• Home
  • Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 2

De superspook van de joden

In de laatste paar maanden (1980) zijn er enkele preken gehouden door predikanten die in het algemeen onderwijzen wat wij de Identiteitsboodschap noemen. Deze preken, zowel in gedrukte vorm als op band, hebben mij (dominee Emry) berispt voor mijn leer over “satan” en Eva in de hof van Eden. Ik ben het er niet mee eens dat “satan” of enig ander wezen Eva in de hof van Eden verleidde en kinderen voortbracht. Zij leren dat ‘satan’ Eva verleidde en Kaïn voortbracht. Wij noemen dat de “Zaadlijn Leer”. Ik ben tegen die leer! De Mormoonse kerk en de Joodse Talmoed onderwijzen het ook. En hun beschrijving van “satan” is identiek aan die van Armstrong en de kerken.

“Hij was een grote gevallen engel, hij werd neergeworpen op de aarde, hij misleidde Adam en Eva in de hof van Eden,” enzovoort.

Heb geduld als dit een beetje langdradig lijkt. Ik ga één vers citeren uit Openbaring 1, en dit ene vers alleen al, als het waar is (en als we het Woord van God geloven, en dat God geen leugenaar is), is genoeg om het volgende te bewijzen:

1. De oorlog in de hemel van Openbaring 12 heeft al plaatsgevonden, niet duizenden jaren geleden, maar nadat Johannes het visioen zag.

2. De uitdrijving, van wat dit wezen ook was, uit de hemel naar de aarde, vond dus plaats na 96 na Christus, ergens nadat het visioen was gezien.

Als de “duivel” of “satan” van Openbaring 12 alles is wat de katholieke kerk, en de protestantse kerkgenootschappen, en Armstrong, en sommige identiteitspredikers zeggen dat hij is, dan zou hij niet op de aarde zijn gevallen voordat Adam en Eva in de hof van Eden waren.

“De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn knechten te wijzen op de dingen die spoedig moeten geschieden; en Hij heeft die door Zijn engel aan Zijn knecht Johannes betekend.” Openbaring 1:1.

Heb je die zin gelezen? “Dingen die spoedig moeten geschieden.” Er stond niet: “Ik ga u dingen laten zien die al gebeurd zijn.” Dit zijn dingen die nog toekomstig zijn volgens wat de engel tegen Johannes zei. Een andere getuige is vers 3:

“Zalig hij die leest, en zij die horen de woorden van deze profetie, en bewaren de dingen die daarin geschreven zijn; want de tijd is nabij.” Openbaring 1:3.

Dezelfde algemene theorie, het is in de toekomst! De dingen waarover u zult lezen zijn toekomstig. De tekenen of de visioenen die de engel aan Johannes toonde, en die toen door Johannes werden opgeschreven, waren van dingen die nog toekomstige gebeurtenissen waren in 96AD. Begrijpt u dat? Leest u deze verzen op dezelfde manier als ik? Want dit is een heel, heel belangrijk punt als je het boek Openbaring bestudeert. Als u een derde getuige wilt, lees dan Openbaring 4, waar we, nadat hij de boodschap aan de gemeenten heeft gegeven, in vers 1 dit lezen:

“Daarna zag ik, en zie, er werd een deur geopend in de hemel; en de eerste stem die ik hoorde was als van een bazuin die met mij sprak en die zei: Kom hierheen, en ik zal u dingen tonen die hierna moeten gebeuren.” Openbaring 4:1.

Ik weet dat ik in herhaling val, maar elke keer als je een predikant hoort preken uit het boek Openbaring, en hij vertelt je dat deze dingen ver terug in de milleniums gebeurd zijn, zoals een of ander wezen dat uit de hemel op de aarde valt, kun je hem een leugenaar noemen, en je kunt het bewijzen met Openbaring hoofdstuk 1 en 4.

De visioenen in Openbaring moesten plaatsvinden, of vervuld worden, nadat ze aan Johannes waren getoond, volgens deze drie getuigen. Wat doet dat met de kerken, en zelfs met de Identiteitspredikanten die volhouden dat de “duivel” of “satan” van Openbaring 12 een “gevallen engel” is die uit de hemel werd geworpen duizenden jaren voordat Johannes het visioen zag? Dat maakt hen ofwel tot dwazen ofwel tot leugenaars. Lees het visioen in Openbaring 12 in meer detail.

