• Home
  • Er zijn discipelen van Baäl in Amerika en de westerse wereld – Deel 6
7 januari, 2023
Sheldon Emry

De godsdienst van Babylon was Baälverering

Ik ga een paar verzen citeren uit Openbaring over de vernietiging van het profetische Babylon. Ik zal niet de tijd nemen om in de Schriften te duiken om u te laten zien dat de godsdienst van Babylon Baälverering was. De meeste bijbelstudenten weten dat wel. Mijn radiopreken over Kerstmis zullen u laten zien dat men in Babylon in feite een god aanbad die Baäl heette, de god van Babylon.

“En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud, edelstenen en parels, met een gouden beker in haar hand vol gruwelen en vuiligheid van haar ontucht.” Openbaring 17:4

U hebt bij het lezen van deze studie gezien dat de Baälverering werkelijk vol gruwelen en vuiligheid is.

“En op haar voorhoofd was een naam geschreven: MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HARLOTEN EN GRUWELEN VAN DE AARDE, En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering.” Openbaring 17:5-6

Wij weten dat de heiligen van God de kinderen van Israël zijn. Het volk Israël wordt in het Oude Testament verschillende keren “de heiligen” genoemd. Wij zagen ook, in de lijst die ik eerder gaf, dat de eerste keer dat de aanbidding van Baäl wordt genoemd, dit gebeurt in samenhang met een priester die de kinderen van Israël probeerde te vervloeken. We weten dus dat één van de uitingen van Baälverering vijandschap en verlangen naar vernietiging van de kinderen van Israël is.

In Openbaring zien we dat deze oude moeder Babylon er blijkbaar in geslaagd is de dood van miljoenen heiligen van God te veroorzaken.

Als u verder wilt lezen, raad ik u aan, als u een exemplaar heeft van Halley’s Bijbelhandboek, achterin het boek te kijken en “Halley’s Kerkgeschiedenis” te lezen. Ik kan u niet de exacte pagina’s geven, want bij elke nieuwe uitgave verandert er wel wat. Halley heeft ongeveer zeven of acht pagina’s met de miljoenen “heiligen van God” die gemarteld zijn tussen 500 na Christus en ongeveer 1700 na Christus. Deze informatie, gekoppeld aan hoofdstuk zeventien van Openbaring, vertelt ons dat het Mysterie Babylon ook een religieus systeem is. Hoofdstuk achttien van Openbaring laat zien dat het natuurlijk ook economisch is.

In hoofdstuk achttien, als de vernietiging van Babylon compleet is, lezen we:

“Verheugt u over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen en profeten, want God heeft u op haar gewroken. En een machtige engel nam een steen als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende: Zo zal met geweld die grote stad Babylon worden neergeworpen en in het geheel niet meer gevonden worden.” Openbaring 18:20-21

Het is duidelijk, uit de Schrift, dat Babylon en haar religieuze systeem vernietigd zullen worden door geweld, niet door de prediking van het Woord. Je gaat de Baälaanbidders niet bekeren tot het christendom. De Schrift voorspelt dat eenvoudigweg niet; in plaats daarvan voorspelt zij vernietiging.

Hoofdstuk zeven van Deuteronomium geeft een beetje geschiedenis en geeft ook Gods instructies over hoe we af moeten komen van de Baälverering en de verering van valse goden. We hebben al gezien dat de Kanaänieten Baäl aanbaden en dat Israël het land binnenkwam. Hier zijn Gods instructies aan Israël:

“En wanneer de Here, uw God, hen voor uw aangezicht zal overleveren, zult gij hen slaan en volkomen vernietigen; gij zult met hen geen verbond sluiten, noch hun barmhartigheid betonen; maar aldus zult gij met hen handelen; gij zult hun altaren vernietigen, en hun beelden afbreken, en hun bomen afhakken, en hun gesneden beelden met vuur verbranden.” Deuteronomium 7:2 & 5

God gaf Israël geen instructies om naar Kanaänland te gaan en hun Het Woord te verkondigen. Er is niet één instructie aan het Huis Israël, toen zij naar Kanaänland (waar Baäl werd vereerd) werden gezonden, dat zij tot hen moesten prediken, God zei hen hun afgoden te verbranden, hun tempels af te breken en alles gelijk met de grond te leggen.

