• Home
  • Er zijn discipelen van Baäl in Amerika en de westerse wereld – Deel 2
7 januari, 2023
Sheldon Emry

“ARCHEOLOGISCHE AANTEKENINGEN:

Kanaänitische Religie

Gods uitdrukkelijke opdracht aan Israël was om de Kanaänieten te vernietigen of te verdrijven (Deut. 7:2,3). En Jozua ging in volle ernst aan de slag, waarbij God zelf hielp met machtige wonderen. In werkelijkheid deed God het.

“Bij opgravingen in Gezer vond Macalister, van het Palestine Exploration Fund, (190409), in de Kanaänitische laag, die voorafging aan de Israëlitische bezetting, de ruïnes van een ‘Hoge Plaats’, die een tempel was geweest waarin zij hun god Baäl en hun godin Ashtoreth (Astarte) aanbaden.

“Het was een omheining van 150 bij 120 voet, omgeven door een muur, open naar de hemel, waar de inwoners hun religieuze feesten hielden. Binnen de muren stonden 10 ruwe stenen pilaren, 5 tot 11 voet hoog, waarvoor de offers werden gebracht.

“Onder het puin, op deze ‘hoge plaats’, vond Macalister grote aantallen kruiken met daarin de resten van kinderen die aan Baäl waren geofferd. Het hele gebied bleek een begraafplaats te zijn voor pasgeboren baby’s.”

De meesten van ons hebben zich er absoluut over verbaasd hoe gemakkelijk deze natie was bekeerd van een natie die geloofde in de heiligheid van het leven, en vooral hield van het krijgen van veel kinderen, tot een natie die nu elk jaar honderdduizenden, nu tot in de miljoenen, baby’s vermoordt. De religie van Baäl omvatte de moord op kleine kinderen. Het was niet zomaar iets wat ze deden, het was een religieuze oefening die gedaan werd in de naam van de god Baäl.

Verder in Halley’s:

“Een andere afschuwelijke praktijk was wat zij noemden ‘funderingsoffers. Als er een huis werd gebouwd, werd er een kind geofferd, waarvan het lichaam in de muur werd ingebouwd, om de rest van de familie geluk te brengen. Veel van deze werden gevonden in Gezer. Ze zijn ook gevonden in Megiddo, Jericho en andere plaatsen. . .

Ook vond Macalister op deze “Hoge Plaats, onder het afval, enorme hoeveelheden beelden en platen van Ashtoreth met ruw overdreven geslachtsorganen, bedoeld om zinnelijke gevoelens aan te wakkeren”.

“Dus aanbaden de Kanaänieten, door immorele uitspattingen, als een religieuze rite, in aanwezigheid van hun goden; en vervolgens, door het vermoorden van hun eerstgeboren kinderen, als een offer aan diezelfde goden.”

Zie je een glimp van Baälverering in Amerika?

Onze mensen herkennen dit niet. Mensen zeggen: “Oh, dit is verschrikkelijk, dit is iets, en dit mag je niet doen, en dit is moord,” Ze protesteren tot op zekere hoogte op basis van wat ze weten wat goed en fout is, maar ze hebben niet de kennis die nodig is om te erkennen dat we een natie hebben vol met de discipelen van Baäl. Deze discipelen praktiseren hun religie in deze natie.

Nogmaals Halley’s citaat:

“Het lijkt erop dat het land Kanaän in grote mate een soort Sodom en Gomorra op nationale schaal was geworden.”

Op pagina 198 van Halley’s, onder ARCHEOLOGISCHE OPMERKING: Baäl Aanbidding:

“Het Oriëntal Instituut, dat opgravingen deed in Megiddo, dat in de buurt van Samaria ligt, vond in het stratum van de tijd van Achab (nadat Israël in het land was) de ruïnes van een tempel van Ashtoreth, de godin vrouw van Baäl. Op een paar meter afstand van deze tempel was een begraafplaats, waar vele kruiken werden gevonden met resten van zuigelingen die in deze tempel waren geofferd. De profeten van Baäl en Ashtoreth waren officiële moordenaars van kleine kinderen.”

