• Home
  • Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 3

Kerken hebben ons volk eeuwenlang misleidt

Ik herhaal het punt dat ik eerder maakte: als je Openbaring 12 neemt zoals de katholieke kerk doet, en zoals de protestanten doen, en zegt: “Oh, dit is die grote aartsengel, en hij vocht in de hemel en werd neergehaald op de aarde, enzovoort,” dan vernietig je al deze feitelijke profetie die hier wordt gegeven. Het is dan ook geen wonder dat onze mensen blind zijn voor wat er vandaag op aarde gebeurt, want de profetie in de Bijbel is hun verkeerd voorgesteld.

Die leer wordt natuurlijk zo algemeen onderwezen, en is zo lang onderwezen, dat er maar weinigen zijn die haar in twijfel trekken. Ik moet toegeven dat ik het grootste deel van mijn leven ook nooit in twijfel heb getrokken. Ik accepteerde al deze verhalen en beschrijvingen van deze “duivel”, omdat mijn ouders en iedereen die ik kende erin geloofden. Ik nam aan dat het de waarheid was.

In die tijd dacht iedereen die ik kende dat de Joden Israël waren, dus geloofde ik dat ook. Iedereen die ik kende dacht dat niet-christenen naar het “hellevuur” gingen en voor eeuwig en altijd gemarteld werden door diezelfde “duivel”, dus geloofde ik dat ook. Bijna iedereen die ik kende dacht dat Franklin Delano Roosevelt de redder van Amerika was, en de enige reden waarom ik dat niet geloofde, was omdat mijn ouders dat niet geloofden. Mijn vader zei dat Franklin Roosevelt een oplichter was. Dus dat is nog steeds een goed voorbeeld. We zijn geneigd te geloven wat onze ouders geloven, of het nu waar is of niet.

Maar geloven maakt het nog niet waar! We lezen Openbaring 12:3, het vers dat de ‘duivel’-predikers niet lezen, omdat het een vreemd ‘wezen’ beschrijft met zeven hoofden. Wie heeft er ooit gehoord van een duivel met zeven hoofden? Nou, dat bracht ons dan naar Openbaring 17. Het beest waarop de scharlakenrode vrouw, MYSTERIE BABYLON, rijdt, heeft zeven koppen. Deze zeven koppen worden geïdentificeerd als zeven bergen of naties. En de tien hoorns als tien koningen, of koninkrijken. Dus de beschrijving in Openbaring 12, en de symboliek in Openbaring 12, is identiek aan die van Openbaring 17.

Die oude slang die ‘duivel’ en ‘satan’ wordt genoemd, is geen geesteswezen, maar een samenstel van naties die zich verzetten tegen christenen en het christendom. In mijn prekenserie getiteld Give The Devil His Due (7810, 7811, 7812, 7813) heb ik laten zien dat het Hebreeuwse woord dat in het Oude Testament met “satan” wordt vertaald eenvoudigweg “tegenstander” of “vijand” betekent. In feite wordt het in het Oude Testament vaker vertaald met ‘vijand’ dan dat het vertaald wordt met het woord ‘satan’.

De scharlakenrode vrouw en het rode beest van Openbaring 17 zijn dus zeker de “tegenstanders” van het christendom, want van de vrouw wordt gezegd dat zij “dronken is van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus”. We zullen zien dat deze Openbaring 12 “satan” ook de vijand is van het christendom.

Sommigen denken misschien dat ik mijzelf in een hoek heb gedrukt met mijn nadrukkelijke verklaring dat de gebeurtenissen van Openbaring 12 zouden plaatsvinden nadat Johannes het visioen had gezien in 96AD; vanwege wat ik lees in Openbaring 1 en 4. De vrouw baarde een man-kind, en de meeste mensen leren dat het man-kind Jezus is, die ongeveer 90 jaar voordat Johannes het visioen zag, werd geboren.

“En zij, die zwanger was, huilde, weende bij de bevalling en had pijn om bevrijd te worden. En er verscheen een ander wonder in de hemel; en zie een grote rode draak, met zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp ze op de aarde; en de draak stond voor de vrouw die klaar was om te bevallen, om haar kind te verslinden zodra het geboren was. En zij bracht een mensenkind voort, dat met een ijzeren staf over alle volken zou heersen; en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon.” Openbaring 12:2-5.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien de baby die uit Maria is geboren. Met andere woorden, de baby Jezus. Maar zoals we hebben gezien, zijn de symbolen in dit visioen niet wat ze werkelijk voorstellen. De vrouw is geen vrouw, de vrouw is Israël. De zon, maan en sterren zijn niet echt zon, maan en sterren. De rode draak is geen letterlijke draak. De hoofden zijn geen hoofden, de horens zijn geen horens; dus misschien is het kind geen kind, maar symboliseert het iets anders.