“En er verscheen een groot wonder (en de kantlijn in de meeste Bijbels zal u vertellen dat het woord ‘wonder’ ook vertaald had kunnen worden als ’teken’) in de hemel; een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” Openbaring 12:1.

Waren dit werkelijke gebeurtenissen die plaatsvonden in Gods hemel, of waren het visioenen die Johannes zag en die symbool stonden voor dingen die zouden gebeuren? Ik denk echt niet dat je kunt geloven dat Johannes zou leren dat dit een letterlijke vrouw is, bekleed met de zon, staand op de maan en met 12 sterren op haar hoofd. Het moet symbool staan voor iets anders. Hij ziet niet het werkelijke ding, hij ziet het in symboliek.

Johannes was op het eiland Patmos, en in Openbaring 4:2 zegt hij dat hij ‘in de geest’ was toen hij deze dingen zag. Mijn interpretatie hiervan is, dat wanneer Johannes zegt “ik zag iets in de hemel”, hij naar de hemel keek en deze gebeurtenissen zag plaatsvinden. Als hij zegt “er verscheen een wonder in de hemel”, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat de vrouw in Gods hemel was. Johannes zag haar in de lucht en schreef het op zoals hij het zag.

“En zij, die zwanger was, huilde, weende bij de geboorte, en had pijn om bevrijd te worden. En er verscheen een ander wonder (teken) in de hemel; en zie een grote rode draak, met zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen. En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel en wierp ze op de aarde: En de draak stond voor de vrouw die klaar was om bevrijd te worden, om haar kind te verslinden zodra het geboren was. En zij bracht een mensenkind voort, dat met een ijzeren staf over alle volken zou heersen; en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft die God bereid heeft, opdat zij haar daar zou voeden duizend tweehonderd en drieëntwintig dagen.” Openbaring 12:2-6.

Dan komen de verzen die zeggen dat er ‘oorlog’ was in de ‘hemel’. Dit is allemaal onderdeel van een doorlopend visioen, en Johannes schrijft het op zoals hij het ziet. Laten we proberen de deelnemers zo goed mogelijk te identificeren. De symboliek in het eerste vers, de “zon, maan en sterren” leidt ons natuurlijk terug naar de droom van Jozef in Genesis:

“En hij droomde nog een andere droom, en vertelde het zijn broeders, en zei: Zie, ik heb nog een droom gedroomd, en zie, de zon en de maan en de elf sterren deden mij eer aan. En hij vertelde het aan zijn vader en aan zijn broeders; en zijn vader berispte hem en zeide tot hem: Wat is deze droom, die gij gedroomd hebt? Zullen ik en uw moeder en uw broeders inderdaad komen om ons voor u ter aarde te buigen?” Genesis 37:9.

Je ziet dat in Jozefs droom, net als in Johannes’ visioen, de “zon, maan en sterren” het hele huis van Israël betekenen. Daarom staat deze vrouw ook symbool voor het huis Israël, met als herkenningstekens de zon, de maan en de sterren. Er zijn gebeurtenissen in de Schrift waarbij de zon en de maan worden verduisterd, enz. Ik heb deze in eerdere preken aangewezen als symbool voor de vernietiging van Israël en de vermindering van haar macht aan het einde van het tijdperk. Het heeft niets te maken met de hemellichamen van zon, maan en sterren. Deze zijn symbolisch en natuurlijk is 12 altijd een symbool voor Israël en voor de twaalf stammen.

Als dit visioen werkelijk in de hemel is, dan zou Israël toch in Gods hemel moeten zijn om het visioen te vervullen? Maar we weten dat Israël niet in de hemel is. Israël is op de aarde, is altijd op de aarde geweest, en zal op de aarde blijven. De hemel waarvan hier sprake is, is waar Johannes het visioen zag, niet waar de vrouw was of zal zijn. De oorlog in de hemel hoeft ook niet in Gods hemel te zijn. “En er was oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen vochten tegen de draak; en de draak en zijn engelen vochten, (hij keek omhoog naar dit visioen in de hemel) en zegevierden niet; en hun plaats werd niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak werd uitgeworpen…” Openbaring 12:7-9a.

