• Home
  • Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 2
26 januari, 2024
Sheldon Emry

De Opname Bedrog

Omdat het duidelijk is dat we het tij niet kunnen keren met menselijke kracht of met menselijke wijsheid, hebben we echt geen hoop om Amerika te redden van deze plaag, tenzij er enige hulp of belofte is van God Almachtig Zelf dat onze natie gered zal worden. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Nou, dat maakt niet uit, want wij Christenen zullen spoedig van de aarde worden weggevoerd; en als de drugsdealers en de drugsverslaafden het overnemen, nou, daar heb ik toch geen last van.” Ik zal hier geen tijd nemen om die ballon door te prikken, want dat heb ik op andere momenten al in detail gedaan.

Maar er bestaat niet zoiets als een opname in de toekomst die in de Heilige Bijbel wordt onderwezen. Die doctrine is vals en als je je ogen zou openen voor de realiteit van de moderne wereld voor je, zou je weten dat het vals is. Mogelijk zijn er sinds 1917 al 100 miljoen christenen gedood door de vijanden van Christus. Volgens sommige bronnen is het zelfs mogelijk dat er de afgelopen 65 jaar meer echte christenen zijn gedood dan er nu nog op aarde leven. Toch geloven sommigen van jullie nog steeds in die dwaze doctrine. Nee, mijn vrienden, de fantastische toename van drugsgebruik en de weigering van degenen die over ons heersen om dit effectief te voorkomen, is slechts één van de vele bewijzen dat we ons al in de dagen van de verdrukking bevinden, waarover Jezus en de profeten hebben gesproken. De grote verdrukking is aangebroken en we zijn nog niet weggenomen en dat zal ook niet gebeuren, want het is niet Gods plan om Zijn volk zo weg te nemen.

De dreiging van vaccinatie

Er is voldoende literatuur beschikbaar die vaccins en vaccinaties ontmaskert als stoffen die ook vreemd zijn voor het menselijk lichaam en die steeds meer erkend worden door gezondheidsgerichte mensen als een belangrijke oorzaak van ziekten. Ja, dat is wat ik zei – in plaats van ziekten onder controle te houden, zijn vaccinaties een belangrijke oorzaak van ziekten. En vaccinaties worden bij bijna al onze christelijke mensen geïnjecteerd. Je kunt erop staan dat je geen drugs gebruikt. Maar jullie gebruiken wel vaccins en jullie gebruiken wel de medicijnen van de dokter. Alle kinderen in mijn familie en de plaatselijke kerk hier weigeren vaccinaties op religieuze en gewetensgronden omdat we weten dat ze het lichaam verontreinigen, en het lichaam is de verblijfplaats van de Heilige Geest.

Een artikel in het “Consumers’ Bulletin” van juli 1981 laat zien dat artsen, zelfs degenen die vaccinaties geven, WETEN dat vaccins gezonde lichamen verwonden. In New Jersey werd een wet aangenomen die eiste dat alle schoolkinderen een inenting tegen rode hond kregen – dat is de naam voor wat vroeger “Duitse Mazelen” werd genoemd. De reden die daarvoor werd gegeven was dat, hoewel rode hond weinig problemen veroorzaakt bij de kinderen, het een risico vormt voor zwangere moeders en dat daarom de manier om te voorkomen dat zwangere moeders rode hond krijgen was om alle schoolkinderen te vaccineren. Die dwaze redenering leidde tot een nogal logische toevoeging aan de wet: dat alle artsen en verpleegkundigen gevaccineerd moesten worden, omdat het tenslotte de artsen en verpleegkundigen zijn die ook in contact komen met zwangere moeders.

Dat deel van de wet werd echter genegeerd door de artsen en verpleegkundigen. Toen er vragen werden gesteld over de artsen en verpleegkundigen die weigerden zich te laten vaccineren, werd onthuld dat de New Jersey Medical Society artsen en verpleegkundigen NIET aanmoedigde zich te laten vaccineren omdat (en dit is een rechtstreeks citaat):

“Een wijdverbreid vaccinatieprogramma voor medisch personeel is het risico niet waard om grote aantallen werknemers bloot te stellen aan mogelijk nadelige reacties of bijwerkingen van het vaccin.”

Anders gezegd, het medisch personeel wist dat de bijwerkingen en neveneffecten ZO GEVAARLIJK waren dat ze ze niet wilden hebben, dus namen ze de vaccins niet. Deze zelfde mensen gaan echter gewoon door en spuiten die vaccins in je kinderen, en juichen zelfs de wet toe die dit voorschrijft.

Het is blijkbaar in orde om grote aantallen kinderen bloot te stellen aan bijwerkingen van de vaccins. Het medisch personeel weet dat vaccins verlammingen, herseninfarcten, multiple sclerose, herpes, syfilis en allerlei degeneratieve aandoeningen in het menselijk lichaam veroorzaken. Dat willen ze niet voor zichzelf, dus laten ze zich niet vaccineren, ook al hebben de wetgevers dat in de wet geschreven. Mensen die elk jaar een griepvaccinatie krijgen, als je het vraagt, zul je zien dat je dokter en zijn verpleegster zelf geen griepvaccinatie nemen. ZIJ WETEN WEL BETER.

Kanker genezen erger dan de ziekte

Ik heb het niet gehad over kanker in relatie tot medicijnen. Maar de “Washington Post” deed onlangs verslag van een onderzoek onder kankerpatiënten. Ze meldden dat onbekende honderden, misschien wel duizenden patiënten elk jaar sterven, niet door de kanker, maar door de experimentele medicijnen die artsen op hen gebruiken. Het onderzoek documenteerde 620 sterfgevallen als gevolg van de zogenaamde chemotherapie en dat was slechts een fractie van de duizenden mensen die de afgelopen jaren stierven of vreselijk leden door kankerexperimenten – ik herhaal het woord “experimenten” – die in de ziekenhuizen van het land werden uitgevoerd.

Verderop in hetzelfde rapport staat het volgende:

“In de overgrote meerderheid van medicijnexperimenten is het niet ongewoon dat geen, of slechts één of twee van de honderden patiënten, baat hebben bij de medicijnen.”

Eenvoudig gezegd, de doktoren doden de kankerpatiënten met chemotherapie – ze genezen hen niet.

Ik heb er eerder op gewezen dat in de passage in Hosea over drugsgebruik en de daaruit voortvloeiende toename van seksuele zonden, er één naam steeds herhaald werd die de mensen identificeerde onder wie dit zou gebeuren. Die naam was Efraïm. Deze naam komt meer dan een zestigtal keer voor in de hoofdstukken 4 en 5 van Hosea, niet alleen om de drugsepidemie te beschrijven, maar ook om bevrijding ervan te beloven. Ik zal meer vertellen over deze studie van zowel de drugs als deze vreemde naam “Efraïm”.

