• Home
  • Gestroomlijnde basis van de twee goddeloze zaadlijnen
7 september, 2023
Kenneth W. Lent

Gestroomlijnde basis van de twee goddeloze zaadlijnen en hun religies die zich verzetten tegen de heersende regering van de Koning der Koningen, Jezus de Christus

[Dit is zeer beknopt en er kan nog veel aan worden toegevoegd “rond de randen”, maar hieronder volgt een algemene analyse].

Geloof van de Verbondsgemeenschap

Om een lang verhaal kort te maken – voornamelijk vinden we twee grote kwade zaadlijnen in de Schrift die zich verzetten tegen God en Zijn Koninkrijk. 1) Er zijn de Nachash Nodieten van de Genesis 3:15 vijandschapslijn die in Nod woonden waar Kaïn later heenging, hoofdstuk 4, en waarover gesproken wordt in Jesaja 57:3. Dan hebben we de vervloekte familielijn van Esau in Genesis 26:34; 36:2, die de Idumeërs werden, Grieks woord voor Edom. Er is enige vermenging tussen deze lijnen geweest, maar niet overheersend zodat ze totaal vermengd zijn. Deze twee zaadlijnen hebben hun religies duidelijk van elkaar gescheiden gehouden. De Nachash Nodieten zijn in de loop van een lange geschiedenis de grondleggers geworden van de Rooms Katholieke religie, terwijl de Esau/Edomieten de grondleggers werden van de Talmoedische Jodendom religie. Er zijn tijden geweest waarin deze twee families hebben samengewerkt om de Adamitische Christelijke heerschappij omver te werpen, en er zijn tijden geweest waarin ze onderling hebben gevochten om het wereldheerschappij. Niet gerealiseerd door de meeste bezorgde Christenen is dat de Nacash Nodieten historisch gezien veel meer schade hebben toegebracht aan de Christelijke Koninkrijksheerschappij en vrijheid dan de Edomieten (die veel hebben gedaan), maar het is nu niet de tijd voor die discussie.

[Bovendien zijn er vele raciale zaadlijnen, maar als we het hebben over specifieke families die door de geschiedenis heen met grote vaardigheid hebben samengespannen om Gods regering teniet te doen, dan staan de Nodieten & Edomieten bovenaan].

Een interessante studie kan worden gemaakt om getuige te zijn van de fanatieke toewijding die beide families bezitten bij het maken van beloften of geloften om hun plannen uit te voeren om de wereld te veroveren voor overheersing. In dit artikel zullen we de Joodse belofte van 1489 bespreken om te infiltreren in christelijke beroepen en regeringen; plus zullen we de “Extreme Eed van de Jezuïet” bespreken die in 1843 werd gepubliceerd en die de katholieke vastberadenheid van de Jezuïeten blootlegt om de mens(soort) onder pauselijke heerschappij te brengen. Als we de twee zaadlijnen vergelijken: de Edomieten zijn brutaal, arrogant, ongegeneerd en zichtbaar open in het doorgaan met hun agenda. De Nachash Nodieten daarentegen zijn hoog opgeleid, intelligent, ijverig getraind en wissen hun sporen veel beter dan de Edomieten. Een ander verschil is dat wanneer Edomieten (Bolsjewieken) de totale controle over een staat krijgen, ze andersdenkenden executeren door ze neer te schieten. Wanneer Nodieten (Papistische leiders) de uiteindelijke controle overnemen heeft de geschiedenis aangetoond dat ze ketters levend verbranden op de brandstapel, wat een uur kan duren om ze te “bakken” als een publieke les.

Brief aan rabbijn Chemor 1489

In de Middeleeuwen kregen Europese Joden van opperrabbijnen de opdracht om te infiltreren in “heidense” instellingen om macht te verwerven vanwege de harde gevoelens jegens Joden van de kant van christenen die zich bewust waren geworden van de geldmanipulaties van de “goudsmeden” in die tijd. Hieronder staat een historisch opgetekende brief uit 1489 in antwoord op Chemor, een Joodse rabbijn uit Arles in de Provence, die het Grote Sanhedrin, dat zetelde in Constantinopel, om advies schreef, omdat de inwoners van Arles de synagogen bedreigden. Wat moesten de Joden doen? Dit was het antwoord:

