• Home
  • Esau is Edom: Edom is het moderne Jodendom
11 augustus, 2023
Sieuwerd Isachastra

Esau was de broer van Jakob. Hoewel hij de eerstgeborene was, erfde hij het geboorterecht niet. Esau gaf er niet eens om. Hij verkocht het aan Jakob voor slechts een pot rode soep.

De nakomelingen van Jakob – later omgedoopt tot Israël – zijn de blanken zoals we die vandaag de dag kennen; de Angelsaksen, Keltische, Germaanse, Slovische, je-weet-wel blanken van vandaag. De afstammelingen van Esau, die God verachtte, zijn de Joden van vandaag. ((Zij)) zijn Esau vandaag.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe we dit onomstotelijk kunnen bewijzen. Hoewel de Joden afstammelingen zijn van Esau, die als blanke werd geboren, overtrad hij de wetten van God en nam hij buitenlandse vrouwen, namelijk Hettitische en Hivitische vrouwen. Hij vermengde al het Adamitische bloed uit zijn nageslacht.

Terwijl de Joden van vandaag van Esau-Edom zijn, stammen zij af van vele andere vreemde naties met gemengd bloed, naties waarvan God zei dat ze vervloekt waren, allemaal teruggaand tot Kaïn.

De Joden van vandaag zijn geen zuiver ras, ze zijn een samensmelting van de gemengde menigte. Ze beweren dat ze afstammen van Juda, maar dat zijn ze niet; ze leefden alleen maar in het land Judea in die tijd en door hun enorme invloed hebben ze de meeste mensen ervan kunnen overtuigen dat zij het volk van het Oude Testament zijn. Dat zijn ze niet. Hier is een deel van dat bewijs.

De Joden van vandaag zijn van Esau/Edom, tenminste gedeeltelijk:

Historici bevestigen dit feit:

Josephus

“Hyrcanus nam ook Dora en Marissa, steden van Idumea, en onderwierp alle Idumeeërs; en stond hen toe in dat land te blijven, als zij hun geslachtsdelen zouden besnijden en de wetten van de Joden zouden toepassen; en zij verlangden er zo naar in het land van hun voorvaderen te leven, dat zij zich onderwierpen aan het gebruik van de besnijdenis, 25 en aan de rest van de Joodse leefwijze; op welk moment hen dit overkwam, dat zij hierna niet anders dan Joden waren.”

Oudheden van de Joden [Judeeërs] door Flavius Josephus

Boek 13, hoofdstuk 9, paragraaf 1

http://www.gutenberg.org/files/2848/2848-h/2848-h.htm#link132HCH0009

https://archive.is/KUsWN

Strabo

“De westelijke uiteinden van Judæa in de richting van Casius worden bezet door Idumæanen, en door het meer [Sirbonis]. De Idumeeërs zijn Nabateeërs. Toen zij door opruiing uit hun land werden verdreven, gingen zij over naar de Joden en namen hun gewoonten over. Het grootste deel van het land langs de kust naar Jeruzalem wordt ingenomen door het Sirbonismeer en het gebied dat daaraan grenst; want Jeruzalem ligt dicht bij de zee, die, zoals wij hebben gezegd, kan worden gezien vanaf het arsenaal van Joppa. Deze gebieden (Jeruzalem en Joppa) liggen in het noorden; ze worden in het algemeen bewoond, en elke plaats in het bijzonder, door gemengde stammen van Egyptenaren, Arabieren en Phœniciërs. Van deze beschrijving zijn de inwoners van Galilea, van de vlakte van Jericho, en van de gebieden van Filadelfia en Samaria, door Herodes Sebaste genoemd; maar hoewel er zo’n mengelmoes van inwoners is, is het meest geloofwaardige bericht, [een van de vele dingen die men gelooft met betrekking tot de tempel [en de inwoners] van Jeruzalem, dat de Egyptenaren de voorouders van de huidige Joden waren.”