Voorwaarden voor Gods Tussenkomst

Opnieuw lezen we in Hosea over de hallucinerende drugs en over Efraïm. We hebben hoofdstuk 4 en 5 besproken, waar Efraïm zo vaak werd genoemd. Aan het einde van hoofdstuk 5 spreekt God over Efraïm:

“Ik zal heengaan en wederkeren tot mijn plaats, totdat zij hun overtreding erkennen en mijn aangezicht zoeken; in hun verdrukking zullen zij Mij vroeg zoeken.” Hosea 5:15

Hier worden beide voorwaarden gesteld voor Gods tussenkomst – Efraïm moet zich bekeren en zijn zonde erkennen en Gods aangezicht zoeken, en de belofte van God is dat dit precies is wat Efraïm zal doen: “…in hun verdrukking zullen zij mij vroeg zoeken.”

Het is misschien jammer, maar het is een waarheid dat Gods volk altijd gekastijd moest worden om hen te dwingen zich tot God te wenden. Toen we een arm en worstelend volk waren in de beginjaren van de kolonisatie van Amerika, zochten velen, zo niet de meesten van ons volk God en Zijn Woord en probeerden Zijn Geboden te gehoorzamen. Ze eerden Jezus Christus als de Verlosser van Israël en de meerderheid onderwees over Hem als de Redder van de mensheid.

Maar toen welvaart en overvloed ons volk overvielen, schonken we steeds minder aandacht aan God en wendden we ons tot de zonde en zelfs tot andere goden — andere religies – juist hier in het nieuwe Beloofde Land waar God ons boven alle andere naties had gezegend. Nu is er kastijding. Nu zitten we in de problemen. Maar God zegt: “…in hun verdrukking zullen zij mij vroeg zoeken.” Dan begint hoofdstuk 6 van Hosea:

“Komt, en laat ons tot de HEERE wederkeren; want Hij heeft ons verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft ons geslagen, en Hij zal ons verbinden.” Hosea 6:1

Nu, zelfs op dit punt van onze rampspoed, begrijpen de meeste Christenen nog steeds niet dat welke kastijding, welke ellende ook, over ons komt, van de Almachtige God komt. Ik weet dat ze de communisten of super satan spook de schuld willen geven. Sommige predikanten maken grote werken door iedereen, behalve de Christenen, de schuld te geven van de benarde situatie in Amerika. Maar het Nieuwe Testament vertelt ons in Hebreeën 12:

“Want wie de Heer liefheeft, kastijdt Hij en geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Indien gij kastijding verdraagt, God handelt met u als met zonen; want welke zoon is hij, die de vader niet kastijdt?” Hebreeën 12:6-7

Spreuken vertelt ons:

“Wie zijn roede ontziet, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, kastijdt hem te zijner tijd.” Spreuken 13:24

Zouden we durven onderwijzen dat de Almachtige God een liefhebbende vader is, en dan ook nog onderwijzen dat diezelfde God ons NIET zal kastijden als we van Zijn woord afdwalen? De schrijver van Hebreeën gaat verder

“Maar indien gij zonder kastijding zijt, waarvan allen deel hebben, zo zijt gij bastaarden en geen zonen.” Hebreeën 12:8

Ik weet niet of je daar ooit aan gedacht hebt of niet, maar als jouw predikant beweert dat God Amerika NIET kastijdt, dan zegt hij dat de christenen in Amerika geen zonen van God zijn; en God behandelt ons als bastaarden of onwettige nakomelingen en negeert onze zonde en ongerechtigheid. God zei tegen zijn volk in Amos, hoofdstuk 3:

“U alleen heb Ik gekend van alle geslachten der aarde; daarom zal Ik u straffen voor al uw ongerechtigheden.” Amos 3:2

Dat is net zo’n belofte aan Gods volk als Hosea, hoofdstuk 5, vers 15, waar staat: “…in hun verdrukking zullen zij mij vroeg zoeken,”.

Er is hier geen belofte dat God, wanneer Israël zondigt, de niet-Israëlieten zal straffen. Gods kastijding van zijn volk, zoals de liefdevolle kastijding van een liefhebbende aardse vader, wordt altijd gedaan voor het GOED van degenen die worden gekastijd.

Verderop in Hebreeën lezen we:

“Bovendien hebben wij vaders van ons vlees gehad, die ons hebben gestraft, en wij hebben hun eerbied bewezen; zullen wij dan niet veel liever de Vader der geesten onderworpen zijn en leven?

Want zij hebben ons voor een paar dagen gestraft naar hun eigen welbehagen, maar Hij tot ons nut, opdat wij Zijn heiligheid deelachtig zouden worden.” Hebreeën 12:9-10

God kastijdt Christelijk Amerika om haar te corrigeren, zodat zij zich tot Hem en Zijn geboden keert.

Denk hier even over na: Als al het onheil dat over Amerika komt, of het nu van de drugsepidemie is of van economische slavernij en mogelijk economische rampspoed, tot vervuiling van onze lucht, land en water; tot rellen en vernietiging van binnenuit of zelfs tot oorlog tegen ons, door vijanden van buitenaf. Als dat allemaal gewoon toeval is, of als het allemaal door de wijsheid en sluwheid van onze vijanden komt en God er GEEN hand in heeft of er GEEN CONTROLE over heeft, dan zijn er twee dingen waar: 1) de vijanden van Amerika zijn machtiger dan God en hebben Hem overwonnen, en 2) Amerika heeft geen hoop om ooit verlost te worden.

Maar als onze rampspoed, onze beproeving over ons wordt gebracht door de hand van een almachtige God, Zichzelf, dan hebben we de grootste hoop op onze toekomstige verlossing, want diezelfde God die die kastijding over ons brengt, heeft ons bevrijding beloofd als we ons tot Hem wenden. Lees die passage in Hosea, hoofdstuk 6, vers 1:
“Komt, en laat ons tot de HEERE wederkeren; want Hij heeft ons verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft ons geslagen, en Hij zal ons verbinden.” Hosea 6:1

De antichristen zullen ons niet genezen of verbinden – alleen de Almachtige God zal dat doen.

Bijna elke vaderlandslievende Christen kent 2 Kronieken, hoofdstuk 7, vers 14:

“Als mijn volk, dat bij mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van zijn boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14

Wij zijn vernoemd naar de naam van de God van de Bijbel, Jezus Christus. Wat zei God dat Efraïm zou moeten doen in Hosea, hoofdstuk 5, vers 15?

“Erken hun overtreding en zoek mijn aangezicht.” Ik dacht dat God de niet-christenen en de antichristen altijd opriep om zich af te keren van HUN slechte wegen! Nee, de antichristen zijn Gods roede in Zijn hand om Zijn zonen, de christenen, te kastijden. Het is GODS volk, niet het volk van de antichrist, dat wordt opgeroepen om zich af te keren van HUN goddeloze wegen. “Dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hen in de opname naar de hemel brengen.” Oh, dat staat er niet? Nee, er staat: “Ik zal hun zonden vergeven en hun land genezen.”

