• Home
  • De zeven zonden van Kanaän – Deel 2

Wie zijn de Kanaänieten?

Ik vraag me af wat er zou gebeuren als sommige van onze christelijke tijdschriften zouden zeggen: “Wist je dat God de doodstraf heeft uitgesproken voor iedereen die naaktfoto’s in het land verspreidt?”. God beval de doodstraf voor iedereen die incest en overspel promootte en verheerlijkte. Toch worden we in dit hele land overspoeld met de zeven zonden van Kanaän. De mensen die wij herkennen als de bevorderaars van de zeven zonden worden ons voorgehouden als Gods uitverkoren volk, Israël. Wij herkennen echter wie zij zijn.

Het grootste obstakel voor ons volk om tegen deze mensen op te treden en de ongerechtigheden van onze voorvaderen te stoppen, zijn de predikanten die hen beschermen met een valse en onjuiste identificatie als Gods heilige Israël. Ik denk dat negentig procent van de mensen in dit land werkelijk gelooft dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn. Je hoort het aan alle kanten, niet alleen in de kerkpreken.

Iemand schreef enige tijd geleden een brief aan de redactie van een krant in Minneapolis, waarin hij wees op het feit dat deze mensen, die Joden worden genoemd, niet afstammen van de stammen van Israël. De krant drukte een antwoord op haar brief af, geschreven door een Jood. Hij was een van de beste communisten in de staat Minnesota. Hij verklaarde dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn. De communisten willen dat we dit geloven.

Alle media hebben tegen u gelogen over dit onderwerp. Ze drukken artikelen af waarin staat hoe geweldig Israël is. Ze vertellen u dat God zijn volk heeft teruggebracht naar “hun” land en dat ze daar floreren. Deze mensen kunnen worden geïdentificeerd. Ik stel voor dat u, als u een voorganger hebt die dit niet weet, het boekje “Een open brief aan elke voorganger die leert dat de Joden Israël zijn” leest en door uw voorganger laat lezen. Ik wil er een paar dingen uit citeren onder de ondertitel “Esau-Edom en de Joden”.

In het verhaal van Genesis 25 over Esau die het geboorterecht aan Jakob verkoopt, lezen we dat hij het verkocht voor ‘rode potage… daarom werd zijn naam Edom genoemd. Edom betekent “Rood.”

De bolsjewieken noemen zichzelf trouwens “Rood”. Is het niet vreemd dat ze van alle kleuren de kleur kiezen die Edom betekent?

Genesis 28:9 vertelt ons dat Esau ging “…. naar Ismaël en nam tot zijn vrouwen die hij had Mahalath, de dochter van Ismaël,” Genesis 36:2 zegt dat hij ook “zijn vrouwen nam van de dochters van Kanaän;…. .” Wie waren dan de nakomelingen van Kanaän? In de rest van dit citaat staat dat hij zichzelf en zijn zonen scheidde van Jakob. Wat betekent dat? Dat betekent dat de nakomelingen van Esau toen verder gingen met het trouwen van vrouwen van Kanaän, zodat binnen een paar generaties het volk dat Esau-Edomieten werd genoemd en bekend zou staan als Kanaänieten, Edomieten, Hettieten, Hivieten en Jebusieten, enz.

Enkele honderden jaren later, zoals verteld in Numeri 20, vertelt het ons dat Israël tegen deze Edomieten vocht nadat zij uit het land Egypte waren gekomen. Het boek Esther vertelt ons dat mensen helemaal van Ethiopië tot Perzië Joden werden uit angst voor de Joden. Nou, die Joden waren de echte Judahieten uit de Babylonische gevangenschap. Maar duizenden mensen met een donkere huidskleur namen de naam Jood aan om onder het decreet van de koning uit te komen. Misschien werden tienduizenden van hen Joden.

In Ezra 9:1 lezen we dat dit overblijfsel dat terugkeerde uit Palestina uiteindelijk vrouwen nam uit de Hettieten, Kanaänieten, Perizzieten, Jebusieten en Amonieten en daar nog mensen uit Edom aan toevoegde, die de naam Jood zouden krijgen. Als we bij de tijd van Christus komen, vinden we dat Flavius Josephus verklaart dat de Idumeërs (Edomieten) deel werden van het Jodendom.

