• Home
  • Dit is uw macht – Gideon
12 aug 2022
Geschiedenis, Israël
Sheldon Emry

“En de HEERE zag hem aan en zeide: Ga heen in deze uw macht, en gij zult Israël redden uit de hand der Midianieten; heb Ik u niet gezonden?”

“Daarom zeide Hij: Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal u licht geven. Ziet dan toe, dat gij omzichtig wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, de tijd verkortende, want de dagen zijn kwaad.” (Efeziërs 5:14).

De woorden “Verlossing” of “Redding” impliceren de betaling van iets. Het is een betaling of een losprijs. De Bijbel noemt Jezus “de Verlosser van Israël” omdat Hij een prijs betaalde om ons uit de slavernij te halen. We waren toen in gevangenschap; we zijn nu in gevangenschap. Er moest een prijs betaald worden, en Jezus betaalde die. Nu, Christenen wordt verteld: “Verlos de tijd.” De implicatie is, dat je iets zult betalen voor deze tijd, die je dan zult krijgen om te gebruiken. Ik weet uit de post die ik ontvang, dat een van de grote kreten is: “Wat kunnen we doen? Is er iets wat we meer kunnen doen dan we nu doen? Ik praat met zoveel mensen, of ik praat met mijn familieleden, en zo weinigen lijken te antwoorden. Wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen de Koninkrijksboodschap uit te dragen, of de Waarheid van Gods Woord en deze mensen wakker schudden?”

Ons wordt hier gezegd “de tijd te verlossen” en we gaan spreken over “dit uw macht”, want er is iets dat u hebt, waarvan u misschien niet wist dat u het hebt, waardoor u de tijd zult verlossen; en de tijd aan het verlossen bent, en de tijd kunt verlossen.

“Daarom zijt gij niet onverstandig, maar verstaat, wat de wil des HEREN is.”

Deze verzen zelf zeggen heel duidelijk dat als je de tijd wilt inwisselen, je zult moeten weten wat de wil van de Heer is. Anders kun je de tijd niet inwisselen. Nu is de waarheid, dat om de Bijbel te begrijpen, je het Oude Testament moet begrijpen; de Oude Schriften. Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen, behalve dat je het interpreteert vanuit het Oude Testament. Ik denk dat er een grote blindheid en duisternis over onze mensen heerst, omdat ze de laatste paar hoofdstukken van een boek proberen te begrijpen, terwijl ze nooit het begin ervan hebben gelezen!

Dit klinkt grappig en we lachen allemaal. Maar jullie die naar school zijn geweest, en ik neem aan dat jullie dat allemaal zijn geweest, als er een leraar voor jullie stond die zei: “Dit is het leerboek voor deze klas. We gaan dit onderwerp bespreken, en dit is het hele verhaal over dit onderwerp. Maar ik wil dat jullie alleen de laatste paar bladzijden lezen. We gaan het niet over het begin hebben.” Je zou hem niet beschouwen als een goede leraar, of een goede professor of zelfs een goede student. En natuurlijk zul je je realiseren dat wanneer je uit die klas komt, je waarschijnlijk een aantal zeer verkeerde ideeën zou hebben omdat je de basis van de theorie van welk onderwerp dan ook dat je bestudeerde, niet hebt meegekregen.

In het Nieuwe Testament, nadat enige geschiedenis van Israël is gegeven, zegt Paulus in 1 Korintiërs 10:11:

“Al deze dingen zijn hun tot een voorbeeld geworden en zijn tot lering voor ons geschreven, over wie de voleinding der wereld gekomen is.

De geschiedenis en de ervaringen van het Israëlitische volk zijn geschreven voor ons, die leven in het einde van het tijdperk. In Romeinen 15:4 zegt Paulus:

“Want al wat voordien geschreven is, is geschreven tot lering voor ons, opdat wij door de lijdzaamheid en de vertroosting der Schriften hoop zouden hebben.”

Er zijn verschillende andere voorbeelden van dezelfde strekking. Wij moeten ons tot de Oude Schriften wenden om te leren, te vermanen en te hopen. Laten we dat doen, en kijken of we kunnen ontdekken hoe we de tijd aan het eind van deze eeuw, waarvoor het Oude Testament letterlijk werd geschreven, beter kunnen benutten.