Het achttiende hoofdstuk van Leviticus somt zeven specifieke zonden van de Kanaänieten op. God zegt voordat Hij deze zonden opsomt:

“En de Heer sprak tot Mozes, zeggende, Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Ik ben de Here, uw God. Naar de daden van het land Egypte, waarin gij gewoond hebt, zult gij niet doen; en naar de daden van het land Kanaän, waarheen Ik u breng, zult gij niet doen; noch zult gij in hun verordeningen wandelen.” Leviticus 18:1-3

God gebiedt de doodstraf voor discipelen van Baäl

Gods instructie aan Israël is dat zij niet de dingen mogen doen die de Egyptenaren en de Kanaänieten doen in hun valse aanbidding. Dan somt Hij zeven zonden op die als volgt zijn:

Nummer één is naaktheid; nummer twee is incest; de derde zonde is overspel; de vierde wordt gegeven in Leviticus 18:21: “En gij zult niet iemand van uw zaad door het vuur laten gaan tot Molech, . .” Molech is de Moabitische of Ammonitische naam voor Baäl. We hebben u laten zien dat de meeste prediking vandaag de dag over Baälverering gaat. De vijfde zonde staat ook in vers 21: “….. Ook zult gij de naam van uw God niet ontheiligen: Ik ben de Heer.” De zesde zonde is homoseksualiteit. De zevende zonde is liggen met beesten. De straf voor deze zonden is geen reformatie of prediking, maar: “Want wie een van deze gruwelen begaat, die zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk.” Leviticus 18:29

Er is geen bepaling in Gods Woord voor predikanten om tot deze mensen, die deze dingen begaan, te prediken en hen te bekeren en te redden. De hele instructie aan het huis van Israël was dat deze mensen, die deze zeven zonden begaan, ter dood gebracht moesten worden. God noemt de specifieke zonden waarop de doodstraf staat.

Hoofdstuk twintig van Leviticus somt al deze zaken opnieuw op, in omgekeerde volgorde. Na elke zonde zegt God opnieuw dat die mensen ter dood moeten worden gebracht.

“Indien ook een man met een man ligt, gelijk hij met een vrouw ligt, beiden hebben een gruwel begaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed zal op hen zijn.” Leviticus 20:13

In vers zevenentwintig lezen we:

“Ook een man of een vrouw, die een gezette geest heeft, of die een tovenaar is, zal zeker gedood worden; zij zullen hen met stenen stenigen; hun bloed zal op hen zijn.” Leviticus 20:27

Dit is Gods manier om de Baälverering te vernietigen. Laten we onderzoeken wat het Nieuwe Testament te zeggen heeft over de doodstraf voor deze zonden. Veel christenen zeggen tegenwoordig dat de doodstraf alleen in het Oude Testament stond. Zij zeggen dat deze mensen ter dood werden gebracht onder de oude wetten, maar wij zijn nu onder Christus, wij zijn onder het bloed, wij zijn onder genade, wij zijn niet onder de wet. Zij gooien dit alles weg en zeggen nee, nee dit gebeurt niet meer op die manier. Echter, in het negentiende hoofdstuk van Openbaring, na de profetie van de verwoesting van Babylon (dat een instelling van Baälverering was), vinden we deze woorden:

“En ik zag den hemel geopend, en ziet een wit paard; en hij, die daarop zat, heette getrouw en waarachtig (Christus) en in gerechtigheid oordeelt hij en voert oorlog.” Openbaring 19:11

Zou God willen dat onze christelijke mensen dit door hun hoofd zouden krijgen: er is een oorlog op komst. Een oorlog waarin God de belangrijkste deelnemer is.

Het doel van sommige predikanten is om in de komende twintig jaar de wereld te evangeliseren. Ze gaan preken voor de wereld in de komende twintig jaar. Hier hebben we de profetie van de vernietiging van deze georganiseerde Baäl aanbidding genaamd Babylon. Christus zal komen “om te oordelen en oorlog te voeren.” Christus wordt opnieuw geïdentificeerd in vers zestien:

“En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij een naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HERENSCHAREN. En ik zag een engel in de zon staan; en hij riep met luide stem, zeggende tot al het gevogelte, dat in het midden des hemels vliegt: Komt en verzamelt u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der aanvoerders, en het vlees der machtigen, en het vlees der paarden, en van hen, die daarop zitten, en het vlees van alle mensen, vrijen en slaven, kleinen en groten.” Openbaring 19:16-18

Deze komende grote oorlog, die “het avondmaal van de grote God” wordt genoemd, zal de dood van een enorm aantal mensen tot gevolg hebben. Christus komt niet om hen te bekeren, maar om hen te vernietigen.

De Lutherse kerk zegt vooral dat we moeten prediken. Ik ga citeren uit de “Michigan Synod News” om u te laten zien wat zij prediken. Het eerste artikel op de voorpagina, van Dr. Marshall, is getiteld: “De kerk is voor het volk.” Het artikel moet de volgende situatie uitleggen: sommige mensen wilden blijkbaar dat hij een voorganger zou verwijderen die had toegegeven te trouwen met een raciaal gemengd stel. De man die de leiding heeft over de synode zei, nee, dat kon hij niet doen. Marshall zei dat hij geen macht had om tegen het Nieuwe Testament in te gaan.

Deze man gebruikt het Woord van God om te zeggen dat hij predikanten niet kan verbieden negers en blanken te huwen, omdat hij dan tegen het Nieuwe Testament ingaat.

