond met Zijn volk Israël wat bestond en bestaat uit wetten. Wie deze wetten overtreedt zal geheid last krijgen van de gevolgen ervan. Precies hetzelfde wanneer iemand glas laat vallen en het gevolg dat deze uiteen spat of breekt wanneer het de grond raakt.

Wij kunnen niet buiten Gods wetten om. Hij heeft eenmaal Zijn verbond gesloten met ons via onze voorouders en wij kunnen daar niet omheen. God verbreekt nooit zijn beloftes. Dat is het gevolg van Gods natuur, namelijk dat Zijn belofte zo logisch is als de wetten van de zwaarte kracht. Waarom denk je dat God aan Jeremia beloofde dat Hij weer een verbond zou gaan sluiten met Zijn volk? God is de wetgever! Hij is ook de wetgever van de wet van de belofte. De betekenis van de belofte bestaat uit de wetten van God!

Mensen maken wetten. Wij worden onderdrukt door menselijke beestwetten. Maar Godswetten zijn nooit gemaakt om te onderdrukken. Helaas wordt er van gehoorzaamheid een onderdrukkend betekenis gegeven. Gehoorzaamheid aan Gods Heilige wetten zijn bedoeld om ons een stukje volwassenheid te kunnen geven. God wil dat wij onafhankelijk kunnen denken, onafhankelijk kunnen handelen. Dat is wat God met ons wil! Menselijke beestwetten zijn er niet om ons onafhankelijk en zelfstandig te maken. Nee, dezen zijn er op uit om ons onder hun heerschappij te kunnen krijgen en dat wij niet zelfstandig kunnen nadenken en dat wij niet zelfstandig kunnen handelen. Menselijke beestwetten willen van ons robots maken wat geprogrammeerd is volgens menselijke beestwetten.

God verlangt naar een volk wat zelfstandig kan handelen, en die zelfstandigheid heeft God aan ons gegeven. Dat zit in onze genen. Maar wij zijn dit kwijtgeraakt door onze overtredingen. Dit is weer oorzaak en gevolg, de logica van de wet. Wij zijn gewend geraakt aan het feit dat anderen van vlees en bloed over ons heersen en beschouwen dit als normaal. Maar dit is niet de toekomst van ons volk. Dit is niet het beeld wat God voor ogen heeft voor Zijn volk.

De realiteit is dat alles een gevolg heeft. Wij hebben in Ezechiël gelezen hoe Gods woede zich richtte op Zijn volk. Dit is het gevolg van een oorzaak. Gods toorn werd veroorzaakt door de ongehoorzaamheid van Israël. Dit noem ik logica, evenals wanneer glas breekt of uiteen spat wanneer je dit laat vallen. Iemand die zijn geld vergokt zal opdraaien voor de gevolgen. Dat is hoe het spel werkt van gokken, dat zijn de voorwaarden van gokken. Gods wetten kent ook voorwaarden. Wie de wetten van God overtreedt zal het gaan voelen, wie de wetten van God gehoorzaamd zal het ook gaan voelen, maar de uitkomst daarvan zijn verschillend. Zo eenvoudig is de logica van oorzaak en gevolg.

Wat wij moeten gaan leren is dat Gods logica heel anders werkt dan die van ons. Wij denken in menselijke logica omdat wij gewend zijn geraakt door menselijke instellingen. Ons denken is zodanig aangetast waardoor wij de oorzaak van alle problemen niet meer kunnen herleiden, terwijl het antwoord recht voor onze neuzen ligt. Namelijk dat wij juist degenen zijn die de oorzaak zijn van alle problemen in onze levens en in deze wereld.

Dit is waarom wij de logica van “satan/duivel” maar niet kunnen begrijpen. Dit komt omdat wij vast zitten in kerkelijke instellingen die vele heidense bijgeloof hebben toegelaten in hun kerken. Daarom dat de oorzaak in kerken niet bij mensen gezocht worden maar bij een wezen wat gewoonweg niet bestaat. Al zouden de mensen maar gaan begrijpen dat satan/duivel begrippen zijn en geen bovennatuurlijke wezens, dan kon er een beter verklaring worden gegeven waarom wij tegenwoordig overspoeld worden door vreemdelingen en waarom lieden zoals Claus Schwab maar blijven voortbestaan in hun macht.