Het is al eerder gezegd dat ons volk, als volk, niet beschikte over de Bijbel (het Oude Testament of het Nieuwe), in welke mate dan ook, tot ongeveer vijfhonderd jaar geleden. Het was niet het gemeenschappelijk bezit van ons volk. Als God het nodig achtte om dit nu in miljoenen exemplaren beschikbaar te stellen, dan moeten wij het volk zijn waarover Paulus in het Nieuwe Testament schrijft, dat wij moeten leren van het Oude.

Bijna iedereen moet het verhaal van Gideon geleerd hebben, tenminste tot op zekere hoogte, in de klas of in de kerk, toen ze jong waren. Over de meeste van deze mannen die grote overwinningen behaalden in de Bijbel, wordt gewoonlijk verteld in een school, of die nu Methodist, Presbyteriaan of Luthers is. Dus de meeste mensen kennen het verhaal van Gideon. Maar wat de meeste mensen leren van de kerken is het einde van het verhaal, en ik wil beginnen bij het begin. Misschien is er meer te leren over wat er gebeurde in de vroege roeping van Gideon, en zelfs daarvoor. In Rechters 6:1-5:

“En de kinderen Israëls deden kwaad in de ogen des HEEREN; en de HEERE leverde hen zeven jaren in de handen van Midian. En de hand van Midian had de overhand tegen Israël; en vanwege de Midianieten maakten de kinderen Israëls holen voor hen, die in de bergen zijn, en grotten, en bolwerken. En het geschiedde, als Israël gezaaid had, dat de Midianieten opkwamen, en de Amelekieten, en de kinderen van het Oosten, zij kwamen tegen hen op; en zij legerden zich tegen hen, en verwoestten de vermeerdering der aarde, tot gij in Gaza gekomen zijt, en lieten geen levensonderhoud voor Israël over, noch schaap, noch os, noch ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten, en zij kwamen als grashopen naar menigte; want zij en hun kamelen waren zonder getal; en zij trokken het land binnen om het te verwoesten.”

Het is niet al te moeilijk om de parallel te zien tussen de toestand van het oude Israël in die tijd, en die van onze toestand vandaag. Wij overtreden Gods wetten, net als zij. Onze vijanden hebben de overhand tegen ons. Sommige van onze volkeren maken zelfs grotten in de rotsen en bergen om zich voor de vijanden te verbergen.

Overheidsbureaucratie vernietigt onze produktiviteit, zowel op de boerderij als in de fabriek. Vreemdelingen komen in groten getale naar dit land, en ten minste sommigen van hen hebben het in hun hoofd ons te vernietigen. Op sommige plaatsen is deze invasie merkbaarder dan op andere. Iemand gaf me twee weken geleden een zendelingentekst van een organisatie in Californië. Ze hebben een zendeling die in Mexico werkt. Ze vroegen om geld om het evangelie van Jezus naar de mensen in Mexico te brengen. Toen eindigden ze de oproep in dit geschrift door erop te wijzen dat met de huidige immigratie vanuit Mexico naar Californië, en vanuit Azië naar Californië, dat in de nabije toekomst de blanke Angelsaksen een minderheid zouden vormen in de staat Californië. Het eindigde met: “U kunt zien hoe belangrijk het is dat we deze mensen bereiken voor Christus.”

Zie je, dit is alles waar ze aan denken. Ze zijn er niet in geslaagd om de Mexicanen in Mexico te bekeren. Ik betwijfel of ze veel van hen in Californië zullen bekeren. Maar niet wetende wat er volgens de profetie gebeurt en wie wij zijn, zien zij in deze buitenaardse invasie alleen maar een kans om het evangelie te verkondigen aan mensen die nu dichter bij hen staan. Ik zou zeggen, dat als zij deze buitenlandse invasie ook maar enigszins zouden onderzoeken, zij zich zouden realiseren dat niet eens een heel klein percentage van hen hierheen komt om het evangelie te horen. Zij komen hier om ons brood op te eten, onze banen in te pikken, in onze huizen te wonen, en de politieke controle over dit land over te nemen als zij dat kunnen. Ik geloof dat deze Mexicanen met dit land, dat het moderne Israël is, hetzelfde aan het doen zijn als wat blijkbaar de Midianieten en de kinderen uit het oosten in het oude Israël aan het doen waren. De invasie is aan de gang.