Denk aan alles wat we hier kunnen bedenken, want dit mensenkind moet over alle volken heersen met een ijzeren staf. Dat brengt ons allereerst naar Openbaring 19, en na de vernietiging van MYSTERIE BABYLON is er nog een visioen:

“En ik zag de hemel geopend, en ik zag een wit paard, en hij die op hem zat, heette trouw en waarachtig, en in gerechtigheid oordeelt hij en voert oorlog.” Openbaring 19:11.

Ik geloof dat dit een verwijzing is naar Jezus Christus. Dit is niet de Christus die door de meeste geestelijken wordt onderwezen; zij leren dat deze Christus zal komen om de christenen van de aarde te plukken en naar de hemel te brengen. Deze Christus in Openbaring 19 gaat oordelen en oorlog voeren:

“En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, om daarmee de volken te slaan; en hij zal hen regeren met een ijzeren staf; en hij betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de almachtige God. En hij heeft op zijn gewaad en op zijn dij een naam geschreven: KONING der koningen, en HEER der heren.” Openbaring 19:15-16.

In Psalm 2 lezen we over de verwijzingen naar iemand die de aarde regeert met “een ijzeren staf”.

“Ik zal het decreet verklaren: De Here heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon; heden heb Ik u verwekt. Vraag van Mij, en Ik zal U de heidenen tot Uw erfdeel geven, en de uiterste delen der aarde tot Uw bezit. Gij zult hen breken met een ijzeren staf, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.” Psalm 2:7-9.

Dit lijkt opnieuw Jezus te zijn die met een ijzeren staf zal regeren. Maar is het mogelijk dat in vers 8 niet God spreekt, maar de Zoon. Met andere woorden Hij zegt in vers 7: “Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u verwekt.”

Als wij dan het volgende vers opvatten als het spreken van Jezus, dan zegt Hij: “Vraag van Mij en Ik zal u (gij) de heidenen tot uw erfdeel geven en de uiterste delen der aarde tot uw bezit.” Gij, gij gelovigen, gij christenen, zult hen breken met een ijzeren staaf en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat!

In Openbaringen wordt ons verteld dat het de christelijke gelovigen zijn die de wereld zullen regeren met een ijzeren staf. Jezus spreekt tot de kerken:

“En wie overwint, en mijn werken tot het einde toe bewaart, aan hem zal ik de macht geven over de volken; en hij zal hen regeren met een ijzeren staf, als pottenbakkersvaten zullen zij in stukken worden gebroken, zoals ik van mijn Vader heb ontvangen.” Openbaring 2:26-27.

We hebben hier een tweeledige openbaring dat het Jezus is die de volken zal regeren met een ijzeren staf, maar het is ook waar dat Jezus’ volgelingen, de overwinnaars, de volken van de wereld zullen regeren met een ijzeren staf.

Ook uit andere verzen in Openbaring 12 blijkt dat het mensenkind hier niet Jezus Christus is. We hebben al gezien dat de Bijbel zegt dat de overwinnaars de naties zullen regeren met een ijzeren staf. Openbaring 12:2 zegt:

“en zij die zwanger was, huilde, weende bij de geboorte, en had pijn om bevrijd te worden.”

Eerder identificeerde ik de vrouw als Israël. De zon, maan en sterren zijn symbolen van de natie Israël volgens Jozefs droom. Maar de vraag is, heeft Israël geworsteld toen Jezus werd geboren? Het antwoord is: Nee! Het grootste deel van Israël wist niet eens wat er gebeurde. En nog een ander punt: het woord “barensweeën” wordt in de Schrift nooit gebruikt in verband met de geboorte van Jezus.

Er is echter wel een geboorte in de Schrift die een mensenkind moet voortbrengen, en die moet dat met pijn en moeite doen. De Bijbel zelf kan aangeven wat dit mensenkind is in het laatste hoofdstuk van de profeet Jesaja.

De laatste helft van het boek Jesaja gaat bijna volledig over het Sion van de Bijbelse profetie, evenals enkele van de andere profetische boeken in het Oude Testament, maar toch horen we zelden een uitleg over wat het Sion van de Bijbelse profetie is. In het algemeen heeft Sion betrekking op Jeruzalem en op een verlost Israël dat in het koninkrijk over de aarde heerst. Met andere woorden, het woord “Sion” past bij het koninkrijk van Jezus Christus op aarde.