De Bijbelse Encyclopedie zegt dat de Edomieten deel uitmaken van het Jodendom. David Davidson zegt dat de Edomieten, later, volledig opgingen in het Jodendom. Onder hun agressieve inmenging werden de Joden, raciaal gezien, het uitdrukkingsmiddel voor het Edomitische ideaal dat Herodes de Grote eerst politiek vorm had gegeven. Je weet, door het lezen van de Bijbel, wat Herodes deed. Hij doodde alle Israëlitische kinderen in Jeruzalem om te proberen Christus te doden. Wat was hij? Hij was een Kanaäniet-Edomiet.

Davidson zegt verder dat “het binnendringen van Edomieten in het Jodendom, op elk historisch contactpunt, volledig wordt besproken in de Cambridge ancient history.”

De Encyclopedia Biblica stelt: “Zelfs het feit dat de Edomieten uiteindelijk Joden zijn geworden, werd al snel volledig vergeten door de exponenten van de Joodse traditie.”

Weet u wie wij vandaag de dag in dit land als predikers hebben? We hebben exponenten van de Joodse traditie. Zij prediken de valse leerstellingen van het Jodendom. Paulus noemde ze Joodse fabels. Het land is er vol van. Zij vertellen ons dat zij Gods uitverkoren volk zijn, die de zonden van Kanaän bevorderen en verheerlijken en financieren, en vervolgens iedereen veroordelen die hen niet in hun zonden wil volgen. Hoeveel van jullie herkennen wie tegenwoordig op de televisie alle zieke grappen over homoseksuelen promoot? Hoeveel van jullie beseffen dat één van de redenen waarom deze mensen meestal maar één of twee kinderen hebben, is dat de helft van hen homoseksueel is. Loof de Heer voor iets – God zei dat Hij hun aantal toch gering zou houden.

De bodem van deze aarde is verontreinigd met de zonden van Kanaän. Onze goede christelijke mensen stappen zondagmorgen in hun auto en rijden langs de winkels met de meest lelijke, smerige literatuur die je ooit hebt gezien. Ze gaan naar de kerk en zeggen: “Oh, is God niet geweldig. Hij heeft de Joden teruggebracht naar Palestina.”

Christus zei, “gij zult ze herkennen aan hun vruchten.” Hij zei dat “een goede boom goede vruchten voortbrengt en een slechte boom niet.” Hij zegt ons dit heel duidelijk en toch geloven miljoenen van onze mensen werkelijk dat die mensen, die de zonden van Kanaän uitdragen, zich zullen bekeren en de wereld zullen gaan evangeliseren.

Wat een dwaas, dom idee hebben zij van de Almachtige God. Lutheranen zouden moeten lezen wat Luther schreef over deze mensen. Luthers geschriften worden niet meer onderwezen in de Lutherse kerken. Hij veroordeelde de christenen streng omdat zij toestonden dat dit ras, zoals hij ze noemde, de naam van de Heer Jezus Christus in hun land lasterde met hun vuile daden. Toch blijven deze dingen gebeuren met de zegen van de christenen. We staan toe dat ze het land verontreinigen en we doen er niets aan. Lafhartige leiders in kerk en Staat zeggen niets. Hoeveel predikanten of politici kent u die opstaan en zeggen: “We kunnen deze kerels beter op een rail de stad uitjagen, met teer en veren”?

Realiseert u zich dat ze in 1740 niet door konden gaan met hun corrupte praktijken? Weet je wat er dan gebeurd zou zijn? De predikant zou zijn gemeente bijeengebracht hebben en de dader voor het gerecht gebracht hebben. Ze zouden een touw hebben gepakt en de schuldige hebben opgehangen. Nu, dat zijn sterke woorden voor een predikant, maar in die tijd zou hij zijn opgehangen voor een van deze zeven zonden van Kanaän.