In vers 1 staat: “…de kinderen Israëls deden kwaad in de ogen des HEEREN, en de HEERE leverde hen over in de handen van Midjan.” Dat eerste vers is niet bekend bij de niet-christenen van ons ras Israël. Minstens de helft van ons volk heeft blijkbaar weinig of geen kerkelijke binding. Het is slechts bekend bij een zeer klein deel van de rest van onze broeders in Israël die naar de kerk gaan. Tot op zekere hoogte, God zij dank, is het de laatste jaren bekend bij wat wij de patriottische of anticommunistische kern van ons volk zouden noemen. Velen van hen beginnen zich de laatste jaren eindelijk te realiseren dat het de Almachtige God is die deze invasie toelaat, omdat wij tegen Hem gezondigd hebben (Zijn wet overtreden hebben).

“De HEERE in de hoogte is machtiger dan het geruis van vele wateren, ja, dan de machtige golven der zee.” (Psalmen 93:4). Deze golven van de zee stellen volkeren en naties voor, en WIJ bevinden ons in die storm. Die storm raast over het zand van de zee, dat Israël is. God staat hen toe hier binnen te komen. Het is de hand van de Almachtige God die ons in deze positie heeft gebracht. Het is God die de deuren van dit land opent en de vreemdelingen toestaat binnen te komen. Het is de Almachtige God die de droogte en de koude lucht in het noorden toestaat om de productiviteit in onze fabrieken en op onze boerderijen te verlagen. Het is de Almachtige God die toestaat dat de Amalekieten, de Midjanieten en de Khazaren… in de staats- en federale hoofdsteden.

Als je dat weet, is dat grote hoop! Heb je daar al over nagedacht? Denk eens aan de situatie. Als ik u zou vertellen dat deze mensen deze controle over ons hebben verkregen door hun macht, hun kracht, hun list en hun wijsheid, dan zou dat betekenen dat er geen hoop is, omdat we geen uitweg onder hen zouden hebben. Als zij deze heerschappij hebben gekregen terwijl zij tegen God zijn, en zij hebben niet alleen tegen ons, maar ook tegen God de overhand gekregen, waar laat ons dat dan?

Maar als zij van de Almachtige God de macht over ons hebben gekregen, wat betekent dat dan? Dat betekent dat de Almachtige God, die hen binnenliet, de controle heeft over deze hele situatie. Dat betekent dat God Almachtig hen net zo makkelijk kan laten verwijderen als toen Hij hen binnenbracht. De grens die ze overstaken om hier te komen, of het schip waarmee ze binnenkwamen, kan de andere kant op gaan. En God zij geprezen dat het zal gebeuren.

Denk eraan dat Jezus ons daar een voorbeeld van gaf toen Hij voor Pilatus werd gebracht, en Pilatus niet kon begrijpen waarom Jezus niet opstond en Zichzelf verdedigde. In Johannes 19 vraagt hij Jezus waarom Hij niet antwoordde. Ik stel me voor dat elke gevangene die voor hem gebracht werd, op zijn knieën ging en om genade vroeg en zei: “Ik heb dit niet gedaan, ik ben onschuldig.” Dat zeggen ze allemaal. Jezus zei niets. Toen zei Jezus het hem eindelijk. Hij zei: “Pilatus, gij kunt geen macht over mij hebben, tenzij het u van boven gegeven wordt.”

En ik geloof dat! De Anglosaksische en Keltische volkeren zijn Gods Israëlische natie en geen enkel volk kan macht over ons hebben, tenzij het die van boven krijgt. Dat is onze grote hoop.

