• Home
  • Er zijn discipelen van Baäl in Amerika en de westerse wereld – Deel 10
7 januari, 2023
Sheldon Emry

Wie zal de dag van de toorn des Heren overleven?

Hier is de belofte van de Almachtige God om hen te redden die de Heer zoeken.

God zegt niet dat je gered zult worden als je de meest heilige persoon bent die ooit op aarde heeft rondgelopen. Hij stelt slechts één voorwaarde: “zoekt gij de Heer, het kan zijn dat gij verborgen zult worden op de dag van de toorn des Heren.”

Hierna volgt een beschrijving van de vernietiging die zeer intrigerend is:

“Want Gaza zal verlaten worden, en Ashkelon een verwoesting; zij zullen Ashdod verdrijven op de middagdag, en Ekron zal met wortel en tak worden uitgeroeid. Wee de bewoners van de zeekust, het volk der Cherethieten; het woord des Heren is tegen u; o Kanaän, het land der Filistijnen, Ik zal u zelfs verdelgen, dat er geen inwoner zal zijn.” Zefanja 2:4-5

Deze verzen passen toch niet in de fundamentalistische profetie dat de Joden teruggaan naar het oude land Kanaän? Het klinkt bijna alsof er een doelbewuste vernietiging door God zal plaatsvinden van het land Kanaän, het land van de Filistijnen. Hij zegt:

“En de zeekust zal zijn woningen en huisjes voor herders, en plooien voor kudden. En de kust zal voor het overblijfsel van het huis van Juda zijn; zij zullen zich daarop voeden; in de huizen van Ashkelon zullen zij ’s avonds neerliggen; want de Here, hun God, zal hen bezoeken en hun gevangenschap afwenden.” Zefanja 2:6-7

Sommige mensen geloven dat er een overblijfsel van Juda kan zijn in wat het moderne Jodendom wordt genoemd. Als er een paar afstammelingen van de stam van Juda zijn in het moderne Jodendom, dan zouden zij gered worden in het oude Kanaänland en zouden zij daar de kusten beërven. Er zijn toch niet veel mensen nodig om dat kleine deel van het land te gebruiken? Maar de rest van Kanaänland, het land van de Filistijnen, zou volgens Zefanja wel eens totaal vernietigd kunnen worden.

“Ik heb het verwijt van Moab gehoord, en de beschimpingen van de kinderen van Ammon, waardoor zij mijn volk hebben verweten, en zich groot gemaakt hebben tegen hun grens. Daarom, gelijk Ik leef, spreekt de Heere der heerscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als Sodom, en de kinderen van Ammon als Gomorra, een broedplaats van brandnetels, en zoutpannen, en een eeuwige verlatenheid; het overblijfsel van Mijn volk zal hen bederven, en het overblijfsel van Mijn volk zal hen bezitten.” Zefanja 2:8-10

Als u daar meer over wilt lezen, zult u ontdekken dat Jeremia achtenveertig een volledige profetie is van de vernietiging van de Moabieten, en Jeremia negenenveertig een profetie van de vernietiging van de Ammonieten. Dan volgt natuurlijk Jeremia eenenvijftig, de profetie van de verwoesting van het toekomstige profetische Babylon. De bovenstaande verzen klinken niet als een verwijdering van de goddelozen, toch? Het klinkt alsof er een complete en totale vernietiging zal zijn.

“Dit zullen zij hebben voor hun trots; omdat zij zichzelf verwijten en groot gemaakt hebben tegen het volk van de Here der heerscharen.” Zefanja 2:10

Het principe dat God hen zegent die Hem zegenen en hen vervloekt die Hem vervloeken gaat helemaal terug naar Genesis, naar Gods verbond met Abraham. Die zegen heeft betrekking op al het zaad van Abraham. God zegt in Zefanja dat Hij deze Ammonieten en Moabieten zal vernietigen omdat zij tegen de kinderen van Israël waren. Er is een grote schare mensen die onder die vernietiging vallen, niet alleen omdat zij anti-God zijn, maar omdat zij tegen de ware kinderen van Israël zijn.

