• Home
  • Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 1

Voorwoord

Als er gesproken word in de Bijbel over toverij of hekserij dan denken wij aan films waarin heksen voorkomen met allerlei rituelen drankjes en noem maar op. Helaas klopt dat beeld niet en de situatie is veel ernstiger dan wij denken. Dit boek van Sheldon Emry legt op duidelijke manier uit waarom hekserij of toverij in de Bijbel te maken heeft met drugs. Kerken hebben er zooitje van gemaakt door iedereen wijs te maken dat het de hekserij of toverij in de Bijbel te maken heeft met allerlei rituelen wat weer in verbinding staat met spookgeestjes. In groter onzin kan een mens niet geloven!

Wij leven momenteel in spannende tijden waarin we zien dat het Babylonische stelsel aan het afbrokkelen is. Leiders worden bang omdat er steeds meer druk komt vanuit het volk. Maar tegelijkertijd is ons volk behekst door de overheid, door wat? Jawel, door medicijnen! Er zijn in de loop der jaren meer mensen gestorven aan medicijnen gebruik dan in de gehele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak al eerder over een stille oorlogsvoering en het gebruik van medicijnen is één van de wapens die gebruikt worden als oorlogvoering tegen het volk.

Helaas ziet ons volk dat niet in en zien medicijnen als een manier om genezen te worden en dus zien zij ook niets achter de grote gordijnen en gaan gewoon door met het slikken van chemische pillen die hun lichaam uiteindelijk zal verzwakken en ziek maken. Wij schoppen graag tegen mensen aan die aan Speed, Heroïne of alcohol zitten en we beschouwen ze als ernstige drugsverslaafden. Maar juist deze mensen zijn degenen die elke dag pillen slikken en zonder het te beseffen zichzelf ziekmakende.

Laat deze korte overdenking een duidelijke waarschuwing zijn en probeer bewust te worden van het gebruik van medicijnen. Er zijn genoeg natuurlijke middelen die genezende effecten hebben, wij moeten ze enkel herontdekken omdat de heersende elite deze middelen hebben verbannen uit de maatschappij. Natuurlijke geneesmiddelen, en ik spreek hier niet over de troep wat je in zogenoemde natuurwinkeltjes kunt krijgen, zijn in de natuur te krijgen. Waarom is Cannabis zo illegaal? Tot voor kort wilde de overheid het gebruik van speed en andere chemische troep legaliseren, dit is gelukkig niet doorgezet, maar waarom hoor je ze nooit spreken over het legaliseren van Cannabis? Cannabis is een plant uit de natuur dat gegeven is als geneesmiddel. Maar nee, Cannabis word gezien als drugs en medicijnen worden gezien als legale en erkende geneesmiddelen en mensen trappen er allemaal in.

Deze studie dient als middel om het volk te onderwijzen in de waarheid. En de waarheid is dat hekserij of toverij in de Bijbel te maken heeft met drugs of medicijnen. Laat deze studie goed tot je in werken en besef dan waar je op dit moment staat.

Inleiding

Een paar dagen geleden (eind 1981) stond er in de krant dat er nog twee medvliegen waren gevonden in het zuiden van Californië; daarom zouden ze nu het gif, malathion, over een dichtbevolkt gebied rond die plek sproeien. Andere grote bevolkingsgebieden in Californië zijn al besproeid met het gif malathion. Dit is hetzelfde soort sproeien vanuit de lucht dat in de jaren ’60 en ’70 door het Amerikaanse leger in Vietnam en andere Zuidoost-Aziatische landen werd gedaan.

De Heilige Bijbel waarschuwt ons dat de wereldbevolking tegen het einde van dit tijdperk vergiftigd zal zijn met drugs. Hoewel we weten dat dit waarschijnlijk verwijst naar zaken als marihuana, opium en heroïne, kan het ook vergiftigde chemicaliën omvatten, die zogenaamd worden gebruikt om insecten te doden of ziekten te genezen, maar die tegelijkertijd mensen vergiftigen of drogeren? Ik denk zeker van wel.

Wat de Bijbel voorspelt

Een van de bekendste bijbelpassages die waarschuwt dat de wereld aan het einde van dit tijdperk in een gedrogeerde toestand zal verkeren, staat in Openbaring 18:23. Dit staat aan het einde van de tekst. Dit staat aan het einde van de passage die de vernietiging beschrijft van iets dat “Mysterie Babylon De Grote, moeder van hoeren en gruwelen der aarde” wordt genoemd, en vers 8 van Openbaring 18 geeft het doodvonnis van Mysterie Babylon:

“Daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en hongersnood; en zij zal volkomen verbrand worden door vuur; want sterk is de Here God, Die haar oordeelt.” Openbaring 18:8

De volgende 14 verzen beschrijven “haar” en omvatten het verdriet van degenen die rijk zijn geworden door “haar” koopwaar, omdat ze nu hun rijkdom en hun macht over mensen kwijt zijn. Dan komt vers 23, waarin staat:

“En het licht van een kaars zal in u in het geheel niet meer schijnen; en de stem van de bruidegom en van de bruid zal in u in het geheel niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde; want door uw listen zijn alle volken misleid.” Openbaring 18:23

Zoals de meeste Bijbelgeleerden weten, is het Engelse woord “sorceries” vertaald van het Griekse woord “pharmakia”, waar wij ons woord “apotheek” of “medicijnen” vandaan hebben. Een letterlijke weergave van deze passage zou deze aanklacht tegen het Mysterie Babylon zijn: “Want door uw drugs zijn alle volken misleid” of “door uw drugs zijn alle volken gedrogeerd”.