Laten we verder lezen in Rechters, want dit gebeurde allemaal voor de tijd van Gideon. “Zij trokken het land binnen om het te verwoesten. En Israël was sterk verarmd vanwege de Midjanieten…” …en dus organiseerden ze de John Birch Society, de Christian Crusade, en het 20th Century Reformation Hour, en ze kregen Stewart McBirnie op de radio om het kwaad van de communisten aan de kaak te stellen. (Ook de Liga van Rechten, Wake-Up-Australië, A.R.B.A en C.H.P.S. enz. om het kwaad van de Eén Wereld Regering te ontmaskeren)

Wel, God zij dank, dat staat er niet. Ik realiseer me dat, tot op zekere hoogte, dat is wat we hebben gedaan. Maar als we moeten leren van de oude geschriften; als ze werden gegeven aan ons opdat wij hoop zouden hebben; als wat Israël toen deed is opgeschreven voor onze lering, laten we dan leren van Israël! Wij bevinden ons in praktisch dezelfde positie als Israël in die tijd.

“En Israël was zeer verarmd vanwege de Midjanieten (rentetarieven en belastingen, enz.); en de kinderen Israëls Riepen TOT DE HEERE.”

Als je eenmaal hebt geleerd dat het God is die alles in de hand heeft, dan weet je tot Wie je moet roepen. En op een dag, natuurlijk, zal Israël dat doen.

Trouwens, ik was erg onder de indruk van deze vreselijke tijd van kou en sneeuw in het oosten, en ik weet het niet helemaal zeker, maar ik weet van slechts één gouverneur (en God zij dank voor hem!), de gouverneur van Ohio, die een dag uittrok om te bidden tot God Almachtig voor verlichting van dat koude, ijskoude weer. En het volk van Ohio, en de kerken, gingen hierin mee.

We beginnen dus tot God te roepen. Je kunt de vonk in Israël zien die ons tot God zal doen wenden, wanneer we ons realiseren dat we in grote problemen zitten, en het gevaar nog steeds aanwezig is. Israël deed dat, nog maar een paar maanden geleden (in Ohio). Wanhoop niet voor Israël. Ondanks het feit dat we hier geen tienduizend mensen hebben, zijn er misschien wel miljoenen van Gods Israëlische volk daarbuiten die weten, niet door de predikers, maar ze weten het in hun hart, dat God Degene is tot Wie ze zich moeten wenden voor levensonderhoud en genade.

Laten we teruggaan naar Exodus 2, want hier is nog een grote bevrijding – de grootste in de Bijbel eigenlijk. Er wordt meer naar verwezen dan naar welke andere ook: de bevrijding van Israël uit Egypte. We weten dat Mozes door God geroepen is. Maar voordat Mozes geroepen werd, lezen we dit in Exodus 2:23-24:

“En het geschiedde in de loop der tijden, dat de koning van Egypte stierf; en de kinderen Israëls zuchtten vanwege de slavernij, en zij riepen, en hun geroep ging op tot God, vanwege de slavernij. En God hoorde hun zuchten, en God herinnerde zich zijn verbond met Abraham, met Izaäk en met Jakob.”

Dat is een Koninkrijk boodschap: GOD HERINNERDE ZICH ZIJN VERBOND. Maar heb je opgemerkt waarom Israël huilde? VANWEGE DE SLAVERNIJ! Ik wou dat het niet zo was. Ik wou dat Pastoor Record, en Pastoor Emry, en Pastoor Ewing, en de rest van de predikanten Israël konden prediken om tot God te roepen. Maar ik ben bang dat veel mensen niet tot God zullen roepen totdat ze huilen vanwege de slavernij. En broeder en zuster, als u niet denkt dat we onder economische en politieke slavernij komen, dan hebt u niet gezien wat er in de VS gebeurt of in Europa.

Sommigen van u, zoals wij in Amerika en Europa en verschillende andere landen, zijn geschrokken toen ze ontdekten dat we een nieuwe president konden kiezen, en hij kon een paar weken in functie zijn, en hij kon plotseling alle fondsen annuleren die gestemd en toegewezen waren door alle vertegenwoordigers die u de afgelopen jaren naar het Congres had gestuurd voor al die kanaalprojecten, irrigatieprojecten, enzovoort. Met andere woorden: Wat hebben we? We hebben blijkbaar een dictatuur, waar de vertegenwoordigers van het volk in het Congres iets kunnen opzetten om te doen, en de President kan langskomen en zeggen, “Wel, ik denk niet dat dat juist is. Dat gaan we niet doen!”