“Beste geliefde broeders in Mozes: Wij hebben uw brief ontvangen waarin u ons vertelt over de zorgen en tegenslagen die u doormaakt. Het doet ons evenveel pijn dit te horen als uzelf. Het advies van de Grote Satrapen en Rabbijnen luidt als volgt: Wat betreft wat jullie zeggen dat de koning van Frankrijk jullie verplicht christenen te worden: doe het, want jullie kunnen niet anders… Wat betreft wat jullie zeggen over het bevel om jullie van jullie goederen te beroven: maak jullie zonen kooplieden, zodat zij beetje bij beetje de christenen van hun goederen kunnen beroven. Wat betreft wat jullie zeggen over hun pogingen om jullie van het leven te beroven: maak jullie zonen artsen en apothekers, opdat zij de christenen van het leven beroven. Wat betreft wat jullie zeggen over dat zij jullie synagogen verwoesten; maak van jullie zonen kanunniken en geestelijken, opdat zij hun kerken verwoesten. Wat betreft de vele andere ergernissen waarover u klaagt: zorg ervoor dat uw zonen advocaten en juristen worden en zie erop toe dat ze zich altijd met staatszaken bemoeien, zodat u door de christenen onder uw juk te plaatsen de wereld kunt overheersen en u op hen kunt wreken. Wijk niet af van dit bevel dat wij jullie geven, want jullie zullen door ervaring merken dat jullie, vernederd als jullie zijn, de actualiteit van de macht zullen bereiken.”

Getekend V.S.S.A.F.F., Prins der Joden, 21ste Caslue (november), 1489 [ Het antwoord is te vinden in het Spaanse boek, La Silva Curiosa, door Julio-Iniguez de Medrano (Parijs, Orry, 1608), op pagina’s 156 en 157, met de volgende uitleg: “Deze volgende brief werd gevonden in de archieven van Toledo door de Kluizenaar van Salamanca, (tijdens) het doorzoeken van de oude verslagen van de koninkrijken van Spanje; en, omdat het expressief en opmerkelijk is, wil ik het hier schrijven.” ]

We moeten deze woorden van Henry Ford, oprichter van Ford Motor Company, in gedachten houden:

“Niet tevreden met de volledige vrijheid om hun eigen geloof in vrede en rust te volgen, in een land waar niemand hen bang maakt, verklaren de Joden – we lezen het in hun activiteiten – dat elke aanblik en elk geluid van iets christelijks een inbreuk is op hun vrede en rust, en dus roeien ze het uit waar ze het met politieke middelen kunnen bereiken.” (De Internationale Jood, Vol.II, Henry Ford Sr., april 1921, pg 169; )
2 “Het verschil tussen Joden en niet-Joden is niet historisch of cultureel, maar eerder genetisch en onveranderlijk.” (Rabbi Saadya Grama — uit zijn boek Jewish Superiority and the Question of Exile, pub. 2003)

Extreme eed van de jezuïeten

Deze eed komt uit het boek Subterranean Rome van Carlos Didier, vertaald uit het Frans en gepubliceerd in New York in 1843. Dr. Alberto Rivera beweert dat hij in 1967 uit de jezuïetenorde is ontsnapt en hij beschrijft zijn jezuïeteneed op precies dezelfde manier als in dit boek. De Katholieke Kerk heeft zowel de eed als Rivera’s getuigenis als vals bestempeld.

Dit komt niet als een verrassing en is “schadebeperking” van de kant van het Vaticaan.
De Jezuïeteneed werd ook opgenomen in het Congressional Record van de V.S.
(House Bill 1523, Betwiste verkiezingszaak van Eugene C. Bonniwell, tegen Thos. S. Butler, 15 feb. 1913, pp. 3215-3216, naar verluidt inmiddels verwijderd). De lezer kan zelf beslissen of hij auteur Didier en Dr. Rivera of de katholieke ontkenning gelooft. Een ding dat de Jezuïeten niet kunnen ontkennen is dat ze gezworen hebben de pauselijke claim van enige wetgever over de hele Aarde te handhaven. In de theologie van de jezuïeten is geen plaats voor een christelijke representatieve regering. Als zodanig opereren de Jezuïeten in Amerika als een actieve associatie van een vreemde macht (het Vaticaan) waaraan ze uiteindelijk gehoorzaam zijn.

