• Home
  • Enkele onweerlegbare Bijbelse uitspraken
4 september, 2023
Arnold Kennedy

INLEIDING

De hedendaagse protestantse kerken hebben tradities zoals de farizeeën en rooms-katholieken die hadden. Deze tradities maken het Woord van God nutteloos doordat ze het begrip van uitverkiezing en de identiteit van de uitverkorenen blokkeren.

Als je iemand vraagt om alle verzen te laten zien die je kent die zeggen dat een christen naar de hemel gaat als hij sterft, hoeveel verzen kun je dan geven? Dat zijn er geen! Kun je één profetie aanwijzen die dit voorspelt? Als ik zou vragen over welke van de zeven hemelen je het hebt, welke zou dat dan zijn? In 2 Kor 12:2 zegt Paulus bijvoorbeeld dat hij “werd opgenomen in de derde hemel”. Toch hebben de meeste kerkgangers die deze traditie over “naar de hemel gaan” geen idee hebben waar ze het over hebben.

Er bestaat een heel parallel systeem van religie, compleet met taal, ervaringen, overtuigingen en leugenachtige wonderen, dat weigert om veel dingen in de Bijbel te accepteren.

Dit systeem beweert dat “Adam” uit Genesis twee de eerste mens was, terwijl de Bijbel in Ezechiël 31 stelt dat de tuin van God samenleefde met het Assyrische rijk.

Als erop wordt gewezen dat God in de Schrift Satan wordt genoemd, zouden de kerken wel eens kippenvel kunnen krijgen vanwege hun opvatting over wat dat woord betekent. [God werd een tegenstander van Israël].

Kerken leren dat Paulus een openbaring over de Ecclesia had die niet aan de profeten van de O/T was geopenbaard, terwijl Paulus zegt dat hij over niets anders sprak dan wat “in de wet en in de profeten geschreven staat”. [Aan koning Agrippa].

Misschien is hun grootste misleiding te zeggen dat “De Joden” Israëlieten betekent, terwijl de partijen in feite het Huis van Israël en het Huis van Juda zijn, en niet “Joden en niet-Joden”. Het kan gemakkelijk worden aangetoond dat het woord “heidenen” naar Israëlieten verwijst, als we daar tijd voor hebben.

Om hun misleiding te ondersteunen, gebruiken kerken dynamische equivalenten, zoals de NBV die geen vertaling is. Ze noemen een parafrase zelfs een vertaling.

Het zijn deze traditionele overtuigingen die de meeste kerkgangers hebben voorgeprogrammeerd tegen elke vorm van “uitverkoren volk” zoals die in de Schrift wordt gevonden. Kerken dumpen dus in feite de O/T, waarbij sommigen op een denigrerende manier zeggen: “Dat is oudtestamentisch – maar wij zijn nieuwtestamentische christenen”.

Als we jullie zouden vragen wat het verschil is tussen “verlossing” en “redding”, en op wie beide van toepassing zouden kunnen zijn, hoeveel van jullie zouden dan een rationeel Bijbels antwoord kunnen geven? Iedereen zou een eerlijk antwoord moeten kunnen geven en begrip moeten hebben van zulke veelgebruikte woorden.

Het is niet moeilijk om eenvoudige Bijbelse uitspraken te vinden die onbetwistbaar zijn. Alleen als we zulke zekerheden hebben, kunnen we bouwen op een rotsvast fundament.

Alleen als we weten wat “onbetwistbaar” is, kunnen we vragen beantwoorden en argumenten weerleggen. We hebben het niet alleen over historische identiteitsfeiten; we moeten ook in staat zijn om leerstellige kwesties te behandelen.

Wanneer Jezus geconfronteerd werd door religieuze mensen, had hij een manier om vragen te stellen en de zaak terug te draaien naar degenen die hem confronteerden, simpelweg door een vraag te stellen. Hij zei bijvoorbeeld: “Hebt gij niet gelezen wat er geschreven staat? Er zijn een heleboel Schriftteksten die gebruikt kunnen worden om vragen terug te werpen en dat in dezelfde stijl als Jezus deed.

We kunnen bijvoorbeeld zeggen: “Hebt u niet gelezen wat Jesaja zei, ‘voor de overtreding van ‘mijn volk’ werd Hij getroffen’, of van Jezus toen Hij zei: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël’. Als ze zeggen: “Nou, dat was toen, maar nu is alles veranderd”, vraag dan: “Nou, wanneer is het veranderd?” Het zal snel duidelijk worden dat ze geen echt antwoord hebben.