De vijanden van de kinderen van Israël willen het aantal kinderen van Israël verminderen. Zij doen dit door hun leer en prediking van abortus. Abortus is nu een enorme zaak geworden in ons land, honderdduizenden jonge baby’s worden gedood. Tegelijkertijd promoten deze vijanden van Israël illegale en voorhuwelijkse seks. Wat doet dat natuurlijk? Het veroorzaakt zwangerschappen bij vrouwen die dan een abortus ondergaan en wat is dat? Het is de moord op pasgeboren kinderen, wat een leer van Baäl-aanbidding is. Het is niet zomaar iets wat iemand doet. Als deze mensen alleen maar het aantal van ons ras wilden verminderen, zouden ze proberen deze jonge meisjes over te halen geen seksuele relaties voor het huwelijk te hebben. In plaats daarvan worden deze jonge meisjes door het onderwijssysteem en de film- en entertainmentindustrie aangespoord om voorhuwelijkse relaties te hebben. Ons onderwijssysteem en Hollywood staan bol van deze uitingen en vertoningen van Baäl, die miljoenen jonge meisjes tot zwangerschap brengen. Nadat ze zwanger zijn geworden krijgen ze “therapie”, die hen naar de artsen probeert te leiden, die vervolgens de ongeboren kinderen doden.

Waarom stuurde God Israël in de Assyrische gevangenschap? De redenen staan in 2 Koningen, hoofdstuk zeventien:

“In het negende jaar van Hoshea (koning van Juda, het zuidelijke koninkrijk) nam de koning van Assyrië Samaria in, en voerde Israël weg naar Assyrië, en plaatste hen in Hala en in Habor bij de rivier Gozan, en in de steden van de Meden. Want zo was het, dat de kinderen Israels gezondigd hadden tegen den Heere, hun God, die hen uit Egypteland, van onder de hand van Farao, den koning van Egypte, had opgevoerd, en andere goden gevreesd hadden, en in de inzettingen der heidenen gewandeld hadden, (zij deden de dingen, waarin de heidenen geloofden), die de Heere van voor het aangezicht der kinderen Israels had uitgeworpen, en van de koningen Israels, die zij gemaakt hadden. En de kinderen van Israël deden in het geheim die dingen die niet goed waren tegen de Heer, hun God. . . ” 2 Koningen 17:6-9

Woont u in een land waar mensen dingen doen die niet goed zijn tegenover de Heer? Honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen in dit land doen in feite dezelfde dingen waarover we lezen in 2 Koningen. Ik heb het niet alleen over de mensen van de andere rassen. Ik heb het over ons Israëlische volk, het Angelsaksische en verwante volk.

God vertelde de Israëlieten dat ze in gevangenschap werden gedreven omdat:

“…. zij verwierpen Zijn inzettingen, en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gemaakt had, en Zijn getuigenissen, die Hij tegen hen getuigd had; en zij volgden de ijdelheid, (het oude Engelse woord “ijdelheid” betekent leugens, valse leringen of valse doctrines) en werden ijdel, en gingen de heidenen achterna (vermengd met) die rondom hen waren, over wie de Here hun bevolen had, dat zij niet zouden moeten doen als zij. En zij verlieten alle geboden des Heren, hun God, en maakten hun gesmolten beelden, twee kalveren zelfs, en maakten een boom, en aanbaden al de heirscharen des hemels (zij begonnen de sterren, zon en maan te aanbidden, trachtende hun toekomst te lezen) en dienden Baäl. En zij lieten hun zonen en hun dochters door het vuur gaan, en gebruikten waarzeggerij en betoveringen, en verkochten zichzelf om kwaad te doen in de ogen van de Here, om Hem tot toorn te wekken.” 2 Koningen 17:15-17

Dit zijn alle dingen die Israël in het oude land deed. Deze dingen vallen allemaal onder de verzamelnaam “Baäl dienen”. We lezen in Numeri dat het dienen van Baäl niet alleen het aanbidden van Baäl was, maar ook het aanbidden van Baäl en alle goden van de Ammonieten, de Moabieten, de Filistijnen enzovoort.

