• Home
  • Er zijn discipelen van Baäl in Amerika en de westerse wereld – Deel 8
7 januari, 2023
Sheldon Emry

Waarom beschermen christenen hun eigen godsdienst niet?

Weet u waarom de christenen hun eigen christelijke godsdienst niet beschermen? Het is omdat ze overtuigd zijn van dit idee van tolerantie, van godsdienstvrijheid. Iedereen moet kunnen aanbidden zoals hij wil. Weet je dat abortus deel uitmaakt van de Baäl religie? Als je hen Baäl laat aanbidden, moet je hen baby’s laten doden, want dat hoort bij hun religie. God geeft zulke onzin niet. Hij zegt:

“Je gooit ze omver en breekt hun beelden af. “We lezen ook dat ze gedood moeten worden. In I Koningen 16 leren we iets uit de geschiedenis van Israël: En in het achtendertigste jaar van Asa, koning van Juda, begon Achab, de zoon van Omri, over Israël te regeren; en Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria, twee en twintig jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed kwaad in de ogen des Heren, boven allen, die vóór hem waren. En het geschiedde, alsof het een lichte zaak voor hem was om in de zonden van Jeroboam, de zoon van Nebat, te wandelen, dat hij Jezebel, de dochter van Ethbaal, de koning van de Zidoniërs, tot vrouw nam en Baäl ging dienen en hem aanbad. En hij richtte “een altaar voor Baäl op in het huis van Baäl, dat hij in Samaria had gebouwd.” 1 Koningen 16:29-32

Hier aanbidt het hele koninkrijk, inclusief de koning, Baäl. Dit gebeurde toen er een profeet was met de naam Elia. U en ik horen veel preken over Elia, over de wonderen die hij deed, zoals het wonder van het bidden om geen regen (drieënhalf jaar lang regende het niet), het wonder van het vat meel en het wonder van het opwekken van de zoon van de vrouw uit de dood. Iedereen preekt over de wonderen die hij deed, zelfs het wonder waarbij hij vuur uit de hemel liet neerdalen. Ik ga het verhaal niet citeren, maar u weet dat Elia tegen Achab zei dat hij de priesters van Baäl moest halen en hen een offer moest laten brengen om vervolgens tot Baäl te bidden. Natuurlijk baden ze de hele dag en sneden zichzelf en sprongen op en neer op de stapel dingen, enzovoort, en er gebeurde nooit iets.

Nadat de priesters van Baäl gefaald hadden, begon Elia te bidden tot de God van Israël en dit is wat er gebeurde:

“En het geschiedde ten tijde van het offeren van het avondoffer, dat Elia de profeet naderde en zei: Here God van Abrabam, Isaäk en van Israël, laat het heden bekend zijn dat Gij God zijt in Israël, en dat ik Uw dienaar ben, en dat ik al deze dingen gedaan heb op Uw woord. Hoor mij, o Heer, hoor mij, opdat dit volk weet dat Gij de Here God zijt, en dat Gij hun hart weer hebt gekeerd. Toen viel het vuur des Heren, en verteerde het brandoffer, en het hout, en de stenen, en het stof, en zoog het water op, dat in de geul was. En toen al het volk het zag, vielen zij op hun aangezichten; en zij zeiden: De Here, Hij is de God; de Here, Hij is de God.” 1 Koningen 18:36-39

Hoe is de Baälverering in het verleden vernietigd?

De meeste predikanten die ik heb horen preken over deze verzen gaan zo ver, en dan houden ze op. Ze gaan door met de wonderen, zelfs met het oproepen van het vuur uit de hemel, maar het volgende vers slaan ze meestal over:

“En Elia zei tot hen: Neem de profeten van Baäl; laat niet één van hen ontsnappen. En zij namen hen; en Elia bracht hen naar de beek. Kishon, en doodde hen daar.” 1 Koningen 18:40
God bracht het werk tot stand dat nodig was voor de bekering van dit volk. God zond werkelijk wonderbaarlijk vuur uit de hemel neer en verbrandde al dit hout dat absoluut doordrenkt was met emmers water. Wat was het einde van dit wonderwerk van God? De dood van de priesters van Baäl.