Hier is de identificatie die de kerken gebruiken om te zeggen dat dit “satan” was:

“…die oude slang, genaamd de duivel, en satan, die de hele wereld misleidt; hij werd uitgeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.” Openbaring 12:9b.

We zijn al over iets heengegaan, waar de katholieke priesters altijd aan voorbijgaan, en de protestantse predikanten altijd aan voorbijgaan, en in ieder geval de Identiteitspredikanten die mij tegenwerkten in mijn argumenten over “satan” ook, dus laten we teruggaan en het lezen:

“En er verscheen een ander wonder in de hemel; en zie, een grote rode draak, hebbende zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen.” Openbaring 12:3

De Moeder Eva van het Jodendom, van de Mormoonse kerk en van de Zaadlijn – die leren dat deze “satan” haar verleidde – moet een soort perverseling zijn geweest. Kun je je voorstellen dat zij viel voor een wezen met zeven hoofden en tien horens? Dit betekent NIET letterlijk een of ander wezen, of man, of persoon. Het heeft duidelijk een andere betekenis. Dit wezen heeft figuurlijk zeven hoofden, tien horens en zeven kronen.

Aangezien we al gezien hebben dat de vrouw geen vrouw is, maar een grote massa mensen die Israël heet, is de draak misschien geen draak, noch een duivel, noch een satan, zelfs geen slang, maar iets anders! De Bijbel heeft natuurlijk het antwoord voor ons, en er zijn verschillende andere plaatsen in de Bijbel waar een wezen wordt beschreven dat sterk lijkt op dit wezen, hier de duivel en satan genoemd.

“En ik stond op het zand der zee, en zag uit de zee een beest opkomen met zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen; en op zijn koppen de naam van godslastering. En het beest dat ik zag was als een luipaard, en zijn voeten waren als de voeten van een beer en zijn bek als de bek van een leeuw; en de draak gaf hem zijn macht en zijn zetel en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als het ware gewond; en zijn dodelijke wond was genezen; en de hele wereld verwonderde zich over het beest. En zij aanbaden de draak, die het beest macht gaf; en zij aanbaden het beest, zeggende: “Wie is als het beest? Wie kan tegen hem oorlog voeren?” Openbaring 13:1-4.

In deze passage van Openbaring 13 wordt dit beest niet geïdentificeerd. Maar het wordt geïdentificeerd in het boek Daniël, en daar kunnen we later naar kijken. Maar we blijven voorlopig in Openbaring. De ‘satan’-theoretici, of degenen die deze duivelsleer onderwijzen, noemen het wezen van Openbaring 13 nooit een ‘grote gevallen engel’, ook al heeft dat wezen zeven koppen en tien horens, net als de duivel en ‘satan’ van Openbaring 12. Natuurlijk lezen ze, zoals ik al eerder zei, zelfs nooit Openbaring 12:3, wanneer ze je vertellen dat de ‘duivel’ van dit hoofdstuk een ‘gevallen engel’ is.

Als je hoorde dat deze duivel zeven hoofden heeft, zou je hun interpretatie in twijfel kunnen trekken. Je zou de duivel of de slang uit Openbaring 12, die geslachtsgemeenschap heeft met Eva en Kaïn heeft verwekt, zeker in twijfel trekken, als zij er tegelijkertijd op wijzen dat deze slang zeven koppen en tien horens heeft. De volgende plaats waar we hetzelfde soort beest tegenkomen is in Openbaring 17.

“En er kwam een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, en sprak met mij, zeggende tot mij: Kom hier: Ik zal u het oordeel tonen van de grote hoer die op vele wateren zit. (Denk eraan dat dit nog steeds Johannes is die de beschrijvingen schrijft van visioenen die hij zag en die hem door een engel werden getoond. In sommige gevallen legde de engel ze uit zoals in dit geval) met wie de koningen der aarde ontucht hebben gepleegd en de bewoners der aarde dronken zijn geworden van de wijn van haar ontucht. Zo voerde hij mij in de geest weg naar de woestijn; en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenkleurig beest, vol namen van godslastering, met zeven koppen en tien horens.” Openbaring 17:1-3.