“Daarom was de Here zeer toornig op Israël, en verwijderde hen uit zijn gezichtsveld; er bleef niemand over dan de stam van Juda alleen.” 2 Koningen 17:18

Later werd de stam van Juda om dezelfde reden in Babylonische gevangenschap genomen, omdat zij zich van de Here hadden afgekeerd en Baäl dienden.

Er zijn dertien dingen die de aanbidding van Baäl inhouden.

Deze zijn:

1. Bespieden en tegenwerken van de kinderen van Israël.
2. Interraciale ontucht.
3. God verlaten.
4. Het dienen van Ashtaroth.
5. Prostitutie of ongeoorloofde seks.
6. Homoseksuele praktijken.
7. Het doden van baby’s, bij voorkeur de eerstgeborenen.
8. Seksuele afbeeldingen en foto’s.
9. De dingen doen zoals de heidenen het zouden doen.
10. Ongehoorzaam zijn aan de geboden van God.
11. Het aanbidden van de hemelse machten.
12. Hun zonen en dochters door het vuur laten gaan.
13. Gebruiken waarzeggerij en betoveringen.

Ons volk keert zich af van God om alles van de heidenen te leren. Zij aanbidden de hemelse machten, en doen al deze dingen die hier genoemd worden als onderdeel van Baälverering.

Als ik deze lijst nog eens doorloop, denk ik dat u zult zien dat Amerika letterlijk een natie van Baälaanbidders is geworden. Die dertien dingen vormen niet de hele Baälverering, maar ze zijn een deel van de Baälverering.

Het eerste punt op de lijst is: het bespioneren en tegenwerken van de kinderen van Israël. Bijna het hele communistische apparaat zou kunnen worden beschouwd als dat deel van Baälverering, omdat zij van plan zijn onze natie en ons volk te vernietigen. Veel, in feite het grootste deel van het hogere echelon van ons zogenaamde politieke apparaat doet er alles aan om de Verenigde Staten van Amerika te schaden. Doen ze dat alleen omdat ze ons haten, of zijn het eigenlijk aanbidders van deze religie? De eerste keer dat de Baäl-religie in de Bijbel wordt genoemd, werd zij gebruikt om de kinderen van Israël te bespioneren en te verwonden.

Vele, vele kerken in Amerika vernietigen door hun leerstellingen het volk Israël. Bijna elke kerk in Amerika vertelt ons dat wij niet het Israëlitische volk zijn. Ik ken geen leer die ons volk sneller en zekerder kan vernietigen dan door hen te vertellen dat zij geen Israël zijn. Als wij Israël niet zijn, is het veel gemakkelijker om ons volk ervan te overtuigen dingen te doen zoals de heidenen zouden doen.

Nummer twee: Interraciale ontucht. De films, de televisie, zelfs de hele regering (vooral in het onderwijs) wordt gebruikt om ons volk te dwingen zich te vermengen met de heidenen. Kerkelijke publicaties bevorderen het overbrengen van Aziatische kinderen naar Amerika voor adoptie in Amerikaanse gezinnen. Dit is een andere manier om ons volk te vermengen met de heidenen.

Laatst las ik in de krant een lofrede voor het stadsbestuur van Phoenix, omdat ze uitzonderlijk goed werk hebben geleverd met het aannemen van minderheden. Je weet wat dat betekent: niet-Israëlische mensen komen in allerlei banen. Ze hebben voorkeur in alle uitkeringen, en nu in alle banen in Amerika. Wat doet dat? Het schaadt ons volk en dwingt de vermenging van ons volk met de heidenen af.

Nummer drie: God verlaten. Ik hoef daar nauwelijks commentaar op te geven. We hebben God en de Bijbel, weggehaald uit praktisch alles wat met ons volk te maken heeft. Met ons onderwijssysteem bereikt het nu het punt waar het niet lang meer duurt voordat ze mensen in de gevangenis stoppen, als ze ook maar iets uit de Bijbel proberen te preken of te onderwijzen in een openbare instelling.