Omdat Achab berouw had, beloofde God dat Hij de bestraffing van het Huis Israël zou uitstellen tot de tijd van Achabs kinderen. In hoofdstuk tien van 2 Koningen, doodt Jehu alle zonen van Achab en later in het hoofdstuk lezen we:

“En Jehu verzamelde al het volk en zei tot hen: Achab diende Baäl weinig, maar Jehu zal hem veel dienen. Roep nu al de profeten van Baäl, al zijn dienaren en al zijn priesters tot mij; laat niemand ontbreken, want ik heb een groot offer te brengen aan Baäl; wie ontbreekt, zal niet leven. Maar Jehu deed het op bedrieglijke wijze, om de aanbidders van Baäl te vernietigen.” 2 Koningen 10:18-19
Jehu had de heerschappij over het koninkrijk overgenomen. Organiseerde hij het priesterschap en liet hij hen het Woord van God en de Wet van Mozes nemen en uitrukken om te prediken aan de valse gelovigen en Baälaanbidders? Nee. Hij zei, al jullie Baal aanbidders kom hier. We gaan een grote bijbelconferentie houden (uit hun bijbel, natuurlijk). We gaan Baäl meer dienen dan wie dan ook. Hij deed dit om de Baälaanbidders op één plaats in het land te verzamelen. Nadat ze verzameld zijn, lezen we:

“En hij zei tot hem die over de sacristie was: Breng gewaden voort voor al de aanbidders van Baäl. En hij bracht hen gewaden. En Jehu ging heen, en Jehonadab, de zoon van Rechab, in het huis van Baäl, en zeide tot de aanbidders van Baäl, Zoek, en zie, dat er bij u geen knechten des Heren zijn, maar alleen de aanbidders van Baäl.” 2 Koningen 10:22-23

Merk op hoe dit gebeurde. Ik zie dit gebeuren in Amerika. Jehu ging niet naar de gelovigen in de ware God en vertelde hen dat ze zich moesten verwijderen uit het midden van de Baäl-aanbidders. In plaats daarvan ging hij naar de Baäl-aanbidders en zei hen rond te kijken en er zeker van te zijn dat er geen aanbidders van de God van Israël in hun midden waren. Hij zei hen de dienaren van de Heer eruit te schoppen. Haal ze van de kerkrollen. Zorg ervoor dat ze buiten het gebouw zijn. Ik denk dat ik dit zie gebeuren in Amerika. Ik blijf preken en mensen vertellen om uit deze valse kerken te stappen. Heel wat mensen weigeren te vertrekken, en af en toe hoor ik dat iemand eruit geschopt wordt. Jehu stuurde een boodschap naar de antichristelijke vijanden van God, de Baälaanbidders, en hij zei: “Zorg ervoor dat je iedereen uit je plaats schopt die de God van Abraham, Izaäk en Jakob aanbidt.

“En toen zij naar binnen gingen om offers en brandoffers te brengen. stelde Jehu vierhonderd man buiten aan, en zei: Als iemand van de mannen die ik in uw handen heb gebracht ontsnappen, zal hij die hem laat gaan, zijn leven zijn voor het leven van hem. En het geschiedde. zodra hij een einde had gemaakt aan het offeren van het brandoffer, dat zei Jehu tot de wacht en de kapiteins. Ga naar binnen en dood hen, laat niemand naar buiten komen. En zij sloegen hen met de rand van het zwaard; en de wacht en de kapiteins wierpen hen uit, en gingen naar de stad van het huis van Baäl.” 2 Koningen 10:24-25

Wat deed Jehu? Hij doodde alle aanbidders van Baäl. Denk je niet dat dat opwekking bracht in het koninkrijk! Maar hij moest door gaan deze methode, omdat er een manier was waarop de Baälaanbidders konden vertellen wie de ware aanbidders van de ware Heer waren. Ik ben bang dat wij vandaag de dag nog niet zo ver zijn, want soms is het nogal moeilijk om de ware aanbidders van de Heer Jezus Christus te onderscheiden van de aanbidders van Baäl. Dit als voorbeeld nemend, denk ik niet dat de vernietiging van Baäl, of het doden van de Baälpriesters, zal komen totdat ze het verschil kunnen zien tussen de valse aanbidders van Christus en de ware, want dat is wat hier gebeurde.

“En zij brachten de beelden uit het huis van Baäl en verbrandden ze. En zij braken het beeld van Baäl af, en braken het huis van Baäl af, en maakten het tot een tochthuis tot op deze dag. Zo vernietigde Jehu Baäl uit Israel.” 2 Koningen 10:26-28

De Baälverering werd niet uitgebannen door prediking, helemaal niet. Het was door vernietiging, door hetzelfde principe dat we lezen in het Nieuwe Testament.