Uit Ondergronds Rome, 1843:

“Wanneer een jezuïet van de lagere rang tot bevelhebber wordt verheven, wordt hij de kapel van het klooster van de orde binnengeleid, waar slechts drie anderen aanwezig zijn, waarbij de hoofdman of overste voor het altaar staat. Aan weerszijden staat een monnik, van wie de ene een banier van geel en wit vasthoudt, wat de pauselijke kleuren zijn, en de andere een zwarte banier met een dolk en een rood kruis boven een schedel en gekruiste botten, met het woord INRI, en daaronder de woorden IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. De betekenis hiervan is: Het is rechtvaardig om goddeloze of ketterse koningen, regeringen of heersers uit te roeien of te vernietigen. Op de vloer staat een rood kruis waar de postulant of kandidaat voor knielt. De overste overhandigt hem een klein zwart kruisbeeld, dat hij in zijn linkerhand neemt en tegen zijn hart drukt, en de overste overhandigt hem tegelijkertijd een dolk, die hij bij het lemmet vastpakt en de punt tegen zijn hart houdt, terwijl de overste het nog steeds bij het heft vasthoudt, en zo spreekt hij de postulant toe:” Overste:

Mijn zoon, tot nu toe is je geleerd om de bedrieger uit te hangen: onder rooms-katholieken een rooms-katholiek te zijn, en zelfs onder je eigen broeders een spion te zijn; niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de Hervormers, om een Hervormer te zijn; onder de Hugenoten, om een Hugenoot te zijn; onder de Calvinisten, om een Calvinist te zijn; onder andere Protestanten, over het algemeen om een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te krijgen, om zelfs te proberen van hun preekstoelen te preken, en met alle felheid in je natuur onze Heilige Religie en de Paus aan te klagen; en zelfs om zo laag af te dalen dat je een Jood onder de Joden wordt, zodat je in staat bent alle informatie te verzamelen ten behoeve van je Orde als een trouwe soldaat van de Paus. Jullie hebben geleerd om op slinkse wijze jaloezie en haat te zaaien tussen gemeenschappen, provincies, staten die in vrede waren en hen aan te zetten tot bloeddaden, hen te betrekken in oorlog met elkaar, en revoluties en burgeroorlogen te veroorzaken in landen die onafhankelijk en welvarend waren, de kunsten en wetenschappen cultiveerden en de zegeningen van de vrede genoten. Partij kiezen voor de strijdende partijen en heimelijk handelen met je broeder Jezuïet, die misschien aan de andere kant staat, maar openlijk tegen datgene waarmee je verbonden bent, alleen maar opdat de Kerk uiteindelijk de winnaar zou zijn, onder de voorwaarden die in de vredesverdragen zijn vastgelegd en dat het doel de middelen heiligt.

Je hebt je plicht als spion geleerd, om alle statistieken, feiten en informatie te verzamelen die in je macht liggen uit elke bron; om jezelf in te wijden in het vertrouwen van de familiekring van protestanten en ketters van elke klasse en karakter, evenals die van de koopman, de bankier, de advocaat, onder de scholen en universiteiten, in parlementen en wetgevende lichamen, en de rechtbanken en staatsraden, en om alles te zijn voor alle mensen, omwille van de paus, wiens dienaren we zijn tot de dood.

Je hebt al je instructies tot nu toe ontvangen als novice, neofiet, en hebt gediend als medeadjudant, biechtvader en priester, maar je bent nog niet bekleed met alles wat nodig is om het bevel te voeren in het leger van Loyola in dienst van de paus. Je moet de juiste tijd dienen als instrument en beul, zoals aangegeven door je superieuren; want niemand kan hier het bevel voeren die zijn werk niet heeft ingewijd met het bloed van de ketter; want “zonder het vergieten van bloed kan geen mens worden gered.” Daarom, om jezelf geschikt te maken voor je werk en je eigen redding zeker te stellen, zul je, naast je eerdere eed van gehoorzaamheid aan je orde en trouw aan de paus, na mij herhalen–(De Extreme Eed van de Jezuïeten):