Nummer vier: Het dienen van Ashtaroth. Daar zou ik een hele preek over kunnen houden! Het hele Paasfeest, dat wij hebben, heeft alle kenmerken van de oude feesten in Babylon, Egypte, Rome en het oude Griekenland, toen zij een lentefeest hielden voor Ashtaroth.

Nummer vijf: Prostitutie of illegale seks. Ik heb begrepen dat het Congres van de Verenigde Staten binnenkort prostitutie zal legaliseren in Washington, D.C. Dat staat in de boeken om ergens in januari of februari aangenomen te worden. Van daaruit zal het zich natuurlijk over het hele land verspreiden.

Nummer zes: Homoseksuele praktijken. Sommige kerken benoemen nu al homoseksuelen tot predikant; ze trouwen met homoseksuelen, en binnenkort komt er wetgeving die het een federale overtreding maakt om iemand niet in dienst te nemen omdat hij al dan niet homoseksueel is.

Nummer zeven: Het doden van baby’s, bij voorkeur de eerstgeborenen. Dit is iets dat op ons volk afkomt op een manier die bijna niet voor te stellen is. Alleen al in Californië zullen over een jaar waarschijnlijk een half miljoen kinderen worden gedood, in één staat.

We hebben een artikel uit onze lokale krant afgedrukt over Planned Parenthood hier in Phoenix (ze hebben kantoren over het hele land). De kranten roepen zwangere tieners op naar Planned Parenthood te gaan voor advies. Planned Parenthood verwijst deze tieners door naar een aborteur. De aborteur betaalt Planned Parenthood dan een vergoeding voor elk meisje dat ze naar hen doorsturen. Een man in het artikel zegt: “een nadere beschouwing van de motieven van de dominee, zou wel eens meer dan altruïsme kunnen inhouden. Twaalfduizend patiënten per jaar, aan $25 per keer komt neer op $300,000 per jaar voor Planned Parenthood geestelijke begeleiding.” Deze predikant, die jonge meisjes begeleidt, heeft het afgelopen jaar 12.000 van hen naar Californië gestuurd voor een abortus en hij heeft $25 gekregen voor elk van die baby’s die ze in Californië hebben gedood. Dit zijn predikanten die vanuit kerken de meisjes naar Californië sturen.

Ik heb een lang artikel uit een krant in Los Angeles, waarvan een deel zegt: “de kosten van de abortus via de dienst bedragen $350,00, exclusief de vliegreis. De dokter krijgt 75 dollar, het ziekenhuis 250 dollar en Planned Parenthood 25 dollar.

Een bijeenkomst, in New York, van enkele artsen die bijeenkwamen voor een studie over abortus, wordt beschreven in een boek met de titel: “The Death Peddlers.” De auteur zegt: “Luister naar Dr. Irwin H. Kaiser, een pionier op zijn gebied,” (hier is een citaat van deze dokter, staande voor deze grote groep artsen): “Met 160 dollar per patiënt is dit een aanzienlijke geldmaker voor het ziekenhuis; en als we bereid zouden zijn ons op de concurrerende markt van New York te begeven, waar abortussen oplopen tot 1500 dollar, zouden we waarschijnlijk een aanzienlijke slag slaan, als ik die uitdrukking mag gebruiken.” Op dit punt, meldde de redacteur van het boek, was er algemeen gelach in de zaal van artsen.

Denk aan wat ik gelezen heb over Baälverering: de hogepriesters van Baäl waren officiële moordenaars van kleine kinderen. Dit maakte deel uit van het religieuze ritueel dat ze doorliepen om Baäl te vereren. Als iemand mij vijfentwintig jaar geleden had verteld dat dit hier in de Verenigde Staten van Amerika zou kunnen gebeuren, zou ik het eenvoudigweg niet hebben geloofd. In feite is het bijna onmogelijk te geloven, zelfs nu nog, totdat je beseft dat wij teruggaan en hetzelfde doen als onze vaderen. We aanbidden Baäl in het land. Een enorm aantal zogenaamde christelijke kerken in Amerika vandaag de dag zijn geen kerken van Christus, het zijn geen discipelen van Christus, het zijn discipelen van Baäl.