Ik ga citeren uit een boek, uitgegeven door National Geographic, zodat u ziet dat dit niet alleen in de Bijbel gebeurde, maar ook in modernere tijden. Dit boek is getiteld De Vikingen. Scandinaviërs zijn misschien geïnteresseerd in het verhaal van de auteur over hoe het christendom tot de Vikingen in Finland, Noorwegen en Zweden kwam. Er waren blijkbaar veel mensen aan de noordkust van Europa die zich tot het christendom bekeerden; maar de Vikingen aanbaden Thor en vele andere heidense goden, tot in de negende en tiende eeuw.

“Zelfs bij het introduceren van de zachte leer van het christendom in de Kiev (dit is boven en voorbij Finland in Rusland), gaf Vladimir – de Heilige genoemd – blijk van een zekere Vikingkracht. Volgens één verslag dreef hij de hele bevolking de Dnjepr in voor een massale doop, nadat een wacht van zijn soldaten de afgod Perun, of Thor, naar beneden had gesleept en in de rivier had gegooid.

Hoe bekeerde hij hen tot het Christendom? Hij brak hun heidense afgoden af en dwong hen zich te laten dopen in de naam van de Heer Jezus Christus.

Het boek bevat een tekening, op dit punt, met een ontwerp van een kunstenaar van de koning en zijn soldaten die de afgoden in het water gooien en de mensen in de rivier drijven.

Er is een andere afbeelding van koning Olaf Tryggvason van Noorwegen. Hij bekeerde het volk van Noorwegen. De foto laat zien hoe hij het beeld van de god Thor verscheurt en uit elkaar slaat.

“In 1016 besteeg Olaf de troon van Noorwegen en in de korte twee jaar van zijn regering evangeliseerde hij zijn landgenoten met een niet aflatende ijver. Bovenal, meldt Adam van Bremen, verjoeg Olaf “de tovenaars uit het land. Hoewel alle barbarij overvloeit van hun aantal, was het Noorse land in het bijzonder vol met deze monsters.

“Vurig op zoek naar bekeerlingen, verbrandde Olaf de boerderijen van allen die zich verzetten tegen het goddelijke woord; ook schrok hij er niet voor terug om diegenen van zijn onderdanen te verblinden en te verminken die in dwaling verkeren.”

Wat zei God dat er moest gebeuren met de Israëlieten die zich niet konden bekeren? Zij moesten worden gedood. Wat deed Olaf van Noorwegen, toen ze niet wilden luisteren naar het woord van God? Hij doodde hen.

Weer een citaat uit The Vikings:

“Wat de methoden ook waren, ze werkten. Toen de zoon van Harald BIuetooth, Svein Forkbeard, rond 985 koning van Denemarken werd, was hij een christelijk vorst die over een grotendeels christelijk land regeerde. En toen Sveins zoon, Knut, Engeland en het grootste deel van Scandinavië omvormde tot een Noordzee-rijk, vormden christenen de meerderheid van zijn onderdanen.

“Aan het begin van de 11e eeuw verdrong het kruis van Christus de hamer van Thor in de zich ontwikkelende koninkrijken van het Noorden. Alleen in het verre Zweden, het ultieme bastion van het Europese heidendom, bleven Odin en zijn pantheon (dat betekent vele goden) nog een paar generaties voortbestaan.

“Het christendom betekende het einde van de manier van leven die de Vikingtijd had voortgebracht. Nu wachtte de eeuwige verdoemenis, in plaats van het Walhalla, (natuurlijk, deze schrijver zet er moderne leringen bij) op strijders die werden gedood, terwijl ze verwoestten en moordden. Liefdadigheid verving meedogenloosheid in de catalogus van deugden, zoals barmhartigheid verkrachting verving. De handel in slaven – nu grotendeels de uitlevering van geloofsgenoten in ongelovige handen – werd steeds weerzinwekkender voor de nieuwe Christenen.

Hoe werden de nieuwe christenen bekeerd? Doordat de koning de valse goden in de gebedshuizen vernietigde en degenen die weigerden zich tot de nieuwe godsdienst te bekeren, ter dood bracht. Dat gebeurde niet alleen in het oude Israël, maar ook in modernere tijden.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>