Wie heeft er gezondigd?

Zij doen deze dingen al duizenden jaren. Maar wij dan? Wij zijn degenen die het Woord lezen. Wij zijn degenen die miljoenen exemplaren van het Woord hebben gekregen. Wij zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat het land niet wordt verontreinigd. Wij zijn eigenlijk degenen die hen uit het land moeten houden. Maar wat doen we? We geven ze de beste posities in de regering. We stoppen ze in onze seminaries. We maken ze leraren of predikers. We verheerlijken ze elke keer als we ons omdraaien! – “Oh, die geweldige joods-christenen!”

Ze hebben hun eigen programma’s op de radio – Joods-Christenen worden ze genoemd. Maar als ze die naam “Jood” of “bekeerde Jood” toevoegen aan de term christen, zijn ze niet bekeerd! Je bent een christen, als je in Christus gelooft, en daarmee houdt het op. Zelfs de oude naam Israël is weg, en toch weigeren ze die naam “Jood” los te laten, ook al zijn ze bekeerd.

Wij hebben gezondigd door de Heer niet te gehoorzamen. Wij hebben deze dingen laten gebeuren. Begrijpt u nu waarom God onze gebeden niet verhoort? Een groot deel van de jongeren in dit land, de ware afstammelingen van Israël, zitten vanavond in een bioscoop, waar hun moraal, hun geest en hun lichaam worden aangetast door iets dat geproduceerd is in “Kosher Valley” in Hollywood, Californië. Toch zijn er ook goede vrome christenen, waaronder veel ouders, die ergens in de kerk zitten te bidden voor de natie. Hun kinderen kijken en leren wat? De gruwelen van Kanaän!

Ik wil u een beschrijving geven van een scène uit een film die is overgenomen uit een krantenartikel uit de jaren zestig. Ik heb nog niet vastgesteld hoeveel van de zeven zonden van Kanaän in deze ene scène worden uitgebeeld. American International Pictures meldde dat “de film een scène bevat waarin Sandra Dee naakt boven op een altaar ligt, kronkelend in orgastische extase, terwijl Dean Stockwell in haar lichaam het zaad van een nieuwe generatie demonen implanteert.”

Die film is uitgegaan en aan onze jongeren getoond. Een naakte vrouw op een altaar van een kerk, die de naam van de Heer Jezus Christus lastert, terwijl zij de overspelige daad begaat om demonen te planten in het lichaam van die vrouw. Het komt uit het Jodendom, en het komt uit Kanaän.

De zonden van Kanaän – ze zijn een plaag in onze natie. Zij brengen dit land tot de uiterste verloedering omdat WIJ geweigerd hebben het oude boek, de Bijbel, te lezen dat God ons zo lang geleden gegeven heeft. We weten niet eens wat er in staat. Onze predikanten vertellen ons dat de Bijbel helemaal afgedaan is. Maar liefst eenennegentig procent van de Episcopale priesters gelooft niet in de Bijbel; zestig procent van de Lutheranen; zevenenvijftig procent van de Amerikaanse Baptisten; eenentachtig procent van de Presbyteriaanse geestelijken. Tweeëntachtig procent van de Methodisten zegt niet te geloven in de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Ze zouden Leviticus 18 niet lezen op een weddenschap. En ze zouden niet geloven dat het iets te maken heeft met wat er nu in Amerika gebeurt.

Nu, je gaat dit niet uit de weg ruimen of stoppen. Het is niet zo makkelijk. Maar je moet je wel realiseren wat onze zonde is. Veel mensen zeggen dat de zonde is dat we de geboden overtreden. Maar, hoeveel Christelijke mensen, ken je persoonlijk, die een moord plegen of dingen stelen? Niet veel. We overtreden die geboden niet op een manier die Gods ogen, oren en hart volledig van ons af zou wenden. Nee, de ongerechtigheid die we hebben begaan is dat we hebben toegestaan dat de gruwelen van de heidenen, de Kanaänieten, in dit land kwamen en een manier van leven werden in ons land.