“1, _ nu, in aanwezigheid van de Almachtige God, de Heilige Maagd Maria, de gezegende Aartsengel Michaël, de gezegende Johannes de Doper, de heilige Apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen en heilige heerscharen van de hemel, en aan u, mijn geestelijk vader, de Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus, gesticht door St. Ignatius Loyola in het pontificaat van Paulus de Derde, en voortgezet tot het heden, verklaar en zweer bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, dat zijne heiligheid de paus Christus’ onderregent is en het ware en enige hoofd is van de katholieke of universele kerk over de hele aarde; en dat op grond van de sleutels van binden en loslaten, aan Zijne Heiligheid gegeven door mijn Verlosser, Jezus Christus, hij de macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en regeringen af te zetten, die allemaal onwettig zijn zonder zijn heilige bevestiging en dat ze veilig kunnen worden vernietigd. Daarom zal ik tot het uiterste van mijn macht deze doctrine van het recht en het gebruik van Zijne Heiligheid verdedigen tegen alle usurpators van het ketterse of protestantse gezag, in het bijzonder de Lutheranen van Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu voorgewende gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en takken van hetzelfde die nu gevestigd zijn in Ierland en op het vasteland van Amerika en elders; en alle aanhangers met betrekking tot het feit dat zij usurpators en ketters zijn, die zich verzetten tegen de heilige Moederkerk van Rome. Ik doe nu afstand van elke trouw die verschuldigd is aan een ketterse koning, prins of staat genaamd protestanten of liberalen, of gehoorzaamheid aan een van de wetten, magistraten of officieren.

Ik verklaar verder dat de leer van de kerken van Engeland en Schotland, van de calvinisten, hugenoten en anderen met de naam protestanten of liberalen, verdoemelijk is en dat zij zelf verdoemd zijn die niet van hetzelfde willen afzien.

Ik verklaar verder dat ik alle of enige agenten van Zijne Heiligheid zal helpen, bijstaan en adviseren in elke plaats waar ik ook zal zijn, in Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in elk ander Koninkrijk of gebied waar ik zal komen, en dat ik mijn uiterste best zal doen om de ketterse protestantse of liberale doctrines uit te roeien en al hun voorgewende macht, koninklijk of anderszins, te vernietigen.

Ik beloof en verklaar verder, dat ik niettegenstaande mijn dispensatie, om mijn religie als ketters aan te nemen, voor de propaganda van het belang van de Moeder Kerk, geheim en al haar agenten’ raadgevingen van tijd tot tijd, zoals ze me kunnen toevertrouwen en niet te onthullen, direct of indirect, door woord, geschrift of omstandigheid wat dan ook; maar om alles uit te voeren wat zal worden worden voorgesteld, belast of ontdekt aan mij, door u, mijn geestelijk vader, of iemand van dit heilige verbond.

Ik beloof en verklaar verder dat ik geen eigen mening of wil zal hebben, of enig mentaal voorbehoud, zelfs niet als een lijk of kadaver (perinde ac cadaver), maar dat ik zonder aarzelen zal gehoorzamen aan elk bevel dat ik krijg van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus. Dat ik naar elk deel van de wereld mag gaan waar ik ook heen gestuurd word, naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de jungles van India, naar de centra van beschaving van Europa, of naar de wilde holen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder morren of berouw, en onderdanig zal zijn in alle dingen die mij worden medegedeeld.

Ik beloof en verklaar verder dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, een meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openlijk, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals mij is opgedragen, om ze uit te roeien van de hele aarde; en dat ik geen leeftijd, geslacht of conditie zal sparen; en dat ik deze beruchte ketters zal ophangen, afmaken, koken, villen, wurgen en levend begraven, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal verscheuren en de hoofden van hun zuigelingen tegen de muren zal verpletteren, om voor altijd hun afschuwelijke ras te vernietigen. Dat wanneer hetzelfde niet openlijk kan worden gedaan, ik heimelijk gebruik zal maken van de vergiftigde beker, het wurgkoord, het staal van de poniard of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, wat hun toestand in het leven ook moge zijn, hetzij openbaar of privé, zoals ik op elk moment kan worden opgedragen te doen door een agent van de paus of overste van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Sociëteit van Jezus.

Ter bevestiging hiervan draag ik hierbij mijn leven, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten op, en met deze dolk die ik nu ontvang, teken ik mijn naam geschreven in mijn eigen bloed, als getuigenis daarvan; en mocht ik vals blijken of verzwakken in mijn vastberadenheid, mogen mijn broeders en medesoldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afhakken, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik openen en daarin zwavel verbranden, met alle straffen die mij op aarde kunnen worden opgelegd en mijn ziel voor eeuwig door demonen laten martelen in een eeuwige hel!

Dit alles zweer ik bij de gezegende Drie-eenheid en de gezegende Sacramenten, die ik nu zal ontvangen, uit te voeren en van mijn kant onschendbaar te houden; en roep alle hemelse en glorieuze heerscharen op om getuige te zijn van het gezegende Sacrament van de Eucharistie, en getuig verder van hetzelfde met mijn naam geschreven en met de punt van deze dolk gedoopt in mijn eigen bloed en verzegeld in het gezicht van dit heilige verbond.”

