• Home
  • Er zijn discipelen van Baäl in Amerika en de westerse wereld – Deel 4
7 januari, 2023
Sheldon Emry

DE DODEN WETEN NIETS

Dit is Salomo die schrijft.

Deze doopsgezinde evangelist, die ik eerder citeerde, zegt dat deze mensen, in hun lust en hun verlangen om te zondigen, door zullen gaan met zondigen en dat hun zonden zullen worden versterkt terwijl zij deze eeuwigheid in de hel doorbrengen. Salomo zegt dat dit niet waar is:

“. . hun liefde, en hun haat, en hun nijd, is nu vergaan; en zij hebben geen deel meer voor altijd in enig ding dat onder de zon gedaan wordt.” Prediker 9:6

Voor altijd betekent “eeuwig”. Het betekent niet noodzakelijk de eeuwigheid, maar, tenminste zolang zij dood zijn, hebben zij niets te maken met iets onder de zon.

“Al wat uw hand vindt om te doen, doe het met uw macht; want er is geen werk, noch apparaat, noch kennis, noch wijsheid, in het graf, waarheen gij gaat.” Prediker 9:10

Stel je voor wat er had kunnen gebeuren met dit jonge meisje dat het satanisme heeft aangenomen, omdat ze de duivel in de hel wil aanbidden en een van zijn heersers wil zijn. Als haar als jong kind was geleerd dat het leven ophield bij de dood, en er geen levende wezens zijn in deze hades of hel waar zij denkt naartoe te gaan, was zij misschien geen satanist geworden. Maar ze leerde dat er zo’n plek was en dat er mensen waren en dat de duivel over hen heerste, dus wilde ze erheen om er heerser te zijn. Hoe kwam ze aan die informatie? Natuurlijk kon ze het van bijna elke kerk in Amerika krijgen. Ze kreeg het niet uit de Bijbel, omdat de Bijbel dat niet leert.

Ik heb nog een pamflet met de titel: De tragedie van de hel en hoe eraan te ontsnappen – een christelijk begeleidingsboek. Ik wil een paar uitspraken van deze auteur citeren over wat er in de hel gebeurt:

“In de hel zal er vernietiging zijn, maar dit zal geen beëindiging van het bestaan zijn. Het zal eerder de verwoesting zijn die in het oordeel te vinden is. De geest verliest nooit zijn bewustzijn, noch ervaart hij ooit het niet-bestaan. Maar uit dit oordeel vloeit de vernietiging voort van alles wat de moeite waard is.”

“Het doel van vuur en hades en hel is kwelling. God wil niet dat zondaars worden vernietigd. Dit zou zijn doel teniet doen. Het kan redelijk zijn om aan te nemen dat het vuur van de hades en de hel niet het letterlijke vuur van de aarde is. Het moet een speciaal vuur zijn dat de wil en het doel van God zal vervullen. De lichamen van de tot de hel veroordeelden zijn slechts menselijke lichamen. Het zijn menselijke lichamen opgewekt en veranderd en aangepast aan het eeuwige lijden.”

Vraag me nu niet hoe de auteur zijn uitspraak dat het een geestelijk lichaam is dat naar de hel gaat, en dan later spreekt over het als een lichaam dat wordt opgewekt en daar neergezet, met elkaar verzoent. Deze mensen proberen nooit hun onwaarheden te verzoenen, wat ze doen is mensen bang maken door deze onzinnige beschrijving van een niet bestaande plaats. Op de volgende pagina van dit pamflet lezen we:

“De hel zal terreur zijn, zonder één verzachtende omstandigheid. De pijn, zonder de minste kans op verlichting, zal ondraaglijk zijn. De vlammende kwelling zal zo hevig zijn dat men smekend om een druppel water smeekt om zijn tong te koelen. Het lijden van het lichaam zal zo verschrikkelijk zijn dat de zondaar met zijn tanden knarst van de pijn. Daarbij komt de angst van de geest in het besef dat de hel voorkomen had kunnen worden. Het bewustzijn zal voor altijd steken en knagen en beschuldigen. Misschien zal de verdoemde zondaar voor de laatste keer terugdenken aan de dag dat hij de roep van de Geest afwees.”

We lezen in Psalmen zes:

“Keer terug, o Heer, verlos mijn ziel; o red mij om Uw barmhartigheid. Want in de dood is er geen herinnering aan U; in het graf wie zal U danken?” Psalm 6:4-5

De auteur van The Tragedy of Hell… zegt dat zondaars na de dood zullen terugdenken aan alle keren dat ze door christelijke predikanten werden uitgenodigd om naar het altaar te komen, en aan alle keren dat ze langs een kerk liepen en niet naar binnen gingen. De Bijbel zegt dat er in de dood geen herinnering is aan God. Job zegt dat er in de dood stilte is. Deze man gaat verder in zijn boek en zegt:

“Wat kan de Schrift nog meer vertellen over de verschrikkingen van deze plaats? Het lichaam van de zondaar zal leven met knagende, vleesetende wormen. Ze zullen gedijen op levend weefsel, maar nooit tevreden zijn en nooit sterven. Intense, verwoestende, springende vlammen zullen de organen verschroeien en de ademhaling verstikken. De zondaar zal schreeuwen om bewusteloosheid, vernietiging, niets, enige verlichting. Maar het enige antwoord zal de echo van zijn geschreeuw zijn.”