“De Here zal hen verschrikkelijk zijn; want Hij zal alle goden der aarde uithongeren; en de mensen zullen Hem aanbidden, een ieder van zijn plaats, ja, alle eilanden der heidenen.” Zefanja 2:11
Dit moet een eindtijdprofetie zijn. Het kan geen profetie zijn over het oude Palestina in de tijd dat Zefanja leefde. Zefanja predikte in het oude Israël tussen de Syrische gevangenschap en de gevangenschap in Babel. In deze verzen spreekt hij over een tijd waarin alle goden van de aarde zullen worden vernietigd; daarom kan het alleen een eindtijdprofetie zijn.

Wat zal het resultaat zijn van al deze vernietiging? Stop en denk even na. Als je iedereen zou vernietigen die Baäl aanbad, iedereen die de sterren en de hemel aanbad, alle astrologen, alle mensen die tegen Israël waren en alle mensen die de Heer nooit hebben gezocht, wat zou je dan overhouden? U zou de ware volgelingen van de Heer Jezus Christus, de God van Israël, hebben achtergelaten. Dat is het doel van alle gebeurtenissen in dit tijdperk.

“Ook gij Ethiopiërs, gij zult gedood worden door mijn zwaard. En Hij zal Zijn hand uitstrekken tegen het noorden, en Assyrië vernietigen; en Hij zal Nineve tot een verwoesting maken, en droog als een woestijn. En kudden zullen in het midden van haar neerliggen, al het gedierte der volken; de aalscholver en de roerdomp zullen zich in haar bovendorpels nestelen; hun stem zal zingen in de vensters; verlatenheid zal op de drempels zijn; want Hij zal het cederwerk blootleggen. Dit is de verblijdende stad, die achteloos woonde, die in haar hart zei: Ik ben, en er is niemand naast mij; hoe is zij een verwoesting geworden, een plaats voor beesten om in te liggen; ieder, die haar voorbijgaat, zal sissen, en met zijn hand zwaaien.” Zefanja 2:12-15

Deze verzen vertellen over de vernietiging van de Ethiopiërs, die wij, geloof ik, de moderne negers noemen. Ethiopië was de oude naam voor Afrika en ook voor Assyrië, wat een andere naam is voor het Mysterie Babylon. Bedenk dat Baäl de koning was van zowel Assyrië als Babylon en dat zij daarom centra van Baälverering waren.

“Wee haar die vuil en verontreinigd is, de onderdrukkende stad! Zij gehoorzaamde de stem niet; zij ontving geen correctie; zij vertrouwde niet op de Here; zij naderde niet tot haar God.” Zefanja 3:1-2

Ondanks de prediking van duizenden en tienduizenden predikers en zendelingen die over de hele wereld zijn gereisd, zijn de wereld, de heidenen, de Baälaanbidders, de antichristen, de mensen die Gods Israëlitische volk haten, eenvoudigweg niet tot de Heer genaderd. Er is een volk dat, wat voor prediking het ook hoort en hoeveel het ook hoort, nooit gehoor zal geven aan de roep van de prediker.

“Haar vorsten in haar binnenste zijn brullende leeuwen; haar rechters zijn avondwolven; zij knagen het gebeente niet tot de morgen.” Zefanja 3:3

Een van de grote tragedies van deze Verenigde Staten van Amerika en onze broeders in West-Europa is de corruptie van het zogenaamde straf- en rechtssysteem. Het is bijna onmogelijk om nog gerechtigheid te krijgen in Amerikaanse rechtbanken. De misdadigers worden vrijgelaten en op weg gestuurd. Bijna elke keer dat je leest over een moordenaar, zit hij één tot zes jaar en dan is hij weer terug om dezelfde misdaad te plegen. Waarom? Omdat het rechtssysteem eenvoudigweg niet Gods recht over het land of de mensen brengt. God zegt: “haar rechters zijn avondwolven;”
“Haar profeten zijn licht en verraderlijk; haar priesters hebben het heiligdom verontreinigd, zij hebben de wet geweld aangedaan.” Zefanja 3:4

Eerder citeerde ik uit een artikel van Richard DeHaan. Hij is een van de bekendste predikers van het land. Vroeger predikte hij dat de wet van God was afgeschaft, nu heeft hij de Tien Geboden toegevoegd aan zijn lijst van afgeschafte wetten. Wat heeft hij (en anderen zoals hij) gedaan? Hij, en zij, hebben Gods Wet geweld aangedaan. Wie zijn dat? De profeten en de predikers – de mannen die opstaan in de naam van Christus. Wat beschrijft Zefanja? Beschrijft hij het oude Israël? Nee, hij beschrijft de Verenigde Staten van Amerika en onze broeders in West-Europa. Hij beschrijft het gebied waar de Bijbel is, waar Christus wordt gepredikt. Ook al hebben we de Bijbel, en wordt Christus in dit land gepredikt, we hebben nog steeds al die corruptie, die zich afkeren van God en het trotseren van Hem en Zijn wet.