Iemand vertelde me onlangs over een van hun buren, en ik stel me voor dat dit in het hele land zo is. Zij hadden blijkbaar via de radio naar mij geluisterd toen ik sprak over het eten van varkensvlees. Het eten van varkensvlees is een overtreding van Gods Wet; maar het is, vergeleken met sommige andere overtredingen, niet zo geweldig. Het gesprek leidde tot het verhaal dat deze man naar zijn dominee was gegaan om hem ervan te overtuigen dat we geen varkensvlees moeten eten omdat het een overtreding is van Gods Wet. De dominee raakte zeer ontstemd en het gesprek bereikte het punt waarop de dominee aan deze man toegaf dat hij voorstander was van abortus. De man wist niet dat zijn dominee voor abortus was, totdat hij in een nogal verhit gesprek over varkensvlees terechtkwam. Wat was die dominee? Die dominee was een geheime discipel van Baäl, die op de christelijke kansel stond om mensen te misleiden. Hij promootte abortus niet vanaf de kansel, maar hij promootte ongehoorzaamheid aan de geboden van God.

Hoeveel van jullie kennen een kerk (anders dan deze), binnen een straal van twintig of dertig mijl van hier, die predikt dat we de geboden van God moeten gehoorzamen? Welnu, een van de onderdelen van de Baälverering was het ongehoorzaam zijn aan de geboden van God, Hem terzijde schuiven en de geboden wegdoen.

Nummer Acht: Pornografie. Halley’s Bijbel Handboek zei dat ze pornografische tekeningen hadden gevonden in de tempel van Baäl. Onze natie is letterlijk overspoeld met pornografie. Wat doen de kerken eraan? Praktisch niets. In de films, televisie en tijdschriften, is het punt bereikt dat, als ik de Baälverering begreep, ik de drogist of het theater in kon lopen en zeggen: “Er zijn hier discipelen van Baäl.” Maar dat herkennen we pas als we in de Bijbel komen.

Nummer negen: Dingen doen als de heidenen. Ik heb onlangs een boek gekocht, getiteld: “The Dispossessed Majority.” De auteur heeft ongeveer 500 pagina’s geschreven waaruit blijkt dat alles in Amerika, van de regering, tot het onderwijssysteem, tot de kerken, tot de economie, wordt gebruikt ten gunste van de zwarten en voor de vernietiging van het blanke ras. Wat is dat? Dat is het eerste wat we hier lezen over Baälverering, het bespioneren en tegenwerken van de kinderen van Israël, het huisgezin van God.

Nummer tien: Gehoorzaam de geboden van God niet. Bijna alle wetten van de staat en de nationale overheid in deze natie die de wetten van God handhaafden, worden nu afgeschaft, tot en met de laatste toe: het ter dood brengen van moordenaars. De kerken doen natuurlijk mee en leren ons volk bijna massaal dat Gods wetten zijn afgeschaft.

Nummer Elf: Het aanbidden van de hemelse gastheer. Ik heb al gezegd dat astrologie en al deze dingen in dit land bijna onvoorstelbaar bloeien.