“Hoort het woord des Heren, gij die beeft voor zijn woord (dit is gericht tot gelovigen, mensen die beven voor Gods woord) Uw broeders die u gehaat hebben, die u om mijns naams wil hebben verstoten, zeiden: ‘Laat de Here verheerlijkt worden;’ maar Hij zal verschijnen tot uw vreugde, en zij zullen beschaamd worden.” Jesaja 66:5.

Hij doelt op iemand die door zijn broeders wordt verstoten, maar God zal aan de verstotenen verschijnen.

“Een stem van lawaai uit de stad, een stem uit de tempel, een stem van de Heer die zijn vijanden vergeldt. Voordat zij weeën had, bracht zij voort, voordat haar pijn kwam, werd zij bevrijd van een man-kind. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft zoiets gezien? Zal de aarde in één dag voortgebracht worden? Of zal een volk ineens geboren worden?” Jesaja 66:6-8a.

Wat is er geboren? Wat is het mensenkind? Het man-kind is een volk, een volk dat in één keer geboren wordt.

“Want zodra Sion weeën had, bracht zij haar kinderen voort. “Zal Ik baren en niet doen baren?” zegt de Heer; “Zal Ik doen baren en de baarmoeder sluiten?” zegt uw God.” Jesaja 66:8b-9.

God gaat iets voortbrengen uit dit ding dat Sion heet. En het ding dat geboren wordt, in de profetie een ‘mensenkind’ genoemd, is een natie. Een ander hoofdstuk, Micha 4, is duidelijk een profetie van het Koninkrijk van Jezus Christus op aarde. Het eerste deel ervan herhaalt letterlijk woord voor woord Jesaja 2:1.

“Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des Heren zal worden opgericht op de top der bergen en hij zal worden verheven boven de heuvels; en de mensen zullen tot hem stromen.” Micha 4:1.

Zoals we eerder zagen, symboliseert het woord ‘berg’ in Bijbelprofetie ‘natie’. De natie van de Heer zal gevestigd worden als de voornaamste onder de naties, bovenop de naties:

“En de mensen zullen erheen stromen. En vele volken zullen komen en zeggen: Komt, en laat ons opgaan naar de berg (natie) des Heren, en naar het huis van de God van Jakob; en Hij zal ons zijn wegen leren, en wij zullen in zijn paden wandelen; want de wet zal uitgaan van Sion, en het woord des Heren van Jeruzalem.” Micha 4:2.

Er is een cassetteboodschap (7105) over dat onderwerp waarin het verschil wordt uitgelegd tussen de wet die uit Sion gaat en het woord uit Jeruzalem.

“En Hij zal rechtspreken onder vele volken, en sterke naties van verre berispen; en zij zullen hun zwaarden slaan tot ploegscharen, en hun speren tot snoeihaken; en het volk zal geen zwaard meer opheffen tegen het volk, en zij zullen geen oorlog meer leren.” Micha 4:3.

Dit moet verwijzen naar die grote voorspelde tijd van vrede, het Koninkrijk op aarde!

“Maar zij zullen ieder zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en niemand zal hen vrezen, want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken. Want alle mensen zullen ieder in de naam van zijn god wandelen, en wij zullen wandelen in de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Te dien dage, zegt de Here, zal Ik haar verzamelen die stilstaat, en Ik zal haar verzamelen die verdreven is, en haar die Ik verdrukt heb.” Micha 4:4-6.

Zij die stilstaat, zij die verdreven is en zij die verdrukt is, is het volk Israël, dat 700 jaar voor Christus uit het oude Palestina werd verdreven.

“En ik zal haar die stilstaat tot een overblijfsel maken”, Micha 4:7a.

Het Hebreeuwse woord ‘overblijfsel’ betekent letterlijk ‘de TERUG gekeerde’. Het is jammer dat het woord ‘overblijfsel’ tegenwoordig ‘een klein aantal’ betekent. Destijds betekende het dat niet, het betekende ‘de teruggekeerden’, dus dit zou betekenen: degenen die zich tot God hebben gekeerd.

“en haar die ver weg geworpen was een sterke natie:” Micha 4:7b.

Hier is een profetie dat God, die Israël had verstoten, Israël weer zou verzamelen en haar tot een sterke natie zou maken.

“En de Here zal van nu af aan over hen regeren op de berg Sion, tot in eeuwigheid.” Micha 4:7c.