Ik weet niet hoe het in Californië zit, maar de politici in de staat Arizona hadden het er echt moeilijk mee. Ze hadden vergaderingen en ze brandden de middernacht olie, en de gouverneur belde de vertegenwoordigers. Er werd een kanaal aangelegd vlak bij waar wij wonen. Op dit moment hebben ze daar een grote greppel, en ze hebben er al een beetje beton in. Al deze arbeiders denken dat het allemaal zal stoppen; ze zullen allemaal zonder werk zitten. Ik weet niet of ze worden herplaatst of niet. Maar dit is een voorbeeld van hoe de economie, de banen, het werk, en de politiek volledig buiten de handen van het volk worden gecontroleerd. Of het nu ten goede of ten kwade is, het lijkt op dictatuur.

Wanneer we lezen over deze mensen, weten we dat ze in Egypte onder een dictatuur onder Farao waren, en er staat: “…en zij riepen, en hun geroep ging op tot God, vanwege de slavernij. En God hoorde hun gekerm, en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Izaäk en met Jakob. En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen.” (Exodus 2:23-25).

God hoorde hen toen zij riepen. Keer terug naar Rechters 6. We zien hier opnieuw dat Israël tot God riep. In Exodus, toen zij riepen, zond God Mozes. Mozes had werkelijk een verschrikkelijke tijd om Israël uit Egypte te krijgen, nietwaar? Gideon schijnt het in vergelijking daarmee erg gemakkelijk te hebben gehad. Maar er gebeurden eerst een paar belangrijke dingen. In vers 6 riepen ze tot God. Wat deed God? In Rechters 6:7-10:

“En het geschiedde, als de kinderen Israëls tot den HEERE riepen vanwege de Midianieten, dat de HEERE tot de kinderen Israëls een profeet zond, die tot hen zeide: Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Ik heb u uit Egypte gevoerd, en u uit het huis der slavernij geleid; (en hij herinnerde hen aan Mozes en aan de bevrijding uit Egypte). En Ik verloste u uit de hand der Egyptenaren, en uit het land van allen, die u verdrukten, en trok hen uit voor uw aangezicht, en gaf u hun land; en Ik zeide tot u: Ik ben de HEERE, uw God; vreest niet de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar GIJ HEBT MIJN STEM NIET GEHOORZAAMD.”

Nog geen Gideon, toch? God stuurde een profeet toen ze eindelijk tot Hem riepen. Wat was Gods antwoord? God stuurde een profeet en hij leerde die mensen de geschiedenis van de kinderen van Israël.

Ik denk dat het een schande is dat predikanten de tijd moeten nemen om de geschiedenis te prediken. Maar ik geloof ook dat het waar is dat predikanten van Koninkrijksidentiteit de geschiedenis van het volk Israël, onze geschiedenis, aan ons volk zullen moeten onderwijzen, voordat God een Gideon, in de gedaante van Jezus Christus, oproept om ons in deze laatste tijd te verlossen. Ze zullen moeten begrijpen wie ze zijn, en waarom ze in gevangenschap zijn. En dat zal klaarblijkelijk komen door deze profeten die zullen worden opgewekt om ons volk te vertellen: “God heeft jullie bevrijd uit het huis van de slaven, uit Egypte.”

Trouwens, in Deuteronomium, en ook in de andere boeken van de wet, geeft God instructies over wat Israël hun kinderen moet leren. Het verhaal dat zij hun kinderen moeten leren is Gods bevrijding van Israël uit Egypte. Ik heb een brief die iemand me onlangs schreef, waarin stond: “Ik wil u vertellen over een katholieke vrouw die haar kruisbeeld weggooide toen ze uw preek hoorde over wat je je kinderen moet leren (#7411).

