• Home
  • Eenheid in verscheidenheid? – Een valse doctrine
19 december, 2022
Arnold Kennedy

De Heer Jezus Christus zoals geopenbaard door de Schrift is God de Vader in de eeuwigheid, geopenbaard aan de mens in de tijd. Zo is Jezus de Schepper van alle dingen, en Degene aan wie alle dingen onderworpen moeten worden. Hij is “het Lam zonder vlek” dat kwam om zijn volk te verlossen. “Jezus” is zijn naam, en zijn titel is “De Christus” of de gezalfde.

Veel kerkgangers weten niet dat de Bijbel waarschuwt voor “een andere christus” en “een ander evangelie”. Vanwege deze onwetendheid spreken zij over het zoeken naar “eenheid” met allerlei andere christussen. “Eenheid” is het huidige modewoord.

Hieronder staan ongeveer dertig populaire christussen die verschillen van de Heer Jezus Christus zoals die in de Bijbel wordt geopenbaard. Hoe kan er met zoveel valse christenen ooit sprake zijn van “eenheid in verscheidenheid”? Kan “verdraagzaamheid” mogelijk worden beoefend door hen die actief op zoek zijn naar de Waarheid? Tolerantie is de vijand van de Waarheid, en wanneer tolerantie wordt nagestreefd, is de Waarheid het eerste slachtoffer. We moeten daarom oppassen dat we geen gemeenschap hebben met enige vorm van een valse Christus, en we moeten daarom oppassen voor valse leraren die “eenheid in verscheidenheid” propageren.

VAN WELKE “JEZUS” MOETEN WIJ HOUDEN?

Van alle onderstaande lijst is de laatste op de lijst het gevaarlijkst, omdat die het minst voor de hand ligt.

1. De JEZUS DIE NIET GOD IS, dus de Heer God Almachtig geopenbaard in het vlees.

2. De MOGELIJKE JEZUS van de Crystal Cathedral met Robert Schuller en Normal Vincent Peale.

3. De MORMONISCHE JEZUS die een polygamist was met vele kinderen naar het vlees.

4. De MODERNISTISCHE JEZUS die niet uit een maagd werd geboren.

5. De MASONISCHE JEZUS die ontkent wat Jezus zegt over “helemaal niet gezworen” maar in plaats daarvan verschrikkelijke eedafleggingen eist.

6. De UNITARISCHE JEZUS die niet God was.

7. De UNIVERSALISTISCHE JEZUS die niemand van Israël of wie dan ook naar de hel laat gaan.

8. De PROSPERITAIRE JEZUS die kwam om mensen rijk te maken in geld en goederen.

9. De LACHENDE JEZUS die mensen “doodt” met zijn geest en hen onbedaarlijk laat lachen en wankelen als dronken mannen, zelfs als ze geen berouw hebben en in openlijke zonde leven.

10. De ZELFBEELDIGE JEZUS die de mens nooit als zondaar heeft veroordeeld en die slechts kwam om hun zelfbeeld op te bouwen.

11. De REVOLUTIONELE JEZUS die de grondlegger was van de politieke bevrijdingstheologie.

12. De LATIJNSE JEZUS die één is met Voodoo en hekserij, en altijd wordt afgebeeld als baby of nog aan het kruis.

13. De HARE CHRISHNA JEZUS die de vorm kan aannemen van een beeld van Krishna om tot te bidden.

14. De Moslim JEZUS die een gewone profeet was onder andere profeten.

15. De HINDOE/WERELD KERK/ECURNENISCHE JEZUS die een van de vele wegen naar de Vader is.

16. De JEZUS VAN EIGEN VERBEELDING van hen die in een wereld van fantasie leven.

17. De FEEL-GOOD JEZUS die in een bijeenkomst kan worden opgepept, maar van wie de volgende dag alle gevoelens verloren gaan.

18. De POP-UP JEZUS van hen die zeggen, “zie Hij is hier, zie Hij is daar” en die rondrennen op zoek naar “geestelijke” ervaringen.

19. De VERNIEUWDE/ONZE MIRACELEN JEZUS van “een slecht geslacht; zij zoeken een teken” wiens volgelingen bidden dat iedereen behalve Gods volk tot leven wordt gewekt.

