• Home
  • Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 1

Voorwoord van de vertaler

In deze studie van Sheldon Emry ontleden wij de duivel en satan van Openbaring 12 en dat deze in feite gewoon volkeren en stelsels zijn die oorlog voeren tegen God en Zijn volk. De oorlog in de hemel, wat gewoon hier op aarde heeft afgespeeld en nog steeds afspeelt, laat zien dat het niet gaat om een bovennatuurlijke hemel.

De begrippen “duivel” en “satan” worden door de kerken gezien als een vage superspook wat het volk misleidt. Vergeet ook niet dat de kerken ermee zijn begonnen de “satan” en “duivel” als een bovennatuurlijke wezen te beschouwen en vervolgens de kerkgangers begonnen te bedriegen alsof predikanten en priesters alleen maar konden strijden tegen deze superspook. Daarmee werden de kerkgangers als kansloze figuren beschouwd die alleen gered konden worden doordat deze priesters en predikanten strijden tegen deze superspook.

De eeuwige “hel”en “verdoemenis” is ook daar begonnen toen de eerste kerken begonnen over een mogelijke “superspook”genaamd “Lucifer”.

De Rooms Katholieke kerk begon met hun “Vagevuur” en maakten iedereen bang daarmee. Dit is waarom de Rooms Katholieke Kerk rijk is geworden. Over de rug van al die angstige kerkgangers werd er grof geld verdiend. En diezelfde hellevuur en eeuwige verdoemenis waaide vervolgens over naar de protestantse kerken en later ook naar de pinksterbeweging. Zo is ook de superspook, genaamd “satan of duivel” overgegaan naar de protestantse kerken. Dit is waarom een groot deel van ons volk nog steeds geloven in een superspook die mensen verleidt.

Een groot deel van ons volk en zelfs predikanten die de Israël boodschap verkondigen, geloven in deze kerkelijke superspook. De populaire superspook wat door kerken wordt verkondigd is een eeuwenoude fabel. En er zijn zelfs mensen die gewoon kwaad worden omdat je hun superspook ontkent. Dan moeten er ook al vraagtekens worden gezet of deze mensen gewoon niet zonder hun superspook kunnen. Tja, als er geen superspook is, dan is er ook minder sensatie. Want het geeft ook een bepaalde sensatie voor mensen die graag in deze superspook willen blijven geloven.

Het boek openbaring wordt in kerken ook gebruikt voor hun sensationele predikingen. Zonder deze superspook en hun zogenaamde “oorlog in een bovennatuurlijke hemel” blijft er maar weinig sensatie over. En dat is wat vooral pinksterkerken niet willen. Je moet mensen wel blijven vermaken. En door zo’n superspook te blijven promoten blijven de kerken wel gevuld.

Ook diverse Israël identiteitspredikers kunnen maar niet loskomen van deze superspook. De vraag is dus; in hoeverre hebben deze predikers de kerkelijke dogma’s daadwerkelijk achter zich gelaten? Zij veroordelen de kerken voor hun dwalen, maar over de superspook zijn deze predikers het dan wel weer eens. Hoe dubbelzinnig kun je toch zijn? Maar zo’n ongrijpbare superspook heeft ook wel weer iets mysteries voor vele kerkmensen. Een mysterieuze wezen waar men maar weinig van begrijpt, wat komt daar uit voort? Jawel; nieuwe theorieën en nog meer sensationele predikingen.

Wist je dat God niets heeft met populaire leerstellingen? Nou, de superspook, genaamd “satan”en “duivel” is zelfs populair bij de heidenvolkeren. Bij de Mexicanen is deze spookwezen zeer populair. Maar ook bij de moslims is deze superspook zeer bekend. Denk je dat God zich bezighoudt met populaire leerstellingen? Nee, wij moeten ons van verre houden van al deze populaire leerstellingen die wereldwijd worden verkondigd.

Laat deze Bijbelstudie tot opbouw zijn!