De best betaalde mensen in dit land, behalve eigenaren of investeerders in gerenommeerde bedrijven, zijn mensen die dingen maken zoals de hierboven beschreven films. Deze mensen worden elk jaar honderdduizenden, zelfs miljoenen dollars betaald voor het produceren van dit soort vuiligheid – de gruwel van de heidenen, zodat ze die over het hele land van christelijk Israël kunnen verspreiden. En wij vragen ons af waarom God onze gebeden niet verhoort om ons te redden van de plagen van oorlogen, drugs of ziekten. Laat me benadrukken, deze dingen zijn niet onze zonden! HET ZIJN ONZE OORDELEN. Deze oordelen komen over ons omdat wij het bevel van de Heer om ons te ontdoen van de zonden en ongerechtigheden die Zijn hart van ons hebben afgewend, niet willen gehoorzamen.

De strijd om de bevrijding

Andere predikanten hebben ons goed verteld dat God ons uit dit alles zal redden. Alles wat u ziet, en alles wat ik heb genoemd, zal als kaf voor de wind zijn, omdat God ons hieruit zal redden.

In Zacharia 14 staat:

“Zie, de dag des Heren komt en uw buit zal in uw midden worden verdeeld. Want Ik zal alle volken tegen Jeruzalem verzamelen om te strijden; en de stad zal worden ingenomen. en de huizen doorzocht. en de vrouwen verkracht; en de helft van de stad zal in gevangenschap gaan. en de rest van het volk zal niet van de stad worden afgesneden.” (Zacharia 14:12)

Sommigen van jullie denken dat het om een fysieke strijd gaat. U weet dat wij het nieuwe Jeruzalem zijn, en dat Amerika en Europa de nieuwe landen zijn, de herverzameling van de natie Sion. Sommige predikers leren dat de helft van de mensen in Amerika gevangen zal worden genomen. Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat de helft van het Amerikaanse volk in gevangenschap zal zijn onder de zonden van Kanaän?

Men schat dat er vandaag de dag wel tien miljoen drugsverslaafden in het land zijn. Sommige onderzoeken tonen aan dat wel vijftig procent van de studenten op onze middelbare scholen een of andere vorm van drugs heeft geprobeerd. Denkt u dat de helft van ons land in gevangenschap zal zijn tegen de tijd dat God ons verlost? Ik denk het wel, bij wijze van spreken.

“Dan zal de Heer uittrekken en tegen die volken strijden, zoals op de dag van de strijd.” (Zacharia 14:3)

Dit is de eindtijd, het einde van het tijdperk, de bevrijdingsslag, want in vers 9 staat:

“En de Here zal koning zijn over de gehele aarde; te dien dage zal er één Here zijn, en zijn naam één.” (Zacharia 14:9) Hier is wat God zegt over dit land:

“En de mensen zullen er wonen, en er zal geen volkomen verwoesting meer zijn; maar Jeruzalem zal veilig bewoond worden. En dit zal de plaag zijn waarmee de Here al het volk zal slaan dat tegen Jeruzalem heeft gestreden. Hun vlees zal verteren terwijl zij op hun voeten staan, en hun ogen zullen verteren in hun holen, en hun tong zal verteren in hun mond. En het zal te dien dage geschieden, dat een groot tumult van den Heer onder hen zal zijn; en zij zullen ieder de hand van zijn naaste grijpen, en zijn hand zal zich verheffen tegen de hand van zijn naaste.” (Zacharia 14:11-13)

U zult merken dat in al deze profetieën de oude namen in Palestina worden gebruikt. Het woord Amerika lees je niet in de Bijbel. Evenmin lees je de woorden Arizona of Washington D.C. In plaats van de moderne woorden lees je natuurlijk alle oude woorden.

Waar gaat deze strijd grotendeels plaatsvinden? In Jeruzalem, waar mensen in opstand komen tegen de mensen die in hun midden wonen. Er staat niet je broeder, maar je naaste, toch? Ik heb gehoord dat de regering van de Verenigde Staten een bevel heeft uitgevaardigd waarin staat dat iedereen die voor de regering van de Verenigde Staten werkt, schriftelijk verslag moet doen van zijn inspanningen om negers in blanke buurten te laten wonen.