“De rechtvaardige Heer is in het midden daarvan; Hij zal geen ongerechtigheid doen; elke morgen brengt Hij zijn oordeel aan het licht, Hij faalt niet; maar de onrechtvaardige kent geen schaamte.” Zefanja 3:5

Ik geloof niet dat dit tijdperk zal eindigen tenzij het voor elke man, vrouw en kind in het christendom mogelijk is om de waarheid van het Woord van de Heer te horen. Sommige mensen schrijven mij brieven, of spreken mij persoonlijk aan, en zij vragen: Pastoor Emry, hoe blijft u op de radio met sommige dingen die u zegt? Ik geloof dat het de bedoeling van de Heer is dat Zijn volk Zijn waarheid hoort, punt. Ik geloof niet dat God onrecht zal doen. Wat ik bedoel met ongerechtigheid is: dat ik niet geloof dat God degenen zal vernietigen die nooit een kans hebben gehad om het Woord van de Heer te horen, in het huis van Israël. God zal ervoor zorgen dat Zijn volk allemaal de kans krijgt. Hij zal dit doen door gebruik te maken van de radio, de drukpers, de kansel en mond-tot-mondreclame; met jullie als getuigen. Ik geloof dat we binnen een paar jaar, misschien maar een paar maanden, zullen zien dat dit evangelie van het koninkrijk, de nationale identiteit van het huis van Israël, gepredikt zal zijn in elke stad, gehucht, en staat op dit Noord-Amerikaanse continent. Ik geloof oprecht dat het eraan komt.

“Ik heb de volken afgesneden; hun torens zijn desolaat; Ik heb hun straten verwoest, dat er niemand meer langskomt; hun steden zijn verwoest, zodat er geen mens, geen inwoner is.” Zefanja 3:6
Toen ik dit gisteravond las, was ik me niet bewust van een aardbeving die vanmorgen in de krant stond. Is dat niet nogal opzienbarend? Volgens de krant is het hele centrale deel van een grote stad van 100.000 of zo, beneden in Zuid-Amerika, nu niets anders dan puin en ruïnes. Ik weet niet of dat echt de hand van de Heer was, maar de Heer is de heerser over de aarde, en ik zou Zijn hand en de macht daarin moeten aanvaarden. Misschien is dit slechts een voorbeeld van wat er in een paar seconden kan gebeuren, doordat de natuurlijke krachten van de aarde worden gebruikt door de Almachtige God. Het hele centrale deel van een stad werd bijna met de grond gelijk gemaakt. In de laatste vijftig jaar zijn letterlijk honderden steden verwoest in een oorlog.

“Ik zei: Gij zult Mij zeker vrezen, gij zult onderricht ontvangen; zodat hun woning niet zou worden afgesneden, hoe Ik hen ook bestrafte; maar zij stonden vroeg op, en bedierven al hun doen en laten.” Zefanja 3:7

Ziet u, hoeveel verwoesting God ook over individuele naties en steden en volkeren brengt, zij zullen zich niet tot de Here bekeren totdat zij van de aarde zijn weggevaagd. Ik weet dat het voor mensen verschrikkelijk is om daarover na te denken en te zeggen, maar God gaf Zijn woord. Hij strafte hen, Hij vernietigde zelfs steden. Wat deden zij? Ze gingen hun eigen weg en bedierven al hun daden. God gaf ons honderden jaren om Zijn woord te bestuderen. Hij gaf ons enkele duizenden jaren predikanten. We hebben bewijzen van Gods kracht en Zijn woord en toch zijn er mensen die het niet willen hebben.

“Daarom wacht u op Mij, zegt de Here, tot de dag dat Ik zal opstaan tot de prooi; want Mijn voornemen is om de volken te verzamelen, opdat Ik de koninkrijken bijeenbreng, om Mijn verontwaardiging, ja al Mijn hevige toorn over hen uit te storten; want de gehele aarde zal verteerd worden door het vuur van Mijn Jaloezie.” Zefanja 3:8

Weet je nog dat God in hoofdstuk 1 van Zefanja zei dat het hele land, heel Israël zou worden verteerd door het vuur van Zijn jaloezie? Dit is geen lokale opwekking. Zefanja heeft het over een tijd waarin God alle volken en de mensen op de hele aarde zal treffen. Deze man zag dit 2500 jaar geleden. Vandaag de dag zien we dat de mens het vermogen heeft gekregen om steden en letterlijk naties te vernietigen.