Hoeveel Christenen weten dat God een zekere belofte heeft om hun land te genezen? Niet veel. Tenminste, nog niet veel. Maar God zij dank beginnen steeds meer Christelijke Amerikanen hun ogen te openen voor de waarheid dat de Bijbel over hen gaat en dat de gebeurtenissen in de wereld om Christus en het Christendom draaien — niet om het volk van de antichrist. Nee, de profetieën in Hosea over Efraïm kunnen, net als veel van de andere profetieën over Efraïm, gezien worden als passend voor de naties van het Christendom. Niet alleen doen wij wat Efraïm voorspeld was te doen, maar de rampen die over Efraïm gebracht zouden worden door een rechtvaardige God om Efraïm te corrigeren, komen nu over Amerika en het Christelijke Westen.

Zelfs dit vreemde en verschrikkelijke onheil dat drugs of dope wordt genoemd, wordt voorspeld in de Heilige Bijbel. Het volgende vers in Hosea, eerder behandeld als een eindtijdprofetie, geeft aan dat we dicht bij de tijd zijn waarin Christelijk Israël verlost zal worden van hun eigen zonden, zich tot Jezus Christus zal keren en gered zal worden uit de hand van hen die hen haten.

De plannen van onze vijand

Als we verder lezen in het boek Hosea, kunnen we verder herkennen dat dit profetieën zijn over Amerika en het christendom. We zullen ook andere delen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament lezen over drugs of de toverijen en hekserij waarmee onze vijanden Amerika denken omver te werpen en te vernietigen.

In 1977 schreef de New York Times over drugs:

“Amerikanen slikken elk jaar bijna 40 miljard doses tabletten, capsules, elixers en andere medische drankjes. De gemiddelde dokter schrijft bijna 8.000 recepten per jaar uit, waarbij hij kiest uit 1.200 voorgeschreven medicijnen met 2.500 verschillende merknamen. Zeven recepten per jaar voor elke man, vrouw en kind. Daarbovenop doseren Amerikanen zichzelf met verschillende combinaties van 250.000 tot 500.000 receptvrije middelen die deel uitmaken van de Amerikaanse poging om elk probleem met een pil op te lossen.”

En onthoud, dit gaat niet over de zogenaamde illegale of “hard” drugs. Dit gaat over medicijnen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen van apotheken en ziekenhuizen. Iets verderop in hetzelfde artikel lezen we:

“Elk jaar krijgen zo’n 300.000 Amerikanen zulke ernstige bijwerkingen van medicijnen dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en 18.000 patiënten sterven IN het ziekenhuis aan de bijwerkingen van hun medicijnen.”

Dit komt uit een zeer, zeer lang artikel in de NY Times van enkele jaren geleden. Voeg daarbij de explosieve toename van HARD drugs en je kunt de dokter geloven die zei: “Amerika is een gedrogeerde natie aan het worden”. Is er een antwoord? Alleen in God’s Heilige Woord. Want niet alleen profeteert de Bijbel, in Openbaring 18 en in andere passages, dat de GEHELE WERELD gedrogeerd zou worden, maar de Bijbel geeft ook de bevrijding.

Tovenarij = Drugs

Het Griekse woord voor drugs of drogisterij wordt in verschillende passages in het Boek Openbaring gebruikt. Helaas is het vertaald in verschillende Engelse woorden, die in de jaren 1600, ten tijde van de vertaling, geassocieerd werden met drugs, maar dat tegenwoordig niet meer zijn. De moderne lezer van het Boek Openbaring weet dus niet dat dit laatste boek van de Heilige Bijbel zoveel te zeggen heeft over drugs, tenzij hij erop gewezen wordt.

Misschien kun je de volgende passages in je Bijbel markeren; en in toekomstige studies kun je je predikant er misschien op wijzen en hem erover vragen. Een daarvan staat in Openbaring, hoofdstuk 9 – dit is het hoofdstuk over de bodemloze put, en de sprinkhanen als paarden, voorbereid tot de strijd met haren als vrouwen en staarten als schorpioenen. Dit zijn natuurlijk symbolische beschrijvingen van een grote plaag of oorlog die over de bewoners van de aarde zou komen. Van vers 15 tot en met 18 wordt aangegeven dat deze krachten ervoor zorgen dat een derde deel van de mensen wordt gedood. Nu denken sommigen dat dit een toekomstige tijd is van zeven jaar verdrukking onder een zogenaamde antichrist. Er wordt echter geen specifieke tijdsperiode gegeven en ik ben geneigd te geloven dat dit al vervuld is en ik zal je laten zien waarom. In ieder geval is het een grote plaag en een groot verderf over de mensen en het gaat wel degelijk om drugs, want dat lezen we in de laatste verzen als het hele verhaal wordt samengevat. “En de overigen, die door deze plagen niet gedood werden, bekeerden zich niet over de werken hunner handen, opdat zij geen duivelen zouden aanbidden, en afgoden van goud, en zilver, en koper, en steen, en hout; die niet kunnen zien, noch horen, noch lopen;”. Openbaring 9:20

We zien dus dat het hier gaat om valse godsdiensten en aanbidding van afgoden of valse goden, en dan gaat het verder:

“Noch berouwden zij zich van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen.” Openbaring 9:21

Het woord dat in vers 21 wordt vertaald als “toverijen” is het Griekse woord “pharmacon”, wat een andere vorm is van het Griekse woord “pharmakia” dat in Openbaring, hoofdstuk 18, vers 23 wordt gevonden, en het betekent in letterlijke zin een medicijn – een toverdrankje. Een beter Engels woord zou tegenwoordig druggery zijn. Maar in de jaren 1600, toen de King James Bijbel werd vertaald, werd het Engelse woord “sorcery” gebruikt om het effect van drugs te beschrijven. In die tijd werden er nog geen 500.000 verschillende medicijnen over de toonbank verkocht, zoals tegenwoordig; en ze waren nog niet blootgesteld aan generaties propaganda, zoals wij die hebben gekregen over hoe dit medicijn dit kan genezen, en dat medicijn dat kan genezen, en een ander medicijn dit en dat kan verlichten, enzovoort. Kortom, ze waren niet gehersenspoeld om drugs te gebruiken zoals wij. Voor hen waren drugs gewoon chemicaliën die door slechte mensen voor slechte doeleinden werden gebruikt; om de geest van mensen te beïnvloeden en ze zo onder controle van de medicijndistributeur te brengen, dus noemden ze de medicijndistributeur een tovenaar.

Driehonderdvijftig jaar later zijn onze mensen hier in Amerika bijna volledig onwetend over dit eeuwenoude gebruik van drugs, het opzettelijk beschadigen van iemands geest om zijn handelingen te beheersen.