Overgegeven door God

Wat velen blijkbaar niet kunnen begrijpen is hoe God werkt met overtredingen. Wij leven in een maatschappij dat wanneer wij hun wetten overtreden wij in de gevangenis belanden. Gods wetten werken geheel anders. God werkt niet met gevangenissen. Of het is de doodstraf of het is werken totdat je de schuld hebt betaald. Ik ga hier nu verder niet zo diep op in omdat ik mijn betoog zo kort mogelijk wil houden. Wat ik echter hiermee wil aantonen is dat God heel anders werkt dan ons aardse stelsel.

Overgegeven worden door God kan een ernstige kwestie zijn. Dit betekend vaak dat je er zelf om gevraagd hebt. Ik neem jullie mee om eens te gaan kijken naar een paar passages vanuit de Bijbel.

Jesaja 42:24 “Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en Israel aan berovers? Is het niet de HERE, tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben?”

Aha??? Waar blijft superspook satan/duivel? Het moge toch duidelijk zijn dat God ZIJN volk heeft overgeleverd aan plundering en berovers! God is het die dit allemaal bewerkstelligt. Even ter herinnering: IK, de HEERE, doe al deze dingen. Bovendien lezen we ook niet dat God zegt; “omdat superspook jullie misleidde, worden jullie nu gestraft”. Nee God rekent de overtreding toe aan Zijn volk. Immers; anders had Jezus ook niet in het vlees hoeven te komen.

Kerken beweren dat alles wat verkeerd gaat in deze wereld toegeschreven moet worden aan superspook satan/duivel, terwijl ik hier toch lees dat God het allemaal doet! Ongehoorzaamheid is de oorzaak van alle problemen in onze levens! Wij worden overgeleverd door de overtredingen van Gods wetten. Nogmaals; “Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en Israel aan berovers? Is het niet de HERE, tegen wie wij gezondigd hebben”. En dan kom ik weer terug op deze passage “IK, de HEERE, doe al deze dingen”.

Wij worden momenteel dagelijks geplunderd en beroofd. Door wie? Jawel; door al die vreemdelingen die het liefst over ons willen heersen. God gebruikt vreemde volkeren om Zijn volk te straffen. Dat Jezus gestorven is voor de straf van de wet betekend nog niet dat de wet is ophouden te bestaan. Integendeel; wij zijn de generatie die ook weer overgeleverd worden aan vreemde volkeren. Vreemdelingen hebben meer rechten. Vreemdelingen verkrachten onze vrouwen. Vreemdelingen vernietigen ons Hollandse cultuur. En het zijn allemaal profetieën die door God zelf zijn uitgesproken. Hij zei zelf dat deze dingen zouden gebeuren. Puur omdat wij als volk weigeren om God te gehoorzamen worden wij nog steeds verdrukt. Maar besef ook dat God iemand is die almachtig is en aan alles heeft gedacht. Hij is tenslotte wel de regisseur en kent daarom ook de uitkomst. Maar wij als volk moeten gaan leren in hoe God ons dingen leert.

Wij leven in tijden waarin homoseksualiteit hoogtij viert. Maar ook daarin heeft God een hand. Sterker nog; God heeft hun zelf overgegeven aan deze lusten!

Romeinen 1:26 “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke”.

Deze hoofdstuk van Romeinen 1 omvat ook mannen die hun natuurlijke omgang met vrouwen hebben opgegeven. Maar deze tekstgedeelte laat ook weer zien wat ongehoorzaamheid doet! Het is WEER God die dit doet hé. God levert mensen zelf over aan deze schandelijke lusten. Het is geen demon zoals kerken graag willen beweren waarom iemand homoseksueel wordt.

Het is God die al deze dingen doet. Nogmaals ter herinnring: “IK, de HEERE, doe al deze dingen”.

Ook wat betreft degenen die zich graag laten ombouwen met behulp van hormonen en allerlei chemische troep, heb ik een verrassing:

Romeinen 9:20 “Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?”