Dit bevel is uitgegaan naar elke afdeling van de regering dat wanneer een neger binnenkomt die gekwalificeerd is voor de baan, als hij ervoor is opgeleid, hij moet worden aangenomen in plaats van de blanke man. Ze moeten de neger uitzenden en hem trainen, en de baan blijft open tot de neger terugkomt van zijn training. Dat wordt het officiële beleid van de regering van de Verenigde Staten.

Overheidsmedewerkers zijn ook verplicht om iedereen die iets tegen de neger zegt, schriftelijk te rapporteren. Zelfs minachtende opmerkingen kunnen reden zijn voor ontslag en uitsluiting van toekomstige overheidsfuncties. Dit gebeurt hier en nu in Amerika maar ook in Europa.

Het grootste deel van de vernietiging die zal komen voor de bevrijding van Israël zal plaatsvinden binnen ons land, niet in de gevechten die van overzee komen.

“En ook Juda zal te Jeruzalem strijden; en de rijkdom van alle heidenen rondom zal worden verzameld, goud en zilver en kleding, in grote overvloed.” (Zacharia 14:14)

Hebben de negers goud en zilver en grote overvloed om verzameld te worden voor Israël? Wie bezit en controleert al het goud en zilver van de wereld? Het is het volk dat de
Bijbel de heidenen en de Kanaänieten noemt. Hij zegt dat zij het zijn die verzameld zullen worden. We gaan niet vechten tegen de Japanners en Chinezen voor goud en zilver, want zij hebben niets.

“En zo zal de plaag zijn van het paard, van de muilezel, van de kameel en van de ezel, en van al het gedierte dat in deze tenten zal zijn, als deze plaag. En het zal geschieden, dat ieder, die overblijft van al de volken, die tegen Jeruzalem gekomen zijn, van jaar tot jaar zal optrekken, om den Koning, den Heer der heirscharen, te aanbidden, en het feest der tabernakels te houden.” (Zacharia 14:15). (Zacharia 14:15-16)

Dit is aan het einde van het tijdperk. Realiseert u zich hoe dicht we erbij zijn? Als dit gebeurt, zijn we in het Koninkrijk – precies zo.

Laten we eens kijken wat er moet gebeuren, te beginnen in vers 20:

“Te dien dage zal er op de klokken van de paarden staan: GLORIE AAN DE HEERE; en de potten in het huis des Heren zullen zijn als de schalen voor het altaar. Ja, elke pot in Jeruzalem en in Juda zal heilig zijn voor de Here der heerscharen; en allen die offeren zullen komen en daarvan nemen, en dezelve zien; en te dien dage zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis des Heren der heerscharen.” (Zacharia 14:20-21)

Denkt u dat wij het Koninkrijk binnengaan met Amerika in zijn huidige deplorabele staat? Denkt u dat het hier zal zijn?

In een nummer van “The Restitution Herald” van 1970 staat een artikel waarin een man uitlegt hoe God Israël lof en roem zou brengen in elk volk waar zij te schande zijn gemaakt. Deze onwetende man schreef dit artikel over de Joden, niet over het ware Israël. Hij zegt dat hij heeft gemerkt dat alle niet-Joodse acteurs en actrices in de films en op de televisie aan de kant zijn geschoven, en dat we een nieuw tijdperk hebben waarin de Jood op de voorgrond treedt. Nu al, zegt hij, geeft God hen lof en roem onder alle volken, waar zij te schande zijn gemaakt. Hij zegt dat juist de zonden van Kanaän, die zij begaan in onze theaters en op onze televisieschermen, God hen in al deze posities doet opklimmen. Hoe onwetend over het Woord van God kunnen deze mannen zijn?

Gods oordeel over Ezau

Ik eindig in het boek Obadja dat gaat over de REDS – deze Kanaänieten die Edom worden genoemd.