Honderd jaar geleden, en zelfs 25 jaar geleden, zeiden de meeste profetiestudenten: “Nou, dit moet in de toekomst liggen, want drugs worden niet gebruikt op de manier die de passage aangeeft; want deze passage lijkt te zeggen dat alle naties, dat wil zeggen het grootste deel van de wereldbevolking, misleid zouden worden door de drugs die door het Mysterie Babylon worden verspreid.” We weten al jaren dat er een wijdverspreid gebruik van drugs is in Aziatische landen, en een beperkt gebruik op andere continenten. Maar in de christelijke naties van het Westen betrof het drugsgebruik tot voor kort slechts een klein percentage van de bevolking.

Sinds de Eerste Wereldoorlog is dat allemaal veranderd, en dat is waar we het in dit boek over gaan hebben; want ik geloof dat de toename in het drogeren van de bevolking van het christendom niet zomaar toeval is. Ik geloof dat het het resultaat is van een doelbewust plan van de antichristen die christenen en het christendom willen vernietigen. Ze willen hun één-wereld dictatuur vestigen zonder christendom onder de rode vlag van het communisme. We zullen zowel de realiteit van het wijdverspreide drogeren van miljoenen mensen vergelijken met wat de Bijbel erover te zeggen heeft.

Veel van wat ik over dit onderwerp zal zeggen zal slecht nieuws zijn. Omdat het drogeren van onze mensen zo snel toeneemt, laten we eerst een perspectief hierop krijgen met wat goed nieuws uit de Bijbel.

Wat betreft de verklaring van God

Almachtige in Openb. 18, dat alle naties gedrogeerd werden met de drugs van het Mysterie Babylon; als je het hele hoofdstuk leest, zul je zien dat het het EINDE van het Mysterie Babylon beschrijft – niet het begin ervan. Daaruit zou blijken dat tegen de tijd dat het wijdverspreide drogeren van de mensen op aarde wordt onthuld, het tijd zal zijn voor de vernietiging van Babylon.

Als we kijken naar de versnelling van het drugsgebruik in het Christendom, dan naderen we misschien al snel het moment waarop God een einde zal maken aan deze grote anti-christelijke samenzwering, die het Christendom probeert te vernietigen met drugs.

Voor het geval je het nog niet doorhad: hele regeringen staan onder controle van die organisaties die als hoofddoel hebben drugs te verkopen en het christendom te vernietigen.

Colombia, in Zuid-Amerika, is slechts een klein voorbeeld. De belangrijkste exportproducten van communistisch China zijn al vele jaren opium en heroïne, die voornamelijk naar de Verenigde Staten worden gestuurd. Recentelijk hebben enkele nieuwsberichten aangegeven dat in de staat Florida de handel in verdovende middelen de grootste business is – in ieder geval wat geld betreft. Sommige autoriteiten hebben verklaard dat het geld voor drugs nu zo groot is in Amerika dat de dealers lokale politici, politie en rechters omkopen. Als die het smeergeld niet aannemen, sturen ze mannen met sterke wapens om hen te vertellen dat ze het smeergeld BETER kunnen aannemen of ze zullen familieleden verwonden of doden. Een drugsdealer werd onlangs gearresteerd in Florida en er werd onthuld dat hij elke maand meer dan 30 miljoen dollar op bankrekeningen had gestort – geen 30 miljoen dollar per jaar, maar 30 miljoen dollar per maand! Met zoveel geld is een paar miljoen voor het omkopen van overheidsfunctionarissen een goedkope verzekering. En hij was slechts EEN van de honderden die nog vrij rondlopen en drugs vanuit Azië en Zuid-Amerika de Verenigde Staten binnenbrengen.

Wie of wat is Efraïm?

Eén specifieke profetie die ons bij benadering de tijd aangeeft wanneer dit alles zal eindigen en de antichrist zal worden vernietigd, staat in de profeet Hosea. Het heeft specifiek te maken met Amerika, Europa en het Christendom. De profeet gebruikt echter, net als verschillende andere profeten, de naam Efraïm. En omdat zoveel van onze kerkgangers niet weten WIE of WAT Efraïm is, gaan we terug en bestuderen we eerst het boek Genesis om vast te stellen wie Efraïm is en waarom hij genoemd wordt in eindtijdprofetieën die betrekking hebben op het Christendom.

In Genesis 48 zijn Jakob en zijn zonen nog steeds in Egypte. Jakob, die nu door God “Israël” wordt genoemd, is oud en stervende en hij roept Jozef aan zijn bed en vraagt Jozef om zijn twee zonen, Efraïm en Manasse, mee te brengen. Eerst zul je dus weten dat Efraïm de zoon van Jozef is die in Egypte is geboren, net als Manasse natuurlijk. In vers 5 zegt Jakob-Israël tegen Jozef:

“En nu zijn uw twee zonen, Efraïm en Manasse, die u geboren zijn in het land Egypte, voordat ik tot u in Egypte kwam, van mij; zoals Ruben en Simeon, zij zullen van mij zijn.” Genesis 48:5

Dit vers beschrijft eigenlijk een wettelijke adoptie. Ruben en Simeon waren Jakob’s eerste twee zonen van de twaalf zonen die hij had. Nu, hier in Egypte, vervangt Jakob die eerste twee zonen door Efraïm en Manasse, die nu als de eerstgeborenen van Jakob-Israël worden beschouwd. Dan, in vers 14, strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm (die de jongste was) en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, waarbij hij zijn hand bewust leidde, want Manasse was de eerstgeborene.

Israël, die zijn rechterhand op Efraïm legde (die Jozefs tweede zoon was), koos Efraïm als zijn (Jakob-Israëls) eerstgeboren zoon, waardoor hij niet alleen de overhand had over Ruben en Simeon, maar Efraïm ook nog eens vóór Manasse plaatste. Jozef protesteerde in vers 17 en 18 en probeerde Jakob-Israël zijn rechterhand op Manasse te laten leggen, die de oudste was, maar Israël weigerde. En als je vers 13 leest, zul je zien dat Israël zijn armen moest kruisen om zijn rechterhand op Efraïm te leggen en zijn linkerhand op Manasse; daarmee maakte hij het kruisteken met zijn armen toen hij die twee zonen van Jozef adopteerde.