De vier “groten”

In het laatste vers, Openbaring 9:21, worden de goddelozen beschuldigd van vier misdaden: moord, tovenarij of drugs, ontucht (wat seksuele afwijking is) en diefstal. Veel autoriteiten zijn het erover eens dat Amerika lijdt onder een enorme toename van alle vier deze misdaden en de liberalen en de linksen hebben er allerlei antwoorden voor – die allemaal gepaard gaan met de uitgave van enorme sommen geld zonder verlichting voor de misdaad. Politieautoriteiten schatten echter dat 75% tot 90% van al deze misdaden van welke aard dan ook, of het nu moord, diefstal, verkrachting of andere seksmisdrijven zijn, het gebruik van drugs met zich meebrengt. Met andere woorden, “drugsmisbruik”, in de King James Bijbel “tovenarij” genoemd, is de belangrijkste oorzaak van criminaliteit en de afbraak van wat wij christelijke beschaving noemen.

In Openbaring, hoofdstuk 9, wordt impliciet gesteld dat drugsmisbruik betrokken zou kunnen zijn bij de dood van een derde van alle mensen. En iemand zegt: “Oh, Pastor Emry, dat is belachelijk om te impliceren dat drugs uiteindelijk een derde van alle mensen zullen doden.” Nou, er stond niet dat het hen zou doden in conventionele oorlogsvoering. Wat dacht je van het optellen van een paar feiten zoals:

1) Drugs zitten achter bijna alle geweldsdelicten die eindigen met de dood van de betrokkenen;

2) Drugs zijn een belangrijke oorzaak van sterfgevallen in ziekenhuizen;

3) Drugs veroorzaken aantasting van lichaam en geest, wat leidt tot een vroege en voortijdige dood, waaronder zelfmoord.

De dreiging van fluoride

Alleen al één medicijn, natriumfluoride, dat in de watervoorziening van veel steden wordt gestopt, wordt nu door sommigen als een belangrijke oorzaak van kanker in die steden beschouwd. Dean Bark, voormalig voorzitter van de National Cancer Society, nam jaren geleden uit walging ontslag bij die organisatie toen ze hun bevindingen dat kanker met 30% toenam in steden die hun watervoorziening fluorideerden, niet openbaar wilden maken. Alleen al op basis van dit cijfer zal 10% tot 15% van de bevolking sterven aan kanker of aan een andere ziekte die wordt veroorzaakt door fluoride in het drinkwater. En natuurlijk zit diezelfde fluoride nu in tandpasta en gebruiken ze het als mondspoeling voor kleine kinderen op openbare scholen. Alleen God weet hoeveel van hen per ongeluk wat van dat gif zullen inslikken. Tel daarbij op de onbekende miljoenen mensen die gewond zijn geraakt door pesticiden in de lucht of in hun voedsel of water, of door chemicaliën die gedumpt zijn door bedrijven die lucht, grond en water vervuilen. Voeg daarbij de erkende verkorting van het leven van de gebruikers van marihuana, heroïne, cocaïne, LSD en andere zogenaamde illegale drugs, en hoeveel meer zou je nog nodig hebben om aan te tonen dat een derde van alle sterfgevallen in de Verenigde Staten al veroorzaakt wordt door drugs of drugsgebruik, of zoals Openbaring, hoofdstuk 9 zegt, door “tovenarij”.

De dreiging van een vroege dood

Die passage in Openbaring 9 zegt niet dat ze een gewelddadige dood zullen sterven of dat ze allemaal jong en in oorlog zullen sterven. De persoon die op 30-, 40- of zelfs 50-jarige leeftijd sterft, omdat zijn lichaam verwond en verzwakt is door chemische drugs en vergif, in plaats van zijn normale levensduur van 70 of 80 jaar te hebben geleefd, werd gedood door drugs – nietwaar? En hij zou de profetie in Openbaring 9 hebben vervuld. Het is duidelijk dat de Almachtige God wist van de toename van drugs en chemicaliën die over deze dwaze mensen zou komen, omdat zij zich afkeren van Zijn waarheid en zich wenden tot tovenaars of drogisten van Zijn volk.

Een krantenartikel van enkele jaren geleden over jongens en meisjes wier verstand is vernietigd door drugs onthult het volgende:

“Elk geval is een tragedie. Een 18-jarig meisje, veranderd in een levende plant door hersenbeschadiging als gevolg van drugsmisbruik, brengt mogelijk haar resterende kerstmissen door in het Arizona State Hospital. Twee vrouwen, 23 en 24, en twee tienerjongens, 18 en 19, werden ook opgenomen in het State Mental Hospital vanwege drugsmisbruik. Rechter Edwin Thurston van het Superior Court kent de omvang van de tragedies, want hij heeft alle vijf de jongeren vorige week op slechts één dag opgenomen in het Arizona State Hospital. Het 18-jarige meisje zit in het psychiatrisch ziekenhuis omdat ze in een weekend 20 amfetaminecapsules nam om met drugs te experimenteren. Alle vijf komen ze uit respectabele, welgestelde gezinnen, zei rechter Thurston. Thurston, die elke maandag en donderdag hoorzittingen houdt in het psychiatrisch ziekenhuis, is bezorgd omdat de meer dan 50 zaken die hij sinds juli heeft gehoord allemaal jonge mensen betreffen met een door drugs beschadigde geest.”

Is het je opgevallen wat die rechter zei over degenen die zijn opgenomen in het Arizona State Mental Hospital? Elk van de laatste vijftig opnames, IEDERE zaak was een drugszaak. Dit waren geen slachtoffers van ongelukken die hun hersenen beschadigden of die als imbecielen geboren werden. Iedereen die in die periode het Arizona Hospital for the Insane in die periode, die voor die rechter kwam, werd daar opgenomen als gevolg van drugsgebruik – er werd geen andere reden opgegeven.

In hetzelfde artikel vertelt de rechter over een aantal mensen die hij vrijlaat omdat ze nog niet volledig gestoord zijn, maar misschien onder toezicht een ondergeschikte baan kunnen bekleden. Hij laat ze vrij, ook al geeft hij toe:

“In hun huidige gemoedstoestand zullen ze waarschijnlijk meteen weer drugs gaan gebruiken. Je weet gewoon niet of de behandeling heeft geholpen omdat je niet met ze kunt communiceren.”

En dan aan het eind van het artikel komt het volgende:

“Sommige van de ernstigere jonge slachtoffers van drugsmisbruik, zei hij, zien eruit als planten of zitten gewoon en mompelen voortdurend onsamenhangend. Anderen, zei hij, animeren hopeloos in een mist van slaperigheid. Soms komen de ouders en soms niet. En ik zie ze met tranen over hun gezicht rollen omdat ze niet weten wat ze met hun kinderen moeten doen of hoe ze het moeten doen, en niemand heeft een antwoord voor hen.”