“Het visioen van Obadja. Zo zegt de Here God over Edom: Wij hebben een gerucht gehoord van de Here, en een gezant is gezonden onder de heidenen: Sta op en laat ons tegen haar ten strijde trekken. Zie, Ik heb u [Israël] klein gemaakt onder de heidenen; gij zijt zeer veracht.” (Obadja 1-2)

Het is zoals God zegt, wij zijn zeer veracht. Naties beginnen ons te haten vanwege deze anti-christelijke propaganda over ons.

Een Indiaan stond op tijdens een conferentie van Billy Graham in Minneapolis en vertelde de mensen en de predikanten dat zij gedwongen waren te leven onder de christelijke godsdienst van de blanke man, en dat het de ergste slavernij was die ooit op aarde was bedacht. Billy Graham’s predikanten applaudisseerden voor de indiaan!

De heidenen staan op tegen het juk van Israël en de predikanten in dit land leiden die mensen in opstand tegen ons. Ze prijzen de heidenen en kleineren de prestaties van het blanke ras, het opbouwende ras, het ras dat heeft gesticht, uitgevonden, verbeterd en gewerkt, voor de verbetering van de mensheid gedurende duizenden jaren.

Lees verder in Obadja, vers 15,

“Want de dag des Heren is nabij over alle heidenen; zoals gij gedaan hebt, zo zal het u geschieden; uw loon zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want gelijk gij op mijn heilige berg gedronken hebt, zo zullen alle heidenen voortdurend drinken, ja, zij zullen drinken en zij zullen verzwelgen, en zij zullen zijn als waren zij niet geweest. Maar op de berg Sion zal bevrijding zijn, en er zal heiligheid zijn; en het huis van Jakob zal hun bezittingen bezitten.” (Obadja 15-17)

Dat is wat we lezen in Zacharia. Al het goud en zilver en de rijkdommen van dat volk moeten aan Israël worden gegeven.

“En het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau een stoppel, en zij zullen in hen ontsteken en hen verteren; en er zal niets overblijven van het huis van Ezau, want de Heer heeft het gesproken.” (nadruk toegevoegd) (Obadja 18)

Ja, het volk dat Ezau, Edom en de Kanaänieten wordt genoemd is bestemd voor totale vernietiging. God zei dat Hij hen zou doden, man, vrouw en kind in het oude land Kanaän vanwege die zeven zonden. Zij hebben deze natie overspoeld met die zonden en DE WET EN DE RECHTEN VAN DE HEER ZIJN NIET VERANDERD.

God zei dat Hij alle ongerechtigheid zou vergeten vanwege het bloed van de Heer Jezus Christus. Onze ongerechtigheid is voornamelijk dit geweest: Wij hebben toegestaan dat deze mensen ons land binnenvielen en ons, onze godsdienst en bijna elke andere sector van onze samenleving corrumpeerden. De Kanaänieten zijn de mensen in de seminaries die de valse doctrines onderwijzen die goedgelovige predikanten op de kansels napraten. Maar, loof de Heer, God zegt dat “er van het huis van Esau niets zal overblijven, want de Heer heeft het gesproken”.

“En zij van het zuiden zullen de berg Ezau bezitten, en zij van de vlakte de Filistijnen; en zij zullen de velden van Efraïm en de velden van Samaria bezitten; en Benjamin zal Gilead bezitten. En de gevangenschap van deze schare der kinderen Israels zal die der Kanaanieten bezitten, tot Zarephath toe; en de gevangenschap van Jeruzalem, die in Sefarad is, zal de steden des zuiderlands bezitten. En verlossers zullen op de berg Sion opkomen om de berg Ezau te oordelen; en het koninkrijk zal van de Heer zijn.” (Obadja 19-21)

Wat gebeurde er vlak voor het einde? Redders! Meerdere aantallen mensen zullen opkomen. God zal zijn uitverkorenen roepen. In de gelijkenis van het onkruid en de tarwe noemde hij hen engelen. Hij gaat engelen sturen om Esau te verzamelen voor de verbranding.

En het koninkrijk zal van de Heer zijn. Amen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>