Er zijn veel Schriftteksten die volledig beperkend zijn en niet gegeneraliseerd kunnen worden naar wie dan ook buiten Israël.

Omdat de meeste mensen een zekere mate van exclusiviteit in het Oude Testament zullen accepteren, zullen we eerst naar het Nieuwe Testament kijken voor een aantal onbetwistbare verzen.

Markeer in oranje kleur de woorden die exclusiviteit aangeven. In Matteüs 1:21 lezen we bijvoorbeeld: “En zij zal een zoon baren en gij zult hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden”, waarbij “zijn volk” een exclusieve uitspraak is. Het duurt niet lang voordat je een oranjegetinte Bijbel hebt. Dit vers brengt ook een essentieel feit naar voren dat kerken negeren, namelijk dat Israël “Zijn volk” was voordat ze gered werden. De kerken zeggen dat mensen “gered worden” en dan Zijn volk worden, maar dit is een van de ongeldige tradities van de protestantse kerken.

Laten we dus eerst een paar verzen uit het Nieuwe Testament doornemen om meer voorbeelden te zien van wat we op dezelfde manier zouden kunnen benadrukken. Kijk naar de benadrukte woorden hieronder.

9. Lucas 1:16 “En velen van de kinderen Israëls zullen zich tot de Here, hun God, wenden. Markeer “kinderen van Israël”.

10. Lucas 1: 55 “Hij heeft Zijn knecht Israël geholpen, gedachtig aan Zijn barmhartigheid, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham, en tot Zijn zaad voor eeuwig”. [Als “voor altijd”, kan dit later nooit meer veranderen].

11. Lucas 1:68-9 “Gezegend zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft Zijn volk bezocht en verlost. En Hij heeft voor ons een hoorn des heils opgericht in het huis van zijn knecht David….zoals Hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten…….. om de aan onze vaderen beloofde barmhartigheid te vervullen. [Geen andere profetie, of wel?]

12. Lucas 1:77 “Om Zijn volk kennis te geven van het heil door vergeving van hun zonden”.

13. Lucas 2:34 “Zie, dit Kind is gesteld tot wederopstanding van velen in Israël”.

14. Johannes 1:31 “Maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kom ik dopen in water”.

15. Handelingen 5:30 “De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt…….om een Vorst en een Redder te zijn…….om Israël bekering te geven”.

Dit is een vrij botte verklaring over wie Jezus als prins moet hebben. Jezus wordt “de verlosser van Israël” en “de redder van Israël” genoemd. Waar we de uitdrukking “Redder van alle mensen” vinden – [Titus 4:10], verwijst dit naar “alle mensen” in de context. Dat is “alle mensen van Israël”.

ENKELE VAN DE ONWEERLEGBARE DINGEN WAARVAN WE MET ZEKERHEID KUNNEN ZEGGEN DAT “WE ZE WETEN”.

16. WE WETEN DAT SOMMIGEN KUNNEN “HOREN” EN SOMMIGEN NIET KUNNEN “HOREN”.

Johannes 8:43-43 Waarom verstaat gij mijn woorden niet? Ook omdat gij mijn woord niet kunt horen.

Jezus zegt in dit gedeelte van de Schrift dat degenen die “van boven” zijn verwekt vanaf de verwekking kunnen horen, en dat degenen die “van beneden” zijn woorden niet kunnen horen. Jezus zegt ook: “Wie oren heeft, die hore”. Dus niet iedereen heeft oren om te horen. De kerken leren dat het vermogen om te horen afhangt van geloof, maar aangezien geloof komt door het horen, hoe zouden zij die niet het aangeboren vermogen hebben om te geloven ooit bekeerd kunnen worden en tot geloof kunnen komen?

17. WE WETEN DAT NIET ALLE VOLKEREN VOORBESTEMD ZIJN VOOR HET EEUWIGE LEVEN.

Handelingen 13:48 En toen de heidenen – [Paulus noemt hen: “Israëlieten”] – dit hoorden, werden zij verblijd en verheerlijkten het woord des Heren; en zovelen als tot het eeuwige leven verordend waren, geloofden.

18. “Gewijd” staat in de passieve stem en in de volmaakte tijd, dat wil zeggen dat het gezien wordt als voltooid in het verleden, eens en voor altijd, en niet herhaald hoeft te worden. Passief zijn betekent dat het individu niet kiest.

