• Home
  • Er zijn discipelen van Baäl in Amerika en de westerse wereld – Deel 7
7 januari, 2023
Sheldon Emry

Jezus gebood zijn discipelen een zwaard te hebben

In Lucas 22 vertelt Jezus de discipelen dat Hij weggaat. Ze hebben niet helemaal begrepen dat Hij naar zijn dood, opstanding en hemelvaart zou gaan. Hij stelt hun een vraag in vers vijfendertig:

“En zij zeiden tot hen. Toen Ik u zond zonder geld en munt en schoenen, ontbrak u iets? En zij zeiden. Niets.

Toen zei Hij tot hen. Maar nu, die een geldbuidel heeft, laat hij die nemen en ook zijn geldbuidel; en die geen zwaard heeft, laat hij zijn kleed verkopen en er een kopen.” Lucas 22:35-36

Was het Jezus bedoeling dat Zijn discipelen en volgelingen hulpeloze, ongewapende mensen zouden zijn, die zelfs niets konden doen om hun eigen leven te verdedigen? Nee, Hij zei tegen Zijn discipelen; Ik verlaat jullie nu, als jullie geen zwaard hebben ga er dan een kopen.

“Want ik zeg u. dat dit wat geschreven staat, nog in mij moet worden volbracht. En hij werd gerekend tot de overtreders, want de dingen over mij hebben een einde. En zij zeiden: Heer, zie, hier zijn twee zwaarden. En zij zeiden tot hen. Het is genoeg. Lucas 22:37-38

Jezus Christus, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, zorgde er persoonlijk voor dat Zijn discipelen wapens voor persoonlijke verdediging hadden voordat Hij hen verliet. Nu, ik weet het, dat zijn vreemde Schriftverzen voor de zogenaamde modernisten en de zogenaamde, liefdesgeneratie.

De apostel Paulus begreep het principe dat het christendom gewapend moest zijn. In Romeinen, hoofdstuk dertien, lezen we:

“Want heersers zijn geen schrik voor goede werken, maar voor het kwade. Zult gij dan niet bevreesd zijn voor de macht? Doe datgene wat goed is, en gij zult lof krijgen van dezelfde: Want hij (de overheid) is de dienaar van God voor u ten goede. Maar indien gij het kwade doet, vrees dan, want hij draagt het zwaard niet tevergeefs, want hij is de dienaar Gods, een wreker om toorn uit te oefenen op hem die kwaad doet.” ” Romeinen 13:3-4

Paulus heeft het over een door God ingestelde regering en hij zegt dat deze door God ingestelde regering een zwaard heeft. Wat lazen we in Leviticus achttien, dat het Huis Israël als volk moest doen? Zij moesten een volk ter dood brengen dat al deze zonden van Kanaän en van de Baälverering beging. Paulus vertelt ons, lang na de dood en opstanding van Christus, dat de regering in het Huis Israël een zwaard moet dragen om wraak te nemen en toorn uit te oefenen op hem die kwaad doet.

Deze dwaze of valse predikanten vertellen ons dat mensen alles mogen doen wat ze willen, zonder strafrechtelijke sancties. Dat is niet wat het Nieuwe Testament leert, en ook niet wat het Oude Testament leert.

“Want daarom betaalt gij ook hulde; want zij zijn Gods dienaren, die dit voortdurend in het oog houden.” Romeinen 13:6

Voortdurend op wat? Het uitvoeren van toorn op hem die kwaad doet. Als je het goed bekijkt, is het belangrijkste doel van de regering onder God om toorn uit te oefenen op hen die weigeren de Here Jezus Christus over hen te laten regeren. Dat is wat Christus zei: “Zij die niet willen dat ik over hen heers, breng hen voor mij.” Waar zou u hen voor Christus brengen? U zou hen voor Christus brengen naar de door God ingestelde regering in het huis van Israël en hen doden. Dat is nieuwtestamentische theologie. Wordt dat tegenwoordig in Amerika gepredikt? Nee, het wordt nergens gepredikt in de christelijke kerken. Ze prediken meestal wat die Lutheranen prediken – dat we zonder de Wet zijn en dat je daarom niemand voor iets kunt straffen.

Ik heb een pamflet in mijn bezit van ene Richard DeHaan. Misschien kent u hem. Hij is op verscheidene keren op de radio geweest. De titel van dit pamflet is “Het is afgelopen.” Wat bedoelde Christus toen Hij aan het kruis zei: “Het is volbracht”? DeHaan noemt vier dingen die voltooid zijn: 1. De verovering van de zonde; 2. De vervulling van de profetie; 3. Het einde van de wet; en 4. De nederlaag van de dood.