Later zullen we verder laten zien waarom dit hele adoptieproces een direct verband heeft met het christendom en met christenen, en helemaal geen verband heeft met wat algemeen het jodendom of de joden wordt genoemd. Dus door het kruisteken, het teken van het christendom, werden Efraïm en Manasse geadopteerd, gezegend en geprofeteerd. Je zou het hele hoofdstuk moeten lezen, want het geeft ons de sleutel tot vele eindtijdprofetieën die gewoonlijk niet begrepen worden door de kerken en predikanten van vandaag, als ze over Efraïm lezen in Jesaja en in Jeremia, Hosea, Obadja of Zacharia. Ze begrijpen die profetieën niet omdat ze niet weten dat de naam Efraïm in veel van deze profetieën voor de naam Israël staat. In vers 16 van Gen 48 zei Israël zelfs als onderdeel van de adoptieprocedure: “Laat mijn naam op hen genoemd worden en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaak.” Nogmaals, door deze daad van adoptie vervingen Efraïm en Manasse Ruben en Simeon als de eerste en tweede in lijn van erfenis van Jakob-Israël. Het volgende hoofdstuk geeft ons de reden waarom Ruben werd verworpen als Israël’s eerstgeborene:

“En Jakob riep tot zijn zonen en zeide: Verzamelt u, opdat ik u verkondig wat u overkomen zal in het laatste der dagen.” Genesis. 49:1

Houd in gedachten dat dit een eindtijdprofetie is – niet HUN laatste dagen. Genesis 49 zegt verder:

“Verzamelt u en hoort, gij zonen van Jakob, en luistert naar Israël, uw vader.” Genesis 49:2

Nadat hij hen bijeengebracht heeft, spreekt Jakob-Israël hen toe in de volgorde van hun geboorte, te beginnen natuurlijk met Ruben.

“Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn macht en het begin van mijn kracht, de uitnemendheid van waardigheid en de uitnemendheid van macht.” Genesis 49:3

Er wordt wat gespeculeerd over wat Ruben deed. Maar voor ons doel hier is het niet belangrijk wat Ruben feitelijk deed. Hier werd Efraïm op zijn plaats gezet als eerstgeboren erfgenaam van de belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob. Dit wordt geverifieerd in het boek Kronieken, waar alle stammen en hun nakomelingen worden opgesomd.

“Welnu, de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël (want hij was de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader verontreinigde, werd zijn eerstgeboorterecht gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël en het geslachtsregister is niet te tellen na het eerstgeboorterecht.” 1 Kronieken 5:1

En dan om een ander deel van de profetie uit te leggen, hier is vers 2:

“Want Juda zegevierde boven zijn broeders en van hem kwam de overste; maar het eerstgeboorterecht was van Jozef:)” 1 Kronieken 5:2

Denk eraan, David en de Davidische lijn en Jezus Christus, de Koning van Israël werden geboren door de Juda lijn, maar vers 2 besluit: “Maar het eerstgeboorterecht was van van Jozef.”

Een boek met de titel Juda’s scepter en Jozefs geboorterecht, dat ongeveer 300 pagina’s lang is, legt uit hoe deze twee profetieën of beloften werden vervuld – één in het huis van Juda en één in het huis van Jozef. Veel van de Bijbelse profetieën kunnen niet begrepen worden, tenzij je deze twee dingen begrijpt; en vooral, dat de eerstgeborene in Israël nu Jozefs twee zonen zijn, Efraïm en Manasse.

Nu hoop ik dat ik sommigen van jullie niet verveel omdat jullie dachten dat jullie wereldschokkend nieuws of statistieken over drugs of het drugsprobleem gingen horen. Daar kom ik later op terug. Maar nu het drugsprobleem over de hele wereld toeneemt, is het gemakkelijk te zien dat alle stabiele regeringen en samenlevingen in het christelijke Westen snel vernietigd zouden kunnen worden door dit ene ding alleen. Daarom moet ik jullie eerst laten zien dat we niet vernietigd zullen worden door drugs. De Bijbel zelf geeft ons zowel profetieën als beloften over de verlossing van het Christendom. Het geeft ons ook een algemeen tijdschema van die verlossing. Maar je zult die bevrijding niet in de Bijbel vinden, tenzij je het verhaal kent van Efraïm die de erfgenaam van de Israëlische beloften wordt en de naam die symbolisch gebruikt wordt voor het christelijke Westen.

Daarom moet ik dit allemaal doornemen, want ik weet dat veel kerkgangers nog nooit van de naam Efraïm hebben gehoord. Efraïm. Ik ben zelfs predikanten tegengekomen die deze waarheid niet kennen en toch is de naam Efraïm waarschijnlijk de belangrijkste naam in de Bijbel om de eindtijdprofetieën over het christendom te begrijpen, buiten de naam van Jezus Christus zelf.

Efraïm in de eindtijdprofetie

Heb even geduld als ik het over het wereldwijde drugsprobleem heb. Ik heb het noodzakelijkerwijs over gebeurtenissen in de eindtijd en de naam Efraïm komt veel voor in de Bijbelprofetie over de eindtijd.