Komt Gods Woord uit in Amerika? Ik ben bang van wel!

De oorlog tegen Mysterie Babylon

In Openbaring, hoofdstuk 18, vinden we ook het Griekse woord “pharmakia”, wat “drogisterij” betekent, gebruikt in Gods beschrijving van die vreemde entiteit die “Mysterie Babylon de Grote” wordt genoemd, de moeder der hoererijen en der gruwelen op aarde.

Openbaring, hoofdstuk 17 en 18 beschrijven een oorlog tegen christenen met de anti-christenen (alle regeringen en handel van de wereld). En dan, wanneer Mysterie Babylon is vernietigd, zullen de mensen van de wereld leren dat deze antichristelijke macht drugs heeft gebruikt in die oorlog tegen de christenen. Vers 23 van Openbaring, hoofdstuk 18 zegt: “Want door uw toverijen (en het Griekse woord is ‘pharmakia’ of door uw drugs) zijn alle volken misleid.”

In 1953 in Korea kreeg een Amerikaanse officier die betrokken was bij de onderhandelingen met de Rode Chinezen tegen het einde van de Koreaanse oorlog, te horen van een communistische officier:

“We zullen Amerika in nog een generatie veroveren. ”

De Amerikaanse officier keek hem aan en antwoordde: “Hoe kun je daar zo zeker van zijn?”

De communist antwoordde:

“We zullen één generatie van jullie jongeren vernietigen met drugs. Wanneer zij jullie land overnemen, zullen wij binnenkomen en hen en jullie overwinnen.”

In 1968, slechts 15 jaar nadat die Rode Chinese communist die verklaring had afgelegd, getuigde het hoofd van de United States Drug Enforcement Agency voor een congrescommissie in Washington DC dat de belangrijkste bron van heroïne en aanverwante drugs die Amerika binnenkwam Rood China was.

Tijdens de Vietnamoorlog waren heroïne, opium, marihuana en andere Aziatische drugs gemakkelijk verkrijgbaar voor alle Amerikaanse soldaten in Zuid-Vietnam. Sommigen schatten dat meer dan 50% van deze soldaten – mogelijk wel twee miljoen jonge Amerikaanse mannen – als drugsverslaafden uit Vietnam terugkwamen naar Amerika. Ieder van hen was natuurlijk een potentiële drugsdealer om anderen mee te besmetten en aan hen te verkopen om hun eigen drugsverslaving te onderhouden.

God zei in Openbaring, hoofdstuk 18, dat deze scharlakenrode vrouw de bron was van pharmakia (drugs) waardoor alle naties werden misleid. Van die scharlakenrode vrouw, “Mysterie Babylon”, wordt in Openbaring 17, vers 3, gezegd dat zij: “…zit op een scharlakenkleurig beest, vol godslastering, met zeven koppen en tien horens.”

In ander materiaal heb ik laten zien hoe dat rode beest en die in rood geklede vrouw perfect bij elkaar passen – wat we vandaag de dag kennen als “Rood Bolsjewisme” of “Rood Communisme”. God Almachtig’s Woord van profetie is zeker waar en wonderbaarlijk, in zijn geheel. Zijn woorden worden werkelijkheid voor onze ogen, als we ze maar zouden lezen.

Er zal echter een einde komen aan alle macht van Mysterie Babylon, zelfs aan haar drugs. Haar einde wordt beschreven in Openbaring, hoofdstuk 18. Dan volgt in Openbaring, hoofdstuk 19, 20 en 21 de vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde. In Openbaring, hoofdstuk 21, vinden we opnieuw dit Griekse woord “pharmakia” waar we lezen over de poel van vuur en zwavel:

“Wie overwint, zal alles beërven; en Ik zal zijn God zijn, en hij zal mijn zoon zijn.

Maar de vreesachtigen, en de ongelovigen, en de gruwelijken, en de moordenaars, en de hoereerders, en de tovenaars, en de afgodendienaars, en alle leugenaars, zullen hun deel hebben in de poel die brandt van vuur en zwavel; dat is de tweede dood”. Openbaring 21:7-8

En dan volgt de beschrijving van de Bruid van Christus in Openbaring 22, van het volmaakte koninkrijk waarin:

“…de boom des levens, die twaalf soorten vruchten droeg, en maandelijks vrucht gaf; en de bladeren van de boom waren tot genezing der volken. En er zal geen vloek meer zijn…” Openbaring 22:2-3

Het is duidelijk dat de tovenarij of drogisterij die beschreven wordt in Openb. 9 en in Openbaring, hoofdstuk 18, een vloek is over Amerika en over het christendom. Het is één van de vervloekingen die beëindigd moeten worden voordat het volk van Christus en de rest van de mensheid onder de controle van het goddeloze antichristelijke systeem uit kunnen komen, dat nu over alle naties heerst en dat toestaat dat drugs en chemicaliën van allerlei soorten – meer dan een half miljoen verschillende soorten – vrijelijk onder onze mensen worden verspreid.

Onze eigen regering doet weinig of niets om de plaag van de drugshandel te voorkomen. Hier is een recent nieuwsartikel dat laat zien hoe de Amerikaanse regering zich terugtrekt uit de oorlog tegen drugs in plaats van deze uit te breiden. Dit is van 15 oktober 1981, Associated Press, dateline Washington:

“Admiraal John Hayes, de Commandant van de kustwacht, zei woensdag dat zijn diensten hun strijd tegen drugssmokkelaars zouden moeten staken als ze getroffen zouden worden door de volledige bezuiniging van 12% die president Reagan wilde doorvoeren voor alle agentschappen behalve het Ministerie van Defensie.”

En dan gaat hij iets verder om uit te leggen waarom:

“Van alle missies van de kustwacht zouden alleen opsporing en redding, navigatiehulp en arctische en antarctische operaties intact blijven, zei hij. De handhaving van de dienst tegen drugssmokkel, van wetten ter bescherming van het mariene milieu en visserijverdragen, onderhoudsprojecten en nieuwbouw zouden vrijwel verdwijnen”, zegt hij.

En dan geeft hij nog wat meer details:

“Aangezien de belangrijkste route voor drugs naar het zuiden en oosten van de Verenigde Staten vanuit Panama, Cuba en Zuid-Amerika loopt, zou deze vermindering van de capaciteiten van de kustwacht de drugsrunner carte blanche (volledige soevereiniteit) geven om hun drugs per schip naar Florida en de oostelijke en zuidelijke kusten van Amerika te brengen. Zonder toezicht op volle zee of in de kustwateren door de kustwacht, zouden de staatspolitie en lokale rechtshandhavingsinstanties de strijd op het land om de aanvoer van drugs naar het oosten en zuiden van de Verenigde Staten tegen te houden, volledig verliezen door acties van de federale overheid.”