19. WIJ WETEN DAT ER MENSEN ZIJN AAN WIE DE KENNIS VAN DE VERBORGENHEDEN VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN NIET GEGEVEN IS.

Matt 13:11 Jezus antwoordde: “Want het is u gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven”. In Johannes 6:65 zegt Jezus: “Niemand komt tot Mij, dan door Mijn Vader gegeven”. Dus we weten dat dit niet iedereen omvat. [De selectiebasis is voorraad].

20. HOE KUNNEN WE ZEGGEN WANNEER WE WETEN DAT DE BASIS RAS IS?

Rom. 8:29 Want wie Hij voorkennis heeft, heeft Hij ook verordineerd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

21. WIE HEEFT GOD VOORGEKEND?

Amos 3:2 U alleen heb Ik gekend van alle geslachten der aarde:

Hier is de stemming perfect….voor alle tijden. Dus de “bekenden” van de N/T zijn de “bekenden” van de O/T.

22. WE WETEN DAT JEZUS NIET NAAR ANDEREN DAN ISRAËL IS GEZONDEN.

Johannes 17:9 Jezus bad over “zovelen als Gij Mij gegeven hebt” en daarna bad Hij voor degenen die zouden geloven onder degenen naar wie de discipelen gezonden waren. De twaalf werden gezonden, “naar de verloren schapen van het huis Israëls”-[Matt.10:6], dezelfde naar wie Jezus zegt dat Hij gezonden was, d.w.z.”Ik ben niet gezonden behalve naar de verloren schapen van het huis Israëls”.-[Matt.15:24].

23. WE WETEN DAT DE NAMEN ‘ISRAËL’, ‘ABRAHAM’, ‘ISAAK’, ‘JACOB’ EN ‘DE VADEREN’ [VAN ISRAËL] DOORGAAN IN HET NIEUWE TESTAMENT.

Dus hoe zouden deze allemaal geïnterpreteerd kunnen worden als “De Kerk”? [Boekje beschikbaar]. Het is interessant om te zien hoe de kerken dit proberen te omzeilen. Ze doen gewoon uitspraken en beweren dan dat het feiten zijn… zoals alle politici… of moderne schriftgeleerden.

24. WE WETEN DAT HET NIEUWE VERBOND ALLEEN VOOR ISRAËLIETEN GELDT.

Heb. 8:8. “Zie, de dagen komen, spreekt de Here, dat Ik een nieuw verbond zal maken met het huis van Israël en met het huis van Juda”.

En hieruit kunnen we zien dat het Nieuwe Verbond niet van toepassing kon zijn op iemand die het Oude Verbond niet had gehad. Dat wil zeggen, het Nieuwe Verbond kan alleen van toepassing zijn op Israëlieten.

25. WE WETEN DAT VERLOSSING ALLEEN KAN GELDEN VOOR ISRAËLIETEN.

Niemand kon worden verlost = ’teruggekocht’ die niet eerder op zijn plaats was geweest. Dit vervult Ezech. 31:31. Als je ooit verteld wordt iets te geloven dat niet profetisch in het O/T te vinden is, kijk dan uit!

26. WE WETEN DAT SCHAPEN NIET IN BOKKEN KUNNEN VERANDEREN DOOR GELOOF EN DAT ONKRUID NIET IN TARWE KAN VERANDEREN.

Mattheüs 13, Tarwe wordt als zaad door God gezaaid en Onkruid wordt als zaad door de ‘vijand’ gezaaid. Volgens Gods Wet plant elk van hen zich voort “naar zijn soort”. Ze groeien samen en worden onveranderd gescheiden in de oogsttijd. Judas 19 en Rom. 8:15. Een mens kan zijn genetische oorsprong niet veranderen. Toch willen kerken wel of niet geloven over de “bekende” en de “voorkennis”….

27. WE WETEN DAT ALS GOD EEN VOLK ZOU HATEN, HET GEEN DEEL ZOU KUNNEN UITMAKEN VAN DE WERELD DIE GOD “ZO LIEFHAD”.

Rom. 9:13 “Jakob heb Ik liefgehad, Esau heb Ik gehaat”.

Dus we weten door de uitspraak en door de tijd dat de positie van het Oude Testament wordt gehandhaafd in het Nieuwe Testament – [Zie Mal. 1:1-4 waar God zegt dat hij de nakomelingen van Esau haat voor alle generaties. [Boekje beschikbaar]. Obadja beschrijft hun lot, net als Jezus in de gelijkenis van de wijngaard.