(Hij ontvangt de hostie van de overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk gedoopt in zijn eigen bloed dat hij over zijn hart heeft gehaald). Overste:

“Je zult nu opstaan en ik zal je instrueren in de Catechismus die nodig is om jezelf bekend te maken aan ieder lid van de Sociëteit van Jezus die tot deze rang behoort.

In de eerste plaats maak je, als jezuïet, samen met een ander het gewone kruisteken zoals elke gewone rooms-katholiek zou doen; dan kruist de een zijn polsen, de handpalmen open, en de ander kruist als antwoord zijn voeten, de een boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de rechterhand naar het midden van de linkerpalm, de ander wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm; De eerste maakt dan met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd en raakt het aan; de ander raakt dan met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam aan, net onder zijn hart; de eerste trekt dan met zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatste gaat dan met een dolk langs de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoordt Necar; de eerste Reges. De ander antwoordt Impious.” (De betekenis hiervan is al uitgelegd.) “De eerste zal dan een klein stukje papier presenteren, gevouwen op een eigenaardige manier, vier keer, dat de ander in de lengte zal doorknippen en bij het openen zal de naam Jesu worden gevonden, geschreven op het hoofd en de armen van een kruis drie keer. Je zult dan met hem de volgende vragen en antwoorden geven en ontvangen:

Vraag -Vanwaar komt u?

Antwoord – Het heilige geloof.

Vraag -Wie dient u?

A. -De Heilige Vader te Rome, de Paus, en de Universele Rooms Katholieke Kerk over de hele wereld.

V. -Wie beveelt u?

A. -De opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de Soldaten van Jezus Christus.

V. -Wie heeft u ontvangen?

A. -Een eerbiedwaardige man met wit haar.

V. -Hoe?

A. -Met een naakte dolk, ik knielend aan het kruis onder de banieren van de paus en van onze heilige orde.

V. -Heb je een eed afgelegd?

A. -Dat deed ik, om ketters en hun regeringen en heersers te vernietigen, en geen leeftijd, geslacht of conditie te sparen. Om als een lijk te zijn zonder enige eigen mening of wil, maar om mijn superieuren in alle dingen gehoorzaam te zijn zonder aarzelen of morren.

V. -Zul je dat doen?

A. -Dat zal ik doen.

V. -Hoe reis je?

A. -In de schors van Petrus de visser.

V. -Waarheen reis je? A. -Naar de vier windstreken.

V. -Waarvoor?

A. -Om de bevelen van mijn generaal en superieuren te gehoorzamen en de wil van de paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eden te vervullen.

V. -Gaat dan de hele wereld over en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Wie hem niet aanvaardt als de Vicaris van Jezus en zijn Vice-regent op aarde, laat hem vervloekt en uitgeroeid worden.” —– einde

Samuel B. Morse, Amerikaanse uitvinder van de telegraaf, over buitenlandse agenten in Amerika die onze natie willen ondermijnen: “En wie zijn deze agenten? Het zijn voor het grootste deel Jezuïeten, een kerkelijke orde, spreekwoordelijk over de hele wereld voor sluwheid, dubbelhartigheid en totaal gebrek aan moreel principe — het zijn mannen die geen wet bezitten aan deze kant van de oceaan —” (Foreign Conspiracy Against The Liberties Of The United States; Samuel Morse, 1835, uitgegeven door Forgotten Books, p47-49)

“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, geen religieuze orde. Hun leider is een generaal van een leger en niet slechts de vader abt van een klooster. Jezuïtisme is de meest absolute vorm van despotisme.” (Memorial of the Captivity of Napoleon at St. Helena, door Generaal Montholon, Vol.ii, pg 62)

“De Kerk — aanvaardt geen vrijheid in de protestantse betekenis van vrijheid, en kan deze ook niet aanvaarden, of op enigerlei wijze begunstigen.” (Katholieke Wereld, april 1870)

“Ongetwijfeld is het de bedoeling van de Paus om dit land te bezitten. In deze intentie wordt hij geholpen door de Jezuïeten en alle katholieke prelaten en priesters.” (Brownson’s Review, mei 1864) ==========================================================
Help alstublieft een slapend christelijk Amerika wakker te maken. Bid voor de terugkeer van Koning Jezus.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>