Wat is die natie, die bestaat uit het heropgerichte Israël? In Bijbelprofetie wordt het Sion genoemd. En uit Sion wordt het mensenkind geboren.

“En gij, o toren der kudde, het bolwerk van de dochter van Sion, tot u zal het komen, zelfs de eerste heerschappij; het koninkrijk zal komen tot de dochter van Jeruzalem.” Micha 4:8.

Niet de oude moeder, niet dat smerige oude stadje in Palestina, maar het Nieuwe Jeruzalem, de nieuwe natie die Sion en Jeruzalem heet, die in één dag is geboren, en die de draak in Openbaring 12 probeerde te vernietigen.

“Het koninkrijk zal komen naar de dochter van Jeruzalem. Waarom roept gij nu luid? Is er geen koning in u? Is uw raadgever vergaan? Want pijnen hebben u aangegrepen als een barende vrouw.” Micha 4:8b-9.

Er komt iets ter wereld in deze natie van het heropgerichte Israël.

“Want nu zult gij uit de stad gaan, en gij zult op het veld wonen, en gij zult zelfs naar Babel gaan; daar zult gij verlost worden, daar zal de Here u verlossen uit de hand van uw vijanden.” Micha 4:10.

We hebben dit laten zien in andere preken over profetie, dat deze natie – deze grote opnieuw samengestelde natie van Israël zou worden geboren in één dag – de belangrijkste onder de naties van de hele wereld zou worden, en vervolgens in gevangenschap zou gaan onder een entiteit genaamd Babylon. Denk aan Openbaring 17, het is MYSTERIE BABYLON dat heerst over alle naties van de wereld, en vecht tegen het Christendom. Dit is hetzelfde Babylon dat we hier lezen. Dan zegt God, op dat moment:

“Daar zult gij verlost worden. Daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu zijn ook vele volken tegen u verzameld, die zeggen. Laat haar verontreinigd worden, en laat ons oog naar Sion kijken.” Micha 4:10b-11.

Wat lezen we in Openbaring 12 in het laatste deel van vers 4?

“de draak stond voor de vrouw die klaar was om bevrijd te worden, om haar kind te verslinden zodra het geboren was.” Openbaring 12:4b.

Dus wat hebben we? We hebben een natie geboren uit het heropgerichte Israël en deze confederatie van naties in Openbaring 12 wil haar vernietigen. Waar is dat ooit gebeurd in de geschiedenis? Nou, de meesten van jullie (Amerikanen) leven in die natie, die op 4 juli 1776 in één dag werd geboren. De natie van het opnieuw samengestelde Israël, die de draak, de vijand, de antichrist, al eeuwenlang probeert te vernietigen. Dit is geen recente strijd. Deze strijd is al jaren aan de gang.

U ziet dus, als we dit lezen, dat het mensenkind werkelijk de natie van het heropgerichte Israël is. Het is niet Jezus Christus, zoals we eerder lieten zien. Alle visioenen in het boek Openbaring moeten plaatsvinden nadat Johannes het visioen heeft gezien. Dat wordt heel duidelijk gemaakt in de eerste verzen van Openbaring 1, en in het eerste vers van Openbaring 4. Dit zijn geen dingen die eerder zijn gebeurd. Dus deze geboorte was niet van Jezus Christus. Deze geboorte was van de grote Sion-natie van Bijbelprofetie, de Verenigde Staten van Amerika.

“Nu zijn ook vele volken tegen u verzameld, die zeggen: Laat haar verontreinigd worden, en laat ons oog op Sion vallen.” Micha 4:11.

Ik denk dat er meer spionnen en subversieven per hoofd van de bevolking in Amerika zijn dan in enig ander land op aarde. Dit kan niet kloppen met het kleine oude land van Palestina. Ik vermoed dat we meer vijandelijke spionnen en agenten hebben in Amerika dan zij mensen hebben in Palestina!

“Maar zij kennen de gedachten des Heren niet, noch begrijpen zij zijn raad; want Hij zal hen verzamelen als schoven op de grond. Sta op en dors, o dochter van Sion; want Ik zal uw hoorn tot ijzer maken en uw hoeven tot koper; en gij zult velen in stukken slaan en Ik zal hun winst aan de Here wijden en hun stof aan de Here van de gehele aarde.” Micha 4:12-13.