Ik zal u voorlezen wat DeHaan zegt over het einde van de wet. Het is vrij lang, maar een deel ervan zegt over de mensen in die tijd: “Daarom wisten ze niet dat Jezus Christus zojuist de straf voor de zonde had betaald aan het kruis, de profetische geschriften over een lijdende en stervende verlosser had vervuld en een einde had gemaakt aan de Mozaïsche Wet, dat systeem van religieuze rituelen waaraan hun leven was gewijd.”

Is Gods Wet een religieus ritueel? Nee, Gods Wet is een politieke, economische en sociale levenswijze. Deze man doet alsof de Wet van Mozes niets meer is dan een religieus ritueel, dat is afgeschaft. DeHaan vervolgt: “De Wet waarover ik spreek was zo’n 1500 jaar voor Christus door God via Mozes gegeven. Een studie van het Oude Testament laat zien dat de Israëlieten eeuwen vóór de komst van Christus offers en offergaven hadden gebracht, religieuze feesten en heilige dagen in acht hadden genomen, en zich hadden gehouden aan voorschriften betreffende speciaal voedsel en reinigingsrituelen. Dit was in antwoord op de eisen van de Wet, maar toen Jezus stierf, kwam er een einde aan de Wet, en al haar voorschriften. De wet was vervuld door Christus, want Hij had tijdens zijn leven perfect voldaan aan de hoge, ethische en geestelijke eisen ervan en aan het kruis de straf voor de gebroken wet betaald voor zondaars. Hoewel de Bijbel benadrukt dat wij vandaag de dag niet meer onder de wet van Mozes leven, blijven veel mensen denken dat zij op de een of andere manier aan die wet gebonden zijn. Vervolgens somt hij een aantal Schriftteksten op, die hij niet citeert, en even later zegt hij over deze mensen: “Zij houden vol dat Paulus verwijst naar de Burgerlijke en Ceremoniële Wet van het Oude Testament, maar niet naar de Tien Geboden. Zij zijn het ermee eens, (hij spreekt over de mensen die zeggen dat de Mozaïsche wet nog steeds van kracht is) dat de burgerlijke en ceremoniële voorschriften waaronder de Israëlieten leefden, zoals de apostelen zeggen, weggedaan en afgeschaft zijn, maar zij beweren dat dit niet waar is als het gaat om de tien geboden. Volgens hen is de decaloog nog steeds van kracht, maar zij hebben geen basis in de Schrift voor dit standpunt.”

Richard DeHaan leert dat de Tien Geboden ook zijn weggedaan. Wat is dit? Dit is de leer van Baäl. Het is de ontkenning van alles wat in het Woord van God wordt geleerd. Hij vat het samen in een klein gedeelte getiteld: “Tien Geboden niet voor ons.” De laatste zin luidt: “Het hele rechtssysteem van Mozes, inclusief de tien Geboden, werden afgeschaft.”

De nederlaag van de dood

Ik zal u voorlezen wat DeHaan zegt over het einde van de wet. Het is vrij lang, maar een deel ervan zegt over de mensen in die tijd: “Daarom wisten ze niet dat Jezus Christus zojuist de straf voor de zonde had betaald aan het kruis, de profetische geschriften over een lijdende en stervende verlosser had vervuld en een einde had gemaakt aan de Mozaïsche Wet, dat systeem van religieuze rituelen waaraan hun leven was gewijd.”