20. De beloftebewaarder Jezus die gelooft dat rassenintegratie de rassenproblemen van de wereld zal oplossen.

21. De HOMOSEXUELE JEZUS zoals Hij door sommige moderne schrijvers wordt afgeschilderd.

22. De VRIJE LIEFDE JEZUS die meerdere vrouwen zou hebben gehad.

23. De domme JEZUS die dacht dat hij God was.

24. De ruimdenkende JEZUS die “de zondaar liefheeft maar de zonde haat”.

25. De tolerante JEZUS die de leer van Balaam tolereert en Jezebel in de kerk toelaat – [Openb. 2:14 en 20].

26. De GENIETENDE JEZUS die in de brieven aan de zeven gemeenten helemaal niet zo is.

27. De NEW AGE CHRISTUS die de Heer Maitreya is, de god van de New Age die zichzelf Jezus of “De Christus” noemt.

28. De “MARS VOOR JEZUS” Jezus die marcheert met rooms-katholieken, mormonen, sektes en alle anderen hierboven.

29. De WAFELSE JEZUS die opnieuw wordt aanbeden en gekruisigd in de godslastering van de rooms-katholieke mis, die zijn aanwezigheid toont door een lichtje in een doosje in de kerk. De Bijbel zegt “bid niet” voor hen die de Koningin van de Hemel aanbidden. Deze kleineren de Heer Jezus Christus door te zeggen dat Maria een bemiddelaar is tussen God en mens.

30. De KIES MIJ JEZUS, die accepteert: “U hebt Mij niet gekozen, maar Ik heb u gekozen”.

31. De ELKE RAS JEZUS, die aanvaardt: “Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”.

32. De POPULAIRE KERK JEZUS die geen trouw, verbintenis of gehoorzaamheid aan Gods geboden eist, en die niet begrijpt dat wij “met Hem dood moeten zijn” [2 Tim. 2:10-11]- opdat “zij het heil, dat in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid verkrijgen”. Mogelijk het belangrijkste punt van ongeloof is in wat de ware Jezus zegt: “Als je Mij liefhebt, onderhoud dan mijn geboden”. In de leer voert de populaire kerk campagne tegen het houden van “de geboden van God”.

KUNNEN WIJ ONS OVERGEVEN AAN COMPROMISSEN MET “VALSE CHRISTUSSEN”, MET “EEN ANDER EVANGELIE”, “EEN ANDERE GEEST” EN “EEN ANDERE JEZUS”?

2 Korintiërs 11:4 + 14-15 Want indien hij die komt een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of indien gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan kunt gij hem wel verdragen. Want dat zijn valse apostelen, bedriegers, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf is veranderd in een engel van het licht. Daarom is het geen groot ding als zijn dienaren ook worden veranderd in de dienaren van wiens einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Duidelijk niet! Er zijn zulke valse apostelen, zegt de Bijbel. De Bijbelse verhoudingen zijn honderden valse profeten tegen één ware profeet.

De Korinthische kerk was slordig en vleselijk en tolerant in een on-Schriftuurlijke zin, en Paulus was bang dat als er valse leraren naar hen toekwamen en “een andere Jezus” “een andere geest” of “een ander evangelie” predikten, zij hen zouden verdragen in plaats van zich van hen af te scheiden.

KUNNEN WIJ GEMEENSCHAP HEBBEN MET HEN DIE EEN VAN DE BOVENSTAANDE “CHRISTUSSEN” VOLGEN EN ONZE BELONING VERWACHTEN?

2 Johannes 7-9 Want er zijn vele bedriegers in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dit is een bedrieger en een antichrist. Ziet toe, dat wij niet verliezen hetgeen wij gedaan hebben, maar dat wij een volkomen loon ontvangen.

Wie overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Duidelijk niet! Elke bedrieger is een antichrist.

ZIJN ER GODDELOZE MENSEN DIE PROBEREN “HET GELOOF” TE VERMENGEN MET ALLERLEI “CHRISTUSSEN”?

Judas 3-4 Geliefden, toen ik u met alle ijver schreef over de gemeenschappelijke verlossing, was het nodig dat ik u schreef en u vermaande om ernstig te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.

Want er zijn sommige mensen ongemerkt binnengeslopen, die tevoren tot deze veroordeling veroordeeld waren, goddeloze mensen, die de genade van onze God veranderen in wellust en de enige Heer God en onze Heer Jezus Christus verloochenen.

Duidelijk! Er is maar één Heer Jezus Christus, die niet behoort tot de hierboven genoemde personen. Maar “de mens sluipt ongemerkt binnen”, dus we moeten altijd waakzaam zijn!

2 Petrus 2:1-3 Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leermeesters zullen zijn, die in het geheim valse leermeesters zullen geven. leraars onder u zijn, die in het geheim verdoemelijke ketterijen zullen verkondigen, en zelfs de Here, die hen gekocht heeft, verloochenen, en een snel verderf over zich brengen. En velen zullen hun verderfelijke wegen volgen, waardoor over de weg der waarheid kwaad gesproken zal worden. En door begeerte zullen zij u met valse woorden verhandelen; wier oordeel nu van lange duur is, en hun verdoemenis niet vertraagt.