Israël zei over Efraïm en Manasse in Genesis 48:

“De Engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegen de jongens; en laat mijn naam op hen genoemd worden, en de naam van mijn vaderen Abraham en Izaäk; en laat ze uitgroeien tot een menigte in het midden van de aarde.” Genesis 48:16

Deze woorden alleen al zouden ons moeten vertellen dat zowel Efraïm als Manasse een grote rol zouden spelen in de toekomst van Israël. Hoe groot die rol zou zijn wordt verder aangegeven in de woorden van Israël, in verzen 19 & 20 van Genesis 48, waar hij Jozef antwoordt op het moment dat Jozef wilde dat Jakob-Israëls rechterhand op Manasse zou worden gelegd. Israël weigerde, maar zei over Manasse:

“Ook hij zal een volk worden en ook hij zal groot zijn….”. Genesis 48:19

Dan gaat Jakob-Israël verder en spreekt over Efraïm:

“….Maar waarlijk zijn jongere broer (waarmee Efraïm bedoeld wordt) zal groter zijn dan hij (Manasse), en zijn zaad (waarmee het zaad van de nakomelingen van Efraïm bedoeld wordt) zal een menigte van volken worden.” Genesis 48:19

We kunnen meteen zien dat een vervulling van de profetie over Efraïm onmogelijk kan passen bij wat er heeft plaatsgevonden of nog steeds plaatsvindt in en onder de Joodse natie van de moderne tijd. Hier hebben we twee zonen van Jozef, gezegend en geprofeteerd onder het teken van het kruis, en beiden leken voorbestemd, als we de Bijbel mogen geloven, om een groot aantal mensen te worden. De mensen die het Jodendom volgen zijn echter niet alleen een heel klein aantal mensen, maar hebben nu ook niet het teken van het kruis – het teken waarmee Efraïm en Manasse gezegend werden; noch hebben zij zegeningen die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de Almachtige God, zoals het christendom.

Hoe dan ook, kijk nog eens naar de zin in vers 19, waarin staat dat het zaad van Efraïm een menigte van volken zal worden. Het Hebreeuwse woord is “millo” (Strong’s 4393) en hier in Genesis 48, en één keer in Jesaja, zijn de ENIGE keren dat het door de King James vertalers vertaald is als “menigte”. Strong zegt dat het ook “volheid” had kunnen zijn en “millo” is meestal vertaald als “vol” of “volheid”. Dan zou dit vers luiden: “Zijn zaad zal een VOLHEID van volken worden.” Het Hebreeuwse grondwoord (Strong’s 4407) staat echter voor een citadel. De volheid van Efraïm, omdat hij zou erven wat Abraham was beloofd, zou “de stad zijn waarvan de bouwer en de maker God was”, waarover we lezen in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 10. In Hebreeën hoofdstuk 11, vers 10, lezen we: “Zijn zaad zal een volheid van volken worden. In Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 16, werd datgene waarvan Abraham geloofde dat zijn zaad het zou erven “een hemels land” genoemd.

Als we verder gaan in Genesis, in het volgende hoofdstuk, waar Israël elk van zijn zonen zegende, kunnen we de zegening voor Jozef lezen (wat natuurlijk de zegening zou zijn voor BEIDE Efraïm en Manasse, Jozefs twee zonen), en misschien krijgen we dan een beter idee van wat die volheid van volken zou zijn die het zaad van Efraïm zou worden.

“Jozef is een vruchtbare tak, zelfs een vruchtbare tak bij een bron, waarvan de takken over de muur lopen: De boogschutters hebben hem zeer bedroefd, en op hem geschoten, en hem gehaat: Maar zijn boog verbleef in kracht, en de armen zijner handen werden sterk gemaakt door de handen van den machtigen God Jakobs; (van daar is de herder, de steen Israëls)”. Genesis 49:22-24
,
De herder van Israël is Jezus Christus, net als de steen of de hoeksteen van Israël. Jezus Christus zelf getuigde in Mattheüs, hoofdstuk 21, vers 42, dat Hij de Steen was die de bouwlieden verwierpen. We zouden hieruit kunnen zeggen dat de nakomelingen van Jozef hun zegen van onze Heer en Verlosser – Jezus Christus – beloofd was.

Er is nog veel meer over Jozef (en dat betekent natuurlijk ook meer over Efraïm en Manasse) als we naar de profetieën gaan die het verband zullen laten zien tussen de drugs die nu op aarde zijn en het einde van het Mysterie Babylon, dat de macht en de entiteit achter de drugs is.

Je moet eerst begrijpen dat Amerika en het Christendom in Bijbelprofetieën Efraïm en Manasse worden genoemd. Wij zijn dat deel van Israël dat via Jozef in directe erfenis komt van de grote beloften aan Abraham, Izaäk en Jakob/Israël, die door Israël aan Efraïm en Manasse in Genesis 48 werden gedaan.

Later zal ik enkele van de eindtijdprofetieën over Efraïm en Manasse behandelen en laten zien hoe deze drugsoorlog tegen Christendom (dat is wat dit is – een oorlog tegen het Christendom) in het plaatje past.

De hekserijverbinding

In de U.S. News and World Report van 12 oktober 1981 stond een artikel van twee pagina’s met de titel “Marihuana, a U.S. Farm Crop that’s Booming. In het artikel stond dat de marihuanaoogst in Californië in 1981 voor een miljard dollar verkocht zal worden. In Kentucky zegt luitenant Lewis Stiles dat marihuana het grootste geldgewas van Kentucky is. In Oklahoma wordt geschat dat alleen de tarweoogst meer opbrengt dan de marihuana die in die staat wordt verbouwd. In het artikel in U.S. News and World Report worden nog een heleboel andere staten genoemd waar duizenden mensen marihuana kweken voor de verkoop.

Onlangs nog onthulde een onderzoek van de Amerikaanse overheid dat de piloten van de vliegtuigen die de afgelopen maanden neerstortten op vliegdekschepen van de Amerikaanse marine, waarbij voor honderden miljoenen dollars aan apparatuur werd vernietigd en een aantal marinemensen omkwamen, onder invloed waren van drugs. Sommige militairen schatten dat de helft van alle Amerikaanse militairen regelmatig drugs gebruikt. Zijn dit tekenen van het drugstijdperk? Vergeet niet dat de Heilige Bijbel ons waarschuwt dat de hele wereld aan het einde van dit tijdperk onder invloed van drugs zal zijn.