28. WIJ WETEN VAN WIE ALLEEN GOD DE GOD IS.

Exodus 3:15 En God zeide voorts tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft Mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam [Sem] in der eeuwigheid, en dit is Mijn gedachtenis tot in alle geslachten.

We kunnen in de Bijbel geen verwijzing vinden naar God als de God van iemand anders. Dit geldt voor “alle geslachten”.

29. WIJ WETEN DAT JER 23:27 VAN TOEPASSING IS IN KERKPRAKTIJK – “zoals hun vaderen mijn naam voor Ba’al hebben vergeten”. [= “Heer” – dus Heer dit en Heer dat” is wat we horen.

“Ba’al” = de god van alle rassen. Zie het gebed van Elia op de berg Karmel en hoe Elia zijn God de God van Abraham, Izaäk en Jakob noemde. De profeten van Ba’al deden dit niet en de kerken doen dit ook niet. Ja, er zijn verwijzingen naar de “God van de hele aarde”, maar de context is Israël, dus verwijst het naar de hele aarde van Israël.

30. WE WETEN DAT GOD ZIJN NAAM MAAR AAN ÉÉN VOLK VERBINDT.

Deuteronomium 28:10 En ALLE volken der aarde zullen zien, dat gij heet bij de naam des HEEREN, en zij zullen voor u bevreesd zijn.

Deuteronomium 26:19 En om u hoog te maken boven ALLE volken, die Hij gemaakt heeft, in lof, en in naam, en in eer; en opdat gij den HEERE, uw God, een heilig volk zijt, gelijk als Hij gesproken heeft.

Numeri 6:27 En zij zullen Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen, en Ik zal hen zegenen. Dit is een exclusieve uitspraak.

Let in de eerste twee verzen op het woord “ALLE” dat Israël niet in het “alle” opneemt. Dit is typerend voor het gebruik van “alle”, “elke”, “wie dan ook” en “elke” in zowel het Hebreeuws als het Grieks waar “alle” verwijst naar “alle” van elke context alleen.

We kunnen “alle” zien in: “U alleen heb Ik gekend van alle geslachten der aarde”:

31. WE WETEN DAT UITVERKIEZING NIET PRIMAIR EEN KWESTIE VAN GEDRAG OF GELOOF IS.

Romeinen 9:10-11. “(Want de kinderen waren nog niet geboren, noch hebbende iets goeds, noch iets kwaads gedaan, opdat het voornemen Gods naar verkiezing zou staan, niet uit werken, maar uit Hem, die roept).

Dit gaat over nakomelingen die door God zijn uitverkoren, voordat ze goed of kwaad hebben gedaan -[ d.w.z. vanaf de conceptie].

32. WIJ WETEN DAT DE POTTENBAKKER VERSCHILLENDE VATEN MAAKT VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN

Romeinen 9:21-22 Heeft de pottenbakker niet de macht over de klei, om uit dezelfde massa het ene vat tot eer en het andere tot oneer te maken? Wat als God, gewillig om Zijn toorn te tonen en Zijn macht bekend te maken, met veel lankmoedigheid de vaten des toorns heeft verdragen die tot verderf zijn bestemd?

God zegt dat Hij een doel had met het maken van zulke verschillende vaten. En we weten dat wanneer klei gebakken is, het niet in een ander vat gegoten kan worden. De populaire kerkleer maakt van uitverkiezing een kwestie van geloof en de keuze van een persoon in plaats van Gods soevereine keuze.

32. WE WETEN DAT ER TWEE ZADEN ZIJN

Er zijn godsdienstige mensen in de samenkomsten, “die de Geest niet hebben”-[Judas 19], en er zijn ook mensen van wie de geest(denken) met Gods Geest(denken) kan getuigen dat ze kinderen van God zijn. De natuurlijke(wetteloos) mens kan de dingen van de Geest(denken) van God niet ontvangen-[1Kor.2:14]. We weten dus dat er een verschil is in ‘geest’ tussen mensen in de samenkomsten.

33. WE WETEN DAT NIET IEDEREEN DOOR GOD IN DE TUIN IS GEPLANT.

Mattheüs 15:13-14 Maar Hij antwoordde en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal ontworteld worden. Laat hen met rust; zij zijn blinde leiders der blinden. En als de blinde de blinde leidt, zullen beiden in de greppel vallen.

Jezus vertelt ons dat het onkruid door de “vijand” is geplant en dat het “ontworteld” zal worden en eerst verbrand zal worden voordat de tarwe wordt verzameld. [De opname van de goddelozen].

