• Home
  • God is een racist – 43 aanwijzingen in de Bijbel
17 mei, 2023
Arnold Kennedy

Kijk of je het eens bent met God of met de kerken over racisme.

INLEIDING

Kerken gebruiken Schriftteksten die alle rassen lijken te omvatten en daardoor kunnen Kerken niet omgaan met de veelheid van verzen die absoluut racistisch zijn. Het schijnbare conflict is er een dat ontstaat door traditionele overtuigingen, en wel voornamelijk door het gebruik van woorden als “alle”, “elke”, “wie dan ook” en “de wereld” uit te breiden tot buiten de individuele context. Er volgt een handvol geloofsvragen die gebruikt kunnen worden om na te gaan of de lezer het eens is met God en de Bijbel, of met de kerken. De schrijver is bereid met oprechte vragenstellers hierover te corresponderen.

Enkele vragen (om uw geloof te toetsen).

1. Gelooft u Jezus niet als Hij zegt dat de verborgenheden van God niet aan iedereen gegeven zijn om te begrijpen? Matt. 13:11, “Hij antwoordde en zei tot hen: Want het is u gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven”? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

2. Gelooft u niet dat Jezus alleen voor Israëlieten werd opgevoed? “Handelingen 13:32 En wij verkondigen u blijde tijding, dat de belofte, die aan de vaderen gedaan is, God ook aan ons, hun kinderen, vervuld heeft, doordat Hij Jezus heeft opgewekt; gelijk ook geschreven staat in de psalm twee: Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik u verwekt. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

3. Gelooft u niet dat de basis het geloof binnen een ras is; dat degenen die “voorbestemd” zijn in het NT degenen zijn die “gekend” zijn in het OT?

“Rom 8:29 “Want wie Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Rom 8:30 En wie Hij voorbestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen; en wie Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en wie Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

4. Gelooft u niet dat God Israël verkoos boven andere volken? Deut 10:15 enz. “Alleen de HEERE had een lust in uw vaderen om hen lief te hebben, en Hij verkoos hun zaad na hen, ook u boven alle volkeren?”. DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

5. Gelooft u niet dat God aan Abrahams zaad verbonden en beloften deed die Hij niet aan andere zaden deed? (Gal 3:16 “Aan Abraham en zijn zaad zijn de beloften gedaan. Hij zegt niet: En aan zaden, als aan velen, maar als aan één: En aan uw zaad, dat is Christus = gezalfde”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

6. Gelooft u dat geiten niet kunnen veranderen in schapen, of onkruid in tarwe, omdat elk van hen is geplant als “zaad”. Mat 25:32 “En voor Hem zullen alle volken verzameld worden; en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder zijn schapen van de bokken scheidt: En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan de linker”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

7. Gelooft u niet dat “adoptie” alleen betrekking heeft op Israël? Rom 9:4, “Wie zijn Israëlieten, tot wie behoort de aanneming”, DIT VERKLAART DAT GOD EEN RACIST IS!

8. Gelooft u niet dat “opnieuw” of “terug” enten alleen Israëlieten kan betekenen? Rom 11:23 “En ook zij, als zij niet in ongeloof blijven, zullen geënt worden; want God is bij machte hen weer in te enten”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

9. Gelooft u niet dat alleen Israëlieten “verloren” en “verloren schapen” kunnen worden Lucas 19:9-10, “Lucas 19:9 “En Jezus zeide tot hem: Heden is de zaligheid tot dit huis gekomen, omdat hij ook een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

10. Gelooft u niet de raciale/seksuele inhoud van “aanraken” in 2 Ko 6:17, “Daarom, gaat uit van hen (zijn volk), en weest afgezonderd, zegt de Here, en raakt het onreine (seksueel 1 Kor 7:1) niet aan; en Ik zal u aannemen, en zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mijn zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

11. Gelooft u niet in Handelingen 5:30, “De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij gedood en aan het kruis genageld hebt. Hem heeft God met zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en een redder, om Israël berouw en vergeving van zonden te geven”? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

12. Gelooft u niet dat het Nieuwe Verbond alleen met het huis van Israël en het huis van Juda is gesloten, en dat er geen directe verklaring (of profetie) is die het tegendeel beweert? -(Heb. 8:8-9). DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

13. Gelooft u dat de “verbonden” en het “geven van de wet” alleen met Israël werden gesloten -en dat Jezus Christus alleen naar Israël kwam? Romeinen 9: “en het geven van de wet, en de dienst van God, en de beloften; van wie de vaderen zijn, en van wie naar het vlees Christus kwam, die over allen is, God gezegend in eeuwigheid. Amen. DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

14. Gelooft u Jezus als Hij in Mattheüs 15:24 zegt: “Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

15. Gelooft u Jezus niet als hij zegt dat zijn discipelen niet naar niet-Israëlieten mogen gaan? Mat 10:5 “Deze twaalf zond Jezus uit, en gebood hun, zeggende: Gaat niet op den weg der heidenen, en gaat niet in een stad der Samaritanen: Matt. 10:6 Maar gaat liever naar de verloren schapen van het huis Israëls”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