De geografie van Strabo, deel III

Boek 16 (Vol III), Hoofdstuk 2, Paragraaf 34 (pagina 177)

http://www.gutenberg.org/files/44886/44886-h/44886-h.htm

http://archive.is/UuZhl

Joodse bronnen:

“Edom wordt in de spijkerschriftinscripties vermeld in de vorm “Udumi” (u); drie van zijn koningen zijn bekend uit dezelfde bron: aus-malaka ten tijde van Tiglath-pileser (ca. 745), Malik-rammu ten tijde van Sennacherib (ca. 705), en aus-gabri ten tijde van Esarhaddon (ca. 680). Volgens de Egyptische inscripties breidden de “aduma” hun bezittingen soms uit tot aan de grenzen van Egypte (Müller, “Asien und Europa”, p. 135). Na de verovering van Juda door de Babyloniërs mochten de Edomieten zich in Zuid-Palestina vestigen. Tegelijkertijd werden ze door de Nabateeërs uit Idumea verdreven. In Zuid-Palestina floreerden ze meer dan vier eeuwen lang. Judas Makkabeüs veroverde een tijdlang hun gebied (163 v. Chr.; “Ant.” xii. 8, §§ 1, 6). Ze werden opnieuw onderworpen door Johannes Hyrcanus (ca. 125 v. Chr.), door wie ze gedwongen werden de Joodse riten en wetten na te leven (ib. xiii. 9, § 1; xiv. 4, § 4). Ze werden toen ingelijfd bij de Joodse natie en hun land werd door de Grieken en Romeinen “Idumea” genoemd (Markus iii. 8; Ptolemaeus, “Geografie” v. 16). Met Antipater begon de Idumese dynastie die over Judea heerste tot de verovering door de Romeinen. Vlak voor het beleg van Jeruzalem verschenen 20.000 Idumeeërs, onder leiding van Johannes, Simeon, Phinehas en Jakob, voor Jeruzalem om te vechten namens de Zeloten die in de Tempel belegerd waren (Josephus, “B. J.” iv. 4, § 5).”

[Dit stelt vast dat Edom Idumea(Idumi) is].

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5434-edox-idumea

“EDOM (IDUMEA): Land in Palestina, ook wel de berg Seir genoemd. Het terrein was bergachtig en gemakkelijk te versterken en het land was vruchtbaar. Elay lag ten zuiden van de Dode Zee en grensde aan de Rode Zee bij Elath en Ezion Geber. De Edomieten waren van Semitische afkomst, van oudsher afstammelingen van Esau, en leefden van de jacht. Ze onteigenden de Horietische inwoners van Seir en organiseerden zich langs stammenlijnen met aan het hoofd een stamhoofd (allooph genoemd), die zich later consolideerden in een monarchie. De Edomieten waren traditionele vijanden van de Israëlieten; ze vochten tegen Saul en werden verslagen door David die het land gedeeltelijk annexeerde. De Edomieten herwonnen hun onafhankelijkheid tijdens het bewind van Jehoram, maar de oorlogen tussen de twee staten waren frequent. In de 8e eeuw voor Christus werden de Edomieten vazallen van Assyrië. Ten tijde van de verwoesting van de Eerste Tempel plunderden ze samen met de Babyloniërs, en nadat ze uit Seir verdreven waren door de Nabateeërs, bezetten ze S Juda tijdens of na de periode van de Ballingschap. De Edomieten werden veroverd door Johannes Hyrcanus, die hen met geweld bekeerde tot het Jodendom, en vanaf dat moment vormden zij een deel van het Joodse volk, Herodes was een van hun afstammelingen.”

– De Standaard Joodse encyclopedie. Cecil Roth, hoofdredacteur door Roth, Cecil, 1899-1970 Publicatiedatum 1962

pagina 592-593 (pg. 322 op archive.org)

https://archive.org/stream/standardjewishen00roth#page/n321/mode/2up

http://archive.is/5YBWP

1901 De Joodse Encyclopedie Compleet (pagina 40-41)

https://archive.org/stream/1901TheJewishEncyclopediaIAachApocalypticLiterature_201605/The_jewish_encyclopedia_-_V_-_Dreyfus_Brisac_Goat#page/n61/mode/2up

http://archive.is/LksQa

https://archive.org/details/1901TheJewishEncyclopediaIAachApocalypticLiterature_201605

(Deel 9. The_jewish_encyclopedia_-_V_-_Dreyfus_Brisac_Goat)

“Strikt genomen is het onjuist om een oude Israëliet een ‘Jood’ te noemen of om een hedendaagse Jood een ‘Israëliet’ of een ‘Hebreeër’ te noemen.” (Richard Siegel en Carl Rheins, eds., “Identity Crisis,” The Jewish Almanac, (New York, NY: Bantam Books, 1980) p. 3.)