Galaten, hoofdstuk 5, verzen 19-21, geeft ons een lijst van de werken van het vlees. Het zijn: overspel, hoererij, onreinheid, wellust, afgoderij, hekserij, haat, enzovoort, meer dan tientallen termen. Het woord “hekserij” in Galaten, hoofdstuk 5, is vertaald uit het Griekse woord “pharmakia”, wat drugs of drogisterij betekent, en is hetzelfde woord dat vertaald is met “toverijen” in Openbaring 18; waar we in vers 23 lezen dat alle volken van de wereld misleid werden door de toverijen of drogisterijen van Mysterie Babylon. Bijna elk goed bijbelwoordenboek of bron van informatie over hekserij zal je vertellen dat de beoefenaars ervan drugs gebruiken, zowel op zichzelf als op degenen die ze willen misleiden.

Het nieuws over criminaliteit in Amerika vandaag de dag laat zien dat een zeer hoog percentage van moorden, berovingen, verkrachtingen, ontucht, dronkenschap enzovoorts verband houdt met het gebruik van drugs zoals marihuana, dat de menselijke hersenen binnendringt en het verstand ontregelt. Het verband tussen drugs en hekserij wordt duidelijk gemaakt in Webster’s New World Dictionary. Het woord “farmaceutisch” wordt gedefinieerd als:

“Hekserij bedrijven: medicijnen gebruiken (het woord komt van pharmakon) een gif, medicijn.”

En natuurlijk zegt Webster verder dat het ook gebruikt wordt voor onze moderne apotheek of apotheker, die onder onze huidige wetgeving natuurlijk legale verstrekkers van medicijnen zijn. Ons is geleerd om de apotheker te zien als de vriendelijke buurtdrogist die medicijnen verstrekt voor elke bekende ziekte van mens en dier.

De afgelopen jaren zijn we er echter achter gekomen dat letterlijk miljoenen Amerikanen verslaafd zijn aan drugs die via de apotheek worden verstrekt.

Dit geldt vooral voor de zogenaamde kalmerende middelen, waarvan sommige mensen bijna 24 uur per dag onder invloed zijn en ze vaak van meer dan één dokter of drogist krijgen – zodat de apothekers echt niet weten dat de persoon er zoveel van gebruikt als ze zelf doen. De onwetendheid van de dokter of de apotheker over wat er gebeurt, verandert niets aan de waarheid dat de verslaafde functioneert met een gestoorde geest en beslissingen neemt en handelt op een manier die tegen zijn eigen belang ingaat, simpelweg omdat hij niet goed kan nadenken.

In een boekje getiteld “Wat zegt de Bijbel over drugs?” wordt uitgelegd waarom het woord “pharmakia” zo’n sinistere bijklank heeft in de Heilige Bijbel:

Historisch gezien lijken de mensen die drugs gebruikten in de regel afgodenaanbidders, tovenaars of tempelmagiërs te zijn, die om die reden werden verafschuwd door de religieuze Hebreeuwse gemeenschap.”

De Britannica, die de geschiedenis van de farmacie beschrijft, stelt het volgende:

“De medicijnpriesters van Egypte waren verdeeld in twee klassen – zij die de zieken bezochten en zij die in de tempel bleven en de remedies voor de patiënten bereidden.”

We zien dus dat de apothekers of de drogisten van het oude Egypte eigenlijk de priesters van een valse religie waren, en ze bereidden hun drankjes als onderdeel van de rituelen van die religie. Ze aanbaden de zon, maan en sterren, ze aanbaden een personificatie van de god Baäl. Ze aanbaden de rivier de Nijl. Ze hadden slangengoden, rundergoden, kikkergoden en ga maar door. Elke perversie van religie die de mens of God kent, was in Egypte. En de priesters van die religie gebruikten drugs op de bevolking van Egypte.

Eerder stelde ik dat hoewel de Bijbel een grote drugsepidemie voorspelde die alle naties zou overspoelen, de Bijbel ook een bevrijding hiervan voorspelde, wanneer het wereldsysteem van de antichristen vernietigd zou worden door de directe tussenkomst van de Almachtige God in de zaken van de wereld. Vergeet niet dat Jezus in Matteüs 24 vertelde over een tijd van beproeving zoals er nog nooit op aarde is geweest; en dat de dagen van die beproeving ingekort zouden moeten worden, anders zou geen vlees levend gered worden.

De vernietigende werking van drugs

Een kleine glimp van de vernietiging van mensenlevens die in de toekomst zal plaatsvinden door deze toename in het gebruik van drugs is de staat Florida, waar de autoriteiten nu schatten dat 90% van alle moorden in die staat te maken heeft met drugsgebruik. De totalitaire liberalen willen natuurlijk je wapens registreren en verbieden, maar het zijn niet je wapens die de moorden veroorzaken. Het zijn de drugs.

Ik heb al eerder in dit boek gezegd dat de marinepiloten die neerstortten op die Amerikaanse vliegdekschepen hoge doses drugs in hun bloed bleken te hebben. Sommige autoriteiten schatten dat wel de helft van al het militaire personeel regelmatige gebruikers zijn van bewustzijnsveranderende drugs. Dit zijn de mensen die de oorlogswapens hanteren – van geweren tot artillerie, van vliegtuigen tot atoomwapens. En velen van hen hebben een gestoorde geest door de drugs of de “pharmakia” die in Openbaring 18 wordt genoemd.