Is het mogelijk dat de drugsdistributeur die in de Heilige Bijbel wordt voorspeld en “Mysterie Babylon, de moeder van de hoeren” wordt genoemd, genoeg macht heeft om de handhaving van de wet tegen drugs en drugssmokkel in Amerika te verhinderen?

Hier wil ik als vertaler het één en ander aan toevoegen:

Waarom zien we dat drugssmokkel nooit eindigt. Het antwoord ligt voor de hand, namelijk dat de overheid zelf een hand heeft in deze handel. Dit is waarom altijd drugs zal blijven zolang deze lieden aan de macht blijven. Drugs is geld in de ogen van de overheid. Sommige drugsbaronnen worden zelfs extra beschermd wanneer ze worden opgepakt. Men zou denken dat sommige drugsbaronnen geen daglicht meer zullen zien maar het tegendeel is waar. De overheid geeft opdracht om bepaalde misdadigers in de drugswereld weer los te laten zonder dat wij daar ooit iets over horen.

Wanneer een journalist een drugsbaron in de gevangenis wil bezoeken, is dit vaak onmogelijk en dat omdat de drugsbaron allang weer op vrije moeten is en ergens in het buitenland een nieuw leven opbouwt of al heeft opgebouwd onder een nieuw identiteit. Dit is vooral in Nederland niet zo vreemd.

De dreiging van medicijnen op recept

We hebben bijbelpassages gelezen die waarschuwen voor een wereldwijde epidemie van drugsgebruik aan het einde van dit tijdperk en we hebben wat statistieken bekeken over precies zo’n epidemie die nu plaatsvindt in Amerika en in andere landen van de wereld. Ted Koppel gebruikte op 6 november in zijn NBC televisieprogramma Nightline, na het avondnieuws, zijn hele programma om te praten over drugs, zowel legale als illegale. Hier zijn een paar dingen die naar voren kwamen in het programma van Ted Koppel: 13.000 mensen sterven blijkbaar elke maand in de Verenigde Staten aan de gevolgen van voorgeschreven medicijnen – NIET aan ILLEGALE medicijnen. Dat zou neerkomen op 156.000 doden per jaar, of om het anders te zeggen, elk jaar sterven er in Amerika drie keer zoveel mensen aan legaal voorgeschreven drugs dan er in de hele Vietnamoorlog zijn gestorven.

Duizenden jonge Amerikanen marcheerden door de straten van Amerika om te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Hoeveel heb je er ooit een protestmars gezien tegen 156.000 doden per jaar door voorgeschreven drugs?

Ted Koppel en zijn gast bespraken Elvis Presley en zijn dokter, die onschuldig werd bevonden. Tijdens het proces tegen die arts werd toegegeven dat hij in de voorgaande 30 maanden in totaal 19.000 pillen had voorgeschreven. Alleen al van die ene arts kreeg Presley meer dan 20 pillen per dag, en blijkbaar kreeg hij nog duizenden andere pillen van andere artsen. Geen vitamines, maar chemische pillen, waarvan de meeste verslavend van aard waren. Elvis Presley was slechts één van de miljoenen Amerikanen die verslaafd zijn aan voorgeschreven medicijnen.

Ted Koppel interviewde een voormalige verslaafde aan voorgeschreven medicijnen, die vertelde dat hij bij veel verschillende dokterspraktijken naar binnen kon lopen, tegen de dokter kon zeggen dat hij zo’n pijn had en dat de dokter dan een recept uitschreef voor wel 1000 van die pijnstillende, verslavende pillen.

Een onderzoeker ontdekte dat in één geval een drogist drie keer in één maand een recept had uitgeschreven voor één persoon; telkens voor 1000 pillen van een drug genaamd “deriline”, die volgens de onderzoekers net zo sterk was als heroïne en op straat verkocht kon worden voor $35 per pil. Zou het mogelijk zijn dat alle publiciteit over de zogenaamde illegale drugs het grotere probleem van overmatig voorgeschreven legale of toegestane drugs verborgen heeft gehouden? Dat zou wel eens veel verwoestender kunnen zijn voor de Amerikaanse burgers. Toch worden legale drugs zelden besproken op een manier zoals Ted Koppel ze besprak op NBC Nightline.

Trouwens, om je een idee te geven van de bijna ongelooflijke proporties van deze zogenaamde “legale” drugsepidemie, Ted Koppel had in zijn programma een ex-verslaafde die verslaafd was geweest, niet aan illegale drugs, maar aan voorgeschreven drugs. Koppel vroeg hem enkele van zijn ervaringen te vertellen en de man deed dat; zoals hoe hij bijna elke dokterspraktijk kon binnengaan (en hij had dit blijkbaar tientallen keren gedaan, in veel verschillende Amerikaanse steden), de dokter vertellen dat hij zo’n vreselijke pijn had, en de dokter zou hem een paar minuten bekijken en dan een recept uitschrijven voor zeer krachtige drugs; soms voor wel 1000 pillen, hem het kantoorbezoek en het recept in rekening brengen en hij zou binnen een paar minuten op weg zijn naar een apotheek om de pillen te halen.

Deze voormalige verslaafde zei dat deze recepten “makkelijk te krijgen waren van doktoren in elke stad waar ik ooit was”. Toen hem werd gevraagd of artsen deze recepten alleen zouden geven als hij wist dat hij ze echt nodig had (met andere woorden, waren dit artsen die jou kenden en die jou echt goed kenden?

“Nee, ik kon ze bij mijn eerste bezoek krijgen. Ik liep vaak na een paar minuten de dokterspraktijk uit, de eerste keer dat die dokter me ooit had gezien, met recepten voor wel 1000 pillen; misschien wel vier verschillende soorten.”

Hij vertelde dat toen zijn familie probeerde hem van zijn drugsverslaving af te helpen, leden van zijn familie de artsen belden die de medicijnen hadden voorgeschreven en hen uitlegden dat deze man verslaafd was en hen vroegen hem alsjeblieft geen recepten meer te geven. De man zei dat het niet hielp. Hij kon direct teruggaan naar dezelfde artsen en meer recepten voor de medicijnen krijgen, zolang hij de arts maar betaalde voor het kantoorbezoek.

Een arts, Lawrence Hatterer, die ook te gast was in het programma van Ted Koppel en die tegen het voorschrijven door artsen was, bevestigde min of meer wat de ex-verslaafde had gezegd – dat het voor mensen UITERST SNEL is om van artsen recepten te krijgen voor verslavende drugs.

Als bewijs hiervoor wees hij erop dat er op dit moment meer dan twee miljoen Amerikanen verslaafd zijn aan de drug Valium; en zij krijgen al hun Valium medicijnen legaal van artsen. Ze hoeven alleen maar om een recept te vragen. Ze krijgen het. Ze gaan naar de apotheker of de drogist (en dat is de juiste vertaling) en halen Valium, en hun verslaving gaat door.