Schrift

1 Dit zijn de geslachten van Esau, die Edom is. 2 Ezau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaän: Ada, de dochter van Elon, de Hethiet, en Aholibamah, de dochter van Anah, de dochter van Zibeon, de Hiviet; 3 en Bashemath, de dochter van Ismaël, de zuster van Nebajoth. 4 En Ada baarde Esau Eliphaz; en Bashemath baarde Reuel; 5 en Aholibamah baarde Jeush, en Jaalam, en Korach (1.); dit zijn de zonen van Esau, die hem geboren werden in het land Kanaan. 6 En Ezau nam zijn vrouwen, en zijn zonen, en zijn dochteren, en al de personen zijns huizes, en zijn vee, en al zijn beesten, en al zijn have, die hij in het land Kanaan gewonnen had, en ging in het land van het aangezicht zijns broeders Jakobs. 7 Want hun rijkdommen waren meer, dan dat zij tezamen zouden wonen; en het land, waarin zij vreemdelingen waren, kon hen niet verdragen, vanwege hun vee. 8 Alzo woonde Ezau op den berg Seir: Ezau is Edom.

9 En dit zijn de geslachten van Ezau, de vader der Edomieten op het gebergte Seir: 10 dit zijn de namen van Ezau’s zonen: Eliphaz, de zoon van Adah, de vrouw van Ezau, Reuel, de zoon van Bashemath, de vrouw van Ezau. 11 En de zonen van Eliphaz waren Teman, Omar, Zepho, en Gatam, en Kenaz. 12 En Timna was de bijvrouw van Eliphaz, den zoon van Ezau; en zij baarde Eliphaz Amalek; dit waren de zonen van Ada, de vrouw van Ezau. 13 En dit zijn de zonen van Reuel: Nahath, en Zerah, Sjamma, en Mizzah; dit waren de zonen van Ezau’s vrouw Bashemath.

Genesis 36:1-13

Dit zijn de zonen van Ezau, die Edom is, en dit zijn hun hertogen. Dit zijn de zonen van Seir, den Horiet, die het land bewoonden; Lotan, en Shobal, en Zibeon, en Anah, 21 en Dishon, en Ezer, en Dishan; dit zijn de hertogen der Horieten, de kinderen van Seir in het land Edom.

Genesis 36:19-21

[De nakomelingen van Esau staan bekend als Edom. Zij woonden op de berg Seir. Ze bestaan uit Hettieten, Hivieten, Korachieten, Kanaänieten, Kenieten & Kenizzieten{Kenaz}(2.), Amalakieten, Horieten].

Referenties (1. en 2.)

(1.) Korach, Korachieten, Korhieten

KORAH, KORAHITES, KORHITES kôr’ ə (קֹ רַח, LXX Κορέ, betekent kaal); kôr’ e hīts (הַקָּרְחִ ים, הַקָּרְחִ י, בְּנֵ י הַקָּרְחִ ים); kōr’ hīts. 1. De zoon van Esau door Oholibamah, de dochter van Anah, de zoon van Zibeon de Hiviet (Gen 36:5, 14, 18; 1 Kron 1:35).

https://www.biblegateway.com/resources/encyclopedia-of-the-bible/Korah-Korahites-Korhites

(2.) Kenieten & Kenizzieten{Kenaz}

http://biblehub.com/topical/k/kenizzites.htm

“Esau trok weg naar de berg Seir, ten zuiden van het Beloofde Land, en zijn nakomelingen werden Edomieten genoemd, van zijn naam, die de Rode betekent; en zo ook de zee die hun kusten spoelde, ook de naam van de Zee van Edom, of de Rode Zee. Ze werden ook Kenieten genoemd, naar zijn zoon

Kenaz. Hun land, dat later Idumea werd genoemd, was vol rotsen en afgronden, en deze Edomieten holden grotten voor zichzelf uit,….”

Het uitverkoren volk door Charlotte Mary Yonge

http://archive.is/Yj4ph

“Een oud volk van Kanaän, wiens land God beloofde aan de nakomelingen van Abraham, Genesis 15:19. Ze lijken zich vermengd te hebben met andere Kanaänieten en verloren hun onderscheidende naam vóór de tijd van Jozua. Ze moeten onderscheiden worden van de Kenezieten, de kinderen van Kenaz. Twee mannen met deze naam worden genoemd in de Bijbelse geschiedenis, beide volgend op de Kenizzieten, Genesis 36:15,42; Jozua 14:6; 15:17.”

– ATS Bijbel Woordenboek

http://biblehub.com/topical/k/kenizzites.htm

“…Keneziet, Kenizzieten. Patroniem van Qnaz,

een Kenizziet of afstammeling van Kenaz – Keneziet, Kenizzieten.”