Dit is dezelfde beschrijving als in Openbaring 12, waarin die “oude slang, de duivel en satan” wordt genoemd. Laten we verder lezen met deze beschrijving, want als we dit opnieuw letterlijk zouden nemen, als zijnde wat het visueel is, dan zouden we ergens in de toekomst een scharlakenrode vrouw hier op aarde moeten verwachten, rijdend op een soort scharlakenrood gekleurd beest met zeven koppen en tien horens. Uiteraard symboliseert het iets anders; het is geen letterlijk beest. Net zoals het wezen in Openbaring 12 geen letterlijke ‘satan’ of een letterlijke duivel hoeft te zijn. Johannes schrijft iets meer over de vrouw en gaat dan verder:

“En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat zeven koppen en tien horens heeft. Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal uit de bodemloze put opstijgen en het verderf tegemoet gaan; en zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, wanneer zij het beest zien, dat was en niet is, en toch is.” Openbaring 17:7-8.

Denk aan die eerste verzen in Openbaring 1. Dit zijn nog steeds de visioenen die Johannes van engelen te zien kreeg van dingen “die spoedig moeten geschieden.” Ze zouden gebeuren ergens nadat Johannes het visioen had gezien.

“En hier is de geest die wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.” Openbaring 17:9.

Alle studenten van Bijbelprofetie zouden de symboliek goed genoeg moeten kennen, om te weten dat het woord ‘bergen’ in profetie naties of conglomeraten van mensen betekent. Het zijn geen fysieke bergen. De engel identificeert wie de vrouw is:

“De vrouw die gij gezien hebt, is die grote stad, die heerst over de koningen der aarde.” Openbaring 17:18.

De vrouw rijdt op een beest met zeven koppen. De vrouw regeert over de koningen der aarde. Wat is dan de symboliek? De symboliek is een soort mysterieuze macht, hier MYSTERIE BABYLON genoemd, die rijdt, of haar macht verkrijgt door een conglomeratie van naties. Het is NIET de “satan”, NIET de “duivel”, NIET een of andere geestelijke engel die in de afgelopen duizenden jaren uit de hemel is neergeworpen. Het is een conglomeraat van naties.

“En er zijn zeven koningen; (met andere woorden, elk van deze volken heeft een koning) vijf zijn er gevallen, en één is er, en de andere is nog niet gekomen,” Openbaring 17:10a.

Johannes ziet dit op een moment dat er al iets gebeurd is, de ene regeert, de andere komt, en:

“…als hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, dat is het achtste, en is van de zeven, en gaat ten onder. En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk hebben ontvangen.” Openbaring 17:10b-12a.

Deze tien koningen regeerden niet op het moment dat Johannes het visioen zag. Zij hadden nog geen koninkrijk ontvangen.

“Maar ontvangen macht als koningen een uur met het beest.” Openbaring 17:12b.

Wat dit ook is, het zal in een relatief korte tijd plaatsvinden. Eén uur zou in Bijbelse profetie vrij kort zijn, want er zijn profetieën van 100 jaar en 1260 jaar, enzovoort.

“Deze hebben één geest. en zullen hun macht en kracht aan het beest geven. Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam. en het Lam zal hen overwinnen, want Hij is Heer der heren en Koning der koningen; en die bij Hem zijn, zijn geroepen, en uitverkoren, en getrouw.” Openbaring 17:13-14.

Hier blijkt dus dat er een oorlog komt waarbij tien koningen betrokken zijn. Openbaring 17 is de meest eenvoudige uitleg van wat het beest met zeven koppen en tien horens is. De tien horens zijn tien koningen. Deze koningen geven hun macht en kracht aan het beest. Zij voeren oorlog met het Lam, de Heer der Heren en Koning der Koningen.

“En de tien horens die gij op het beest zag, deze zullen de hoer haten, (haten deze heersende entiteit die over de hele wereld heerst) en zullen haar verlaten en naakt maken, en zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” Openbaring 17:16.