Toen ze zich realiseerde dat ze tot de kinderen van Israël behoorde, en dat God Israël uit Egypte had bevrijd, realiseerde ze zich dat haar kruisbeeld met het lichaam van Christus erop, niet langer van toepassing was. Jezus is niet aan het kruis. Jezus WAS aan het kruis, maar het kruis is nu leeg. En omdat het kruis leeg is, zal Jezus ons verlossen.”

Ik geloof dat wanneer onze mensen de geschiedenis van Israël leren kennen, zij zullen weten wie zij zijn en dat zij zullen begrijpen dat zij zondigen tegen de God die hen gemaakt heeft. Zij zullen begrijpen dat al deze corruptie en zonde, en controle, en dictatuur, en verdrukking, door de hand van God komt. En als ze dat doen, beginnen ze zich tot God te wenden en vragen: “Wat moeten we doen?” De laatste twintig jaar is de ware geschiedenis van de stichting van Amerika en Europa niet meer onderwezen in de Amerikaanse en Europese openbare scholen.

Er komt een nieuw boek uit genaamd “De Christelijke Geschiedenis van de Amerikaanse Revolutie”. Het is van dezelfde auteur die “The Christian History of the Constitution” samenstelde. De schrijfster, Miss Verna Hall, belde me enkele maanden geleden op toen het bijna van de drukker moest komen, en zei: “Dominee Emry, ik wil u laten weten dat mijn boek bijna klaar is, en ik stuur u een exemplaar zodra het beschikbaar is.” Ze zei: “Ik zou graag willen dat je op zijn minst het begin leest, want in het boek geef ik een uitdaging aan de predikanten waarom ze niet meer preken over geschiedenis en regering vanaf de kansels. Dit boek bewijst de geschiedenis van de stichting van deze grote Zion-natie; het bewijst dat de meeste preken in het begin van Amerika gingen over de geschiedenis van de kinderen Israëls en Gods wetten voor de burgerregering.”

Het is geen wonder dat onze Congresleden en Presidenten zo ver af staan van het begrijpen van het Woord en de Wil van God, omdat zij noch de geschiedenis van de kinderen van Israël kennen, noch de geschiedenis van de stichting van de Verenigde Staten van Amerika. Het boek van Miss Hall is een prachtig boek, en als u het leest, of een deel ervan, dan zult u weten dat de Amerikaanse Revolutie en Europese oorlogen niet een of andere revolutie van atheïsten was. Het was geen revolutie, dat is het verkeerde woord, het was een oorlog voor onafhankelijkheid van de kinderen van Israël uit de slavernij van Europa. Het was Israël dat over de Atlantische Oceaan werd gebracht, net zoals Mozes de kinderen van Israël uit Egypte bracht.

In Australië zijn er ook boeken beschikbaar over onze Christelijke geschiedenis. “Understanding Our Christian Heritage”, Volumes 1 en 2 laten zien dat Australië een christelijke natie is, en schetsen de christelijke wortels van Australië. “Australië – Zuiderland van de Heilige Geest” door Col. Stringer, vertelt hoe Gods hand de laatste vierhonderd jaar op Australië is geweest.

Israël moest zijn geschiedenis leren kennen: wat er gebeurd was en waarom, en dat het God was die hen bevrijd had uit hun vroegere slavernij.

“En er kwam een engel (bode) des HEREN, en zat onder een eik, die te Ophra was, en die Joas, de Abiezrite, toebehoorde; en zijn zoon Gideon dorste het koren bij de wijnpers, om het voor de Midjanieten te verbergen.” (Rechters 6:11).

Het lijkt erop dat voedsel nogal schaars moet zijn geweest. Hier is een Israëliet die voedsel verstopt om het uit de handen te houden van het volk dat hen onderdrukt. Mensen die ervaring hebben in de landbouwgemeenschappen, kunnen zien dat tussen het weer, het gebrek aan water, en overheidscontroles, we heel goed een tekort aan voedsel zouden kunnen hebben in deze grote natie.

“En de engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem: De HERE is met u, gij machtig man van dapperheid, en Gideon zeide tot hem: O mijn Heer…” (Rechters 6:12).