Iemand gaf me onlangs informatie over een medische situatie. Ik denk dat we hier meer over zullen horen, als de media het toestaat. Sommige artsen erkennen dat sikkelcelanemie, die het negerras treft, zich zou kunnen ontwikkelen tot een situatie waarin honderdduizenden, zelfs miljoenen negers binnen enkele jaren aan die ene ziekte zouden sterven. De Joden hebben toevallig een andere ziekte, genaamd Tay Sachs, die Asjkenazische Joden treft. De Ashkenazim vormen negentig procent van alle Joden in de wereld. Zij zijn de enige mensen in de wereld die deze ziekte hebben. Tay Sachs ziekte kan leiden tot hun vernietiging als volk. Denk je dat God dit niet weet? We beginnen net te zien dat er op deze planeet het nodige bestaat om mensen met honderden miljoenen uit te roeien. De mens kan er niets aan doen. Artsen proberen manieren te vinden en niets wat zij kunnen doen kan het stoppen. Ik geloof dat God deze ziekten over deze mensen brengt.

“Want dan (daarna) zal ik het volk een zuivere taal geven, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, om Hem met één stem te dienen.” Zefanja 3:9

In dat vers zit een lange preek. Ik geloof dat die zuivere taal toevallig het Engels is. Gedurende ongeveer de laatste 50 jaar is het Engels de officiële taal geworden in de hele wereld. Alle verdragen worden geschreven in de taal van de deelnemers en er wordt een kopie gemaakt in het Engels. Alle handelsovereenkomsten gaan op dezelfde manier. Elke ambassade in de wereld heeft iemand die met iedereen in het Engels kan praten, ongeacht de moedertaal. Het is interessant dat de antichristelijke mensen die nieuwe vertalingen van de Bijbel uitbrengen, waaronder de Levende Bijbel, het bovenstaande vers hebben veranderd in: “In die tijd zal ik de spraak van mijn terugkerende volk veranderen in zuiver Hebreeuws.” (TLB parafrase van Zefanja 3:9)

Met andere woorden, om hun Joodse Israël-theorie te passen, voegen zij het woord Hebreeuws toe, dat helemaal niet in de tekst staat. Het enige wat God zei was dat Hij iedereen dezelfde taal zou geven. Trouwens, de Joden hebben in Israël universiteiten opgericht om te proberen Hebreeuws te onderwijzen en ze hebben geen succes. De Joden spreken Jiddisch, wat geen Hebreeuws is, ondanks dat de meeste mensen denken dat het dat wel is. Jiddisch is een verbasterd Duits. Niemand leert vandaag Hebreeuws. Ik geloof dat de zuivere taal het Engels zal zijn.

De reden waarom Gods volk een zuivere taal zal krijgen is “om de naam van de Heer aan te roepen, om Hem met één stem te dienen.”

Dit zal wereldwijd gebeuren en het volgende vers geeft de plaats aan waar het zal beginnen.

“Van voorbij de rivieren van Ethiopië zullen mijn onderdanen, zelfs de dochter van mijn verstrooiden, mijn offer brengen.” Zefanja 3:10

Nu, als je was waar Zefanja was, en je keek westwaarts voorbij Ethiopië (dat is de oude naam voor Afrika), dan zou je dit Noord-Amerikaanse continent zien. Dat is waar ze moesten beginnen om tot de Heer te komen.

We lazen eerder dat een deel van het offer dat in dit vers wordt genoemd “hun broeders, zelfs hun zaad” zou zijn. Ik ken maar één ras op deze aarde die hun kinderen voor de God van Israël opdragen. Dat ras zijn de Angelsaksische, Keltische, Germaanse en aanverwante volkeren. Zij dragen hun kinderen op aan de God van Israël, de Heer Jezus Christus. Dit is waar Zefanja het over had.