Dit is die grote eindtijdstrijd waarin alle volken van de wereld zullen worden verzameld tegen het Sion van de Bijbelprofetie. Iedereen die in Amerika woont, die niet kan zien dat de naties van de wereld tegen deze grote natie zijn verzameld; met de militaire wapens in, en subversieve partijen in controle over zelfs een goed deel van Zuid-Amerika, en Cuba, en Nicaragua en zelfs nu (1980) tot op zekere hoogte in Mexico, met de Russische onderzeeërs en schepen die onze beide zeeën patrouilleren met raketten bij duizenden gericht op deze natie; als u nog steeds denkt dat het Sion van de Bijbelprofetie in Palestina (Israël) voorbij is, dan weet u eenvoudigweg niet wat er vandaag de dag op aarde gebeurt.

Wij zijn het doelwit van de grote antichristelijke samenzwering. Wij zijn de op een dag geboren natie van het heropgerichte Israël, het volk dat Jezus Christus volgt. Laten we teruggaan naar Openbaring 12 en zien of dit visioen wel past bij dit idee, dat het mensenkind niet Jezus is, maar het in één dag gereconstitueerde Israël.

“En zij bracht een mensenkind voort, dat met een ijzeren staf over alle volken zou heersen; en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon.” Openbaring 12:5.

Nogmaals, het betekent niet een letterlijke verwijdering van de aarde naar de hemel. Het is gewoon symbolische taal voor Gods bescherming van dat mensenkind. God leidde dat mensenkind. Als u een land op aarde kunt noemen dat meer leiding en bescherming van de Almachtige God heeft gehad dan de VS, zegt u het maar, want ik ken er gewoon geen.

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft die God bereid heeft, opdat zij haar daar zou voeden duizend tweehonderd en zestig dagen.” Openbaring 12:6.

Ik heb de tijd hiervan nog niet uitgezocht, en aangezien ik niet geloof in computertijden voor Jezus’ terugkeer aan het einde van het tijdperk, laat ik dat aan anderen over. Maar ik weet wel dat Israël hier in dit Noord-Amerikaanse continent, deze wildernis, werd verzameld.

“En er was oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen vochten tegen de draak; en de draak en zijn engelen vochten, en zegevierden niet, en hun plaats werd niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de duivel en de satan, die de gehele wereld misleidt; hij werd uitgeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.” Openbaring 12:7-9.

Dit is natuurlijk niet een of ander geestelijk wezen dat op aarde rondloopt en christenen verleidt. Nogmaals, deze oude draak is deze verzameling van naties, en zij zullen letterlijk door God worden neergehaald en vernietigd. De terminologie hier is natuurlijk ‘Michael’.

“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is redding gekomen, en kracht, en het Koninkrijk van onze God”, Openbaring 12:10a.

Hier is dat Koninkrijk weer, waarover we lezen in Jesaja en Micha:

“en de kracht van zijn Christus; want de aanklager van onze broeders is neergeslagen, die hen dag en nacht voor onze God heeft aangeklaagd.” Openbaring 12:10b.

Dat is nog iets wat onze vijanden doen, wat in ieder geval één ding is dat onze patriottische Amerikanen boos maakt. Wij worden ervan beschuldigd alle problemen op aarde te veroorzaken. In andere landen in de derde wereld, en onder de communistische propagandisten, is Amerika de grote en verschrikkelijke macht. Khomeiny en Bin Laden noemen ons “Duivels” en al het andere.

Amerika krijgt letterlijk de schuld van alles wat er op aarde gebeurt. En toch, in tijden van rampspoed en aardbevingen en hongersnoden en problemen, welke natie van de hele aarde stuurt haar voedsel, haar hulp, haar artsen en haar mensen? De Verenigde Staten, natuurlijk! De grote Sion Natie van de Bijbel profetie.

“En zij overwonnen hem door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis; en zij hadden hun leven niet lief tot in de dood.” Openbaring 12:11.

Deze grote antichristelijke wereldmacht zal niet overwonnen worden door wapengeweld, maar door het Woord van God en de kracht van Jezus Christus.

“Verblijdt u daarom, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee de bewoners der aarde en der zee, want de duivel is tot u nedergedaald met grote toorn, omdat hij weet dat hij maar een korte tijd heeft.” Openbaring 12:12.

Het is ook waar dat de rest van de aarde lijdt onder deze antichristelijke macht die Amerika probeert te vernietigen. Als je ooit de geschriften hebt gelezen van Marx en Lenin en Stalin en sommige van de andere zogenaamde theoretici van het communisme, maken zij heel duidelijk dat de natie die zij willen vernietigen de VS is. Ze erkennen echter, dat ze eerst de rest van de wereld moeten innemen, en dan ons vernietigen. Dus, zoals hier staat, de duivel is neergedaald tot de rest van de bewoners van de aarde en de zee. Alle andere volken lijden onder deze oorlogsvoering die tegen ons is gericht.