16. Gelooft u niet dat de Pottenbakker verschillende vaten (rassen) maakt voor verschillende doeleinden? Rom 9:21: “Heeft de pottenbakker niet de macht over de klei, om uit dezelfde massa het ene vat tot eer en het andere tot oneer te maken?”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

17. Gelooft u niet dat dit getuigenis waar is? Titus 1:12, “De Kretenzers zijn altijd leugenaars, slechte beesten, trage buiken. Dit getuigenis is waar”. DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

18. Gelooft u niet de beperking van, “En velen van de kinderen van Israël zullen zich tot de “Here hun God” wenden”? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

19. Gelooft u niet dat God grenzen heeft gesteld aan de rassen? Handelingen 17:26. “…heeft de vastgestelde tijden en de grenzen van hun woonplaats bepaald”. Numeri 23:9, “Het volk (Israël) zal alleen wonen, en niet gerekend worden onder de volken” (Eén bloed” staat niet in de meeste manuscripten). DIT ZEGT DAT GOD RACISTISCH IS!

20. Gelooft u niet dat sommige mensen niet “gewijd zijn tot het eeuwige leven”? Handelingen 13:48, “En zovelen als er tot het eeuwige leven waren verordend, geloofden”? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

21. Gelooft u niet dat Lucas 1:68-9 en de beperkingen en implicaties van zinnen daarin – bekijk de vetgedrukte tekst? “Gezegend zij de Here God van Israël, want Hij heeft zijn volk bezocht en verlost, en een hoorn des heils voor ons opgericht in het huis van zijn knecht David; zoals Hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die er zijn sinds het begin van de wereld: Opdat wij gered zouden worden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten; om de barmhartigheid te vervullen die aan onze vaderen beloofd is, en om Zijn heilig verbond te gedenken; de eed die Hij gezworen heeft aan onze vader Abraham”. DIT ZIJN ZEER RACISTISCHE GESCHRIFTEN UIT HET NIEUWE TESTAMENT!

22. Gelooft u niet dat God nergens anders rechtstreeks wordt beschreven dan als “De God van Israël”? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

23. Gelooft u niet dat God alleen “de Verlosser van Israël” wordt genoemd en dat Hij nergens in de Bijbel de verlosser van een ander ras wordt genoemd? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

24. Gelooft u niet Lucas 2:34, “En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder: Zie, dit kind is ingesteld voor de val en de wederopstanding van velen in Israël”? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

25. Gelooft u niet de beperking van Johannes 1:31, “En ik kende hem niet; maar opdat hij aan Israël bekend zou worden, daarom kom ik dopen met water”? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

26. Gelooft u niet dat Jacobus schreef aan “De Twaalf Verstrooide Stammen” waarbij “verstrooid” = diaspora, en dat Petrus schreef aan: “De vreemdelingen verstrooid = diaspora”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

27. Gelooft u niet dat alle verzegelden in Openb. 7, van Israëlitische stammen (phule) waren, en de grote schare die Johannes ook zag, die ook “phule” waren, die verzameld waren uit het midden (ek) waar zij in de diaspora verstrooid waren? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

28. Gelooft u niet dat alleen Israëlieten in het nieuwe Jeruzalem zullen zijn, en dat de andere rassen (nog steeds in beeld) buiten de stad zullen zijn. DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

29. Gelooft u niet dat God etnische zuivering eiste toen Israël Kanaän binnenging?
Kanaän (en het doden van hun dieren ook)? 1 Sam 15:3 “Ga nu en sla Amalek,
en vernietig al wat zij hebben, en spaar hen niet; maar dood man en vrouw, zuigeling en zogende, os en schaap, kameel en ezel”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

30. Gelooft u niet dat Kanaänieten en hun nakomelingen worden geweerd uit de gemeente van de Heer en uiteindelijk: “En te dien dage zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HERE der heerscharen” – Zach. 14:21? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

31. Gelooft u niet in de Bijbelse oorsprong van het ras? Gen. 19:37, “Dezelfde is de vader van de Moabieten tot op heden? UITSPRAKEN ALS DEZE ZIJN ALLEMAAL RACISTISCH!