God staat toe dat ons sommige onder ons volk zich laten onteren. Het is God die toestaat dat vrouwen hun eigen lichaam onteren. En God heeft ze daaraan zelfs overgegeven.

Romeinen 1:24 “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.”

Kan ik nog duidelijker zijn dan wat al deze Bijbelteksten in feite al zeggen? Het mag nu toch wel duidelijk zijn voor iedereen dat God degene is die achter alles zit. De ellende in deze wereld is het gevolg van onze ongehoorzaamheid waarbij God toestaat dat wij overgeleverd worden aan degenen die onze vijanden zijn. Hij heeft ons daarom overgeleverd aan vele zaken waarvan de kerk zou beweren dat het de duivel is die dit doet. Dit is waarom de problemen in deze wereld niet worden opgelost. Zolang mensen een niet-bestaande entiteit overal de schuld van geven, zal er niets veranderen en zitten mensen te strijden tegen iets wat niet bestaat. Het zijn de mensen zelf die met zichzelf aan het strijden zijn, zonder dat zij dit door hebben. Paulus zegt het zelf dat wij niet moeten strijden naar ons eigen vlees.

2 Corinthiërs 10:3 “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,”

Paulus zegt niet dat een bovennatuurlijke entiteit hem dwars zit. Hij zegt zelf dat zijn eigen vlees vaak in de weg zit.
Romeinen 7:18 “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.”

Paulus bevestigd meerdere malen in Romeinen dat ons vlees de grootste vijand is en dus niet een bovennatuurlijke entiteit:

Romeinen 8:7 “Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:”

Het vlees is de vijand(satan) van God, omdat de zonde in ons vlees zit. Wij kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op een bovennatuurlijke wezen die niet bestaat. Het is gemakkelijker om de schuld af te schuiven dan zelf de verantwoordelijkheid op ons te nemen. Zoals ik al eerder aangaf is dat God van ons een onafhankelijk, zelfdenkend ras wil maken en daarbij zit ook verantwoordelijkheid aan vast. Wie volhardt in de zonde zal overgegeven worden aan de zonden waarin diegene in volhardt. En dat is een vaststaand feit!

Conclusie

Indien een bovennatuurlijk entiteit de oorzaak zou zijn van onze overtredingen dan had God hiermee wel afgerekend. Indien een bovennatuurlijk entiteit de oorzaak zou zijn van onze zonden dan had Paulus nooit gezegd dat het vlees de vijandschap is van God. Zoals God zelf al zegt dat er dat er BUITEN HEM NIETS is, dan moeten wij ook niet gaan proberen om een entiteit te ontwikkelen die niet bestaat. En dat is wat kerken wel doen. Kerken hebben heidense afgoderij toegelaten in hun kerken. Het belijden van iets wat bijna even machtig is als God, is gelijk aan afgoderij.

God beweerd dat er buiten Hem niets is. Kerkleiders beweren het tegenovergestelde. Paulus zegt dat de zonde veroorzaakt wordt door ons eigen vlees. Voorgangers beweren dat een bovennatuurlijk entiteit daarvan de oorzaak is.

Markus 7: 21-23 zegt het volgende:

21 “Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, (7-22a) diefstal, moord,”

22 “echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand.”

23 “Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.”

Al die slechte dingen komen van binnen uit en dus niet van buiten door een externe bovennatuurlijke wezen. Waarom blijven voorgangers hameren op een wezen wat niet bestaat? Waarom blijven voorgangers volharden dat een bovennatuurlijke entiteit de oorzaak is van alle ellende in deze wereld? Het mag nu toch wel duidelijk zijn dat Markus in logica uitlegt dat alles van binnen uit naar buiten komt.

Ik hoop dat jullie bemoedigd zijn door deze korte overdenking en dat jullie de oorzaak van alle problemen niet langer meer zoeken buiten jullie harten om maar in jullie harten. Nogmaals; het is datgene wat vol duisternis is, het is het hart wat vol duisternis is. Leef niet langer naar het vlees. Leef naar de Geest van God! Een spookgeest? Nee, het gaat om Gods denkwijze. Onze geest(denkwijze) moet gelijk komen te staan met Gods Geest(denkwijze). Dit kan maar op één manier en dat is het bestuderen van Gods woord!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>