MOETEN WIJ VALSE LERAREN ONTMASKEREN?

Wij moeten valse leraren aanwijzen en valse christussen en valse evangeliën afwijzen. Het is onmogelijk de ware Jezus lief te hebben zonder de valse Jezus te haten. Zij die beweren dat God hen heeft geroepen om alleen een positieve boodschap te verkondigen en niet in controverse te treden, zijn sterk misleid. Zij willen bouwen “op wat we gemeen hebben” en oefenen “tolerantie” uit ten opzichte van al het andere. Zij beweren dat er slechts 2% verschil is in wat er in de kerken wordt geloofd, terwijl uit het bovenstaande blijkt dat het omgekeerd is.

Het antwoord is duidelijk ja!

MOETEN WIJ ONS AFSCHEIDEN VAN ALLES WAT OECUMENISCH IS?

In deze mengeling van “christenen” hebben we een perfecte beschrijving van velen die betrokken zijn bij de moderne oecumenische beweging. In plaats van alles zorgvuldig te toetsen aan het Woord van God en valse christussen en valse evangeliën te ontmaskeren, roemen zij in hun “tolerantie” en “eenheid in verscheidenheid”.

Paulus zegt,

Ef. 5:15 “Bewijs wat aanvaardbaar is voor de Heer. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar berisp ze”.

1 Kor 5:11. Maar nu heb ik u geschreven geen gezelschap te houden, indien iemand, die een broeder genoemd wordt, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een rokkenjager, of een dronkaard, of een afperser; met zulk een mag men niet eten. Want wat moet ik doen om hen te oordelen die buiten zijn? Oordeelt gij niet hen die binnen zijn? Maar zij die buiten zijn oordeelt God. Daarom, doe die goddeloze uit uw midden weg.

De populaire kerk zegt, “we moeten niet oordelen”, maar we moeten oordelen en degenen excommuniceren die geëxcommuniceerd moeten worden.

Jezus zegt,

Lucas 21:8 En Hij zei: Ziet toe, dat gij u niet laat misleiden; want velen zullen in mijn naam komen, zeggende: Ik ben Christus; en de tijd nadert; gaat dan niet achter hen aan.

Matt. 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zelf zullen misleiden.

Kortom, één manier om misleid te worden is “tolerant” te zijn zoals Jezus dat nooit is geweest, en te geloven dat “eenheid in verscheidenheid” mogelijk is. Zulke mensen zijn zelf wetteloos tegenover God, en kunnen dus niet met gezag het ware evangelie verkondigen. Zij willen een andere weg, de weg van de “tolerantie”. In de brieven aan de gemeenten in het Boek der Openbaring bevestigt Jezus dat Hij tolerantie tegen de gemeenten hanteert!

Het lijkt misschien dat het doel van “eenheid” goed is, maar dat is het niet als het niet gebaseerd is op het Evangelie zoals Paulus dat verkondigde! De voorstanders van eenheid willen altijd “dit” en “dat” proberen en proberen mensen bij elkaar te krijgen, met het idee: “Nou, ze doen dit op zo’n plek, en misschien moeten we dat hier ook maar eens proberen. Als we hetzelfde doen, krijgen we eenheid”. Maar de bekeerlingen zullen in eenheid met zichzelf zijn, d.w.z. ze zullen tolerante klonen van zichzelf zijn-[zie Matt. 23:15]. Welke Jezus delen zij? Het ontzagwekkende beeld van Jezus met het tweesnijdende zwaard van het oordeel over de zonde ontbreekt. “Verdraagzaamheid” staat geen gebroken hart toe. Het is “een andere geest”.

In plaats daarvan zou het doel moeten zijn het bijbelse gebod om het evangelie van “zonde en verlossing” te prediken, de wetteloosheid aan te vallen met behulp van de morele wet van God, en God Zijn macht te laten tonen om Zijn volk te redden door de verlossing die in Christus Jezus is, door de overtuiging van de Heilige Geest die gegeven wordt aan hen die Hem gehoorzamen.

De populaire kerk beweert dat gehoorzaamheid aan de “geboden van God” “wetticisme” is en daarmee het recht op de boom des levens wegnemen, zoals de Farizeeën deden, maar Jezus zegt: “Als je mij liefhebt, onderhoud dan mijn geboden”. In de hele Bijbel gaan “liefde” en “Gods morele wet” samen; de wet alleen is legalisme.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht hebben op de boom des levens en door de poorten de stad binnengaan.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>