32. Gelooft u niet dat God vereist dat rassen worden gescheiden van Israëlieten? Levit. 20:24, “Ik ben de HEERE, uw God, die u van andere volkeren heeft gescheiden”? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

33. Gelooft u niet wat God tegen de Israëlieten zegt: “Geef nu uw dochters niet aan hun zonen, noch neem hun dochters aan uw zonen, noch zoek hun vrede of hun rijkdom in eeuwigheid” -(Ezra 9:12)? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

34. Gelooft u niet dat rassenhuwelijk verboden is, en dat scheiding van buitenlandse vrouwen en gemengde nakomelingen geëist wordt? -(Ezra 10 en Nehemia 10 op). (Merk hier op dat het gemakkelijk te bewijzen is dat mensen zoals Ruth Israëlieten waren). DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

35. Gelooft u niet: “En te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat” (Daniël 12:1), waar dit hetzelfde Israëlitische volk is als Daniël? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

36. Gelooft u niet in de beperking van, “Jesaja 53:8 “Hij is weggenomen uit de gevangenis en uit het oordeel; en wie zal zijn geslacht verklaren? Want hij is uitgeroeid uit het land der levenden; om de overtreding van mijn volk is hij getroffen”, waar “mijn volk” verwijst naar ofwel Jesaja’s volk ofwel Gods volk? DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

37. Gelooft u niet dat er mensen zijn die beschreven worden als “beesten” die handen hebben en zelfs kunnen bidden? Jona 3:8 “Maar laat mens en dier zich met rouwgewaad bedekken en tot God roepen; ja, laat hen zich bekeren van hun boze weg en van het geweld dat in hun handen is”. DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

38. Gelooft u niet in de scheiding van volkeren in “mens en dier”? -Jonah 3:8, zoals hierboven? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

39. Gelooft u niet dat God zegt dat hij zijn naam op één volk zet? Numeri 6:27 “En zij zullen mijn naam op de kinderen van Israël zetten, en ik zal hen zegenen”. DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS!

40. Gelooft u dat God zegt dat Hij alleen Israëlieten kent? “Amo 3:2 “U alleen heb ik gekend van alle geslachten der aarde”. DIT WIJST EROP DAT GOD RACISTISCH IS.

41. Gelooft u niet wat de Bijbel zegt over de verschillen tussen Edomieten en Egyptenaren die anders worden behandeld dan Ammonieten en Moabieten als het gaat om halfbloeden waarbij Israëlieten drie, zeven of tien generaties lang worden uitgesloten van samenkomst nadat zij weer met Israëlieten zijn getrouwd? DIT WIJST ER OP DAT GOD RACISTISCH IS!

42. Gelooft u niet wat “de Troon van de Heer” is? 1 Kron. 29:23 en Jer. 3:17 verwijzen naar de Troon van de God over Israël en Jeruzalem. DIT WIJST DAT GOD RACISTISCH IS!

43. Gelooft u toen namen werden geschreven in het Boek des Levens? Openb.17:8 “Zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens vanaf de grondlegging der wereld”.

44. Gelooft u het verband tussen de Genetische Code en het Boek des Levens? Psalm 139, 13-17: “Uw ogen hebben mijn stof gezien, terwijl ik nog niet volmaakt was; en in Uw boek zijn al mijn leden geschreven, die in het vervolg werden gevormd, toen er nog geen van hen was”.

45. Gelooft u dat in het Nieuwe Jeruzalem met zijn twaalf poorten met de namen van de twaalf stammen op zijn poorten, alleen verloste Israëlitische “overwinnaars” zitten, en dat alle andere rassen buiten de Stad van God zijn?

46. Gelooft u niet dat God zei dat al wie van gemengde afkomst is zich van Israël ging scheiden? Lees Nehemia 13:3 “Zodra zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren, van Israel af.”

47. Gelooft u niet dat God vermengde volkeren zal uitroeien? Lees Ezechiël 30:5 “Ethiopie, Put, Lud, heel de gemengde bevolking, Kub en de zonen van het met hen verbonden land zullen met hen door het zwaard vallen.”

En tot slot, in Jeremia 25:20-27 zegt God het volgende:

“en aan de ganse gemengde bevolking en aan alle koningen van het land Us; aan alle koningen van het land der Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het overschot van Asdod; aan Edom, Moab en de Ammonieten; aan alle koningen van Tyrus, alle koningen van Sidon en alle koningen van het kustgebied aan de overzijde der zee; aan Dedan, Tema, Buz en allen die zich het haar rondom wegscheren; aan alle koningen der Arabieren en aan alle koningen der gemengde bevolking, die in de woestijn wonen; aan alle koningen van Zimri, aan alle koningen van Elam, aan alle koningen van Medie; aan alle koningen van het Noorden, die nabij of veraf zijn, de een na de ander; aan alle koninkrijken der aarde, die op de aardbodem zijn, en de koning van Sesak zal na hen drinken. Zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel: Drinkt, wordt dronken, spuwt, valt neer om niet weer op te staan, ten gevolge van het zwaard, dat Ik onder u zend!”

COMMENTAAR

Kerk en Staat geloven veel van zulke dingen niet, simpelweg omdat ze racistisch zijn!!!

Het zal niemand van ons, noch hen, goed doen om op de dag des oordeels in ongeloof te roepen: “God, u hebt het om veertig of meer redenen helemaal mis”!

Is het niet duidelijk genoeg dat wij een racistische God hebben? Jazeker! Dit is waarom vele kerken tegenwoordig al deze teksten laten liggen omdat ze gewoonweg niet bruikbaar zijn voor de kerken.

GOD IS EEN RACIST

43 racistische uitspraken uit de Bijbel.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>