– Hebreeuws van Strong

http://biblehub.com/topical/k/kenizzites.htm

“De Kenieten worden verondersteld dezelfde te zijn als de Midianieten, door Exodus 3:1 te vergelijken met Rechters 1:16. Zie ook Numeri 24:21 1 Samuël 15:6.

De Kenizzieten, waarvan gedacht wordt dat het de Idumeeërs zijn, die voortkwamen uit Kenaz van Esau’s ras.”

– Commentaar van Matthew Poole

http://biblehub.com/commentaries/genesis/15-19.htm

“…de Kenizzieten worden door sommigen verondersteld de afstammelingen te zijn van Kenaz, een kleinzoon van Esau, Genesis 36:11; maar dan moeten ze hier zo genoemd worden door anticipatie, aangezien Kenaz nu nog niet geboren was, en dan liever de naam van Kenazieten zou hebben gehad; bovendien, niets van het land van de kinderen van Esau, tenminste van diegenen die rond de berg Seir woonden, zou aan de kinderen van Israël gegeven worden, Deuteronomium 1. (1): 5; mochten inderdaad de Edomieten of Idumeeërs bedoeld zijn, dan zou men kunnen denken dat dit zijn voltooiing had in de tijd van David, en meer in het bijzonder toen de Idumeeërs Joden werden, hun godsdienst omarmden en één volk met hen waren, in de tijd van Hyrcanus (u): de Kadmonieten, of de Oriëntalen, waren, zoals Bochart (w) zeer waarschijnlijk denkt, de Hivieten, die het oostelijke deel van het land Kanaän bewoonden rond de berg Hermon, en vandaar wellicht hun naam hebben, zoals zij in de Jeruzalemse Targum de kinderen van het oosten worden genoemd; en vandaar kwamen de namen van Cadmus en Hermione, zijn vrouw, die Hivieten waren, en de fabel dat zij in slangen waren veranderd, wat het woord Hivieten betekent.” (t) Sheviith, fol. 37. 2.((u) Joseph Antiqu. l. 13. c. 9. sect. 1. ((w) Kanaän, l. 1. c. 19. col. 447.

– Gill’s Uiteenzetting van de hele Bijbel

http://biblehub.com/commentaries/genesis/15-19.htm

“Het Edomitische element in Juda was sterker dan het Kenitische. Het bestond uit de twee clans van Jerahmeel en Kenaz, of het huis van Kaleb zoals het in de tijd van David genoemd werd.[4] Kenaz was een kleinzoon van Esau, en het feit dat de Kenizzieten deelden met de Israëlitische stammen in de verovering van Kanaän werpt licht op de wet van Deuteronomium[5] die de Edomiet van “de derde generatie” alle rechten en privileges van een Jood gaf. Kaleb, de veroveraar van Hebron, was een Kenizziet; zo ook Othniël, de eerste van de Rechters van Israël. Edomieten, in plaats van Hebreeërs, waren de stichters van het toekomstige Juda.”

– Het vroege Israël en de omringende volken – Archibald Sayce

http://biblehub.com/library/sayce/early_israel_and_the_surrounding_nations/chapter_ii_canaan.htm

(einde referenties)

Schrift vervolgd…

Gij hebt inderdaad Edom geslagen

2 Koningen 16:10

In zijn dagen kwamen de Edomieten in opstand van onder de heerschappij van Juda, en maakten zich een koning. Toen trok Jehoram uit met zijn vorsten, en al zijn wagens met hem; en hij stond des nachts op, en sloeg de Edomieten, die hem omringden, en de aanvoerders der wagens. 2 Kronieken 21:8-9

Moab is mijn waspot; over Edom zal ik mijn schoen uitwerpen. Psalm 60:8

Wie is deze, die van Edom komt, met geverfde klederen van Bozra? Deze, die heerlijk is in zijn klederen, reizend in de grootheid zijner sterkte? Ik, die in gerechtigheid spreek, machtig om te redden.