Sommigen zeggen over de mogelijkheid van een atoomoorlog: “O, de mens is te verstandig om ooit een atoomoorlog te beginnen. Hij weet dat miljoenen gedood zouden worden.” Mensen onder invloed van drugs zijn echter niet verstandig. Ze hebben hun normale hersenfuncties niet onder controle en kunnen dingen doen die ze normaal niet zouden doen. Het toenemende gebruik van bewustzijnsveranderende drugs in alle landen zou heel goed een deel van de reden kunnen zijn dat de Almachtige God aan het einde van dit tijdperk direct op aarde zal moeten ingrijpen om de mensheid eigenhandig voor uitsterven te behoeden. Ik zou uren kunnen praten over het drugsprobleem zelf. Ik wil jullie echter de Bijbelse profetieën over onze verlossing laten zien.

Gods ingrijpen

In hoofdstuk 6 van de profeet Hosea wordt een profetische tijd gegeven voor de redding van Gods volk, waaruit zou blijken dat wij in de niet al te verre toekomst door Gods ingrijpen gered zullen worden. Dit hele profetische boek is gericht aan Gods volk Israël. Het verhaalt over hun verstoting toen God van Israël scheidde en het naar de Assyrische gevangenschap stuurde. De rest van het boek is profetisch over de toekomstige geschiedenis van Israël. Hier is de tijdprofetie:

“Na twee dagen zal Hij ons doen herleven; ten derde dage zal Hij ons opwekken, en wij zullen leven in Zijn ogen.” Hosea 6:2

In 2 Petrus 3:8 staat dat één dag bij de Heer gelijk is aan duizend jaar en duizend jaar aan één dag. Andere passages geven aan dat het woord “dag”, wanneer het gebruikt wordt in profetie, vaak duizend jaar betekent. Dus na 2000 jaar zou Gods volk herleven, opstaan en in Gods ogen leven. Om in Gods ogen te leven, zouden ze gehoorzaam moeten leven; dus dit moet verwijzen naar die tijd aan het einde, wanneer God Zijn volk zal bekeren en wanneer elke knie zal buigen en elke tong zal belijden.

De vraag is dus, als we willen weten wanneer dit zal gebeuren: wanneer begon de periode van 2000 jaar? Hosea gaat verder:

“Komt, en laat ons tot de HEERE wederkeren; want Hij heeft ons verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft ons geslagen, en Hij zal ons verbinden.” Hosea 6:1

Deze woorden worden gebruikt in Ezechiël en ook in het Nieuwe Testament met betrekking tot wat Jezus Christus zou doen voor het Huis van Israël.

In Lucas, hoofdstuk 4, las Jezus Christus uit de profeet Jesaja de volgende woorden:

“De Geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het evangelie aan de armen te verkondigen; hij heeft mij gezonden om gebroken harten te genezen, om gevangenen bevrijding te verkondigen, blinden weer zicht te geven, om gekneusden vrij te laten.” Lucas 4:18

In vers 21 zegt Jezus dan tegen de Israëlieten in de synagoge in Nazareth: “Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld.”

Alle vier de Evangeliën getuigen dat Jezus kwam om Israël te verlossen, om Israëls wonden te verbinden, Israëls achterlating te genezen, om te zoeken en te redden wat verloren was; want alleen de natie Israël was gekneusd. Als we juist begrijpen dat het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en Zijn opstanding de weg vrijmaakten voor die genezing en bevrijding van het verloren Israël, dan is dat bijna 2000 jaar geleden al gebeurd. Dus als we in Hosea, hoofdstuk 6, lezen: “Na twee dagen zal Hij ons doen herleven”, en we lezen in 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 8, dat “één dag bij de Heer is als duizend jaar”, dan kunnen we waarschijnlijk met zekerheid zeggen dat Gods volk Israël tweeduizend jaar, of daaromtrent, na de dood en opstanding van Jezus Christus zal herleven en verlost zal worden uit hun kwellingen.

De dood en opstanding van Jezus Christus zou het begin zijn van die tijdsperiode van twee dagen of 2000 jaar. Tweeduizend jaar na Jezus’ offer aan het kruis zou rond het jaar 2030 zijn. We hebben echter de verklaring in Mattheüs, hoofdstuk 24, waar ik eerder naar verwees, dat die laatste dagen zo verschrikkelijk zouden zijn dat God ze zou moeten inkorten – met andere woorden, God zou de tijd moeten inkorten – anders zou GEEN vlees gered worden. Daarom kunnen we opnieuw aannemen dat de uiteindelijke bevrijding van Israël enkele jaren voor het jaar 2030 zou plaatsvinden. Hoe dan ook, wetende wat de huidige drugssituatie is in het Christendom en in de rest van de wereld, en wetende dat het verstand van honderden miljoenen mensen verder ontspoort, kunnen we aannemen dat de uiteindelijke verlossing enkele jaren voor het jaar 2030 zal plaatsvinden.

Hoe dan ook, wetende wat de huidige drugssituatie is in het Christendom en in de rest van de wereld, en wetende dat het verder ontsporen van de geesten van honderden miljoenen mensen met deze vergiftigde drugs het einde van de mensheid op aarde zou kunnen brengen, is het bijna zeker dat de Almachtige God spoedig zal moeten ingrijpen — anders zou er geen vlees gered worden.

Wie zullen er verlost worden?

Deze profetie over bevrijding in Hosea, hoofdstuk 6, bevat ook de namen van de mensen die bevrijd zullen worden. In vers 4 worden ze Efraïm genoemd en ook Juda, in plaats van alleen de naam Israël. Dat dit zal komen na een periode waarin dit volk is geteisterd door drugs blijkt uit hoofdstuk 4 van Hosea, waar van hen wordt gezegd dat ze:

“…offeren op de toppen van de bergen en wierook branden op de heuvels aan de eiken en populieren en iepen, omdat de schaduw daarvan goed is.” Hosea 4:13

De uitdrukking “de schaduw” betekent de illusie of hallucinatie die ze krijgen van het branden van wierook. Die wierook is een drug en hier wordt Israël beschuldigd van het verbranden van drugs met als doel de hallucinaties die daaruit voortkomen.