34. WE WETEN DAT HET WOORD DAT VERTAALD IS ALS “HEIDENEN” GEBRUIKT WORDT VOOR ISRAËLIETEN.

Cor. 10:1-2 “Bovendien broeders, ik wil u niet onkundig laten, hoe al ONZE VADERS onder de wolk waren, en allen door de zee [d.w.z. de Rode Zee] gingen, en tot Mozes gedoopt werden”. Dit bepaalt dat we kunnen weten dat deze Korinthiërs [als andere ‘heidenen’ aangesproken] Israëlieten waren. “Goyim” [Heb] en “ethnos” [Gr.] worden ook over Israël gebruikt. Een blik door een concordantie zal iedereen hiervan overtuigen.

35. WE WETEN DAT ADOPTIE ALLEEN BETREKKING HEEFT OP ISRAËL.

Rom. 8 “Die Israëlieten zijn, aan wie de aanneming toekomt”.

Adoptie verwijst naar de aanneming of de plaatsing van “Zonen” [huios] uit de “Kinderen” [teknon] van Israël en adoptie “behoort” niet tot anderen dan Israël.

36. WE WETEN DAT GOD ZIJN VOLK GEZALFD HEEFT.

Johannes 2:27 “Maar de zalving, die gij ontvangen hebt, blijft in u..”.

Johannes 3:9 “Wie uit God geboren is, doet geen zonde, want zijn zaad blijft in hem”.

Johannes 5:18 “Wij weten dat wie uit God geboren is, niet zondigt”.

Zelfs als dit in tegenspraak is met de conventionele theologie, weten we dat de apostel Johannes gelijk heeft met Paulus in: “Die ons nu met u in Christus gesterkt en gezalfd heeft, is God; Die ons ook verzegeld heeft, en het onderpand van de Geest(denken, godswetten, Jeremia 31:33) in onze harten gegeven heeft. [2 Kor. 1:21].

“Ons” en “Onze” omvat niemand anders. [De kwestie van “zonde” wordt hier niet besproken, maar merk op dat het te maken heeft met “zaad”]. Kerken en commentaren ontwijken deze vermelding van zaad.

37. WE WETEN DAT ALLEEN ISRAËLIETEN “VERLOREN” [SCHAPEN] KUNNEN WORDEN.

Lucas 19:9-10 “Hij is ook een zoon van Abraham. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Verloren = apollumi wat betekent apart gezet worden voor straf omdat ze Gods wet hebben overtreden. Het zijn deze verloren schapen die Jezus kwam redden. Jezus kwam om schapen te redden, maar geen geiten [Esau is de geit].

ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN DIE DE BASIS ZIJN VAN POPULAIRE VERKEERDE OVERTUIGINGEN.

38. “Wedergeboren”. Jezus zei eigenlijk: “Gij moet “van boven” geboren worden”. “Anothen”, het woord betekent “van een oorsprong in het verleden”.

39. “Zo lief heeft God de wereld gehad”. Het is gemakkelijk aan te tonen dat de wereld hier de wereld van de context is, en niet de wereld van elk ras betekent.

40. “Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan alle schepselen”. Het evangelie is dat van het Koninkrijk van God over Israël. Het “schepsel” verwijst naar dingen die door mensen gemaakt zijn, dat wil zeggen, dit bevel is om naar huizen en steden te gaan die gebouwd zijn waar Israëlieten wonen.

41. “Heidenen” = Goyim en ethnos. Deze woorden worden ook gebruikt voor Israëlieten en betekenen in principe elke groep met een gemeenschappelijke oorsprong, die Israëlitisch of niet-Israëlitisch kan zijn en dit wordt bepaald door de context.

42. “Enten”. Rom 11:17.[Enten “terug” kan alleen gedaan worden op dezelfde familiestam].

43. “Adoptie”. Rom. 8:15-23. Rom. 9:4, Gal. 4:5, Ef. 1:5. Het woord huiosthesia gaat over “de plaatsing als “zonen” uit “kinderen” van Israël.

44. “Abrahams Zaad. Gal. 3:16 waar “Christus” een werkwoordelijk bijvoeglijk naamwoord is. Het is Abrahams zaad dat gezalfd is [Christus].

45. “Joden”. In het meervoud verwijst het naar de Judeese Natie – [multiraciaal, niet zuivere judeeers], en in het enkelvoud verwijst het naar het Huis van Juda.