Nummer twaalf: Hun zonen en dochters door het vuur laten gaan. Een artikel uit de jongeren zaterdageditie van de Phoenix Gazette, wijdde een halve pagina aan een foto en een artikel over een plaatselijk tienermeisje. De kop luidt: “Studente zegt dat ze een kind van Satan is.” Het artikel is vrij lang en er staat over haar: “Sherry, een studente op Cortez High, is ook een belijdende heks en satanist. . God heeft me niet vervuld, zei de studente, die het christendom en het atheïsme probeerde voordat ze zich tweeënhalf jaar geleden tot de duivelaanbidding wendde. Het Christendom predikt geluk na de dood, maar Satan vertelt ons dat we zowel in dit leven als na de dood geluk kunnen hebben.” Verderop zegt ze: “Ik ben niet bang voor de dood omdat ik weet dat ik bij mijn dood Satans bescherming heb als een van de heersers van de hel.” Het artikel eindigt met: “…hoewel Sherry zich tot het satanisme heeft bekeerd, zijn haar ouders nog steeds vrome christenen en keuren ze haar religie sterk af. Ze zeggen: “Ze smeken me nog steeds om naar Satan te gaan. ‘Ze smeken me nog steeds om op zondag naar de kerk te gaan, zei ze, maar ze kunnen me niet dwingen te denken zoals zij willen. Ik ga om de vrede in het gezin te bewaren. Het huwelijk is volkomen legaal in de Satanische kerk en Sherry is van plan om met een tovenaar te trouwen”, zegt ze, “ze zullen de kinderen opvoeden in het Satanisme.”

Nu, voordat u dit jonge meisje veroordeelt, wil ik u vragen: waar heeft zij geleerd dat er mensen voor eeuwig en altijd onder de controle van Satan in de hel leven? Ze leerde het in dezelfde christelijke kerk waar haar ouders nog steeds naartoe gaan. Waar leerde ze de doctrines van het Satanisme? In de christelijke kerk waar ze van haar ouders naartoe moest.

Denk je dat ze buiten de kerk tot het satanisme is bekeerd? Onzin – ze werd bekeerd tot heks en satanist binnen wat een christelijke kerk wordt genoemd door de prediking van de hel.

Ik heb een pamflet getiteld Hel, wat de Bijbel erover zegt. De auteur is John R. Rice, volgens mij de meest productieve auteur die de baptisten ooit hebben voortgebracht. Hij heeft honderden en honderden boeken geschreven. Zijn boeken worden met miljoenen verspreid. Hij is een baptist, en elke baptistenkerk in Amerika verspreidt deze pamfletten. Ik neem aan dat de Baptisten zijn verhaal over de hel goedkeuren. Onthoud wat dat meisje zei: “ze is niet bang voor de dood, want ze wordt heerser in de hel.”

Lees wat John R. Rice zegt over helI (wat blijkbaar de officiële Baptistenleer is):
“Is God eerlijk om een man voor eeuwig in de hel te houden voor de zonden van zijn leven? Dat is een intelligente vraag, en er is een intelligent antwoord. De reden waarom zondaars in de hel moeten blijven is omdat zij nog steeds zondaars zijn. De hel is niet alleen een strafplaats voor de zonde; het is een plaats waar de zonde voortduurt.

In feite is er alle reden om te geloven dat er in de hel een overgave aan goddeloosheid zal zijn zoals die op deze aarde niet mogelijk is.”

Waar haalde dat meisje het idee vandaan dat ze in de hel kon leven en daar ontucht kon plegen? Ze kreeg het van de Baptisten Kerk. Wat is de Baptisten Kerk? Ik zal je vertellen wat het is, het is een kerk van Baäl aanbidding. Geen wonder dat de volgende generatie zich tot Baäl keert. Ze leren de doctrines van Baäl in de kerk waar ze van hun ouders heen moeten. Deze ouders denken dat ze daarheen gaan om over Christus te leren. Hebben we discipelen van Baäl in Amerika? Broeder, zuster, deze natie is er vol van, net zoals Christus ons waarschuwde. Jezus zei dat ze zouden komen in de naam van Christus en velen zouden misleiden.

Laat me John R. Rice nogmaals citeren:

“Kunt u zien waarom zondaars die Christus verwerpen, opzettelijk het kwade kiezen in plaats van het goede, en dan, wanneer zij naar de hel gaan, doorgaan met zondigen? Zondaars in de hel maken hun eigen hel. Mensen gaan naar de hel omdat ze het verdienen. Ze blijven er om dezelfde reden. De straf gaat door. omdat de zonde doorgaat in de hel.”

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>