Er staat geen woord in deze passage dat vertaald zou kunnen worden met marihuana, heroïne, LSD of een andere naam die gebruikt wordt voor moderne drugs. De beschrijving past echter wel bij marihuana, heroïne en mogelijk andere drugs. Het laatste deel van het vers, nadat er staat “zij verbrandden dit voor de schaduw” (of hallucinatie) zegt dit:

“Daarom zullen uw dochters hoererij plegen en uw echtgenoten overspel.” Hosea 4:13

Politieagenten en anderen die betrokken zijn bij de vergeefse pogingen om het drugsgebruik in Amerika te stoppen, vertellen ons dat seksuele ontucht en overspel de directe en belangrijkste activiteiten zijn die voortkomen uit het roken van marihuana. Ze noemen het “losse zeden” en zeggen dat bijna iedereen die marihuana gebruikt elk begrip van moraliteit verliest zoals dat in de Heilige Bijbel wordt gegeven. Dit wordt gevolgd door een toename van seksuele perversies, verkrachting, homoseksualiteit, marteling van sekspartners enzovoort. Dit alles wordt tegenwoordig gemeengoed in Amerika en in het Christendom naarmate het gebruik van deze bewustzijnsveranderende drugs toeneemt. Laten we nu teruggaan naar onze identificatie van de mensen die verdorven zullen worden door drugs en die dan verlost zullen worden na of nabij het einde van deze “twee dagen” of deze 2000-jarige periode.

Als je leest vanaf Hosea, hoofdstuk 4: vers 13, en verder naar de belofte van bevrijding, zul je zien dat God die naam Efraïm meerdere keren gebruikt, wat aangeeft dat dit meer direct betrekking heeft op iemand die “Efraïm” heet dan op enig ander volk:

* Efraïm is met afgoden verbonden. Laat hem alleen. (Hos 4:17)
* Efraïm, gij hebt hoererij bedreven en Israël is verontreinigd. (Hosea 5:3)
* Israël en Efraïm zullen vallen in hun ongerechtigheid. Ook Juda zal met hen vallen.
(Hos 5:5)
* Efraïm zal desolaat zijn ten dage der kastijding. (Hos 5:9)
* Efraïm wordt verdrukt en gebroken in het oordeel. (Hos 5:11)
* Toen Efraïm zijn ziekte zag… (Hos 5:13)

God zegt ook over Efraïm:

“Want Ik zal voor Efraïm zijn als een leeuw en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, zelfs Ik, zal verscheuren en weggaan. Ik zal hem wegvoeren en niemand zal hem redden.” Hosea 5:14

Het lijkt er dus op dat het de Almachtige God is die deze vernietiging toebrengt aan deze entiteit die hier “Efraïm” wordt genoemd. Dan komt de belofte van wederopstanding na twee dagen en opnieuw is die belofte in hoofdstuk 6 gericht aan Efraïm en Juda.

Efraïm identificeren

Om dit alles te kunnen begrijpen, moeten we weten WIE in de wereld Efraïm is. Ik heb lange tijd christenen en zelfs predikanten gehad die, toen ze met de naam Efraïm werden geconfronteerd, vroegen: “Wie is Efraïm?” Omdat ze het Oude Testament helemaal niet bestudeerd hadden, wisten ze het gewoon niet. En toch staat hier in Hosea een profetie die erop lijkt te wijzen dat Gods volk, Israël, betrokken zou raken bij hallucinerende drugs en dat ze zouden vervallen in overspel en ongerechtigheid. Ze zouden woest worden gemaakt of in armoede worden gestort door God, die een groot oordeel over hen zou uitspreken en hen dan uiteindelijk zou verlossen. En de naam “Efraïm” speelt een grote rol in de hele reeks gebeurtenissen.

Om te vinden wie Efraïm is, gingen we eerder terug naar het boek Genesis, hoofdstuk 48, en we vonden dat Jozef, de favoriete zoon van Jakob/Israël, twee kinderen had die in het land Egypte geboren werden voordat zijn vader en broers naar Egypte kwamen en hun namen waren Efraïm en Manasse. In Genesis 48 adopteerde Jakob/Israël deze twee zonen als zijn eerstgeborene en zei in vers 16:

“De engel die mij van alle kwaad heeft verlost, zegen de jongens; en laat mijn naam op hen genoemd worden en de naam van mijn vaderen Abraham en Izaäk; en laat ze opgroeien tot zijn eerstgeborene, en laat ze uitgroeien tot een menigte in het midden van de aarde.” Genesis 48:16

In vers 5 zei Israël over de twee jongens:

“En nu zijn uw twee zonen, Efraïm en Manasse, die u geboren zijn in het land Egypte, voordat ik tot u in Egypte kwam, van mij; zoals Ruben en Simeon, zij zullen van mij zijn.” Genesis 48:5

Ruben en Simeon waren de eerstgeboren zonen van Jakob-Israël. En in vers 20 stelde hij Efraïm vóór Manasse. Daarom zien we dat de zoon van Jozef, Efraïm, nu als de eerstgeborene van Israël wordt beschouwd. Aan Efraïm zou de grootste zegen worden gegeven. Aan Efraïm en zijn nakomelingen zou de vervulling worden gegeven van de beloften die God aan Abraham, Isaak en Jakob had gedaan.

Daarom is het logisch dat wanneer we in eindtijdprofetieën lezen over Efraïm, we lezen over een profetie over het grootste deel van de nakomelingen van Israël.