Merk op dat de engel Gideon zojuist “een groot man van dapperheid” had genoemd, dat is wat ‘dapperheid’ betekent, toch? Het leek erop dat de engel naar hem toe kwam omdat hij een zeer moedig man was. Maar dit is wat Gideon zegt:

“O, mijn Heer, als de HERE met ons is, waarom is ons dan dit alles overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen gebleven, waarvan onze vaderen ons verteld hebben, zeggende: Heeft de HERE ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de HERE ons verlaten en ons overgeleverd in de handen van de Midjanieten.” (Richteren 6:13).

Dat klinkt niet alsof Gideon klaar was om uit te trekken en te gaan vechten voor de bevrijding van Israël, of wel? De boodschapper noemde hem een “machtig man van dapperheid”, en Gideon zei: “Hoezo? Wat bedoelt u?” Hij zei: “God heeft ons in de steek gelaten. Ik verstop tarwe bij de wijnpers om wat voedsel voor de Midjanieten te vergaren.” Gideon was niet eens moedig genoeg om naar buiten te gaan en hen te trotseren; hij ging en verborg zich.

Er zijn vandaag de dag veel mensen die de autoriteiten trotseren, en zij denken dat zij moderne ‘Gideons’ zijn. Gideon deed niets in het openbaar, hij verborg zich omdat hij zo bang was voor de Midjanieten. Toen de engel bij hem kwam, zei hij, “Wat bedoel je? Kijk hier eens naar. Kijk naar wat er met ons gebeurt. Waar zijn de wonderen?” Maar juist in de woorden die hij gebruikte, staan enkele belangrijke punten.

“En de HERE zag hem aan en zeide: Ga heen met deze kracht, en gij zult Israël redden uit de hand der Midjanieten; heb Ik u niet gezonden?” (Richteren 6:14).

Wat kan dit in hemelsnaam betekend hebben? Hier is deze zogenaamde “moedige” man die zich verbergt voor de Midjanieten, die probeert illegaal wat voedsel achter te houden dat hij niet mocht hebben, en hij klonk als de meest pessimistische van alle Israëlieten. Dit is wat hij vervolgens zegt:

“En hij zeide tot hem: Mijn Heer, waar zal ik Israël mee redden? Zie, mijn familie is arm in Manasse, en ik ben de minste in het huis van mijn vader.” (Rechters 6:15).

Veel mensen vandaag de dag (dank God voor hen tot op zekere hoogte), die volkomen bereid zijn om op te staan en te zeggen: “Wel, weet je, de Heer zal dit en dat doen. Ik ga dit doen, en God gaat dit land verlossen, want we gaan deze vijanden vernietigen, enzovoort.” Hier in Rechters verscheen een engel aan deze man, Gideon, en hij zei: “Ik ga jou gebruiken om Israël uit de slavernij te halen.” En deze man zegt, “Wat bedoel je? Ik? Ik ben de jongste in mijn huis, ik heb niets.” Hij klinkt niet echt als een moedig man, of wel? Maar laten we vers 14 nog eens lezen:

“En de HEERE zag hem aan en zeide: Ga heen in deze uw macht…”

Wat in de wereld was de kracht van Gideon? Dat zal ik u vertellen: Het is dezelfde kracht die jullie hebben; jullie zijn allemaal Gideons. Weten jullie waarom? Omdat jullie precies weten wat Gideon wist. Kijk nog eens naar vers 13:

“En Gideon zeide tot hem: Mijn Heer, indien de HEERE met ons is, waarom is ons dan dit alles overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen gebleven, waarvan onze vaderen ons verteld hebben, zeggende: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten, en ons overgeleverd in de handen der Midjanieten.”

Ik geloof dat dit het eerste is wat een man, of een vrouw, of een predikant moet weten om ook maar iets te kunnen doen van het werk dat Gideon later deed: zij moeten weten dat God Israël in de handen van de Midianieten heeft overgeleverd. DAT WAS DE KRACHT VAN GIDEON! Dat is uw kracht! Dat als je weet dat God ons daar heeft bevrijd, God ons er ook uit kan halen. Als God ons niet uit de slavernij kon houden, kan God ons er ook niet uit brengen. Gideon had macht in die kennis van de soevereiniteit van God. Weet je hoe dat heet in de Bijbel. Heel simpel, het heet ‘Geloof’.