Eén van de dingen die naar voren kwam in het proces tegen de dokter van Elvis Presley, en die herhaald werd in de Ted Koppel TV show, was dat mensen die eenmaal verslaafd zijn aan deze voorgeschreven medicijnen, voor het leven verslaafd zijn. In feite was dat één van de verdedigingen van Elvis Presley’s dokter: dat hij deze drugs alleen voorschreef om te proberen Elvis’ gebruik van drugs te verminderen – niet om Elvis verslaafd te maken, want Elvis was al verslaafd. Er werd ook getuigd tijdens dat proces dat Elvis stierf aan een totaal defect van zijn spijsverteringsstelsel. Zijn maag, lever, alvleesklier, blaas, nieren en darmen waren niet langer in staat om het voedsel te verteren en de afvalstoffen uit te scheiden. Zijn bloedsomloop raakte volledig vervuild met het giftige afval van zijn eigen lichaam en hij stierf. Een dokter getuigde dat de autopsie op Elvis onthulde dat zijn darmen bijna helemaal gestold waren. Hij had op geen enkele manier kunnen blijven leven, zelfs niet als hij was gestopt met de drugs die hem vernietigden.

Een dokter, Forrest Tennant, die ook in het programma van Ted Koppel was, bevestigde dit effect van veel van deze drugs: dat ze de functies van de klieren en het spijsverteringsstelsel van het lichaam vernietigden en vaak binnen tien of twintig jaar tot de dood leidden; lang voor de normale levensduur van de moderne mens.

De dreiging van niet-conventionele oorlogsvoering

Zoals eerder besproken, spreekt de passage in Openbaring, hoofdstuk 9, over een visioen dat Johannes de Onthuller zag over een grote holocaust die over de aarde zou komen, waarbij een derde van de mensen zou sterven. Vers 15 zegt: “Om het derde deel van de mensen te doden”.

En in vers 18 staat: “Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood; door vuur en door de rook en door de zwavel die uit hun monden kwamen.”

Predikanten lezen vaak Openbaring, hoofdstuk 9, en zeggen: “Dit is een profetie over een groot militair conflict waarin een derde van de mensen op aarde gedood zal worden”, en dan zeggen ze: “Oh, dat zal gebeuren in de zeven jaren van verdrukking in de toekomst onder de antichrist”, Omdat het boek Openbaring een boek van symbolen is, en de entiteiten en de visioenen erin niet letterlijk zijn, maar symbolisch, is het waarschijnlijk dat een beschrijving van oorlog en strijd niet noodzakelijkerwijs conventionele oorlogsvoering is, zoals we op het eerste gezicht zouden denken.

We zijn door onze oorlogservaringen geconditioneerd om aan oorlog te denken als een conflict met geweren en granaten, slagschepen en onderzeeërs en vliegtuigen en bommen. Oorlogsvoering tegen welk volk dan ook kan nu echter met andere wapens worden gevoerd, met chemische en biologische wapens die net zo zeker doden als een kogel. Maar ze hebben geen conventionele vuurwapens nodig om ze af te leveren. Het leger heeft zelfs een term voor de nieuwe oorlogswapens. Ze noemen het “niet-conventionele oorlogsvoering”. Is het mogelijk dat dergelijke oorlogsvoering al tegen Amerika wordt gevoerd, door biologisch gif tegen ons te gebruiken op zo’n manier dat we niet weten dat het oorlogsvoering is?

Openbaring, hoofdstuk 9, verzen 20 en 21 noemt vier dingen – vier zonden of ongerechtigheden die de mensen in deze tijd zouden begaan, wanneer een derde van de mensen zou sterven. Het zijn: moord, toverijen, ontucht en diefstal. We hebben al gezien dat het Griekse woord “tovenarij” eigenlijk drugsgebruik betekent, of het verstrekken van drugs. Wetshandhavers en onderzoekers naar de oorzaken van misdaad in Amerika vertellen ons nu dat meer dan 90% van alle moorden, ontucht en diefstal te maken heeft met het gebruik van drugs, hetzij illegale of legale drugs – één daarvan is alcohol, dat nu eindelijk door medische experts wordt erkend als een verslavende drug. Uit deze statistieken blijkt duidelijk dat een hoog percentage van de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan moord, ontucht of diefstal in feite veroorzaakt worden door de tweede zonde die op de lijst staat – de zonde van drugsgebruik.

Voeg daarbij enkele van de statistieken die naar voren kwamen in dat Ted Koppel NBC Nightline programma van 6 november dat ik eerder noemde, dat 150.000 sterfgevallen per jaar in Amerika direct worden toegeschreven aan voorgeschreven medicijnen; en een andere verklaring in dat programma, gemaakt door Ted Koppel of door een van de gasten in de show, dat zeven van de tien sterfgevallen gerapporteerd door ziekenhuizen of lijkschouwers werden geassocieerd met voorgeschreven medicijnen. We zien dus dat drugs een belangrijke doodsoorzaak zijn in Amerika.

De dreiging van abortus

Iets anders dat over het hoofd werd gezien, of in ieder geval niet werd genoemd in de Ted Koppel show, is dat er elk jaar enkele honderdduizenden ongeboren baby’s worden gedood door chemisch gestimuleerde abortussen. Omdat het doden van ongeborenen moord is in de ogen van God, zouden ook deze sterfgevallen passen in de vervulling van die Bijbelse profetie. De Almachtige God gaf de Apostel Johannes bijna 1900 jaar geleden via een engel een visioen, “dat er een tijd zou komen waarin een derde van de mensen op aarde zou sterven in een tijd van grote tovenarij (vertaal dat maar eens naar grote drogisterij).

Gezien de verbazingwekkende feiten die al geopenbaard zijn over de omvang van deze drugsmisbruik in het Amerika van vandaag, is het dan mogelijk dat deze profetie al op ons afkomt? Is dit zo in plaats van dat deze profetie zich in de toekomst afspeelt in een of andere zogenaamde zeven jaar van verdrukking? Persoonlijk denk ik dat het mogelijk is.

Conclusie

Wat kan de conclusie van dit alles zijn? Precies wat ik eerder heb gezegd: Onbekende miljoenen Amerikanen sterven elk jaar vroegtijdig als direct gevolg van de chemische drugs die ze in hun lichaam opnemen. Veel van deze drugs worden verkregen via wat nu LEGALE methodes zijn, voorgeschreven door artsen en verkocht door drogisten. De dood door zogenaamde illegale drugs is waarschijnlijk maar een klein percentage van de totale sterfte die direct kan worden toegeschreven aan chemische vergiftigingen als we alleen maar het bewijs voor onze ogen zouden begrijpen!

Dankzij Ted Koppel en zijn programma op NBC Televisie hebben miljoenen Amerikanen misschien op zijn minst een kleine glimp opgevangen van dit enorme drugsprobleem en de waarschijnlijkheid dat grote aantallen Amerikanen vroegtijdig sterven door drugs.