Vandaag de dag, omdat zoveel predikanten de naam Jood of Joden gebruiken als ze het over Israël in de eindtijd hebben, weten maar weinig Christenen de waarheid – dat de Bijbel het woord Jood niet gebruikt voor eindtijdprofetieën die betrekking hebben op Israël. In plaats daarvan zijn de Bijbelprofetieën op ons van toepassing met de naam “Efraïm”. We zagen dat in Hosea en het is ook waar in alle andere boeken van de profeten. Als je de naam Efraïm in je concordantie zou opzoeken en de Bijbelpassages in de boeken van de profeten over Efraïm zou lezen, zou je een goed idee hebben van wat de Almachtige God heeft gezegd dat er in het Israël van de eindtijd zou gebeuren; inclusief dat ze bijna zou worden vernietigd met behulp van drugs voordat God haar van haar onderdrukkers zou bevrijden. Ik zei eerder dat we konden zien dat de profetieën van Efraïm die zijn welke over de naties van het christendom komen, veel meer dan over de mensen die Joden genoemd worden. Dat komt omdat wij in de christelijke naties de afstammelingen zijn van Efraïm en dat deel van het verloren Israël.

Amerika zelf kan vrij gemakkelijk worden onderscheiden bij het lezen van de passages over Efraïm in de boeken van de profeten. We zullen daar later dieper op ingaan.

We hebben al gezien uit hoofdstuk 4 en 5 van de profeet Hosea, dat Gods volk zich zou wenden tot het aanbidden van andere goden en een soort wierook zou branden; en een van de resultaten van dat drugsgebruik zou een veelvoudige toename van perverse seks en overspel zijn. Vers 13 zegt:

“Daarom zullen uw dochters hoererij plegen en uw echtgenoten overspel.” Hos 4:13

Een andere zonde van Gods volk in die tijd wordt in vers 18 voorspeld:

“haar heersers met schande liefhebben, geeft gij.” Hos 4:18

Vertaald in modern Engels zou dat betekenen dat de heersers zeggen: “Geef mij steekpenningen.” Mensen die de drugs in Amerika hebben bestudeerd vertellen ons dat wijdverspreid drugsgebruik in elke stad of land onmiddellijk wordt gevolgd door een losse seksuele moraal en een corrupte overheid. God vertelde ons precies dat 2.500 jaar geleden door de profeet Hosea en andere profeten.

Tot de jaren 1960 hadden de meeste Amerikanen weinig contact met drugs of drugsverslaafden, behalve door wat “gelegaliseerde geneeskunde” wordt genoemd. De huidige explosie van het roken van marihuana, heroïnegebruik, distributie van cocaïne en het gebruik van amfetaminen, LSD en andere bewustzijnsveranderende drugs was tot deze eeuw praktisch onbekend onder het grote publiek. Dit is allemaal veranderd in één generatie. Degenen die nog steeds een onbeschadigd verstand hebben, kunnen zien dat als de huidige trend zich voortzet, het Amerika van onze voorouders over nog een generatie niet meer zal bestaan. Het zal ofwel oplossen in een anarchistische samenleving waar de drugsgebruikers, vanwege hun neiging tot geweld, de macht hebben overgenomen en onze beschaving hebben vernietigd; of we zullen veroverd zijn door een vreemde kracht die we niet langer kunnen weerstaan.

(ED OPMERKING: In 1989 werden in de Verenigde Staten meer dan 200.000 baby’s geboren die verslaafd waren aan drugs).

In Arizona’s Maricopa County worden drugstests alleen gedaan op pasgeborenen waarbij medische functionarissen drugsgebruik door de moeder vermoeden. Op 17 december 1989 verscheen er een artikel in The Arizona Republic over gedrogeerde baby’s waarin stond:

In het Maricopa County Medical Center, waar de meerderheid van de drugsverslaafde baby’s in Arizona wordt geboren, is de speciale afdeling begonnen.

“In 1985 testten 33 pasgeborenen, of 0,6 procent, positief op drugs. Tot oktober van dit jaar (1989) zijn 158 pasgeborenen, meer dan 4 procent, positief getest,… “Het is alarmerend,” zei ze. “De aantallen stijgen – en snel.

Naar verwachting zullen er tegen het einde van het jaar meer dan 200 baby’s met drugs in hun lichaam geboren worden in het County Centre…”.

“Ongeveer de helft van alle positieve drugstesten tonen cocaïne in het systeem; de andere helft toont heroïne, methadon, een vervanger voor heroïne en methampheta-
minen, of speed,… ”

De Arizona Republic van 22 december 1989 meldde dat:

“Een medicijn dat wordt gebruikt om griep te bestrijden kan de kans op verspreiding van medicijnresistente stammen van bepaalde griepvirussen vergroten,… “De onderzoekers zeiden dat het gebruik van het antivirale medicijn bij een patiënt niet-resistente stammen verminderde, maar dat resistente stammen zich konden vermenigvuldigen, waardoor anderen werden aangetast.”

In de Arizona Republic van 26 juli 1989 stond: “Hartmedicijnen hebben 3000 mensen gedood, volgens expert”. In het artikel stond:

“Misschien wel 3000 patiënten zijn voortijdig gestorven voordat een landelijke proef met medicijnen ontdekte dat twee medicijnen die bedoeld waren om onregelmatige hartslagen te voorkomen, in feite hartaanvallen konden veroorzaken bij bepaalde soorten patiënten, volgens een enquête onder hartspecialisten.”

Een kop in de Arizona Republic van 11 juli 1989 luidt: “Vrouw in Young wordt ziek na nabijgelegen insecticide bespuiting”. Een gedeeltelijk citaat uit het artikel luidt

“Een 59-jarige vrouw kreeg maandag vroeg stuiptrekkingen in Young, enkele uren nadat het insecticide malathion was gespoten op het terrein van een buurman om een sprinkhanenplaag te bestrijden.”

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>