“En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die het man-kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt voor een tijd, en tijden, en een halve tijd, van het aangezicht van de slang.” Openbaring 12:13-14.

Er is een serie cassettebandjes over het Grootzegel van de Verenigde Staten (7825 – 7829), en veel mensen die ik ontdekte toen ik die serie op de radio deed, schreven dat zij altijd hadden aangenomen dat de adelaar het symbool was voor de VS, en zij wisten niet, totdat ik het voorlas uit de Bijbel, dat de adelaar het symbool is van God. God droeg Israël, de olijfnatie, in zijn klauwen en beschermde hen met de pijlen van zijn woorden. Dat zegel heeft natuurlijk veel meer symboliek dan de meeste mensen weten. Daarom had ik 20 radio-uitzendingen nodig om het uit te leggen. De Almachtige God voerde Israël dus naar de Wildernis, waar zij voor een tijd, tijden en een halve tijd gevoed wordt uit het gezicht van de slang.

“En de slang wierp uit zijn mond water als een vloed achter de vrouw aan, opdat hij haar door de vloed zou wegvoeren.” Openbaring 12:15.

Deze grote vloed van haat en propaganda en vijandschap om te proberen de natie Sion te vernietigen.

“En de aarde hielp de vrouw, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de vloed, die de draak uit zijn mond wierp.” Openbaring 12:16.

Nogmaals, verwijzend naar de andere volken, wordt dit mogelijk vervuld doordat veel van de macht en de kracht van de antichrist door de andere volken wordt opgenomen. Deze grote vloed die zij uitwerpen tegen christelijk Israël, wordt geabsorbeerd door de andere volken. Als dat niet zo was, als hun aanval alleen op ons volk was gericht, zouden wij allang vernietigd zijn (menselijk gesproken); maar de andere volken van de wereld dienen tot op zekere hoogte om die macht en vijandschap en kwaad op te slorpen.

“En de draak werd toornig op de vrouw, en ging oorlog voeren tegen het overblijfsel van haar zaad”, Openbaring 12:17a.

De oorlog moet zijn tegen de fysieke, letterlijke, raciale afstammelingen van deze vrouw, die we hebben geïdentificeerd als Israël, en hier zijn ze:

“die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” Openbaring 12:17b.

Wat kan het anders zijn dan het gekerstende Israël? Het volk van ons ras, heropgericht in dit Noord-Amerikaanse en natuurlijk ook in Europa continent als het Israël van God in het grote Sion van de Bijbelse profetie. De draak van Openbaring 12, die Johannes in een visioen zag, is natuurlijk hetzelfde beest van Openbaring 17, dat oorlog voert tegen Gods volk.

“Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen; want Hij is Heer der heren, en Koning der koningen; en die bij Hem zijn, zijn geroepen, en uitverkoren, en getrouw.” Openbaring 17:14.

Wie kunnen dat anders zijn dan de christenen op aarde, de christenen van Amerika en Europa. Deze onzin dat de Joden, die het meest antichristelijke volk ter wereld zijn, daar in Palestina-Israël, het volk zijn waartegen het wereldcommunisme vecht, is letterlijk dat, niet alleen onzin, maar GEVAARLIJKE ONZIN! De mensen waartegen ze vechten zijn de christenen van Amerika en West-Europa.

Wij zijn het doelwit, wij zijn degenen die zij willen vernietigen. Als degenen tegen wie in Openbaring 17 wordt gevochten identiek zijn aan degenen tegen wie in Openbaring 12 wordt gevochten, waarom is het dan zo vergezocht om te zeggen dat de entiteit die tegen hen vecht in beide hoofdstukken dezelfde is. Met andere woorden, niet een groot geestelijk wezen, maar een conglomeraat van naties en mensen die samenkomen om te vechten en te proberen het Sion van de Bijbelse profetie te vernietigen.

Mijn eerdere identificatie van de tien horens van Openbaring 17 als mogelijk onze eigen regering die in tien regio’s is verdeeld, verandert niets aan mijn identificatie hiervan, aangezien onze regering niet door ons volk wordt geleid.

Hoevelen van u weten dat zij zeker niet door christelijke mensen wordt geleid? In feite beweert de huidige president dat hij een wedergeboren christen is (Jimmy Carter), en voor zover we kunnen nagaan uit de hele lijst van honderden, en misschien inmiddels duizenden, mensen die hij in de Amerikaanse regering in functies heeft benoemd, heeft hij nooit één christen in een functie benoemd, wat natuurlijk niet erg goed spreekt voor zijn belijdenis van het christendom.