Waarom zijt gij rood in uw kleed, en zijn uw klederen als die, welke in den wijnvrucht treden? Ik heb de wijnpers alleen getreden, en van het volk was er niemand met mij; want Ik zal hen vertrappen in Mijn toorn; en hun bloed zal op mijn klederen gesprenkeld worden, en Ik zal al mijn klederen bevlekken. Want de dag der wraak is in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten is gekomen. En ik zag, en er was niemand om te helpen; en ik verwonderde mij, dat er niemand was om te ondersteunen; daarom bracht mijn eigen arm mij redding; en mijn toorn, die ondersteunde mij. En Ik zal het volk vertrappen in Mijn toorn, en Ik zal hen dronken maken in Mijn toorn, en Ik zal hun kracht ter aarde doen nederdalen. Jesaja 63:1-6

En Ik zal Mijn wraak op Edom leggen door de hand van Mijn volk Israël; en zij zullen in Edom doen naar Mijn toorn en naar Mijn toorn; en zij zullen Mijn wraak kennen, spreekt de Here God. Ezechiël 25:13

Egypte zal een woestenij zijn, en Edom zal een woeste wildernis zijn, om het geweld tegen de kinderen van Juda, omdat zij onschuldig bloed vergoten hebben in hun land. Joël 3:19

En het huis Jakobs zal een vuur zijn, en het huis Jozef een vlam, en het huis Ezau een stoppel, en zij zullen in hen ontsteken, en hen verteren; en van het huis Ezau zal niet overblijven, want de HEERE heeft het gesproken. Obadja 1:18

De last van het woord van de Here aan Israël door Maleachi. 2 Ik heb u liefgehad, zegt de Here. Doch gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? De Here zegt: Was Ezau niet Jakobs broeder? Maar Ik heb Jakob liefgehad, 3 en Ik heb Ezau gehaat, en Ik heb zijn bergen en zijn erfenis voor de draken der woestijn verwoest. 4 Terwijl Edom zegt: Wij zijn verarmd, maar wij zullen wederkeren en de verlaten plaatsen bouwen; zo zegt de Here der heerscharen: Zij zullen bouwen, maar Ik zal nederwerpen; en zij zullen hen noemen: De grens der goddeloosheid, en: Het volk, tegen hetwelk de Here eeuwiglijk verontwaardigd is. Maleachi 1:1-4

Gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat. Romeinen 9:13

Volgt vrede met alle mensen, en heiligheid, zonder welke niemand den Heere zien zal; 15 weest ijverig, opdat niemand de genade Gods zou missen; opdat geen wortel van bitterheid u zou verontrusten, en daardoor velen verontreinigd zouden worden; 16 opdat er geen hoereerder of profaan zou zijn, gelijk Ezau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht heeft. 17 Want gij weet, hoe hij naderhand, toen hij de zegen wilde beërven, verworpen werd; want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die zorgvuldig met tranen zocht. Hebreeën 12:14-17

Er zijn nog veel meer passages die Esau/Edom veroordelen die hier niet worden genoemd:
https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=edom&qs_version=AKJV

Andere bronnen:

H.G Wells

“Er waren Arabische stammen die Joden waren in de tijd van Mohammed, en een Turks volk dat voornamelijk Joden waren in Zuid-Rusland in de negende eeuw. Het Jodendom is inderdaad het gereconstrueerde politieke ideaal van vele verbrijzelde volkeren…Het grootste deel van het Jodendom was nooit in Judea en was nooit uit Judea gekomen.”

“Twee uiteenlopende denklijnen zijn te traceren in Joodse zaken gedurende deze vijfhonderd jaar. Aan de rechterkant staan, om zo te zeggen, de hoge en smalle Joden, de Farizeeën, zeer orthodox, zeer nauwgezet over zelfs de kleinste details van de wet…”

Het overzicht van de geschiedenis: Being a Plain History of Life and Mankind door H.G. Wells, BOEK VI, Hoofdstuk 30, CHRISTIANITEIT EN ISLAM

http://www.gutenberg.org/files/45368/45368-h/45368-h.htm#Footnote_497_497

“… de grote meerderheid van de overlevende Joden in de wereld is Oost-Europees, en dus misschien voornamelijk van Khazaarse afkomst. Als dat zo is, zou dat betekenen dat hun voorouders niet uit de Jordaan kwamen maar uit de Wolga, niet uit Kanaän maar uit de Kaukasus(niet verwarren met zuivere verwanten van kaukasischerassen) …en dat ze genetisch nauwer verwant zijn aan de Hun, Oeigoer en Magyaarse stammen dan aan het zaad van Abraham, Izaäk en Jakob.”

Arthur Koestler (een jood), De dertiende stam, Random House, 1967, p. 4

https://archive.org/details/ThirteenthTribeTheKhazarEmpireAndItsHeritage

BRON ARTIKEL: Esau is Edom: Edom is Modern Jewry – Esau Today

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>