Een paar dagen voordat ik deze boodschap schreef, las ik het septembernummer 1981 van het tijdschrift Prevention en op pagina 24 stond een kort artikel met de titel: “Senile or Drugged?”. Dit is een citaat uit de Harvard Medical School Health Letter van mei 1981. Hier zijn de eerste twee alinea’s:

“Twee soorten seniliteit worden meestal als onomkeerbaar beschouwd. De eerste is de ziekte van Alzheimer, die volgens sommige artsen veroorzaakt wordt door een ophoping van aluminium in de hersenen. De tweede is progressieve hersenbeschadiging als gevolg van vele kleine beroertes.

Een groot aantal oudere patiënten met mentale achteruitgang heeft zijn problemen echter te danken aan omkeerbare oorzaken. Hiertoe behoren de bijwerkingen van voorgeschreven medicijnen en overdoses die het gevolg zijn van het onvermogen van ouderen om zich te herinneren wat ze hebben ingenomen en wanneer. Een andere oorzaak is een slechte mix van medicijnen die kan optreden wanneer een oudere patiënt door meerdere artsen tegelijk wordt behandeld, waarbij geen van de artsen op de hoogte is van de andere recepten.”

Het artikel gaat verder met een aantal andere problemen. In dat nummer en in andere nummers zijn er een aantal brieven aan de redactie geweest waarin mensen het tijdschrift hebben geschreven om te vertellen hoe een of beide van hun ouders in de 60 of 70 plotseling dement werden en in een verpleeghuis werden geplaatst. Omdat de dementie plotseling optrad, vermoedden ze dat het niet te wijten was aan ouderdom en dat het misschien werd veroorzaakt door de medicijnen die de ouders via hun artsen kregen. Dus stopten ze met de medicijnen en binnen een paar dagen of weken werd de ouder weer normaal. Het geheugen kwam terug en ze waren in staat om het verpleeghuis te verlaten en op zichzelf te gaan wonen.

Alleen God weet hoeveel mannen en vrouwen van in de 60 en 70 vandaag de dag in verpleeghuizen hebben gezeten omdat hun geestelijke vermogens ernstig beschadigd raakten door voorgeschreven medicijnen. En we zien dat God ons hier allemaal voor gewaarschuwd heeft in Zijn Heilige Bijbel, waarvan een exemplaar in bijna elk huis in Amerika ligt, en we hebben het genegeerd.

Veel van wat ik in dit boekje heb gezegd over de Bijbel en drugs is negatief en enigszins beangstigend. Het lijkt alleen maar te wijzen op de ondergang van onze natie en ons volk. Als we alleen van onszelf afhankelijk zouden zijn voor verlossing, zou ik het ermee eens zijn dat we gedoemd zijn. Want de machten die de drugs verspreiden en er voorstander van zijn, hebben veel meer geld en meer invloed dan de mensen die zich ertegen verzetten. De arm van het vlees zal niet tegen hen zegevieren. Maar juist de profetieën in Gods Heilige Woord die deze drugsmisbruik onthullen en ervoor waarschuwen, voorspellen ook het einde ervan.

In de volgende hoofdstukken van het Boek Openbaring, als Johannes verdere visioenen krijgt van deze boosaardigheid die de aarde zou omhullen, zien we deze boosaardige tijd naar zijn einde gaan. Openbaring, hoofdstuk 13 en 14, zijn natuurlijk de bekende hoofdstukken over het getal 666, vaak “het merkteken van het beest” genoemd, en de tijd waarin niemand kan kopen of verkopen als hij dat merkteken niet heeft. Tegen de tijd dat we bij Openbaring, hoofdstuk 15 komen, begint God het einde ervan te voorspellen door het uitstorten van de toorn van God over de aarde.

“En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderlijk, namelijk zeven engelen met de zeven laatste plagen; want in hen is de toorn van God vervuld.” Openbaring 15:1

Een alternatieve vertaling zou luiden: “Want in die zeven plagen zal Gods toorn voltooid zijn.”

“En ik zag als een glazen zee, vermengd met vuur, en zij die de overwinning hadden behaald over het beest, en over zijn beeld, en over zijn merkteken, en over het getal van zijn naam, stonden op de glazen zee, met de harpen van God. harpen Gods.” Openbaring 15:2

Overwinning over het beest

Hier is dus een visioen van overwinning op het systeem van het beest met al zijn moord, tovenarij of druggebruik, zijn ontucht en diefstal.

“En zij zingen het lied van Mozes, de knecht van God, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Here God, de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen.” Openbaring 15:3

Deze twee liederen duiden op het aan elkaar lassen van de twee grote principes van de Heilige Schrift: De rechtvaardige wet van God zoals door Mozes gegeven en de wonderbaarlijke genade van God door Jezus Christus. Eigenlijk is het een profetie van de overwinning van het christendom op al zijn vijanden.

“Wie zal U niet vrezen, o Heer, en Uw Naam niet verheerlijken, want Gij alleen zijt heilig; want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” Openbaring 15:4

Het woord “oordelen” betekent straffen. Waarom zal de wereld komen om de God van de Bijbel te aanbidden? Omdat ze Gods straffen over zich heen zullen voelen komen vanwege hun goddeloosheid. Dit wordt op dezelfde manier gezegd in Jesaja 26:9, waar de profeet over God schrijft:

“Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht; ja, met mijn geest in mijn binnenste zal ik U vroeg zoeken; want wanneer Uw oordelen op de aarde zijn, zullen de bewoners der wereld gerechtigheid leren.” Jesaja 26:9

De zeven laatste plagen van Openbaring, hoofdstuk 15, zullen het uitstorten van Gods rechtvaardige toorn over de goddelozen op aarde zijn, waardoor de hele mensheid de Heilige van Israël, de Schepper en Verlosser van de mensheid, de Here Jezus Christus, zal aanvaarden en aanbidden. Dan vertelt Openbaring, hoofdstuk 16, over de zeven engelen die elk een schaal van Gods toorn uitgieten, totdat de zevende engel in vers 18 de zevende schaal uitgiet, waarna we in vers 19 lezen:

“En de grote stad werd verdeeld in drie delen, en de steden der volken vielen; en het grote Babylon kwam in gedachtenis voor God, om haar te geven de beker van de wijn van de hevigheid van zijn toorn.” Openbaring 16:19

Dat is het “Mysterie Babylon” waarvan het einde vervolgens in de volgende twee hoofdstukken wordt beschreven. Want helemaal aan het einde, in vers 23 van Openbaring, hoofdstuk 18, wordt onthuld dat het Babylons toverijen waren, Babylons drugs waardoor alle naties werden misleid. Deze wereldwijde drugsepidemie werd meer dan 2500 jaar geleden door de levende God voorspeld.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>