Dezelfde tien koningen, of tien naties, die hun macht geven aan het beest, zullen haar vernietigen:

“Want God heeft in hun harten gelegd om zijn wil te vervullen, en in te stemmen, en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn.” Openbaring 17:17.

Ik ben hier een paar jaar geleden in detail op ingegaan, dat de VS meer van hun rijkdom en hun macht hebben gegeven om het rode beest van het communisme op te bouwen dan enig ander land.

Rusland als militaire macht zou vandaag de dag niet eens bestaan, zonder de technische zaken die de afgelopen 50 jaar door de VS aan de Sovjet-Unie zijn gegeven en gestuurd (gedocumenteerd in NATIONAL SUICIDE door Anthony Sutton).

Met andere woorden, al hun wapens, al hun wetenschap, al hun computers, al hun fabrieken werden letterlijk gebouwd door Amerikaanse technici en productiviteit. Dus, als Amerika de natie is die de macht heeft gegeven aan het beest, het rode beest van het communisme, waar passen de tien naties dan in?

Hoeveel van jullie weten dat Amerika was verdeeld in tien naties? Het werd verdeeld in tien regio’s rond 1970. We hebben nu tien regeringen die over tien afzonderlijke naties regeren. Alle regeringscontrole, hulp en geld komt uit een centraal punt, Washington D.C., en wordt verdeeld over elke regio.

Amerika is niet langer vijftig staten, maar tien regio’s. Ik wil hier niet dogmatisch over zijn, maar de Verenigde Staten zijn verdeeld in tien regio’s, waardoor onze vijanden controle kregen over onze regering, onze rijkdom hebben gebruikt, onze belastingen hebben gestolen, ons graan en onze productiviteit hebben afgenomen en het rode beest hebben opgebouwd. Amerika zou deze tien koningen kunnen zijn, die als koningen één uur de macht krijgen bij het beest.

Eén uur is een zeer korte tijdspanne. En denk eraan, dan zullen die koningen:

“…zullen de hoer haten, en haar verlaten en naakt maken, en haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” Openbaring 17:16b.

Als ik gelijk heb met mijn theorie dat die tien horens tien naties zijn die gezamenlijk de VS zijn, dan zullen het de VS zijn die de macht van het rode beest van het wereldcommunisme, dat nu de wereld regeert, zullen vernietigen. De profeet Obadja zag visioenen over de vernietiging van Edom.

“Het visioen van Obadja. Zo zegt de Here God over Edom. (Edom betekent ROOD. Edom is het wereldcommunisme.) Wij hebben een gerucht gehoord van de Here, en een gezant is gezonden onder de heidenen: Sta op en laat ons tegen haar ten strijde trekken.” Obadja 1:1.

Deze profetie beschrijft de vernietiging van Esau/ Edom, die we kunnen identificeren als deze wereldbeheersende macht die nu over de hele aarde heerst. En kijk wie Edom vernietigt: “Maar op de berg Sion zal bevrijding zijn…” Obadja 1:17a.

We hebben in andere preken de VS geïdentificeerd als Sion.

“…en er zal heiligheid zijn; en het huis van Jakob zal hun bezittingen bezitten. En het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau een stoppel…” Obadja 1:17b-18a.

En natuurlijk is Ezau Edom; Genesis 36 herhaalt dat vier keer.

“En verlossers zullen op de berg Sion komen om de berg van Ezau te oordelen;” Obadja 1:21a.

Met andere woorden, verlossers zullen op de natie Sion komen om de natie van Ezau, of Edom, te oordelen!

“En het koninkrijk zal van de Heer zijn.” Obadja 1:21b.

Dit is de beschrijving van de laatste strijd die op aarde gestreden zal worden, wanneer Jakob/ Israël misleid zijn om hun macht te geven aan dit grote rode beest en deze scharlakenrode vrouw. Dan zullen we ons tegen de vrouw keren en haar vernietigen. Dit is het enige logische verklaring van deze hele profetie. Het beest met zeven koppen en tien horens is iets dat macht geeft aan de scharlakenrode vrouw, en dan zal het zich tegen haar keren en haar vernietigen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>