Deze regering van ons is eigenlijk gecombineerd met de vijanden van het christendom, die oorlog voeren tegen christenen. Godzijdank beginnen veel predikanten dat in te zien, nu de regering probeert hun belastingvrije status af te nemen en hun scholen te sluiten, en het gebed op de openbare scholen al heeft tegengehouden en verhindert dat de Bijbel daar wordt gelezen. Er is tenminste een opwekking onder ons volk en een erkenning dat er een grote bijna heilige verborgen macht is die oorlog voert tegen het christendom en tegen ons volk.

Samenvattend hebben we een nauwkeurige profetie in Openbaring 12, dat mensen en naties, gevormd als aardse machten, oorlog zouden voeren tegen het her-verzamelde huis van Israël in de woestijn, in hun poging Sion te vernietigen; om Gods regering over de naties te vernietigen. De interpretatie van dat visioen als iemand die een gevallen engelachtig wezen afbeeldt, dat vaag en onzichtbaar is, verhindert ons de waarheid te begrijpen van het bestaan van deze conglomeratie van mensen en naties; dat de oorlog tegen ons wordt gevoerd door mensen van vlees en bloed, en NIET door een of ander engelachtig bovennatuurlijk wezen.

Er is een groot verschil in feite door deze slang of deze satan van Openbaring 12 aan te merken als een groot geesteswezen. De predikanten en de geestelijken hebben de mensen opgevoed om in de kerk te zitten en naar de predikant te luisteren, terwijl hij vecht tegen een onzichtbare en onzienlijke vijand. Hij is hun surrogaat-soldaat geworden en zij treden nooit in de oorlog en beseffen niet dat zij dat kunnen. In feite kijken ze alleen maar naar deze damp die “de duivel” wordt genoemd, en de oorlog gaat om hen heen door op aarde, en is eenzijdig, want de vijand vecht tegen ons en wij vechten niet terug. Ons wordt verteld dat alles wordt veroorzaakt door deze duivel.

Sommige predikanten nemen deze ‘duivel’ en deze ‘satan’ en maken er iets groots van om zichzelf helden en martelaren te maken. Telkens als hun bediening begint te groeien en ze succes hebben, zeggen ze: “Oh we hebben de duivel overwonnen.” Wanneer de bijdragen beginnen af te nemen en de mensen de kerk verlaten, zeggen ze, “Oh de duivel probeert de bediening te vernietigen.” De duivel is een zondebok geworden voor hun eigen falen. De individuen die onze natie vernietigen moedigen onze mensen aan om de ‘duivel’ te haten. Maar je mag nooit en te nimmer de mensen haten die deze natie en ons volk vernietigen. De predikanten protesteren tegen pornografie, maar wie is de schuldige? De duivel. Ze protesteren tegen prostitutie, abortus, drugspromotie, godslastering tegen Christus, verraad in de regering en wereldcommunisme, maar wie is de schuldige? Oh, het is die duivel die dat doet. Nee, dat is het niet mijn vrienden! Het zijn miljoenen en nog eens miljoenen antichristelijke mensen van vlees en bloed die uw land en uw volk vernietigen.

De duivel, zoals ik al zei, wordt slechts een zondebok. Omdat u dit geesteswezen niet kunt kwetsen, probeert u nooit iets te stoppen van wat deze mensen doen. De dominee kan zelfs een grote kruisvaardersheld van zichzelf maken door te spreken tegen deze natievernietigende activiteiten. Als er dan iemand langskomt en zegt: “We moeten de misdadigers en verraders executeren, verbannen, opsluiten of op de een of andere manier straffen,” zeggen ze: “We moeten de zonde haten en de zondaar liefhebben. We moeten niet oordelen, anders worden we zelf veroordeeld, het is tenslotte de duivel die al deze dingen doet.”

Als je erop wijst dat je deze antichristelijke activiteiten hebt onderzocht en je ervan overtuigd bent dat ze voornamelijk worden bevorderd door antichristelijke Joden die aanhangers zijn van de godsdienst van de Farizeeën, die Jezus veroordeelde; en dat zij achter alles zitten, van communisme tot pornografie, tot het promoten en verspreiden van drugs, met het doel het christendom te vernietigen, dan zeggen zij: “De Joden zijn Gods uitverkoren volk. God zal je vervloeken als je iets tegen de Joden doet. We moeten van de Joden houden.” Dan gaan ze weer terug naar het bestrijden van schaduwen en de wind met de duivel en de grote antichrist.