DIE OUDE SLANG GENAAMD DE DUIVEL EN SATAN

van Openbaring 12

Er is een passage in het 12e hoofdstuk van Openbaring, die eeuwenlang is gebruikt als grondsteen voor wat men duivelse theologie zou kunnen noemen. Ik zal beginnen met een gedeelte ervan te lezen, en dan zullen we later meer ervan bekijken, en de hele passage bestuderen. De meest geciteerde verzen zijn:

“En er was oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten, en zegevierden niet, en hun plaats werd niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de duivel en de satan, die de hele wereld misleidt; hij werd uitgeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.” Openbaring 12:7-9.

De meesten van u zijn bekend met de gangbare leer over de oorsprong en de plaats van “satan” zoals die door de kerken wordt onderwezen. Ze noemen hem soms de “duivel” enzovoort; maar ik zal de kerkelijke leer over “satan” en de “duivel” hier vrij kort samenvatten:

“De duivel is een geesteswezen met ontzagwekkende macht op aarde om kwaad te doen, of mensen kwaad te laten doen. Hij was ooit de belangrijkste engel in Gods hemel, maar kwam in opstand tegen God en voerde zelfs oorlog tegen God; en had een derde van de engelen aan zijn kant. Dus, in de oorlog verloren ze uiteindelijk, of in ieder geval op een bepaalde manier. God, met de hulp van Michaël en zijn engelen, wierp de duivel en zijn engelen naar de aarde, waar ze nu rondzwerven en hun snode werk doen.”

De gangbare leer is dat de “duivel” zo slecht is dat hij bijna onbeschrijflijk is. Maar de katholieke priesters en de christelijke predikanten verzetten zich voortdurend tegen hem, en preken en vechten tegen hem. En blijkbaar zou de “duivel” zonder hen de aarde al hebben overgenomen en misschien al hebben vernietigd.

Sommigen leren dat dit machtige “geesteswezen” uiteindelijk zal worden vernietigd, en zij halen daarvoor Openbaring 20:10 aan. Sommigen leren, zoals de katholieken, dat dit goddeloze “geestwezen” en zijn engelen, die zij “duivels” of “demonen” noemen, voor eeuwig in een brandende hel zullen leven, waar zij gloeiend hete ijzers en hooivorken zullen steken in hen die niet deden wat de priesters of dominees zeiden dat zij moesten doen.

De katholieken zeggen over het algemeen dat alle protestanten daar met de duivel zullen zijn. Baptisten denken dat alle niet-baptisten daar zullen zijn; en veel afzonderlijke kerken of denominaties leren dat iedereen behalve hun eigen groep daar zal zijn, in die “hel”, met de “duivel” voor eeuwig en altijd.

Daar, in ongeveer vier alinea’s, heb ik bijna elke preek gepreekt die deze week in baptistenkerken wordt gehouden. Sommigen van u zijn in baptistenkerken geweest, en u weet dat ongeveer de helft van de preken in baptistenkerken gaat over “de duivel krijgt je te pakken als je niet uitkijkt, dus doe wat de dominee zegt”.

Dergelijke preken zijn niet geheel beperkt tot wat men noemt het “Mainstream Protestantisme”, noch tot het “Katholicisme”. Ik heb hier het tijdschrift PLAIN TRUTH van januari 1980, gedrukt door Herbert W. Armstrong. De meesten van jullie kennen de World Wide Church of God. Dit komt uit het artikel ” Personal from H.W.A.”. Het artikel beweert deze vraag te beantwoorden:

“Wat is de meest universele foutieve en valse overtuiging en leer die het kwaad, de problemen, het lijden en de zorgen van de wereld heeft veroorzaakt?”

Onnodig te zeggen dat Armstrongs eindconclusie is dat het komt doordat alle kerken behalve die van Armstrong een valse leer verkondigen. Maar ik wil uit het artikel citeren omdat hij een deel van de reden verklaart, voor wat hij “de dwaling van de kerken” noemt, en hij zegt dat die veroorzaakt wordt door de “duivel”. Dus zal ik alleen die delen citeren waar hij het over de ‘duivel’ heeft. Hij zegt:

“Misschien geloven veel mensen niet meer in het bestaan van een duivel. Toch zegt uw Bijbel dat de hele wereld, inclusief haar religies, misleid is door Satan, de Duivel.” (vervolgens citeert hij Openbaring 12:9), “De bewoners van de aarde zijn door hem misleid door middel van bedrogen godsdienst. (Openbaring 17:2). Maar uw Bijbel zegt ook: “Er komt een tijd dat de Almachtige God een engel uit de hemel zal zenden en de draak, die oude slang, die de duivel en satan is, zal grijpen. En hem duizend jaar binden zal en hem in de bodemloze put werpen en hem opsluiten en een zegel op hem plaatsen, opdat hij de volkeren niet meer misleidt totdat de duizend jaar zullen zijn vervuld.”