“Te dien dage zult gij u niet schamen voor al uw daden, waarin gij tegen Mij overtreden hebt; want dan zal Ik hen, die zich in uw hoogmoed verheugen, uit uw midden wegnemen, en gij zult niet meer hoogmoedig zijn vanwege (of zoals de kantlijn zegt: “in”) mijn heilige berg.” Zefanja 3:11

Jesaja, Micha, Jeremia en alle andere profeten spraken over de herverzameling van het huis van Israël, de plaats waar zij zich tot de Here Jezus Christus zouden wenden als Zijn heilige berg.
“Ik zal ook in het midden van u een verdrukt en arm volk achterlaten, en zij zullen vertrouwen op de naam des Heren.” Zefanja 3:12

Ik geloof dat als we hiermee klaar zijn, we “een verdrukt en arm volk” genoemd kunnen worden.

“Het overblijfsel van Israël zal geen ongerechtigheid doen, noch leugen spreken; noch zal een bedrieglijke tong in hun mond gevonden worden; want zij zullen zich voeden en nederliggen, en niemand zal hen vrezen.” Zefanja 3:13

Is dat ooit gebeurd? Nee! Dit moet dus een profetie zijn van het einde van het tijdperk, na de laatste slag, wanneer al deze dingen die niet in overeenstemming zijn met het Woord van God van de aarde zijn geveegd.

“Zing, o dochter van Sion; schreeuw, o Israël; wees blij en verheug u van ganser harte, o dochter van Jeruzalem. De Here heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand uitgeworpen; de koning van Israël, de Here, is in het midden van u; gij zult geen kwaad meer zien.” Zefanja 3:14-15

Het hoogtepunt van alles wat Zefanja zag was het uitwerpen van de vijanden van Israël

“Te dien dage zal men tot Jeruzalem zeggen: Vrees niet; en tot Sion: Laat uw handen niet verslappen. De Here uw God in het midden van u is machtig; Hij zal redden, Hij zal zich over u verheugen met vreugde; Hij zal rusten in zijn liefde, Hij zal zich over u verheugen met gezang.” Zefanja 3:16-17

Is dat niet prachtig om de woorden van deze profeet te lezen dat het God zelf is die vreugde zal hebben over onze redding? Ik geloof dat er tegenwoordig te veel gepreekt wordt dat de persoon die blij moet zijn de persoon is die gered is. God zegt: “Hij zal blij zijn over de redding van Israël.”

“Ik zal hen verzamelen die bedroefd zijn om de plechtige vergadering, die van u zijn, voor wie de smaad ervan een last was.” Zefanja 3:18

Broeder, zuster, er zijn miljoenen mensen in het christendom voor wie deze antichrist, en deze goddeloze dingen die gaande zijn, een verwijt zijn, ze zijn een last voor hen. Ze weten niet goed wat er aan de hand is; ze weten niet hoe het afloopt. Zij zien niet de hoop die jullie mensen zien, maar God heeft gezegd dat zij er zullen zijn als Hij zich over Israël verheugt.

“Zie, te dien tijde zal Ik alles ongedaan maken wat u kwelt; en Ik zal haar redden die stilstaat, en haar verzamelen die verdreven is: (het huis van Israël) en Ik zal hen lof en roem bezorgen in elk land waar zij te schande zijn gemaakt. Te dien tijde zal Ik u wederbrengen, in den tijd, dat Ik u vergaderen zal; want Ik zal u tot een naam en een lof maken onder alle volken der aarde, wanneer Ik uw gevangenschap voor uw ogen wederkeer, zegt de Here.” Zefanja 3:19-20

Schrijft hij over een tijd die we nu zien aankomen? Er komt een tijd dat God alle naties van de wereld heeft verzameld, en Hij is klaar om Zijn verontwaardiging over hen uit te storten, om één ding te doen, om alle volgelingen van Baäl, de volgelingen van alle andere goden, te vernietigen en het koninkrijk van God op aarde te vestigen.

Lees na het lezen hiervan het vierde hoofdstuk van Micha. U zult zien dat Micha deze zelfde dag zag, waarop God zou bewegen om de aarde te doen schudden om zijn volk, Israël, te bevrijden en al deze discipelen van Baäl, die ons zo tot last zijn, te vernietigen. Wie gaat het doen? Gaan we het doen door te prediken? Nee, wij gaan de mensen erover vertellen, maar God gaat de vernietiging doen.

Dat is de dag die Zephaniah zag…

2500 jaar geleden…

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>