Dat is het verhaal van de kerken over wat er gebeurt nadat miljarden mensen zijn gestorven. In tegenstelling tot dit horrorverhaal, is hier wat de Bijbel te zeggen heeft:

“De doden prijzen de Heer niet, noch iemand die in stilte ten onder gaat.” Psalm 115:17

De Bijbel zegt dat de doden zwijgen

Deze man zegt dat de doden om genade schreeuwen. Zie je het verschil tussen wat deze man zegt en het Woord van God? Dit is niet de leer van Christus, en toch wordt het verspreid door duizenden en duizenden kerken. Het is een valse leer, niet van Christus. Van wie dan wel? Het is het werk van de duivel, het is de leer en de doctrine van Baäl.

Het pamflet De tragedie van de hel. concludeert dat:

“Voor de zondaar in de hel zal het onmogelijk zijn om zijn bewustzijn te beëindigen. God heeft bepaald dat de straf in de hel eeuwig, eeuwig, voor eeuwig zal zijn.”

Weer een citaat uit Psalmen:

“Stel uw vertrouwen niet in prinsen, noch in de zoon des mensen, in wie geen hulp is. Zijn adem gaat uit, hij keert terug naar zijn aarde; te dien dage vergaan zijn gedachten.” Psalm 146:3-4

De Bijbel zegt dat de doden stil zijn in het graf na de dood. Hun gedachten verdwijnen, ze hebben geen herinnering aan iets. Het is een plaats van stilte. Het is een plaats waar koningen en heersers, en baby’s, dwazen en zondaars en gelovigen zijn. Toch hebben deze mensen valse doctrines opgebouwd die geen enkele basis hebben in het Woord van God, en ondertussen gaan ze door alsof ze christenen zijn.

Sommigen zullen zeggen, en doen dat ook, dat het waar is dat onder de wet van het Oude Testament mensen stierven en naar het graf gingen, of naar het vagevuur, of de hades, of een andere plaats waar zij werden vastgehouden. Daarna, zeggen zij, toen Christus kwam en stierf, ging Hij naar de hel en opende de poorten en nam de gelovigen van het Oude Testament mee naar de hemel. Er is zelfs een liedje dat ik vaak op de radio hoor, met woorden van die strekking. Nou, als Christus dat deed, dan moet hij David vergeten zijn. David was een man naar Gods hart, volgens de Schrift zelf. Handelingen, hoofdstuk twee, bevat de favoriete passage van de Pinksterbeweging. Daarin wordt echter uitgelegd waar David was na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Petrus zegt:

“Mannen en broeders, laat mij vrijuit tot u spreken over de aartsvader David, dat hij zowel dood als begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Want David is niet opgevaren naar de hemel. . . ” Handelingen 2:29 & 34

Dit gebeurde na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Petrus maakte duidelijk dat David niet in de hemel is. Toch gaan deze dwazen door met het prediken van deze valse doctrines. Ik weet niet of ik de predikanten die deze valse doctrines prediken, dwazen moet noemen. Ik ben eerder geneigd om de miljoenen mensen die hun kerken bezoeken, dwazen te noemen. Het zijn dwaze mensen. We hebben miljoenen exemplaren van de Bijbel in onze huizen, we hebben ze in kerken. We lezen de Bijbel in dit werelddeel al bijna 300 jaar, en we zien nog steeds niet de eenvoudige leer van de Schrift, dat de doden niets weten.

In Handelingen, hoofdstuk twee, wordt David genoemd als zijnde niet opgevaren naar de hemel, hij is zowel dood als begraven. In feite zijn er verschillende plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over mensen die slapen na hun dood. Deze zijn: 2 Koningen 21:17 18, Johannes 11:11-14; 1 Tessalonicenzen 4:13 -17; 2 Petrus 3:4; en 1 Korintiërs 15:18. Laten we een deel van deze verzen onderzoeken, te beginnen in vers dertien van 1 Korintiërs vijftien:

“Maar indien er geen opstanding der doden is, dan is Christus niet opgestaan: En indien Christus niet is opgestaan, zo is onze prediking ijdel en ook uw geloof ijdel. Ja, en wij zijn valse getuigen van God, omdat wij van God getuigd hebben, dat Hij Christus heeft opgewekt, die Hij niet heeft opgewekt, als de doden niet opstaan. Want als de doden niet opstaan, is Christus niet opgewekt: En indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof ijdel; gij zijt nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.” 1 Korintiërs 15:13-18

Deze verzen prediken de opstanding. Als Christus niet is opgewekt uit de doden, is ons geloof verkeerd en zijn zij die dood zijn, verloren. Predikte hij dat ze in de hemel waren? Nee, hij predikte dat ze zouden worden opgewekt.

“Want omdat door de mens de dood kwam, kwam door de mens ook de opstanding van de doden.” 1 Korintiërs 15:21

Dit is de leer van de Heer Jezus Christus. Wederopstanding uit de dood. Niet een oneindig leven na je dood. Geen opstanding van de geest, als je lichaam sterft. Nee, in plaats daarvan een opstanding uit de dood.

“Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde: Christus de eersteling, daarna zij die van Christus zijn bij zijn komst.” 1 Korintiërs 15:21

Wanneer vindt de opstanding plaats? Die vindt niet plaats wanneer mensen sterven, maar wanneer Christus komt en hen opricht uit de dood. Een tweede getuigenis van dit feit wordt gevonden in het vijfde hoofdstuk van Johannes, waar Christus predikt:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De ure komt, en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen; en die horen, zullen leven.” Johannes 5:25

Waar zijn deze doden die de stem van Christus zullen horen?

“Verwondert u niet, want de ure komt, waarin allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen.” Johannes 5:28

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>