46. “Pelgrims en vreemdelingen”-[Heb 11:13 I Petr. 1:11]. Er zijn verschillende woorden die vertaald zijn als “Vreemdelingen”, sommigen verwijzen naar Israëlieten en anderen verwijzen naar vreemdelingen of niet-Israëlieten.

47. “De Ecclesia” die geroepen is uit Israël, niet uit elk ras.

48. “Allen”, “Elke”, “wie dan ook” verwijst naar “allen” van elke context, niet naar alles.

49. “De wereld” is “die wereld van elke context”, niet de hele aardbol. Als we “die wereld” lezen voor “de wereld” zouden we nauwkeuriger zijn. Er zijn verschillende “werelden” in de Schrift.

“De aarde” heeft meestal de betekenis “die specifieke aarde”. Elk land heeft zijn eigen aarde. Het is onjuist om van een nationale of geografische term een raciale term te maken. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk te bewijzen dat de Romeinse centurio een Israëliet was.

50. “Man” en “Mannen”. Er zijn verschillende woorden voor “man”. Er is de “Enosh” man en de “Adam” man, evenals anderen en soms worden alleen mannen aangesproken en soms alleen vrouwen.

51. Een verbondsrelatie is nodig om een relatie met God te hebben, en het Nieuwe Verbond is niet met alle rassen gesloten – Zie Hebreeën 8:8-10, en hieronder.

CONCLUSIE

De doctrine van de Exclusiviteit van Israël is een sterke en machtige toren, met onbewegelijke fundamenten. Hij kan niet worden verplaatst omdat de God van Israël hem heeft opgericht. Maar het is alleen van waarde als er een verbondsrelatie is gevestigd. Er staat een grote “als” in het vers hieronder.

52. Exodus 19:5-8 Welnu, indien gij waarlijk mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, zo zult gij Mij tot een bijzondere schat zijn boven alle volkeren; want de ganse aarde is de Mijne:

53. 53. En gij zult Mij tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

54. En Mozes kwam en riep de oudsten van het volk, en legde al deze woorden, die de HERE hem geboden had, voor hun aangezichten.

55. En het gehele volk antwoordde te zamen en zeide: Al wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes keerde de woorden van het volk tot de HEERE terug.

Het volk gaf een betekenisloze groepsreactie die neerkwam op een valse belofte. Het was een emotionele reactie. Toen Mozes vertraagde om van de berg af te komen, draaiden ze zich snel om en dansten rond het gouden kalf [hoofdstuk 32].

Hier stelde God een verbond voor. Maar we moeten begrijpen dat een verbond tweerichtingsverkeer is. Om geldig te zijn moet het door beide partijen worden uitgevoerd, anders is het niet geldig. Een verbond houdt in dat je in volle ernst bent. Het houdt in dat je dag en nacht in Gods Wet moet nadenken [Ps. 1:1]. Het houdt een zoeken naar waarheid in.

Het punt is dit: de kinderen van Israël stonden niet bekend als Gods volk totdat zij zich voornamen om het verbond te gehoorzamen. Daarvoor werden ze “het volk” of “de kinderen van Israël” genoemd.

Deuteronomium 26:16-19 Heden heeft de HEERE, uw God, u geboden deze inzettingen en oordelen te doen; gij zult ze dan bewaren en doen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.

17 Gij hebt de HEERE DEZE DAG toegezegd, dat Hij uw God zou zijn, en dat gij in Zijn wegen zoudt wandelen, en dat gij Zijn inzettingen, en Zijn geboden, en Zijn oordelen zoudt bewaren, en dat gij naar Zijn stem zoudt luisteren:

18 En de HEERE heeft u heden toegezegd, dat gij Zijn bijzonder volk zoudt zijn, gelijk Hij u beloofd heeft, en dat gij al Zijn geboden zoudt bewaren;

19 En om u hoog te maken boven alle volken, die Hij gemaakt heeft, in lof, en in naam, en in eer; en opdat gij den HEERE, uw God, een heilig volk zijt, gelijk Hij gesproken heeft.

Deuteronomium 29:4 Doch de HEERE heeft u geen hart gegeven om te zien, en ogen om te zien, en oren om te horen, tot op DEZE DAG.

De dag dat Israël het volk van God werd, was toen ze een verbond sloten om God te gehoorzamen. Niemand wordt één van Gods bijzondere volk door te geloven in de Angelsaksisch-Keltische identiteit. Elk lid heeft het potentieel om een verbond te sluiten om God te gehoorzamen en te geloven. Waar God naar op zoek is, is een verbondsrelatie.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>