Dat komt uit Openbaring 20. Armstrong gaat verder:

“Wie is deze Satan, waar komt hij vandaan? Heeft God een duivel geschapen om ons te misleiden? Hij is een vroegere aartsengel die volmaakt was in al zijn wegen, zoals God hem geschapen heeft, (Ezechiël 28:15). Maar hij had een verstand en een vrije morele macht met het recht van vrije keuze om zijn eigen beslissingen te nemen. Net zoals God u en mij en alle mensen diezelfde vrije morele macht heeft gegeven. Anders zouden we geen karakter hebben. Deze grote aartsengel heette Lucifer, en God zette hem op de troon van de hele wereld, om de regering van God over de engelen die de aarde bewoonden vóór de schepping van de mens, te besturen. Maar deze machtige Lucifer bracht zijn engelen in opstand tegen God.”

Er is een hele column over deze zelfde ‘duivel’, die de kerken in de wereld misleidt, en hij vraagt hoe het allemaal begonnen kan zijn. Onderaan de pagina zegt hij:

“Het begon met Adam in de hof van Eden.”

Even verderop:

“Satan stond als het ware om de hoek, wachtend op een kans om Adam te verleiden om God te verwerpen, zoals hijzelf God, Gods wet, Gods weg en Gods bestuur had verworpen toen hij de aartsengel Lucifer was.”

En nog verder:

“Satan verleidde Adam via zijn vrouw Eva; Adam nam van de verboden vrucht van de boom.”

Ik heb dat allemaal aangehaald om te laten zien dat Armstrong weliswaar niet leert dat er een brandende hel is – waar mensen jarenlang worden gemarteld – maar dat hij wel dezelfde leer over de oorsprong en het werk van “satan” onderwijst als de reguliere kerken doen. Ik heb Armstrongs artikelen gelezen, en ik ben het eens met zijn leer over de “hel”. Ik wist echter pas zo’n twee jaar geleden (1978) dat Armstrong een beetje schizofreen is als het gaat om zijn mensen in het vuur.

Hij leert in het openbaar dat mensen niet naar de “hel” gaan om gemarteld te worden als ze sterven, maar als je eenmaal lid bent van zijn kerk, wordt je keer op keer geleerd dat als je Armstrongs leer verwerpt en de Armstrong-kerk verlaat, of eruit wordt geschopt, je voor “eeuwig” naar de “vuurzee” wordt gestuurd. Het lijkt er dus op dat hij een “speciale hel” heeft voor mensen die hem niet gehoorzamen. Net zoals de katholieke kerk een ‘hel’ heeft voor mensen die hun priesters niet gehoorzamen.

Dus, ondanks zijn publieke aankondigingen, maakt hij mensen bang om hem te gehoorzamen door zijn eigen privé “hel”. En ik weet dat ex-leden van Armstrong, vooral vrouwen, mij hebben verteld dat zij in Armstrongs kerk jarenlang letterlijk in angst hebben geleefd; bang dat zij iets zouden doen dat Armstrong of een van de predikanten zou beledigen, en uit de kerk zouden worden geschopt en vervolgens in de “vuurzee” zouden worden geworpen. Ze waren er bang voor, en hij bouwde op die angst.

Tot zover de algemene leer over “satan”. Zoals je ziet, verschillen de verschillende denominaties enigszins van elkaar, maar over één ding zijn ze het allemaal eens: “de duivel misleidt mij nooit, maar hij heeft wel veel van jullie misleid!” De doctrine waar ze het allemaal over eens zijn, en over het algemeen zijn ze het bijna allemaal met elkaar eens, is dat de “duivel” Gods voornaamste engel was – een machtig “geesteswezen”. Hij rebelleerde tegen God en God wierp hem op de aarde. Het grootste deel van hun leer is gebaseerd op de drie verzen die we eerder bekeken.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>