Is Gods Wet een religieus ritueel? Nee, Gods Wet is een politieke, economische en sociale levenswijze. Deze man doet alsof de Wet van Mozes niets meer is dan een religieus ritueel, dat is afgeschaft. DeHaan vervolgt: “De Wet waarover ik spreek was zo’n 1500 jaar voor Christus door God via Mozes gegeven. Een studie van het Oude Testament laat zien dat de Israëlieten eeuwen vóór de komst van Christus offers en offergaven hadden gebracht, religieuze feesten en heilige dagen in acht hadden genomen, en zich hadden gehouden aan voorschriften betreffende speciaal voedsel en reinigingsrituelen. Dit was in antwoord op de eisen van de Wet, maar toen Jezus stierf, kwam er een einde aan de Wet, en al haar voorschriften. De wet was vervuld door Christus, want Hij had tijdens zijn leven perfect voldaan aan de hoge, ethische en geestelijke eisen ervan en aan het kruis de straf voor de gebroken wet betaald voor zondaars. Hoewel de Bijbel benadrukt dat wij vandaag de dag niet meer onder de wet van Mozes leven, blijven veel mensen denken dat zij op de een of andere manier aan die wet gebonden zijn. Vervolgens somt hij een aantal Schriftteksten op, die hij niet citeert, en even later zegt hij over deze mensen: “Zij houden vol dat Paulus verwijst naar de Burgerlijke en Ceremoniële Wet van het Oude Testament, maar niet naar de Tien Geboden. Zij zijn het ermee eens, (hij spreekt over de mensen die zeggen dat de Mozaïsche wet nog steeds van kracht is) dat de burgerlijke en ceremoniële voorschriften waaronder de Israëlieten leefden, zoals de apostelen zeggen, weggedaan en afgeschaft zijn, maar zij beweren dat dit niet waar is als het gaat om de tien geboden. Volgens hen is de decaloog nog steeds van kracht, maar zij hebben geen basis in de Schrift voor dit standpunt.”

Richard DeHaan leert dat de Tien Geboden ook zijn weggedaan. Wat is dit? Dit is de leer van Baäl. Het is de ontkenning van alles wat in het Woord van God wordt geleerd. Hij vat het samen in een klein gedeelte getiteld: “Tien Geboden niet voor ons.” De laatste zin luidt: “Het hele rechtssysteem van Mozes, inclusief de Tien Geboden, werd afgeschaft.”

Als Richard DeHaan en zijn volgelingen dat geloven, en als het waar is, dan hebben deze Lutheranen ook gelijk als ze zeggen dat iemand alles mag doen wat hij wil, zonder strafrechtelijke sancties. Als de wet van Mozes, en dus de straffen voor misdaad, worden afgeschaft, dan heeft niemand op deze aarde de autoriteit om iemand ergens voor te straffen. Begrijp je dat? Je buurman kan naar je toe lopen en je vrouw neerschieten en volgens hun leer heb je geen rechtsmiddelen. Zelfs niet de wet van God, omdat die is afgeschaft. Weet je waar dat toe zou leiden? Anarchie en de totale eliminatie van het christendom in de hele wereld – als God hen hun gang laat gaan. Toch prediken deze mannen alsof ze dienaren van Christus zijn.

Ik ga een paar Schriftverzen citeren die in het eigenlijke verbond van de wet staan.

“Wie een mens slaat, zodat hij sterft, zal zeker gedood worden.” Exodus 21:12

DeHaan zegt dat het slechts een oud religieus ritueel was, dat werd afgeschaft. Voor deze mensen is de doodstraf een religieus ritueel waar ze geen deel aan willen hebben. Weet je waarom? Omdat het Gods wet is. Daarom noemt hij het zelfs een religieus ritueel. Natuurlijk, het is het ritueel van deze Bijbel, dit Woord van God, dat moordenaars ter dood gebracht moeten worden, en de discipelen van Baäl willen daar geen deel van uitmaken.

De straf voor diefstal staat in hoofdstuk 22 van Exodus:

“Indien de diefstal zeker levend in zijn hand gevonden wordt, hetzij os, hetzij ezel, hetzij schaap; hij zal het dubbele teruggeven.” Exodus 22:4

Dat is een wet van teruggave, als een man $10,00 steelt moet hij $20,00 terugbetalen. Dat zou diefstal snel stoppen, nietwaar? Toch wordt ons verteld dat die wet is afgeschaft, hij bestaat niet meer.

“Als iemand een akker of wijngaard laat leegeten, en zijn beest in de akker van een ander laat lopen, zal hij het beste van zijn eigen akker en het beste van zijn eigen wijngaard teruggeven.” Exodus 22:5

Met andere woorden, als een boer zijn koeien meeneemt en ze in het luzerneveld van de buurman zet, dan moet hij zijn buurman terugbetalen voor de luzerne die zijn koeien aten. Richard DeHaan zegt, nee, zulke wetten bestaan niet meer. Als dat zo was, dan kon je je vee in het klaverveld van je buurman zetten en ze alles laten opeten, want er is geen wet.

Over de goden van de Kanaänieten lezen we in hoofdstuk drieëntwintig van Exodus:

“Gij zult u niet buigen voor hun goden, noch hen dienen, noch hun werken nastreven; maar gij zult hen geheel en al omverwerpen en hun beelden afbreken.” Exodus 23:24

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>