Ze vinden het niet erg als je tegen pornografie bent, maar zet de pornograaf niet in de gevangenis. Ze vinden het niet erg als je tegen abortus bent, maar executeer de babymoordenaar niet! Ze vinden het zelfs niet erg als je het communisme haat, als je de Joodse communisten maar niet opsluit of deporteren. In werkelijkheid zijn zoveel kerkgangers zo geconditioneerd om hun vijand te zien als een geesteswezen dat de duivel wordt genoemd, dat ze nauwelijks kunnen denken in termen van vijanden van vlees en bloed. De “duivelsleer” is een krachtige bescherming voor de vijanden van Sion en Israël.

“Nu spreekt de Geest uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen van het geloof zullen afwijken, door acht te geven op verleidende geesten en leringen van duivels.” 1 Timoteüs 4:1.

Ik heb dat vers jarenlang gelezen en ik nam altijd aan dat het betekende dat sommigen acht zouden geven op leerstellingen van duivels, maar Paulus had er ook voor kunnen waarschuwen dat zij die het ware geloof niet wilden prediken, leerstellingen over duivels zouden prediken.

Het is interessant dat de grootste zogenaamde kerk in het christendom die van het geloof is afgeweken de rooms-katholieke kerk is; en een groot deel van haar leer gaat altijd over die “duivel”. De duivel krijgt je te pakken als je de leer van de priesters niet volgt, enzovoort.

In Romeinen 1 zullen we zien wie hier de macht heeft. Dit hoofdstuk gaat over mensen die weigeren God te volgen.

“Want toen zij God kenden, verheerlijkten zij Hem niet als God, en waren niet dankbaar, maar werden ijdel in hun verbeelding, en hun dwaze hart werd verduisterd.” Romeinen 1:21.

Vervolgens worden mensen beschreven die zich verzetten tegen het kennen van iets van God.

“Daarom heeft God hen ook overgegeven tot onreinheid, door de begeerten van hun eigen hart, om hun eigen lichaam onderling te onteren.” Romeinen 1:22.

Zijn zij verstrikt geraakt in een web of bedrog van een of ander nevelig geesteswezen dat de “duivel” wordt genoemd? NEE! God gaf hen aan die dingen over.

“Die de waarheid van God in een leugen veranderden, en het schepsel meer aanbaden en dienden dan de Schepper, die in eeuwigheid gezegend is. Amen. Om deze reden gaf God hen over aan slechte gevoelens:

want zelfs hun vrouwen veranderden het natuurlijke gebruik in iets dat tegen de natuurlijke staat is.” Romeinen 1:23.

Wie is de macht? Niet de duivel. Maar de Almachtige God! 2 Tessalonicenzen 2 is dat grote hoofdstuk over de mens der zonde, dat we eerder uitvoerig hebben toegelicht (7702, 7103).

“En met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet ontvangen hebben, opdat zij behouden zouden worden. En om deze reden zal God hun een sterke misleiding zenden, zodat zij een leugen geloven.” 2 Tessalonicenzen 2:10.

Om deze reden, komt dat omdat zij de waarheid niet wilden. Wanneer mensen leugens geloven en de waarheid van dit Heilige Woord niet geloven, wie heeft hen dan in dat valse geloof geleid? De almachtige God! Laten we voorzichtig zijn met welk krediet we de ‘duivel’ geven voor het doen van grote dingen. God Almachtig stuurt hen sterke waanvoorstellingen dat ze een leugen moeten geloven.

Dank God voor de andere kant van diezelfde medaille. Als u de waarheid liefhebt, zal God uw ogen openen en zal God u de waarheid geven. Hij zal u niet misleiden, en u zult ontdekken wat in Zijn Woord de waarheid is. Als Israël zich bekeert, als onze natie zich bekeert en zich tot God wendt en de waarheid zoekt, zal God hun ogen openen en hun de waarheid geven die hen zal bevrijden.

De waarheid die alle antichristelijke machten van deze mensen en naties, die ons bijna in hun greep lijken te hebben, zal vernietigen, en de macht is hier, de macht is niet een of andere mythische “satan” van de kerken. De macht is in de Almachtige God en Zijn Woord. Wij zijn degenen die zich moeten bekeren en dan zal de oude tegenstander, deze duivel en deze satan, die de mensen op aarde zijn die zich verzetten tegen het christendom, worden vernietigd, en zal God op deze aarde het gereinigde land van de Bijbelprofetie brengen, het Koninkrijk van God op aarde. Moge God de dag versnellen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>