Op een andere pagina staat het officiële hoofdartikel van de Michigan Synode. De kop luidt: “Ja tegen abortushervorming.” “Bij de verkiezingen in november wordt u gevraagd te stemmen over de kwestie van abortus in Michigan. Hoe moet u stemmen? Aangezien de vraag diepe morele en theologische dimensies heeft. . .” Hij vraagt of de Kerk enige autoriteit heeft om hierover te preken of iets te zeggen. Hij eindigt met te zeggen: “Het punt dat we hier maken is dat de Lutherse Kerk in Amerika haar advies heeft gegeven, na een lange studie door theologen, en heeft geconcludeerd dat een persoon moreel is toegestaan, in bepaalde omstandigheden, om een abortus te ondergaan. De wet zou ons moeten toestaan onze overtuigingen uit te oefenen zonder strafrechtelijke sancties. Abortus is, net als religie, een beslissing die de staat aan individuen moet overlaten.”

Wat zegt hij? Hij zegt dat mensen alles mogen doen wat ze willen zonder straf. Dat is het absolute en totale tegendeel van de prediking en leer van Gods Woord, en toch zijn deze mensen, zogenaamd, Lutherse of Christelijke predikanten.

Op een andere pagina staat een andere predikant die een unieke bediening heeft. Hier is zijn bediening: “Hij heeft medewerkers die bestaan uit acht ouders uit de buurt Atwood, acht uit de westkant, wiens kinderen dagelijks met de bus naar school aan de zuidkant gaan. Als een predikant toegewijd aan het concept van integratie. . .”

Wat heb ik je verteld over Baälverering? Baälverering heeft als een van haar leerstellingen, de vermenging van de Israëlieten met de andere rassen. Hier is een dominee wiens bediening “gewijd is aan het concept van integratie.”

Lutheranen vertegenwoordigen een enorme groep zogenaamde christenen. Wat is hun prediking? Hun prediking is dat je niemand kunt straffen; er zouden geen strafrechtelijke sancties moeten zijn voor iets wat ze doen, en abortus zou, net als religie, aan het individu moeten worden overgelaten. Wat zijn die mensen? Prediken zij vanuit het Woord van God en kunnen zij bekeerd worden? Kunnen dominee Emry of dominee Stadsklev tot die predikanten gaan preken en hen weer tot de waarheid bekeren? Ik geloof het niet, maar ik geloof wel dat God een antwoord voor hen heeft, en dat antwoord is de dood – beëindiging van het leven. Misschien zijn sommige mensen het er niet mee eens dat we de Baälverering in Amerika, en in de wereld, gaan beëindigen door mensen ter dood te brengen. Misschien denken ze dat we alleen maar meer radiostations hoeven te krijgen voor de Identity Ministers. Nee, het spijt me; er zijn mensen in deze wereld die zullen weigeren het Woord van God te geloven, hoeveel jaren of eeuwen het hun ook gepredikt wordt. Deze mannen zijn daar perfecte voorbeelden van.

Ik citeerde zojuist een predikant die zegt dat het kerkvolk moet gaan stemmen voor abortus, waarvan je weet dat het moord is, en dat er geen strafrechtelijke sancties voor moeten zijn. Deze predikanten zeggen dat ze het Nieuwe Testament onderwijzen, maar in het negentiende hoofdstuk van Lucas heeft Jezus Christus deze profetische woorden:

“Maar mijn vijanden, die niet willen dat ik over hen heers, brengen hen hierheen en doden hen voor mijn aangezicht.” Lucas 19:27

Hij zei toch niet om aan zijn vijanden te prediken? Hij zei “doodt hen voor mijn aangezicht. “Ik weet niet waar we het idee vandaan halen dat wij, als predikers of evangelisten, hen kunnen bekeren die zich niet willen bekeren. Jezus Christus zelf zegt dat er mensen zullen zijn die niet willen dat Hij over hen regeert. Zijn antwoord is dat ze voor Hem gebracht zullen worden om gedood te worden. Ik geloof dat dit een profetie was van de toekomst op het moment dat Hij het zei.

Is dit de God die tegenwoordig in onze kerken wordt gepredikt? Nee. Ze prediken de god van liefde en vergeving. Je mag alles doen wat je wilt, zolang je het maar in naam van de liefde doet. Je mag zelfs kleine ongeboren baby’s doden, zolang je het in naam van de liefde doet. Dat is de God die ze prediken. Die god is toevallig Baäl, ondanks hun verklaring dat ze de Heer Jezus Christus prediken.

Ik weet dat ik mensen een aantal keren heb laten schrikken door deze Schriftverzen voor te lezen, omdat wij geacht worden hulpeloos te zijn en nooit in de aanval te gaan. In feite wordt ons verteld dat we niet eens in de verdediging mogen gaan.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>