Is het u opgevallen? GIDEON HAD GEEN GELOOF IN ZICHZELF. Hij had zelfs zo weinig vertrouwen in zichzelf, dat hij, zoals je verder leest, met de engel discussieerde over de dwaasheid om hem te kiezen, omdat hij niet iemand van belang was. En ik heb een vermoeden, dat de mensen die het werk van Gideon gaan doen in dit einde van de tijd, mensen zullen zijn die niets hebben; niets meer dan geloof in de soevereiniteit van God over dit volk.

Laat geloof je leiden om te doen wat je moet doen. Ik zal u niet alles vertellen wat u moet doen, want God zal doorgangen voor u openen en dingen voor u doen en waarvan u getuige zult zijn, waarvan ik geen kennis heb; ik kan het op geen enkele manier weten. De jaren die over ons komen zullen vreemd en angstig zijn. En jullie zullen niet allemaal predikers worden; jullie zullen niet allemaal een groots persoon zijn, waar iemand ooit van zal horen. Maar als je gelooft in de soevereiniteit van God over Israël, zul je op zijn minst iets van het werk van Gideon doen.

Ik wil afsluiten in Jesaja, omdat daar nog een andere plaats is, waar ik geloof, dat dit betrekking heeft op wat wij noemen de Koninkrijk-Identiteit Beweging. De mensen die weten wie we zijn, en waarom we zijn waar we zijn. En Jesaja heeft het over een Israël dat ongehoorzaam is.

“Waarom zoudt gij nog meer getroffen worden? Gij zult meer en meer in opstand komen; het ganse hoofd is ziek, en het ganse hart is flauw. Van de voetzool af tot aan het hoofd toe is het niet gezond, maar zijn er wonden en kneuzingen en etterende zweren; zij zijn niet dichtgemaakt, noch gebonden, noch met zalf verzacht.” (Jesaja 1:5-6).

“Gij zijt een Israëlitisch volk in zonde en goddeloosheid, en gij zijt zo ziek, en zo gebonden”, zegt Hij, “waarom zoudt gij nog getroffen worden?” Met andere woorden: er komt een tijd dat God zegt: “U hebt er genoeg van”. Ik denk dat die tijd vrij snel komt in dit land. Maar hij vervolgt:

“Uw land is desolaat, uw steden worden met vuur verbrand; uw land, vreemden verslinden het in uw tegenwoordigheid. (En dat doen ze. De vreemdeling is hier, zoals we hebben besproken) en het is desolaat, als omvergeworpen door wurgers. En de dochter van Sion (dit is het Israël van het einde der tijden, DE DAUGHTER VAN SION) wordt achtergelaten als een huisje in een wijngaard, als een loge in een tuin van komkommers, als een belegerde stad. (wij zijn een belegerde stad en een omsingeld land) Als de HEERE der heerscharen ons niet een zeer klein overblijfsel had gelaten, zouden wij geweest zijn als Sodom, en wij zouden geweest zijn als Gomorra.” (Jesaja 5:7-9).

Denk aan wat God tegen Abraham zei: Hij zou die steden vernietigen vanwege hun goddeloosheid. Maar Hij gaf Abraham toe dat Hij ze niet zou vernietigen als er ook maar tien rechtvaardigen in gevonden zouden worden. God heeft een overblijfsel in Israël bewaard, en ik geloof dat u deel uitmaakt van dat overblijfsel. U hebt de gerechtigheid van Christus, en daarom zal God met ons niet doen wat Hij met Sodom en Gomorra deed. Hij zal Israël niet vernietigen.

Dus, laten we geloven. Laten we geloven! Laten we een blind vertrouwen hebben in de soevereiniteit van de Almachtige God over Israël, zoals Gideon deed. En in de verlossende kracht van Jezus Christus. Dit is onze macht. Daarmee zullen wij de tijd verlossen, zoals God ons het werk geeft te doen. God zegene u!

Wij hebben alle Bijbelstudies op deze website geplaatst zodat u deze op elk moment, op uw gemak, kunt lezen. 

>